TUYÊN BỐ CHUNG

SỐ 13/2003/LPQT NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ TỔNG THỐNG NƯỚC CỘNG HOÀ MÔN-ĐÔ-VA

(Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 2 năm 2003)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương, Tổng thống nước Cộng hoà Môn-đô-va Vla-đi-mia Vô-rô-nin đã thăm chính thức nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 01 tháng 3 năm 2003.

Hai vị đứng đầu hai Nhà nước đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị và kinh tế - xã hội của mỗi nước, thảo luận tình hình và triển vọng phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Môn-đô-va, cũng như trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế cấp bách hai bên cùng quan tâm. Hai bên đã đạt được những thoả thuận quan trọng nhằm mở rộng và làm sâu sắc thêm sự hợp tác Việt Nam - Môn-đô-va trong các lĩnh vực khác nhau.

Hai Bên nhất trí rằng, cuộc gặp cấp cao chính thức đầu tiên sẽ tạo xung lực cho việc tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Môn-đô-va trong thế kỷ XXI phù hợp với truyền thống hữu nghị và tiềm năng hợp tác sẵn có giữa hai nước. Nhằm mục đích này, hai Bên tuyên bố như sau:

1. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Môn-đô-va khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển tình hữu nghị và sự hợp tác nhiều mặt trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

2. Hai Bên sẽ phát triển sự hợp tác song phương cùng có lợi, cũng như hợp tác trên trường quốc tế, cụ thể là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và các tổ chức quốc tế khác để góp phần củng cố hoà bình, an ninh và hợp tác quốc tế.

3. Hai Bên sẽ cùng nỗ lực để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, đào tạo cán bộ và các lĩnh vực có triển vọng khác.

4. Hai Bên sẽ đặc biệt quan tâm tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại nhằm củng cố quan hệ song phương và nâng cao mức sống của nhân dân nước mình. Hai Bên sẽ khuyến khích các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan nhà nước, đại diện các ngành kinh tế, các giới kinh doanh để tìm kiếm và thực hiện những khả năng hợp tác mới. Hai bên quan tâm tới việc trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau.

5. Hai Bên chủ trương đẩy mạnh hoạt động của Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Môn-đô-va về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, nâng cao vai trò của Uỷ ban này trong việc phối hợp hành động song phương trong các lĩnh vực khác nhau. Hai Bên sẽ phấn đấu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, y tế, thanh niên, thể thao và du lịch.

6. Hai Bên khẳng định cần mở rộng cơ sở điều ước pháp lý để tiếp tục củng cố sự hợp tác nhiều mặt và hoan nghênh các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm này.

7. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của Cộng hoà Môn-đô-va nhằm giải quyết vấn đề Pri-đơ-nét-xtơ-rô-vie trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Môn-đô-va, và nhằm củng cố hoà bình, ổn định và phát triển hợp tác ở châu Âu và trên thế giới.

Cộng hoà Môn-đô-va đánh giá cao những thành tựu của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hoan nghênh đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế của Việt Nam, góp phần bảo đảm hoà bình, an ninh và hợp tác ở Đông Nam Châu Á và trên thế giới.

8. Hai Bên khẳng định vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hoà bình và thúc đẩy phát triển, ủng hộ các nỗ lực chung nhằm nâng cao hiệu quả của tổ chức này trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và phát triển sự hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, môi trường, nhân đạo và các lĩnh vực khác.

9. Hai Bên bày tỏ quyết tâm hợp tác trên cơ sở song phương và đa phương đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, tội phạm xuyên quốc gia và việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt đang đe doạ nghiêm trọng hoà bình và an ninh của các quốc gia.

Tổng thống nước Cộng hoà Môn-đô-va Vla-đi-mia Vô-rô-nin đã mời Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương thăm chính thức Cộng hoà Môn-đô-va vào thời gian thích hợp. Chủ tịch Trần Đức Lương đã cảm ơn và nhận lời mời. Thời gian của chuyến thăm sẽ được thoả thuận theo đường ngoại giao.

Trần Đức Lương

(Đã ký)

Vla-đi-mia Vô-rô-nin

(Đã ký)