ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/ĐC-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 02 năm 2015

ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2014/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH VỀ VIỆC BANHÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐIVỚI Ô TÔ, XE MÁY, TÀU THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Ngày 26/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hànhQuyết định số 27/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ,cách xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy, tàu thủy trên địabàn tỉnh Ninh Bình.

Do sơ xuất trong khâu soạn thảo văn bản tại dòng thứ 16(tính từ dưới lên) của trang 1, phần I, chương I, Phục lục số 03: Bảng giá tàu,thuyền tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình có ghi:

12

Tàu kéo, tàu đẩy

4 triệu đồng/tấn

"

Nay Ủy bannhân dân tỉnh Ninh Bình xin đính chính lại như sau:

12

Tàu kéo, tàu đẩy

4 triệu đồng/CV

"

Rất mong được sự thông cảm của quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế);
- Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP5.
TH/0102

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hải Riện