Nội dung trong hợp đồng kinh tế được thể hiện như sau: 
Điều 3. Thanh toán
Tiến độ thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thành 03 đợt (mỗi đợt thanh toán kèm theo đề nghị thanh toán và hóa đơn GTGT) như sau:
- Đợt 1: Bên A sẽ tạm ứng cho bên B 30% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
- Đợt 2: Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% giá trị hợp đồng sau khi Bên B giao hàng đến công trường nhà máy bên A tại KCN Trần Quốc Toản, P.11, Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Đợt 3: Bên A sẽ thanh toán tiếp cho bên B  20% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao.
Hợp đồng bên khách hàng soạn do người bán hàng bên em, do bên em không đọc kỹ nội dung trong hợp đồng nên 2 bên đã ký. Bên em có liên hệ kế toán bên công ty khách hàng để hiệu chỉnh lại hợp đồng nhưng bên khách hàng rất khó tính không đồng ý. Nếu bên em không xuất hóa đơn theo từng đợt thì em sợ khách hàng sẽ không mua hàng bên em. Bên công ty Thương Mại xuất hóa đơn như vậy chứng từ có hợp lệ không? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Nếu xuất hóa đơn: nội dung sẽ ghi như thế nào? Cách hạch toán ra sao?
Người gửi: Nguyễn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty luật Minh Khuê,

hợp đồng thương mại

Tư vấn hóa đơn đối với hợp đồng - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nội dung tư vấn:

Về các vấn đề pháp lí liên quan đến hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, bạn có thể tham khảo tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo qui định của Thông tư này, nội dung của hóa đơn thuế giá trị gia tăng bao gồm các nội dung sau ((mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư):

3.1. Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành

TÊN CỤC THUẾ:................

                                         Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                                                              Ký hiệu: 01AA/14P

                                                                              Liên 1: Lưu                                                             Số:         0000001

Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................Số tài khoản...........................................................................

Họ tên người mua hàng...................................................................................................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................................................

Địa chỉ..............................................................................................................................................................

Số tài khoản......................................................................................................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Cộng tiền hàng:                                                                                      ...............................

Thuế suất GTGT:...........   %,      Tiền thuế GTGT:                                                                     ……………………

Tổng cộng tiền thanh toán  ………………………………………………………….………………................

Số tiền viết bằng chữ:..........................................................................................................................................

 

 

                                            

 

Người mua hàng

 

                    Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

                 

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                    

- Liên 3:.....

 

 

5.1. Mẫu tham khảo Hóa đơn Giá trị gia tăng

 

                                          Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                                   Ký hiệu: AA/14P

                                                                          Liên 1: Lưu                                              Số:         0000001     

                                                            Ngày........tháng.......năm 20....

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế:

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Điện thoại:.................................................Số tài khoản..................................................................................

Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................................................

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ................................................................. ... ....................................................................

Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản………………………………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        …………....

Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                                      …………

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                          ................

Số tiền viết bằng chữ:......................................................................................................................

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

               

(In tại Công ty ............................................................................, Mã số thuế ………….......)

Ghi chú: 

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                     

- Liên 3:.....

Về vấn đề hạch toán thuế giá trị gia tăng, bạn có thể tiến hành theo  phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của công ty bạn theo các qui định dưới đây của Luật Thuế giá trị gia tăng:

" Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế

1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng;

c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này.

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

1. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được quy định như sau:

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng;

b) Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng.

2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ;

b) Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý."

Do đó, căn cứ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh củ công ty bạn mà áp dụng phương pháp tính thuế, hạch toán thuế cho phù hợp qui định pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT