Với yêu cầu khi doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngân hàng, thì yêu cầu về mặt pháp lý là doanh nghiệp cần cung cấp các giấy tờ như điều lệ, đăng ký kinh doanh, thông tin về chủ tịch hội đồng quản trị, ngoài ra có biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án vay vốn, thế chấp tái sản, ủy quyền đại diện ký kết với ngân hàng. Như vậy, biên bản họp hội đồng quản trị có ý nghĩa như thế nào về mặt pháp luật? Em đang hiểu, với việc các thành viên trong hội đồng quản trị (những người trong ban lãnh đạo DN) thống nhất ý kiến thì khoản vay này đã được thông qua các thành viên trong doanh nghiệp mà không phải do bất kỳ ai đó tự quyết, doanh nghiệp đảm bảo nghĩa vụ của mình về khoản vay đó với ngân hàng. Luật sư có thể giải thích rõ hơn giúp em về ý nghĩa của Biên bản họp hội đồng quản trị này không, thưa Luật sư? Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.H.G

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn biên bản họp hội đồng quản trị

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014 

Nội dung tư vấn

Theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014, một số hợp đồng vay có giá trị (tỷ lệ cụ thể được quy định trong điều lệ) của doanh nghiệp vay phải có sự đồng ý của hội đồng thành viên hay hội đồng quản trị của bên vay. Một cách rộng hơn, hoạt động vay hay ký kết các hợp đồng đảm bảo liên quan đến các giao dịch tại Doanh nghiệp cần có ý kiến thông quan cuộc hội đồng thành viên hay hội đồng quản trị mà điều này quy định trong Điều lệ của Doanh nghiệp. Theo Khoản 3, Điều 61 và Khoản 1, Điều 154 của Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định rằng chủ tọa và người ghi biên bản họp để thông qua một nội dung hoặc mục đích của cuộc họp, những người ký tên trên biên bản thì phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp.

"Điều 61. Biên bản họp Hội đồng thành viên

3. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Điều 154. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

c) Thời gian, địa điểm họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Các vấn đề đã được thông qua;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị"

Như vậy, để hiểu rõ hơn thì Biên bản họp hội đồng quản trị có ý nghĩa trong việc thông qua hợp đồng vay hay hợp đồng bảo đảm và được quy định chi tiết trong Điều lệ của Doanh nghiệp đó bạn nhé!

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.
Bộ phận Tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp