Nay anh Tạo bán cổ phần cho anh Hưng. Nên vốn anh Hưng có 1.260tr chiếm 70% vốn điều lệ. Anh Dân bán cổ phần cho chị Yến: 540tr chiếm 30% vốn điều lệ. Do anh Tạo bán cổ phần nên anh Tạo không còn là thành viên trong Công ty. Anh Hưng sẽ thay thế anh Tạo làm Giám đốc Công ty. Tôi xin hỏi:

1/ Khi lập biên bản Hội đồng thành viên thống nhất để thay đổi thành viên và người đại diện pháp luật sẽ gồm những ai tham gia ký biên bản. Thành viên cũ, thành viên mới hay cả hai?

2/ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch hội đồng thành viên mới ký hay chủ tịch thành viên cũ ký?

Xin trân trọng và cảm ơn.

Người gửi: heodat

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần?

Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trả lời

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2020

Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2005;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo những thông tin bạn cung cấp thì sẽ hiểu Công ty của bạn là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nên xin giải đáp như sau:

Tại Điều 53 Luật doanh nghiệp 2005 quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên như sau:

“1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty.

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể mới áp dụng năm 2020

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp.”

Theo quy định trên thì Biên bản họp Hội đồng thành viên phải có chữ ký của tất cả các thành viên dự họp. Xét trong tình huống này anh Tạo đã chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho anh Hưng nên anh Tạo không còn được coi là thành viên của công ty nữa, chị Yến nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ anh Dân nên chị Yến sẽ trở thành thành viên còn anh Dân sẽ mất tư cách thành viên. Do đó, trong trường hợp này, Biên bản họp Hội đồng thành viên sẽ phải có chữ ký của anh Hưng và chị Yến, tức là các thành viên mới.

Tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 01/2013/TT- BKHĐT quy định:

“2. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những cá nhân sau:

a) Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

b) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

c) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu…”

Như vậy, nếu người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên thì thông báo này sẽ do Chủ tịch Hội đồng thành viên mới ký. Tức là, nếu anh Tạo là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty thì khi thay đổi sẽ do Chủ tịch Hội đồng thành viên mới ký vào thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

>> Xem thêm:  Kinh doanh dịch vụ làm đẹp có cần xin cấp giấy phép không?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ giải thể chi nhánh công ty cập nhật mới nhất