Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Căm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với thắc mắc của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

Bộ luật Dân sự 2015

2. Nội dung trả lời:

Điều 635 BLDS 2005 quy định: 

"Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế."

Mặt khác, Khoản 1 Điều 685 BLDS 2005 có quy định: 

"Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng."

Theo như quy định trên, có thể thấy "thành thai trước khi người để lại di sản chết" chỉ là điều kiện cần để được hưởng thừa kế, còn điều kiện đủ phải là "sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế". Như vậy, thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế là thời điểm người thừa kế "sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế".

Điều 21 BLDS 2005 quy định:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư giải quyết các tranh chấp về thừa kế

"Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện."

Và Điều 14 BLDS 2005 quy định: 

"1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết."

Như vậy, người thừa kế đã thành thai trước khi người để lại di sản chết và còn sống sau thời điểm mở thừa kế tuy không có năng lực hành vi dân sự nhưng đã có năng lực pháp luật dân sự; doo đó có quyền hưởng thừa kế. Vì vậy, việc chưa sinh ra mà vẫn được hưởng thừa kế không hề mâu thuẫn với việc không có năng lực hành vi dân sự.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế uy tín, chuyên nghiệp