Tư vấn quyết toán thuế TNCN

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900 6162

Từ1-2, nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

* Tổng cục Thuế cho biết đang sửa đổi thủ tục để áp dụng cho kỳ kê khai quyết toán thuế 2009, do vậy yêu cầu tổ chức, cá nhân tạm dừng nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2009 trong tháng 1-2010 để chờ thực hiện theo mẫu mới từ ngày 1-2.

* Về đăng ký người phụ thuộc, người nộp thuế chỉ đăng ký và nộp hồ sơ người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được giảm trừ. Trường hợp có thay đổi mới phải đăng ký và nộp hồ sơ bổ sung.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn về thuế đối với chuyển nhượng bất động sản, theo đó nghiêng về cách tính 2% có lợi cho nhiều người nộp thuế. Cụ thể chỉ áp dụng cách tính 25% trên thu nhập tính thuế trong trường hợp người bán có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh giá mua và các chi phí có liên quan.

Với chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, khoản trả lãi vay ngân hàng cũng được tính vào chi phí với điều kiện có hóa đơn, chứng từ. Trường hợp mới góp một phần vốn thì được trừ phần chưa nộp. Việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn không được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Một điểm mới nữa là người chuyển nhượng sẽ tự kê khai, tự xác định thuế suất và chịu trách nhiệm về hồ sơ kê khai. Cơ quan thuế chỉ kiểm tra tờ khai và các tài liệu kèm theo. Nếu đủ điều kiện thì chấp nhận, không đủ điều kiện thì thông báo cho người chuyển nhượng biết.

Bộ Tài chính cũng cho phép các cục thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân kinh doanh, kể cả sàn giao dịch bất động sản thu thuế thay. Trường hợp không có ủy nhiệm thì nộp ở chi cục thuế địa phương. Hợp đồng góp vốn khi chuyển nhượng được chủ đầu tư chấp thuận thì không phải qua thủ tục công chứng.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)​