2. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng bị thanh tra là gì?

3. Đoàn thanh tra gồm có chi cục quản lý thị trường, sở khoa học công nghệ, chi cục đo lường chất lượng, công an kinh tế thì khi tới cửa hàng kiểm tra phải xuất trình những giấy tờ gì? 

4. Giả sử cửa hàng đang trong tình trạng hoạt động bình thường, không có thông báo trước về kế hoạch kiểm tra ( thanh tra kiểm tra đột xuất liên ngành), bất ngờ đoàn kiểm tra ập vào, ôm giữ người bán hàng và quản lý, tự tiện tiến hành đo lường thì có đúng quy định theo pháp luật không? trong trường hợp chưa biết đó có phải là đoàn kiểm tra hay là không thì người ở cửa hàng có quyền chống cự phản kháng lại và coi mấy người ôm giữ mình là cướp được không? 

5. Trong trường hợp đó quản lý và người bán hàng có được đi hay làm việc khác không? * 6. *- Khi có đoàn thanh tra kiểm tra tới thì người quản lý có những quyền gì để bảo vệ chính đáng cho bản thân mà không bị coi là chống người thi hành công vụ?* Rất mong nhận được hồi đáp sớm và chính xác từ luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận hỏi đáp pháp luật của công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I-Cơ sở pháp lý:

Luật thanh tra năm 2010

II-Nội dung phân tích:

Bạn hỏi 1. Quyền và nghĩa vụ của người thanh tra là gì?

Theo Điều 5 Luật thanh tra năm 2010 quy định:

"Điều 5. Chức năng của cơ quan thanh tra nhà nước

Cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật."

Theo như bạn trình bày là một đoàn thanh tra đến cửa hàng bán xăng dầu của mình ,như vậy thì có thể đây sẽ là đoàn thanh tra chuyên ngành của thanh tra sở vì hoạt đông thanh tra này là hoạt động thanh tra theo quy định của thanh tra chuyên ngành và thuộc thẩm quyền của thanh tra sở 

Theo khoản 1 Điều 23 Luật thanh tra năm 2010

"Điều 23. Tổ chức của Thanh tra sở

1. Thanh tra sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở được thành lập ở những sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc theo quy định của pháp luật."

Quyền và nghĩa vụ cụ thể của thanh tra chuyên ngành  được quy định trong:  

"Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành,

1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra;

b) Kiến nghị với người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra quy định tại Điều 55 của Luật này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;

d) Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra;

đ) Kiểm kê tài sản liên quan đến nội dung thanh tra của đối tượng thanh tra;

e) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

g) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

h) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng có vi phạm pháp luật;

i) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

k) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc đang là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc thanh tra;

l) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra có hành vi tẩu tán tài sản;

m) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

n) Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp quy định tại các điểm g, h, i, k và l khoản 1 Điều này thì Trưởng đoàn thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ ngay việc áp dụng biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Trưởng đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình."

2. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng bị thanh tra là gì?

Theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật thanh tra

"Điều 57. Quyền của đối tượng thanh tra

1. Đối tượng thanh tra có quyền sau đây:

a) Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;

c) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật về tố cáo."

"Điều 58. Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

1. Chấp hành quyết định thanh tra.

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

3. Đoàn thanh tra gồm có chi cục quản lý thị trường, sở khoa học công nghệ, chi cục đo lường chất lượng, công an kinh tế thì khi tới cửa hàng kiểm tra phải xuất trình những giấy tờ gì?  
Đoàn thanh tra khi làm nhiệm vụ thanh tra phải xuất trình thẻ thanh tra theo quy định tại Điều 64 Luật thanh tra:

"Điều 64. Thẻ thanh tra

Thẻ thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ cấp cho Thanh tra viên để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Mẫu thẻ thanh tra và chế độ sử dụng thẻ thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ quy định.

4. Giả sử cửa hàng đang trong tình trạng hoạt động bình thường, không có thông báo trước về kế hoạch kiểm tra ( thanh tra kiểm tra đột xuất liên ngành), bất ngờ đoàn kiểm tra ập vào, ôm giữ người bán hàng và quản lý, tự tiện tiến hành đo lường thì có đúng quy định theo pháp luật không?
Theo quy định tại Điều 37 Luật thanh tra quy định:

"Điều 37. Hình thức thanh tra

1. Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên hoặc thanh tra đột xuất.

2. Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

4. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao."

>>Như vậy hoạt động thanh tra không nhất thiết phải được thực hiện theo kế hoạch , thanh tra thường xuyên mà còn có thể được theo quy định khi thanh tra đột xuất. và trường hợp này thì vẫn đúng theo quy định của pháp luật.

5. Trong trường hợp đó quản lý và người bán hàng có được đi hay làm việc khác không? 

Trong trường hợp này thì người quản lý và nhân viên bán hàng không được phép làm việc khác mà phải tuân thủ chấp hành quyết định thanh tra và phối hợp với cơ quan thanh tra theo quy đinh về nghĩa vụ của đối tượng bị thanh tra theo quy định tại Điều 58 Luật thanh tra năm 2010 như trên.

6.  Khi có đoàn thanh tra kiểm tra tới thì người quản lý có những quyền gì để bảo vệ chính đáng cho bản thân mà không bị coi là chống người thi hành công vụ?

Đối tương thanh tra có các quyền để bảo vệ quyền và lợi ích của mình theo quy định tại Điều 57 như trên cụ thể là các quyền khiếu nại quyết định thanh tra,thành viên đoàn thanh tra,yêu cầu bồi thường thiệt hại và có quyền tố cáo về hành vi vi phạm của đoàn thanh tra theo quy định của Luật tố cáo..Các hành vi không thực hiện hay không hợp tác với đoàn thah tra trong quá trình làm việc đều được coi là hành vi chống đối người thi hành công vụ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật.