Em đang phân vân không biết việc đóng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường là khi bắt đầu có hoạt động khai thác khoáng sản hay cho tới khi bắt đầu có hoạt động buôn bán khoáng sản đó ?

Và dựa trên cơ sở pháp lý nào để được biết điều này ?

Xin luật sư tư vấn giúp em! Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Thảo

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về thời điểm đóng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho công ty luật Minh Khuê. Trên cơ sở thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin phép được trả lời những thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên

- Nghị định số 74/2010/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

- Thông tư 158/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 74/2010/NĐ-CP

- Nghị định số 50/2010/NĐ-CP

- Thông tư 105/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 50/2010/NĐ-CP

2. Nội dung trả lời:

a. Về thuế tài nguyên

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính, quy định về căn cứ tính thuế tài nguyên:

Số thuế tài nguyên phải nộp được tính như sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

=

Sản lượng tài nguyên tính thuế

x

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

x

Thuế suất thuế tài nguyên

Trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế tài nguyên phải nộp được xác định như sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ

=

Sản lượng tài nguyên tính thuế

x

Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác

Việc ấn định thuế tài nguyên được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp với các quy định về ấn định thuế đối với doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ hoặc các quy định xử lý vi phạm về thuế và giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định tại khoản 4, Điều 6 Thông tư này."

Trong đó:

- Thuế suất thuế tài nguyên: quy định tại Điều 7 Thông tư số 105/2010/TT-BTC là căn cứ theo biểu mức thuế suất thuế tài nguyên được ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 . Cụ thể, đối với đối tượng chịu thuế ở đây là sét bentonite sẽ thuộc nhóm khoáng sản không kim loại khác, chịu mức thuế suất 5%

- Giá tính thuế đơn vị tài nguyên: quy định tại Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC như sau:

"Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP và phải được thể hiện trên chứng từ bán hàng, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; trường hợp giá bán tài nguyên khai thác thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định. Giá tính thuế tài nguyên được xác định đối với từng trường hợp như sau:

...."

- Sản lượng tài nguyên tính thuế: quy định tại Điều 5 Thông tư số 105/2010/TT-BTC như sau:

"Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng tài nguyên thực tế khai thác theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế tài nguyên và được xác định như sau:

1. Đối với tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế.

...."

=> Như vậy, bạn cần đọc kĩ Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 15/2010/TT-BTC để xác định rõ đối tượng chịu thuế là đất sét bentonite mà công ty ban đang khai thác thuộc trường hợp cụ thể nào để tính được Giá tính thuế đơn vị tài nguyên (lưu ý: cần tham khảo cả ở quyết định của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi công ty đang khai thác về giá tính thuế đơn vị tài nguyên) và Sản lượng tài nguyên tình thuế cho chính xác.

Việc nộp thuế tài nguyên sẽ được thực hiện theo kỳ tính thuế, bắt đầu từ khi khai thác khoáng sản chứ không tính từ khi bắt đầu có hoạt động buôn bán khoáng sản đó, tức là trong trường hợp dù chưa bán được khoáng sản nhưng giá bán để tính thuế tài nguyên vẫn có thể xác định được như thông qua giá thực tế trên thị trường và giá do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (bạn tham khảo Điều 6 trong Thông tư trên)

b. Về phí bảo vệ môi trường

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản, quy định:

“Điều 1. Cách tính phí

1. Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính như sau:

Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trong kỳ
(đồng)

=

Số lượng từng loại khoáng sản khai thác trong kỳ
(tấn hoặc m3)

x

Mức phí phải nộp của từng loại khoáng sản tương ứng
(đồng/tấn hoặc đồng/m3)

Trong đó:

- Số lượng khoáng sản khai thác được xác định như sau: cụ thể đối với đất sét bentonite là khoáng sản không kim loại thì:

+ Số lượng khoáng sản không kim loại khai thác trong kỳ để xác định số phí bảo vệ môi trường phải nộp là số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế trong kỳ nộp phí, không phân biệt mục đích khai thác (để bán ngay, đem trao đổi, tiêu dùng nội bộ, dự trữ đưa vào sản xuất tiếp theo …) và công nghệ khai thác (thủ công, cơ giới) hoặc vùng, miền, điều kiện khai thác (vùng núi, trung du, đồng bằng, điều kiện khai thác khó khăn, phức tạp …).

+ Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra, căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục thuế địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản không kim loại cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Mức phí phải nộp tương ứng (đồng/tấn hoặc đồng/m3) được xác định như sau: Theo Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP quy định về "Mức thu phí" thì:

"Căn cứ mức thu phí quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ."

=> Do vậy, công ty bạn cũng cần tham khảo các quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi công ty đang khai thác khoáng sản để biết rõ mức phí phải nộp đối với đất sét bentonite là bao nhiêu, từ đó tính được số phí bảo vệ môi trường phải đóng trong kỳ. Tương tự như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường được tính từ khi bắt đầu khai thác chứ không phải từ khi có hoạt động buôn bán khoáng sản đó.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn, nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gửi thư theo địa chỉ này hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

Trân trọng./.

Ban tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê