KS địa hình; KS địa chất; Lập quy hoạch 1/500 (hợp đồng QH-01); Lập dự án (hợp đồng DA-01); Thẩm tra dự án; Lập Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật (hợp đồng TC-01); Thẩm tra Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật; Các gói thầu này đều không có Kế hoạch đầu thầu. Sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư cũng không lập, phê duyệt Kế hoạch đầu thầu của dự án.

• Điều chỉnh QH 1/500 và dự án lần 1: gói thầu lập QH 1/500 và Lập dự án và Lập Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật là độc lập:

- Gói thầu Lập quy hoạch 1/500 điều chỉnh (hợp đồng QH-02): thực hiện mới thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng mới đơn vị tư vấn (hợp đồng QH-01 đã thanh lý);

- Gói Lập dự án điều chỉnh (hợp đồng DA-02): thực hiện mới thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng mới đơn vị tư vấn (hợp đồng DA-01 đã thanh lý);

- Ký Phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng TC-01 v/v Lập Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo dự án điều chỉnh (hợp đồng TC-01 chưa thanh lý). Giai đoạn này chỉ có gói thầu Lập dự án điều chỉnh (hợp đồng DA-02) là có Kế hoạch đầu thầu được phê duyệt;  QH 1/500 và Dự án đầu tư đã được phê duyệt theo quy định.

• Điều chỉnh QH 1/500 và dự án lần 2: gộp gói thầu Lập dự án điều chỉnh và Lập Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật thành 01 gói thầu:

- Gói thầu Lập quy hoạch 1/500 điều chỉnh lần 2 (hợp đồng QH-03): thực hiện mới thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng mới đơn vị tư vấn (hợp đồng QH-02 đã thanh lý);

- Gói thầu Lập dự án điều chỉnh và Lập Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo dự án điều chỉnh lần 2: gộp thành một gói và thực hiện mới thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Nhà thầu tư vấn là đơn vị ký kết và đang thực hiện hợp đồng TC-01.  Trong giai đoạn này, không có gói thầu nào có kế hoạch đấu thầu. Hợp đồng DA-02 đã được thanh lý trước khi điều chỉnh QH 1/500 và DA lần 2. Chủ đầu tư ký hợp đồng Lập dự án điều chỉnh lần 2 và Lập Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo dự án điều chỉnh lần 2 với đơn vị đang thực hiện hợp đồng TC-01 bằng Phụ lục hợp đồng số 02 của hợp đồng TC-01.

Xin hỏi:

1/ Chủ đầu tư thực hiện gộp nội dung điều chỉnh dự án đầu tư lần 2 và Lập Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo dự án điều chỉnh lần 2 vào 01 hợp đồng có phù hợp không trong khi gói thầu Lập dự án điều chỉnh lần 2 (hợp đồng DA-02) có Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt và không lập kế hoạch đấu thầu cụ thể cho các gói thầu khác trong từng thời điểm điều chỉnh QH và DA?

>> Xem thêm:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn có cần phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

2/ Việc ký hợp đồng cho 02 nội dung trên (là 02 gói thầu độc lập trước đó) bằng Phụ lục hợp đồng tiếp theo của hợp đồng đang thực hiện (hợp đồng TC-01: chỉ Lập sơ thiết kế Bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật) có phù hợp và bảo đảm các quy định hiện hành không? Xin trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

(câu hỏi đang trong quá trình biên tập câu trả lời)

 

 

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu