Công ty tôi là Công ty Cổ phần (Giám đốc là CTHĐQT, hai con là thành viên HĐQT ), Giám đốc Công ty tôi là nữ sinh năm 1962. Hiện 53 tuổi, đã đóng BHXH đến hết tháng 9/2015 là 19 năm 10 tháng. Giám đốc bị thoái hóa đốt sống và một số bệnh khác đã đi giám định giảm trên 61%sức khỏe và đang đợi giấy giám định. Giám đốc muốn chốt sổ để hưởng BHXH trước tuổi (Tôi tính tỷ lệ hưởng BHXH của Giám đốc là 45%+3%*5-2*1%=58%). Tôi đã tìm hiểu trên trang web của Quý Công ty hướng dẫn thủ tục chốt sổ và hưởng lương hưu. Nhưng tôi đang vướng mắc vấn đề về nộp Quyết định nghỉ việc cho Cơ quan BHXH để chốt sổ BH. Cty tôi CTHĐQT là Giám đốc (không có Phó GĐ).

Vậy ai ký quyết định này và nội dung sao cho hợp lý. "Vui lòng cho tôi xin mẫu quyết định này" Giám đốc vẫn muốn điều hành công ty và không thay đổi đăng ký kinh doanh.Tôi đang rất rối và Giám đốc kiên quyết bắt tôi làm ngay trong tháng này. Mong nhận được phản hồi sớm từ Luật sư.

Tôi trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014 

Quyết định 01/QĐ-BHXH

Bộ luật Lao động 2012

2. Nội dung phân tích:

Theo khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Hội đồng quản trị có quyền "bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;"

Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Như vậy, quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của Giám đốc do Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 167 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc."

Sau khi nghỉ hưu, giám đốc công ty bạn vẫn có thể tiếp tục kí hợp đồng và tiếp tục làm việc tại công ty.

Theo khoản 2 Điều 19 quyết định 01/QĐ-BHXH quy định:

"Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập kèm theo Giấy đăng ký địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (mẫu số 13-HSB) của người lao động đối với người đang đóng BHXH bắt buộc; đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc (mẫu số 12-HSB) hoặc giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đối với người lao động nghỉ việc, chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ (trường hợp mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì phải có đơn giải trình theo mẫu số 12-HSB)."

Sau đây là mẫu quyết định nghỉ việc:

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN.........................               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ................................................                               Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

Số : ................/QĐ-

    ----oOo----oOo----

                                                                   ..........Ngày......tháng.......năm..........   

QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC

ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

GIÁM ĐỐC ...............................................................

          -Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 71/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006.

          -Căn cứ Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

          -Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số.....ngày....tháng....  năm.......của Hội đồng giám định y khoa........................................................

          -Xét đề nghị của :.................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

          Điều I : Ông, bà :.................................................................................

    Số sổ BHXH..........................................................................

Sinh ngày.............tháng............năm.........

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:…………………………..

Cơ quan, đơn vị:……………………………………………………...

Được nghỉ việc để hưởng chế độ Hưu trí từ ngày….tháng…..năm….

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc:…………………………………………

Điều II: Chế độ Hưu trí của Ông, bà :……………………………….

do Bảo hiểm xã hội…………………….. giải quyết theo quy định của Pháp luật của Bảo hiểm xã hội hiện hành.

          Điều III:. Các Ông, bà Trưởng phòng TCCB-LĐ và Ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này.

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :                                                THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

-Như Điều III

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê