Một trong những loại hình giao dịch điện tử là hình thức thực hiện hoá đơn điện tử trong hoạt động mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, giúp các doanh nghiệp chủ động trong khởi tạo và phát hành hóa đơn; đơn giản hóa việc phát hành, quản lý hóa đơn, kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; dễ dàng tra cứu thông tin hóa đơn và kiểm soát phát hành hóa đơn, tiết kiệm chi phí giao dịch hóa đơn, chi phí phát hành hóa đơn; doanh nghiệp cũng tự chủ, tự chịu trách nhiệm với thông tin hóa đơn được phát hành và hạn chế rủi ro,…

Những quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử?

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam được triển khai thí điểm áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong hoạt động bán điện cho khách hàng tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Theo đó, để việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, trong phạm vi tài liệu này, chúng tôi hệ thống lại và tóm tắt những quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử, được điều chỉnh trong các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

1. Luật Giao dịch điện tử 2005.

2. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

3. Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

4. Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ.  

5. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

6. Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.

7. Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

8. Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập