I. Thẩm quyền giải quyết:      Sở Kế hoạch và Đầu tư & Ủy ban nhân dân Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

II. Điều kiện chuyển nhượng  dự án: Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định về điều kiện chuyển nhượng vốn (khoản 2-điều 65-Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày  22/09/2006 của Chính phủ):

1. Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày  22/09/2006 của Chính phủ và pháp luật có liên quan;

2. Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

3. Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

III. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1.      Hồ sơ chuyển nhượng dự án gồm:

1.1 Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án: Tham khảo Văn bản đăng ký đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

1.2 - Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển nhượng dự án (bản chính).

1.3 - Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính).

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

1.4 - Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của bên chuyển nhượng.

1.5 - Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng: Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân đối với bên nhận chuyển nhượng là cá nhân; hoặc bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân.

1.6 - Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.

1.7 - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.

1.8 - Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển đổi.

2.      Số lượng hồ sơ nộp:            01 bộ gốc

IV. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:            03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

- Thời gian xem xét - cấp Giấy chứng nhận đầu tư: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 Ghi chú:          Đề nghị Nhà đầu tư tham khảo:

>> Xem thêm:  Cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

- Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 65 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày  22/09/2006 của Chính phủ .

- Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện, thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp quy định tại Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày  22/09/2006 của Chính phủ; 

- Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư .

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty