I . VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

2. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

3. Nghị định số158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

4. Nghị định số156/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế Giá trị gia tăng

5. Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

6. Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 1998 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế Tài Nguyên (sửa đổi).

7. Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ quy định chi hết thi hành Pháp lệnh thuế Tài nguyên (sửa đổi)

8. Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 9/11/2005 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

9.Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

10. Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

11.Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng

12.Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

13. Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN

14. Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

15. Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 08/03/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

16. Thông tư số 21/2002/TT-BTC ngày 01/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế tài nguyên đối với vật liệu khai thác sử dụng xây dựng đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn I).

17. Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/04/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên.

 .Hướng dẫn kê khai, nộp thuế khoán

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng nộp thuế khoán:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là hộ nộp thuế khoán) bao gồm:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng ký kinh doanh hoặc không phải đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế, đã được cơ quan thuế đôn đốc nhưng quá thời hạn theo thông báo đôn đốc của cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vẫn không thực hiện đăng ký thuế.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện nộp tờ khai  thuế theo quy định.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mở sổ sách kế toán, nhưng qua kiểm tra của cơ quan thuế thấy thực hiện không đúng chế độ kế toán, không thực hiện đúng và đầy đủ hoá đơn, chứng từ khi mua bán hàng hoá, dịch vụ, kê khai thuế không chính xác, trung thực; cơ quan thuế không thể căn cứ vào sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ để xác định số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh.

- Hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên thủ công, phân tán, lưu động, không thường xuyên

2.  Mẫu tờ khai:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán khai theo mẫu Tờ khai số 01/THKH ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính .

 Hộ, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản nộp thuế khoán khai theo mẫu Tờ khai số 02/THKH ban hành kèm theo Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

3. Tờ khai hợp lệ : Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

- Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.

- Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại... của cơ sở kinh doanh.

- Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

4. Nơi nộp hồ sơ khai thuế :

Hồ sơ khai thuế khoán được nộp cho chi cục thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên.

5. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo năm (một năm khai một lần). Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng 12 của năm trước.

Trường hợp mới ra kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là mười ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản.

6. Thời hạn nộp thuế :

Căn cứ vào Thông báo nộp thuế khoán, hộ nộp thuế nộp tiền thuế hàng tháng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ nộp thuế khoán lựa chọn nộp thuế theo quý thì thời hạn nộp thuế cho cả quý là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.

7. Nơi nộp thuế :

Người nộp thuế thực hiện nộp tại một trong các điểm sau:

- Tại  Kho bạc Nhà nước;

- Tại cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

- Thông qua tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế;

- Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

8. Xác định ngày nộp thuế:

Nếu Người nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác thì ngày nộp thuế vào Ngân sách nhà nước được xác định là ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng khác ký nhận trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước

Nếu Người nộp thuế nộp bằng tiền mặt thì ngày nộp thuế là ngày cơ quan kho bạc nhận tiền.

9. Thủ tục nộp:

Người nộp thuế có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền do Bộ Tài chính quy định.

 

III. HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ KHOÁN

1. TỜ KHAI MẪU SỐ 01/THKH (Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Hộ kinh doanh phải ghi đầy đủ các thông tin của kỳ kê khai thuế (năm) và các thông tin đã đăng ký thuế với cơ quan thuế theo hướng dẫn sau.

- [01] Kỳ tính thuế : kê khai cho kỳ kê khai nào (năm)

- [02] Người nộp thuế: Hộ kinh doanh phải ghi chính xác tên như tên đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế.

- [03] Mã số thuế: Ghi mã số thuế được cơ quan thuế cấp khi đăng ký nộp thuế.

- [04],[05],[06] Địa chỉ, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố: Ghi rõ số nhà, tổ, đường phố, Quận/Huyện, tỉnh/Thành phố theo địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

- [07],[08],[09] Điện thoại, Fax, Email: Ghi số điện thoại, Fax, Email của hộ kinh doanh để cơ quan thuế có thể liên lạc khi cần thiết.

- [10] Ngành nghề kinh doanh: ghi theo đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

 Nếu có sự thay đổi các thông tin từ mã số [01] đến mã số [10], hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký bổ sung với cơ quan thuế theo quy định hiện hành và kê khai theo các thông tin đã đăng ký bổ sung với cơ quan thuế.

- Cột chỉ tiêu: căn cứ vào hàng hoá thực tế kinh doanh, Hộ kinh doanh xác định doanh thu theo từng đối tượng chịu thuế làm cơ sở kê khai vào các dòng tương ứng trên cột chỉ tiêu. Dòng Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bằng (=) loại chịu thuế suất 5% cộng (+) loại chịu thuế suất 10%. Trên mỗi loại doanh số, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh mà kê khai chi tiết theo ngành hàng hoá, dịch vụ kinh doanh.

Ví dụ: Hộ ông A đăng ký kinh doanh ngành nghề khám, chữa bệnh. Dự kiến năm 2007 có doanh thu bình quan 01 tháng là 10 triệu đồng trong đó doanh thu khám bệnh 02 triệu, doanh thu bán thuốc 08 triệu.

Trên tờ khai thuế khoán kỳ tính thuế năm 2007 của hộ ông A  kê khai trên cột Dự kiến doanh thu trung bình 1 tháng năm nay như sau: Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB  bỏ trống, Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT 2 triệu đồng, Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 8 triệu đồng, đồng thời trên dòng loại chịu thuế GTGT 5% cũng ghi 8 triệu đồng.

- Cột Doanh thu trung bình 1 tháng của năm trước: Số liệu ghi vào cột này được căn cứ vào doanh thu trung bình 1 tháng kỳ ổn định của năm trước năm kê khai (ví dụ kỳ tính thuế là năm 2007 thì cột doanh thu trung bình 1 tháng của năm trước là doanh thu trung bình 1 tháng kỳ ổn định năm 2006).

- Cột Dự kiến doanh thu trung bình 1 tháng năm nay: Số liệu ghi vào cột này được căn cứ vào doanh thu trung bình 1 tháng kỳ ổn định trước cộng (+) với khả năng phát triển kinh doanh, sự biến động của giá cả thị trường trong kỳ kê khai.

Trường hợp hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh thì phải kê khai bổ sung với cơ quan thuế kể từ tháng phát sinh thay đổi quy mô, để cơ quan thuế xác định số thuế khoán phù hợp với thực tế phát sinh nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

2. TỜ KHAI MẪU SỐ 02/THKH (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản).         

Các chỉ tiêu từ mã số [01] đến mã số [10] ghi như hướng dẫn trên tờ khai mẫu số 01/THKH.

- Cột tên khoáng sản: Kê theo từng loại tài nguyên khai thác

- Cột Sản lượng khai thác trung bình 1 tháng của năm trước: số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào sản lượng khoán .

- Cột đơn vị tính: Tuỳ theo đơn vị tính của từng loại tài nguyên khai thác mà ghi vào các dòng tương ứng với tài nguyên đó: kg, tấn, thùng, m3…

- Cột Dự kiến sản lượng khai thác trung bình một tháng năm nay: Cơ sở để ghi vào cột này căn cứ vào sản lượng khoán năm trước và khả năng khai thác năm nay.

Trường hợp hộ nộp thuế khoán có thay đổi quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì phải kê khai bổ sung với cơ quan thuế kể từ tháng phát sinh thay đổi quy mô, để cơ quan thuế xác định số thuế khoán phù hợp với thực tế phát sinh nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

 

V . CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT :

Tuỳ theo mức độ vi phạm có thể phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi khai thuế quá thời hạn quy định.

- Phạt tiền từ 550.000 đồng đến 2.750.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý nhà nước chậm so với thời hạn quy định từ 5 ngày đến 90 ngày làm việc.

- Xử phạt đối với hành vi vi phạm chế độ cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế nhưng không thuộc trường hợp xác định là khai thiếu thuế, trốn thuế, gian lận về thuế thì tuỳ theo hành vi, mức độ vi phạm mà bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 550.000 đồng đến 1.100.000 đồng.

- Mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế là 0,05% số tiền chậm nộp trên mỗi ngày chậm nộp.

- Mức xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu.

- Mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, ngoài ra tuỳ theo hành vi vi phạm còn bị phạt từ 1 đến 3 lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận.     

Để biết các mức phạt cụ thể, Người nộp thuế có thể tham khảo thêm Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế./.

(Xem Mẫu số: 01/THKH; 02/THKH Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày 14/07/2007 của  Bộ Tài chính_trong phần Tải xuống)

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê