Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư
Người gửi: NTN Vân

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp ?

Tư vấn luật bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi, vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

Luật bảo hiểm xã hội 2006

Nghị định 127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 100/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

2. Nội dung tư vấn pháp luật:

Theo thông tin bạn cung cấp bạn nghỉ việc ngày 15/06/2013, nhưng đến ngày 21/10/2013 doanh nghiệp bạn mới  thanh lý hợp đồng (có quyết định nghỉ việc) và trả sổ bảo hiểm cho bạn thì tại thời điểm này nếu bạn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ áp dụng theo quy định tại Luật bảo hiểm xã 2006 và các văn bản hướng dẫn để xét trường hợp của bạn có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không.

- Theo quy định tại Điều 34 nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải đến cơ quan lao động để đăng ký. Tuy nhiên  nghị định 100/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2013  đã sửa đổi điều 34 của nghị định 127/2008/NĐ-CP  theo đó quy định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động.

“Điều 34. Việc đăng ký thất nghiệp và thông báo về tìm việc làm với cơ quan lao động

1. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động.

2. Hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm.”

Ngoài ra, căn cứ vào khoản 2, Điều 125 Luật bảo hiểm xã hội 2006 và được hướng dẫn tại  thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cần có đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3 ban hành theo thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH;  bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật .

Xét trong trường hợp của bạn ngày 21/10/2013 doanh nghiệp mới tiến hành thanh lý hợp đồng với bạn dù bạn đã nghỉ việc không đi làm từ ngày 15/06/2013 thì kể từ ngày có quyết định hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thì mới là thời gian doanh nghiệp chính thức chấm dứt hợp đồng lao động đối với bạn. Nên tại thời điểm 21/10/2013 sau khi nhận được văn bản xác nhận về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng giữa 2 bên và nhận sổ bảo hiểm nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2006, Điều 15 nghị định 127/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại  nghị định 100/2012/NĐ-CP và Điều 2 thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH thì bạn có thể nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp. Cụ thể bạn phải có đồng thời các điều kiện sau:

“ Điều 15. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội   (nghị định 100/2012/NĐ-CP)

Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này.”

Điều 2. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Thông tư  32/2010 /TT-BLĐTBXH)

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, được hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều này (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Thông tư này là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần.”

- Theo đó, nếu bạn đủ điều kiện theo các quy định trên thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại   Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội 2006 và Điều 16 nghị định 127/2008/NĐ-CP.

“Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp (Luật bảo hiểm xã hội 2006)

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Điều 16. Trợ cấp thất nghiệp theo Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội (nghị định 127/2008/NĐ-CP)

1. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hằng tháng được trả cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này hoặc người được uỷ quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

2. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, từ ngày 21/10/2013 khi bạn nhận được sổ bảo hiểm và văn bản xác nhận về việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với bên doanh nghiệp bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng nếu bạn có đủ các điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê