.Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------

HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU

Liên 1: Lưu

Số: 0000001

Ngày........tháng.......năm 20....

 

Tên đơn vị xuất khẩu:.Công ty A.......................................................................................

Địa chỉ:.số 7 phố ................................................ Số tài khoản..........................................

Điện thoại:..................................    Mã số thuế .................................................................

Tên đơn vị nhập khẩu.........................................................................................................

Địa chỉ................................................................ Số tài khoản...........................................

Điện thoại:..........................................................................................................................

Số hợp đồng: :..................................  Ngày hợp đồng:……/…./……   

Hình thức thanh toán:.........................................................................................................

Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………………...

Địa điểm nhận hàng: ……………………………………………………………………..

Số vận đơn: ………………………………………………………………………………

Số container:……………………………..Tên đơn vị vận chuyển: ……………………..

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:................................. ....................................................................................                                                        

Số tiền viết bằng chữ:...................................................

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

(In tại Công ty in………, Mã số thuế ………)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: Giao người mua