Ví dụ thời gian hoan thành tham vấn là ngày 20/12 thì tôi có thể xuất hóa đơn ngày 18/12 được không.

Người gửi : Lê Thị Hồng Minh

Luật sư trả lời: