BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/BGDĐT-VP
V/v tổ chức tập huấn năm 2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Các chương trình, dự án trực thuộc Bộ;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các học viện, viện, đại học, trường đại học, cao đẳng;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao chấtlượng và hiệu quả việc tập huấn chuyên môn và hội nghị hướng dẫn thực hiện cáclĩnh vực công tác (sau đây gọi chung là tập huấn), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêucầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các chương trình, dự án trực thuộcBộ từ ngày 15/3/2013 triển khai tổ chức tập huấn theo hướng:

1. Tổ chức tập huấn trực tuyến qua mạng (quaWebsite, diễn đàn): Đơn vị chủ trì cần tải đầy đủ văn bản, tài liệu, bài giảngđiện tử e-Learning, băng hình các bài giảng tập huấn lên trang tập huấn thuộcCổng thông tin điện tử (website) Bộ Giáo dục và Đào tạohttp://taphuan.moet.gov.vn; việc trao đổi thông tin, giải đáp các vướng mắcgiữa báo cáo viên, đơn vị tổ chức tập huấn với cán bộ quản lý, giáo viên đượcthực hiện qua các diễn đàn (Forum) trên Cổng thông tin điện tử hoặc qua nhómemail.

2. Tổ chức tập huấn tập trung chỉ áp dụng đốivới các cuộc tập huấn cần thao tác thực tế và nếu phải làm thực hành cho mọithành viên tham dự, các cuộc tập huấn có cấp chứng chỉ hoặc đối tượng là đạibiểu ở nước ngoài hoặc đối tượng tập huấn đặc thù.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, chương trình, dựán thuộc Bộ

a) Cục Công nghệ thông tin ban hành hướng dẫn vềquy trình và cách thức tổ chức tập huấn; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơnvị để biên tập tài liệu, văn bản, bài giảng điện tử e-Learning, đĩa hình bàigiảng các cuộc tập huấn và duyệt biên tập lần cuối trước khi đăng tải trênWebsite của Bộ; chịu trách nhiệm về các điều kiện đảm bảo an toàn thông tin, cơsở hạ tầng mạng (máy chủ, đường truyền và phần mềm,…); xây dựng phòng thu âm,ghi hình chất lượng cao, đảm bảo hoạt động thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệmvụ.

b) Đơn vị (Vụ, Cục, Dự án, Chương trình thuộcBộ) được giao chủ trì tổ chức tập huấn chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu,văn bản, bài giảng tập huấn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; côngbố trên Website lịch tổ chức các cuộc tập huấn trước 10 ngày để các địa phương,cơ sở giáo dục chủ động tham gia; cử cán bộ theo dõi thường xuyên diễn đàn vànhóm email để giải đáp các vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn của các địaphương và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

c) Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, đônđốc các đơn vị thực hiện; báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện củacác đơn vị tại giao ban cơ quan Bộ hàng tháng.

d) Vụ Kế hoạch Tài chính đảm bảo và cân đối kinhphí hoạt động.

4. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo,các học viện, viện, đại học, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyênnghiệp

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo cácđịa phương, cơ sở giáo dục đảm bảo điều kiện vật chất (máy tính, Webcam, đườngtruyền) phòng họp trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhânviên chủ động và tích cực tham dự các cuộc tập huấn theo kế hoạch của Bộ Giáodục và Đào tạo. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục vào địa chỉ để tham dự, lĩnh hộithông tin và trao đổi vướng mắc, khó khăn.

b) Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởngcác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đảm bảo cơ sở vật chấtphòng họp trực tuyến (máy tính, Webcam, đường truyền) và hướng dẫn cán bộ quảnlý, giảng viên tham dự các cuộc tập huấn theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đàotạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quántriệt và nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng