CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 01/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI- THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bịdạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi :

Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tạiDanh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầmnon ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáodục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bịtrường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoahọc Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định[1]:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bịdạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; Bao gồm 6 nhóm lớp sau :

- Nhóm trẻ 3 - 12 tháng tuổi.

- Nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi.

- Nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi.

- Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi.

- Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi.

- Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

Điều 2[2]. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 28 tháng 3 năm 2010. Thông tư này thay thế Quyết định số 2227/QĐ-BGD &ĐTngày 08/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mụcĐồ chơi - Thiết bị tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới Giáo dục mầmnon. Các quy định trước đây, trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Căn cứ vào Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùngcho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạocó trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiếtbị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học,đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầmnon; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạochịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận :
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu : VT, Cục CSVCTBTH,PC.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư về Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành[1] Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy địnhtại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dụcmầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có căn cứ ban hành như sau :

“Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộGiáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáodục; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi điểm b khoản13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bịtrường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoahọc Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mộtsố thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tốithiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

[2] Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung mộtsố thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tốithiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kểtừ ngày 01 tháng 11 năm 2013, quy định như sau:

Điều 2. Căn cứ danh mục thiết bị sửa đổi, bổ sung ban hành tạiThông tư này, các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm,tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sởgiáo dục mầm non.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.”