Em cảm ơn nhiều.

Người gửi : Phan Thế Trung

Luật sư trả lời: