BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/CTr-BGDĐT-TWĐTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮANGÀNH GIÁO DỤC VỚI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2014 - 2015

Căn cứ Chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/3/2013 vềphối hợphoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành chươngtrình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm,sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tácgiáo dục và đào tạo;

2. Phát huy vai trò và tiềm năngcủa học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhàtrường, tổ chức Đoàn, Hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, pháttriển kinh tế, xã hội;

3. Thực hiện chế độ, chính sách đốivới cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanhniên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1. Hoạt động phối hợp quy mô toànquốc (theo Phụ lục 1)

2. Hoạt động phối hợp chỉ đạo cấpcơ sở triển khai thực hiện (theo Phụ lục 2)

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạovà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Thành lập các tổ công tác tiếnhành kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phươngvà cơ sở giáo dục.

- Thống nhất phối hợp tổ chức mộtsố hoạt động quy mô cấp toàn quốc.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo,Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp

- Các sở giáo dục và đào tạo vàtỉnh/thành Đoàn triển khai ký kết chương trình phối hợp hoạt động theo năm học.

- Thống nhất các hoạt động quy môđịa phương; Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia cáchoạt động toàn quốc.

- Phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáodục và Đoàn Thanh niên của cơ sở giáo dục cụ thể hóa Chương trình phối hợp này;tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá kếtquả thực hiện Chương trình phối hợp khi kết thúc năm học. Các tỉnh/thành Đoàn,Đoàn trực thuộc phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo báo cáo đánh giá kếtquả thực hiện Chương trình phối hợp năm học 2014 - 2015 về Vụ Công tác học sinh,sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo (49 Đại Cồ Việt - Hà Nội) và Ban Thanh niên Trườnghọc - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (64 Bà Triệu - Hà Nội), trước ngày15/6/2015.

3. Các cơ sở giáo dục và tổchức Đoàn trong các cơ sở giáo dục

- Các cơ sở giáo dục căn cứ Chươngtrình phối hợp này để lồng ghép triển khai vào chương trình năm học, bố tríkinh phí, phân công các ban, phòng, khoa chủ trì tham mưu phối hợp với ĐoànThanh niên thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này vớicơ quan quản lý giáo dục theo quy định.

- Đoàn Thanh niên trong các cơ sởgiáo dục chủ động xây dựng Chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tếcủa đơn vị để tham mưu và thực hiện có hiệu quả.

- Triển khai nội dung phù hợp, sửdụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (2 tiết/tháng) cho các hoạt độngĐoàn, Hội, Đội.

4. Thủ trưởng các đơn vị liênquan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Bộ,ngành có trường đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các tỉnh/ thành Đoàn, Đoàntrực thuộc, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp triển khai thực hiện Chươngtrình phối hp này.

TM. BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HCM

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


Nguyễn Mạnh Dũng

KT. BỘ TRƯỞNGBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Các Ban TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN, NĐ của Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/c);
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Đ/c BTTN. Nguyễn Đắc Vinh (để b/c);
- Các Bộ, ngành có trường đào tạo (để thực hiện);
- Các S GDĐT (để thực hiện);
-
Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN, DN (để thực hiện);
-
Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT (để thực hiện);
-
Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc (để thực hiện);
- Các Ban, đơn vị của TW Đoàn;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Hội LHTNVN;
- Hi SVVN;
-
Lưu VT, Vụ CTHSSV; Ban TNTH.

PHỤ LỤC 1

CÁCHOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP QUY MÔ TOÀN QUỐC
(Kèm theo Chương trình số 674/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 18 tháng 8 năm 2014)

TT

Các hoạt động

Cơ quan chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1.

Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Tháng 5/2015

2.

Tuyên dương Sinh viên 5 tốt, học sinh đạt giải thưởng Trần Văn Ơn, Kim Đồng, Cây bút tuổi hồng, Cánh én hồng

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

1/2015

3/2015

5/2015

8/2015

3.

Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01)

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

1/2015

4.

Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên

Bộ GDĐT

- Vụ KHCN & MT

- Ban TNTH

Tháng 1/2015

5.

Xây dựng đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2014 - 2020”

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TG TWĐ

Tháng 12/2014

6.

Tuyên dương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2014

Bộ GDĐT

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Tháng 11/2014

7.

Tập huấn cán bộ làm công tác Đoàn trong trường THPT về kỹ năng tư vấn cá nhân

Bộ GDĐT

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Tháng 6/2015

8.

Tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2015”

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ CT HSSV

Tháng 5/2015

9.

Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014”

TW Đoàn

- TW Hội LHTN VN, TW Hội SVVN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

10.

Cuộc thi viết “Gương người tốt – việc tốt học sinh, sinh viên lần thứ nhất năm học 2014 – 2015”

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Tháng 9/2014 – 3/2015

11.

Thi viết “Nhà giáo và những con đường tới trường”

Bộ GDĐT

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Năm 2015

12.

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Tháng 9/2014 – 5/2015

13.

Chương trình “Sáng tạo khởi nghiệp”

TW Đoàn

- TW Hội LHTN VN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

14.

Giải thể thao sinh viên toàn quốc (VUG)

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

15.

Giải Bóng rổ U17

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Tháng 4/2015

16.

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XI - 2015

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Tháng 6/2015

17.

Trại hè thiếu nhi Quốc tế tại Việt Nam

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng 7/2015

18.

Chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính năm 2015”

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Tháng 9/2015

19.

Xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giảng viên cốt cán về công tác Đoàn, Đội trong các cơ sở đào tạo giáo viên

Bộ GDĐT

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

- Ban CTTN

Năm 2015

20.

Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Dự kiến tháng 7/2015

21.

Đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường (trường mầm non, phổ thông, trường/khoa sư phạm)

Bộ GDĐT

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Năm 2015

22.

Chương trình “Trường đẹp cho em” và Chương trình “Nhà bán trú cho em”

TW Đoàn

- Vụ CT HSSV

- Ban ĐKTHTN

Cả năm học

23.

Chỉ đạo Đại hội Hội LHTN VN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII

TWĐoàn

- Vụ CT HSSV

- Hội LHTN VN

Tháng 8 đến 12/2014

24.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”

TWĐoàn

- Vụ CT HSSV

- Hội LHTN VN

Cả năm học

25.

Kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp tại một số địa phương

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Cả năm học

PHỤ LỤC 2

CÁCHOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO CẤP CƠ SỞ
(Kèm theo Chương trìnhsố 674/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 18 tháng 8 năm 2014)

TT

Các hoạt động

CQ chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian tổ chức

1.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

TW Đoàn

- Ban TNTH, Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

2.

Hướng dẫn triển khai Phong trào “Khi tôi 18” trong học sinh các trường trung học phổ thông

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

3.

Hướng dẫn triển khai Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

4.

Hướng dẫn triển khai Phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

5.

Triển khai đồng bộ chương trình “Rèn luyện đội viên sửa đổi”, chỉ đạo các Liên đội đồng loạt tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu chương trình Rèn luyện đội viên”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

6.

Triển khai xây dựng “Tủ sách học đường” cho các Liên đội có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTH

Cả năm học

7.

Chương trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, truyền thống, đạo đức và thực hiện các chương trình về nguồn, đến với làng nghề, di tích lịch sử, di sản, danh lam thắng cảnh. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

8.

Đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường, các hội thi, liên hoan nghệ thuật, văn hóa thể thao cho thiếu nhi; tổ chức “Liên hoan Đàn và hát dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian”…

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTH

Cả năm học

9.

Tổ chức các mô hình trại cho thiếu nhi như: Trại hè học từ thiên nhiên, trại sáng tác thơ, văn tuổi học trò, trại huấn luyện kỹ năng sống

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTH

Cả năm học

10.

Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTrH

- Ban TNTH

Cả năm học

11.

Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH, CTTN

Cả năm học

12.

Phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp trong học sinh, sinh viên

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Cả năm học

13.

Các Olympic khoa học, các hội nghị khoa học trẻ; diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

14.

Tổ chức Tháng Thanh niên, Chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện - Hè 2015

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Các Ban TW Đoàn

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

15.

Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu kém. Tổ chức tốt Cuộc vận động “Giúp bạn tới trường”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

16.

Liên hoan tuyên truyền măng non, bảo vệ môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích, ma túy

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng 6 đến 8/2015

17.

Phối hợp triển khai các chương trình dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước trong thiếu nhi

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTH

Cả năm học

18.

Phối hợp chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần IX

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

T8,9/2014

19.

Triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề; kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi

Bộ GDĐT

- Vụ CTHSSV

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ TCCB

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Cả năm học

20.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trong trường học cho thiếu nhi.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTH

Cả năm học

21.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

22.

Định kỳ đối thoại giữa Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh, sinh viên

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Cả năm học