Điều kiện để di chúc có hiệu lực ? Không để lại di chúc thì chia tài sản như thế nào ?

Điều kiện để di chúc có hiệu lực ? Không để lại di chúc thì chia tài sản như thế nào ?

Phải làm những gì để hợp pháp hóa tài sản được chia trên di chúc ? Cách thức phân chia tài sản khi không có di chúc ? Quyền thừa kế quyền sử dụng đất khi không có di chúc ?... Luật Minh Khuê giải đáp các thắc về việc phân chia di sản thừa kế và các vấn đề liên quan, cụ thể: