Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.1940

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.1940

------------------------------------------------------------------------- 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)

 Chính thức:  [  ]      Bổ sung: [  ]    Lần: [  ]

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………

[02] Mã số thuế:...............................................................

[03] Địa chỉ: …………………..……..…………………………

[04] Điện thoại:………….. [05] Fax:………. [06] Email:………

                                                                                                 Đơn vị tiền: đồng Việt nam

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

Tổng thu nhập chịu thuế

[07]

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ ở nước ngoài

[08]

 

3

Tổng số thuế phải nộp

[09]

 

4

Số thuế còn phải nộp

[10]

 

II

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1

Tổng thu nhập chịu thuế

[11]

 

2

Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài

[12]

 

3

Tổng số thuế phải nộp

[13]

 

4

Số thuế còn phải nộp

[14]

 

III

Thu nhập từ trúng thưởng

1

Tổng thu nhập chịu thuế

[15]

 

2

Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài

[16]

 

3

Tổng số thuế phải nộp

[17]

 

4

Số thuế còn phải nộp

[18]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

                                                             ............ , ngày ......tháng ….....năm …....

                                                                                             CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

                                                                                                      Ký và ghi rõ họ tên