Và khi xuất giá trị hóa đơn là giá trị quyết toán công trình hay như thế nào vì khi tôi yêu cầu doanh nghiệp xuất hóa đơn thì được họ trả lời là nếu xuất hóa đơn thì chỉ xuất được giá cả thuế là giá trị xuất toán công trình.

Người gửi : Bùi Thị Mai

Luật sư trả lời: