BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3576/BTP-BTTP
V/v công chứng các giao dịch về bất động sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được mộtsố phản ánh vướng mắc liên quan đến việc công chứng các hợp đồng, giao dịch vềbất động sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao. Về vấn đề này,Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2 Thông tưliên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng,chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, trong đó cóquy định:

"- Hợp đồng, văn bản về bấtđộng sản mà bên có bất động sản là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ởnước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì công chứng tại PhòngCông chứng.

- Hợp đồng, văn bản về bất độngsản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đóđược lựa chọn hình thức công chứng tại Phòng Công chứng hoặc chứng thực tại Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản.

- Hợp đồng, văn bản về bất độngsản trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao thì xác nhận tại Banquản lý Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu công nghệ cao(Ban quản lý)".

Ngày 7 tháng 01 năm 2013, Chính phủđã ban hành Nghị định số 04/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật công chứng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02năm 2013, tại điều 17 của Nghị định số 04/2013/NĐ-CP về thẩm quyền công chứnghợp đồng, giao dịch về bất động sản trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khucông nghệ cao có quy định"Công chứng viên của tổ chức hành nghề côngchứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản theo quyđịnh tại Điều 37 Luật công chứng, bao gồm cả các hợp đồng giao dịch về chuyểnnhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốnbằng quyền sử dụng đất trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ caotrong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề côngchứng đặt trụ sở".

Cũng theo quy định tại Điều 44,Luật công chứng về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch thì:

"- Việc sửa đổi, bổ sung,hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏathuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giaodịch đó và phải được công chứng.

- Người thực hiện việc côngchứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch phải là công chứng viên củatổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổchức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặcgiải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồsơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

- Công chứng việc sửa đổi, bổsung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo thủ tục công chứng hợpđồng, giao dịch quy định tại Chương IV của Luật công chứng."

Như vậy, kể từ ngày 25 tháng 02 năm2013, các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong Khu công nghiệp, Khu kinhtế, Khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền chứng nhận của các tổ chức hành nghềcông chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hànhnghề công chứng đặt trụ sở.

Để bảo đảm triển khai thực hiện tốtNghị định số 04/2013/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến thẩm quyền công chứnghợp đồng, giao dịch trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, BộTư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số vấn đềsau đây:

1. Giao Sở Tư pháp có kế hoạchhướng dẫn và chỉ định từ một đến hai tổ chức hành nghề công chứng có đủ điềukiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trụ sở thuận tiện cho việc công chứng cácgiao dịch về bất động sản trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ caotiếp nhận và lưu trữ toàn bộ hồ sơ đã xác nhận tại Ban Quản lý, việc giao nhậnhồ sơ được thực hiện như sau:

Từ nay đến hết ngày 31/12/2014, khicó yêu cầu công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã xác nhậntại Ban quản lý thì, Ban quản lý bàn giao cho tổ chức hành nghề công chứng(được Sở Tư pháp chỉ định) các hồ sơ có yêu cầu công chứng việc sửa đổi, bổsung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch để tổ chức hành nghề công chứng xem xét thựchiện công chứng theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Từ sau ngày 01/01/2015, Banquản lý thực hiện việc bàn giao cho tổ chức hành nghề công chứng (được Sở Tưpháp chỉ định) toàn bộ hồ sơ đã xác nhận tại Ban quản lý để lưu trữ lâu dài tạitổ chức hành nghề công chứng.

2. Việc giao, nhận hồ sơ giữa Banquản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao và tổ chức hành nghềcông chứng phải được lập thành biên bản; trong biên bản giao nhận ghi rõ ngày,tháng, năm giao nhận, số lượng hồ sơ, số hồ sơ, ngày tháng năm đã xác nhận hồsơ, thành phần giấy tờ, số tờ, số trang có trong từng hồ sơ giao, nhận. Biênbản giao nhận hồ sơ được lập thành ba bản, Ban quản lý giữ một bản, tổ chứchành nghề công chứng giữ một bản, Sở Tư pháp giữ một bản, Biên bản giao nhậnphải có đại diện của Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệcao, Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng cùng ký và đóng dấu.

3. Các tổ chức hành nghề công chứngđược Sở Tư pháp chỉ định nhận bàn giao hồ sơ đã xác nhận tại Ban quản lý tiếpnhận, hướng dẫn và thực hiện việc công chứng các yêu cầu công chứng về sửa đổi,bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật công chứng và cácvăn bản pháp luật có liên quan.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính