Hiện nay các anh em của tôi nghe được thông tin này và muốn kiện ra tòa đòi chia tài sản đó. Tôi rất lo không biết phải làm sao?

Tôi xin chân thành cảm ơn 

Người gửi: L.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật dân sự 2005 (Văn bản mới: Bộ luật dân sự năm 2015)

2. Nội dung trả lời:

Điều 655 bộ luật dân sự 2005 quy định về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng như sau:

Điều 655. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự tay viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật này.

Điều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản   

1. Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Theo như thông tin anh cung cấp thì bố anh có ký tên vào di chúc và tự tay bố anh viết bản di chúc này nên di chúc của bố anh đã đáp ứng điều kiện thứ nhất tại điều 655 bộ luật dân sự ở trên.

Tuy nhiên, do anh không nói rõ nội dung của di chúc nên nếu như di chúc của bố anh không đáp ứng các nội dung theo quy định trên thì sẽ không thể coi là có hiệu lực pháp luật

Như vậy, anh nên xem xét thực tế nội dung của di chúc bố anh để lại xem có đầy đủ nội dung theo như quy định trên không để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luât.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê