Người gửi: C.V.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về việc hàng bị trả lựi nhưng đã làm mất liên đỏ của phiếu xuất kho?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ​.

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ ?

 Chúng tôi được biết bạn xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để làm chứng từ đi lại giao hàng cho khách hàng. Nhưng lô hàng này bị trả lại. Tài xế lại làm mất liên đỏ của phiếu xuất kho kiêm vận chuyển đó. Trường hợp này, bạn phải giải quyết như sau:

- Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định loại và hình thức hóa đơn :" 4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)." . Như vậy, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cũng được coi là một dạng hóa đơn,sẽ được áp dụng quản lý, sử dụng như các hóa đơn khác theo quy định của Thông tư này.

- Về cách xử lý hóa đơn liên 2 bị mất được quy định tại  Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định :

"Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định."

Như vậy, trường hợp tài xế làm mất hóa đơn liên 2 của phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ , thì việc đầu tiên bạn phải lập biên bản gửi cho Công ty về vấn đề bị trả lại hàng và mất hóa đơn.Sau đó Công ty sẽ gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày phát hiện. Cá nhân bạn sẽ thực hiện công việc tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Còn đối với tài xế lái xe sẽ chịu hình thức xử phạt từ Công ty.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê.

Trân trọng./

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.

>> Xem thêm:  Những trường hợp yêu cầu phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ?

 

 

>> Xem thêm:  Thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng khuyến mại ?