Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

------------------------------------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Mã số thuế:

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

[02]. Ngày tháng năm sinh:

                                                             ngày     tháng          năm

[03]. Giới tính:  

[04]. Quốc tịch:............................................................................

[05]. Số chứng minh nhân dân:

[05.1]. Ngày cấp:

                                                 ngày     tháng          năm

[05.2]. Nơi  cấp:...............................................................

[06]. Số hộ chiếu:

            [06.1]. Ngày cấp:

           ngày     tháng          năm

            [06.2]. Nơi  cấp: .............................................................

[07]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:...............................

[07.2]. Xã, phường:..........................................................

[07.3]. Quận, huyện:.........................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố:.....................

[07.5]. Quốc gia: ..........................

[08]. Địa chỉ cư trú:

[08.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:...............................

[08.2]. Xã, phường:.........................................................

[08.3]. Quận, huyện:........................................................

[08.4]. Tỉnh, thành phố:.....................................................

[09]. Điện thoại liên hệ:..................................................................

[10].Email:.................

[11]. Cơ quan thuế quản lý: ..........................................................

         Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

…, ngày …tháng  … năm …………

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

 (Ký và ghi rõ họ tên)