Theo hướng dẫn tại Điều 1 của Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội thì cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Từ ngày 01/01/2010, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực hiện nộp thuế TNCN theo qui định tại Luật Thuế TNCN và Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và công văn số 42/BTC-TCT ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán. Căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, Tổng cục Thuế lưu ý các Cục thuế một số vấn đề sau:

- Đối tượng áp dụng: đối tượng áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

    - Thời điểm tính thuế, khấu trừ thuế là thời điểm hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán tính từ ngày 01/01/2010, cụ thể như sau:
    + Đối với chứng khoán niêm yết: là thời điểm Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán công bố giá thực hiện.
    + Đối với chứng khoán chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán là thời điểm Trung tâm giao dịch chứng khoán công bố giá thực hiện.
    + Đối với chuyển nhượng chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực. Trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán.

Công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị chứng khoán từng lần chuyển nhượng của nhà đầu tư theo từng trường hợp nêu trên và thông báo số thuế phải nộp cho người chuyển nhượng biết.

    - Phương pháp nộp thuế:
    + Công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán từ ngày 01/01/2010 có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế TNCN và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 20 của tháng sau đồng thời thực hiện nộp số thuế đã khấu trừ vào Ngân sách Nhà nước. 

    + Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nếu áp dụng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo thuế suất 20% thì phải thoả mãn điều kiện qui định tại khoản 2.2.2, tiết 2.2, điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC và phải thực hiện đăng ký phương pháp nộp thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch hoặc Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú, chậm nhất là 31/12/2009.
   
    Để triển khai thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán từ ngày 01/01/2010, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh thành phố triển khai ngay một số việc sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nghĩa vụ nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán từ ngày 01/01/2010 để mọi cá nhân biết, nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung mà Tổng cục Thuế gợi ý nêu trên.

2. Có văn bản thông báo đến các Công ty chứng khoán yêu cầu từ ngày 01/01/2010 phải thực hiện việc khấu trừ thuế, kê khai nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và công văn số 42/BTC-TCT ngày 2/1/2009 nêu trên của Bộ Tài chính. Yêu cầu các Công ty chứng khoán niêm yết công khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán để các nhà đầu tư là cá nhân biết và thực hiện.
   
    3. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các Công ty chứng khoán hiểu rõ  về đối tượng nộp thuế, về thuế suất và phương pháp xác định giá chuyển nhượng, về khấu trừ thuế, về kê khai nộp thuế bao gồm cả nội dung kê khai, thời điểm nộp tờ khai, nơi nộp tờ khai, thời gian nộp thuế và các nội dung đã hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và công văn số 42/BTC-TCT ngày 2/1/2009 của Bộ Tài chính để các Công ty chứng khoán biết và thực hiện.

    4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về kê khai thuế, nộp thuế của các Công ty chứng khoán. Kịp thời giải đáp các vướng mắc cũng như xử lý các sai phạm của Công ty chứng khoán trong quá trình thực hiện.

Theo VTCA

(MINH KHUE LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)