2. Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.  

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành văn bản: 11/07/2010

 

3. Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp  

Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành văn bản: 31/12/2009

 

4. Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá HTK, tổn thất các khoản ĐTTC, nợ phải thu khó đòi và BHSP, hàng hoá, CTXL  

Người ký: Thứ Trưởng Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành văn bản: 07/12/2009

.Danh sách văn bản pháp luật trong lĩnh vực Kế toán

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900 6162

 

5. Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày BCTC và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính  

 Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành văn bản: 30/11/1970

 

6. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUĨ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG  

 Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành văn bản: 30/11/1970

 

7. Thông tư số 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần  

Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành văn bản: 17/11/2008

 

8. THÔNG TƯ 95/2008/TT-BTC NGÀY 24/10/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN   Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành văn bản: 24/10/2008

 

9. Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và Quyết định  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 31/12/2007

 

10. Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở ngoài công lập  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 30/11/2007

 

11. Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng"  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 03/12/2007

 

12. Thông tư số 132/2007/TT-BTC ngày 08/11/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 08/11/2007

 

13. Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/06/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn viêc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 27/06/2007

 

14. Công văn số 16816 /BTC- CĐKT ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán tách quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 29/12/2006

 

15. Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa  

 Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 14/09/2006

 

16. Thông tư 53/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp  

Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành văn bản: 12/06/2006

 

17. Quyết định số 24 /2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước  

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành văn bản: 06/04/2006

 

18. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 30/03/2006

 

19. Quyết định số 15 /2006/QĐ- BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp (Thay thế Chế dộ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính

   Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 20/03/2006

 

20. Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”  

 Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 12/12/2005

 

21.Quyết định số 97 /2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 105/1999/QĐ-BTC ngày 30/8/1999  

 Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 09/12/2004

 

22. Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Quỹ Đầu tư chứng khoán  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 14/09/2005

 

23. Quyết định số 45/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán Dự trữ quốc gia”  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 13/07/2005

 

24. Quyết định số 18/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 16/02/2004

 

25. Thông tư số 21/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) Chuẩn mực kế toán đợt 5 ban hành theo Quyết định số 100/2005/QÐ-BTC, ngày 28-12-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 20/03/2006

 

26. Thông tư số 20/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán đợt 4 ban hành theo Quyết định số 12/2005/QÐ-BTC, ngày 15-02-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 20/03/2006

 

27. Thông tư số 23/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 30/03/2005

 

28. Thông tư số 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (6) Chuẩn mực kế toán đợt 2 ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 04/11/2003

 

29. Thông tư số 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) Chuẩn mực kế đợt 1 toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QÐ-BTC, ngày 31-12-2001 của Bộ Tài chính  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 09/10/2002

 

30. Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 28/12/2005

 

31.Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 15/02/2005

 

32. Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 30/12/2003

 

33. Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 31/12/2002

 

34. Quyết định số 149/2001/QÐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 31/12/2001

 

35. Thông tư số 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán   Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 24/11/2005

 

3Danh sách văn bản pháp luật trong lĩnh vực Kế toán6. Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/ BTC- BNV của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế t  

 Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 15/06/2005

 

37. Thông tư liên tịchsố 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, ph  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 07/02/2005

 

38. Thông tư số 122/2004/TT- BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 22/12/2004

 

39. Thông tư số 120/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế   Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 15/12/2004

 

40. Công văn số 14635-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc xử lý tiếp tục thực hiện Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán áp dụng cho các đơn vị hoạt động kinh doanh   Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 13/12/2004

 

41.Công văn số 14634-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước   Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 13/12/2004

 

42. Quyết định số: 43/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng ”   Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 26/04/2006

 

43. Chỉ thị số 05/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh triển khai Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật kế toán   Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành văn bản: 30/07/2004

 

44. Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán   Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 04/11/2004

 

45. Nghị định số 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh   Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 31/05/2004

 

46. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước"   Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 31/05/2004

 

47. Luật Kế toán   Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành văn bản: 17/06/2003

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực thuế.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật thuế, gọi: 1900 6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê