Năm 2001- 2002 nhà nước mở đường gia đình em nằm trong diện giải tỏa. lúc đó gia đình em có 2 hộ, 7 khẩu (Bùi Công - Nguyễn thị Ơn) khẩu em cùng chung khẩu với bà nguyễn thị Ơn. Gia đình em nhận tiền đền bù nhưng chưa có tái định cư, chính quyền xã và ban đền bù huyện đến động viên gia đình tháo dỡ nhà giao đất cho dự án rồi nhận tái định cư sau. vì không có tái định cư nên gia đình em làm nhà trên đất còn lại để ở. Đến năm 2003 cuộc sống gặp nhiều khó khăn,gia đình nhiều nhân khẩu đất đai bị thu hồi không còn đất để sản xuất nên bà và em làm nhà trên đất còn lại và một phần đã đền bù để ở và cho thuê tạo thêm thu nhập. mãi đến năm 2004 hộ Bùi Công mới nhận tái định cư, còn bà em không có. Năm 2005 bà em qua đời .Hiện nay tôi đã lập gia đình nhưng vẫn ở và kinh doanh trên thửa đất đó. nay nhà nước lại mở đường gia đình em lại nằm trong diện giải tỏa lần nửa. 

Ngày 31/12/2014 UBND huyện Bình Sơn ra quyết đinh thu hồi đất và đến ngày 12/07/2015 chính quyền xã gửi thông buộc gia đình tôi tự tháo dỡ (tiền hỗ trợ tháo dỡ 31 triệu đồng) nên gia đình em không đủ tiền mua đất và làm nhà để ổn định cuộc sống. Lúc bà qua đời có để lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ bồi thường cũ, lúc thu hồi UBND huyện không có quyết định thu hồi đất.nên giờ em không biết diện tích đất còn lại là bao nhiêu. vì số thửa trên hồ sơ đền bù được chia làm 2 thửa và khác với số thửa trong giấy chứng nhận QSDĐ .Ngày 31/12/2014 UBND huyện ra quyết đinh thu hồi thửa đất số khác không trùng với giấy tờ củ. Nhưng em đươc biết sở tài nguyên - môi trường thẩm định lại thửa đất em lên đến 1120m2. 

 Em có quyền khiếu kiện không? thủ tục như thế nào?

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn Luật Đất đacủa Công ty Luật Minh Khuê

tư vấn về thủ tục khiếu kiện cơ quan nhà nước quản lý đất đai

Luật sư tư vấn Luật Đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê của chúng tôi.Với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 

I Cơ sở pháp lý:

 Luật  khiếu nại năm 2011

 Nghị Định 47/2014  của Chính phủ về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

 Luật  tố cáo năm 2012

II Nội dung phân tích

Theo quy định tại khoản 1,2 Điều 6  Nghị định 47/2014 Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Điều 6 Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 Luật đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

>>.>Như vậy theo quy định của pháp luật người sử dụng đất phải di chuyển chỗ ở thì được nhà nước bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức bồi thường bằng nhà ở, giao đất ở mới hoặc bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. Trường hợp của bạn cùng khẩu với ông Bùi Công, mà năm 2004 gia đình ông Bùi Công nhận đất tái định cư còn gia đình bạn chưa nhận được đất tái định cư. Như vậy trường hợp này gia đình bạn có thể tó cáo  theo quy định của pháp luật tố cáo theo như khoản 1, 2 Điều 12 Luật tố cáo.

Điều 12. Nguyên tắc xác định thẩm quyền

1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết.

Và theo khoản 4 Điều 13 thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền giải quyết tố cáo  trong trường hợp này của bạn

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Về trình tự thủ tục tố cáo 

Theo Điều 19 Luật tố cáo

Điều 19. Hình thức tố cáo

1. Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.

2. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

3. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.

2,Bạn nói khi thu hồi đất mà ủy ban nhân dân huyện không có quyết định thu hồi đất.Trong trường hợp này của bạn bạn có quyền khiếu nạ quyết định thu hồi đất vì quyết  định thu hồi đất phải được lập thành văn bản và gửi đến người bị thu hồi trước khi tiến hành thu hồi đất

Theo khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Về hình thức khiếu nại thì được quy định theo Điều 8 Luật khiếu nại

Điều 8. Hình thức khiếu nại

1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật này;

b) Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

c) Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

5. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật này.

Trường hợp của bạn bạn nói diện tích đất bị chênh lệch khi bồi thường thì bạn hãy căn cứ vào hạn mức giao đất ở tại Tỉnh Quảng Ngãi theo quyết định 04/2012/UBNDT Quảng Ngãi để căn cứ số diện tích đất được bồi thường trong hạn mức giao đất ở của huyện của bạn.Vì quyết định thu hồi đất của gia đình bạn có từ ngày 31/12/2014 nên bạn sẽ căn cứ  vào quyết định 04/2012/QĐ-UBND

Theo Điều 4,Điều 5  Quyết định 04/2012

Điều 4 Hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở đối với hộ gia đình,cá nhân theo quy định tại Điều 83 và Điều 84 Luật đất đai năm 2003 được quy định cho cá vùng như sau.

1. Thành phố Quảng Ngãi:

a) Vùng nội thành phố: 100 m2;

b) Vùng ngoại thành phố: 200 m2.

2. Thị trấn thuộc các huyện đồng bằng, miền núi:

a) Đất quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ hoặc thị trấn được cấp thẩm quyền phê duyệt: 100 m2.

b) Các khu vực khác còn lại: 200 m2.

3. Huyện đảo Lý Sơn: 100 m2.

4. Các xã thuộc huyện đồng bằng: 300 m2.

5. Các xã thuộc các huyện miền núi: 400 m2.

6 Khu quy hoạch phát triển đô thị Vạn Tường từ 80m2 đến 100m2

7. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới, chỉnh trang phát triển đô thị thì hạn mức đất ở theo quy hoạch được cấp thẩm quyền quyết định.

Điều 5 Hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với hộ gia đình cá nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật đất đai năm 2003 trên địa bàn như sau.

1. Thành phố Quảng Ngãi, thị trấn thuộc các huyện đồng bằng: 300m2;

2. Huyện đảo Lý Sơn: 150 m2.

3. Các khu vực khác còn lại: 400 m2.

Như vậy bạn hãy căn cứ vào quyết đinh  giao đất ở trên địa bàn huyện của bạn để căn cứ vào điện tích đất ở được bồi thường cho gia đình nhà bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật đất đai.