1/ Cơ sở pháp lý:

– Văn bản hợp nhất 01/VBHN – VPQH hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng;

– Văn bản hợp nhất 15/VBHN – VPQH hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân;

– Nghị định 75/2002/NĐ – CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài;

2/ Hộ gia đình, cá nhân bán thịt phải nộp những loại thuế nào

Theo quy định pháp luật, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải nộp các loại thuế sau:

Thứ nhất là thuế môn bài được quy định tại Nghị định 75/2002/NĐ – CP. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế môn bài theo mức thu nhập.

Thứ hai là thuế giá trị gia tăng được quy định trong Văn bản hợp nhất 01/VBHN – VPQH. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Thứ ba là thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh được tính khi thu nhập kinh doanh đó là thu nhập chịu thuế. Nếu hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh dưới 100 triệu đồng trở xuống trong một năm thì thu nhập kinh doanh đó không thuộc vào thu nhập chịu thuế và đương nhiên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tất cả các hộ gia đình, cá nhân khi kinh doanh đều phải nộp thuế môn bài. Nhưng đối với hai loại thuế còn lại, việc có phải nộp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc khai thu nhập thực tế từ hoạt động kinh doanh của mỗi hộ gia đình, cá nhân vì các hộ gia đình, cá nhân khi kinh doanh nhỏ thường không có đăng ký kinh doanh, không có giấy tờ, sổ sách. Chính vì vậy, hình thức thu thuế áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh là áp dụng phương thức khoán thuế. Mức thuế khoán do cơ quan thuế xây dựng dựa trên sở số liệu tự kê khai của hộ kinh doanh và tài liệu điều tra khảo sát của cơ quan thuế sẽ được tham vấn của hội đồng tư vấn thuế xã phường. Nếu gia đình chị chắc chắn thu nhập cả năm dưới 100 triệu thì gia đình chị hoàn toàn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Nếu không thì gia đình chị phải nộp hai loại thuế trên cùng với thuế môn bài theo hình thức khoán thuế.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập