BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/VBHN-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔNTHƯƠNG CƠ THỂ DO THƯƠNG TÍCH, BỆNH, TẬT VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày27 tháng 9 năm 2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyđịnh tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp, cóhiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013, được sửa đổi bởi:

Thông tư liên tịch số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày12 tháng 6 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửađổi Khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27tháng 9 năm 2013 của liên BộY tế- BộLao động -Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thươngtích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014(sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH).

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày29tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cáchmạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29tháng6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi ngườicó công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 07 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng5 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchi tiếtmột số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và antoàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng4 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháplệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị địnhsố 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám,chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn lao động,Cục Người có công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch quy định tỷ lệ tổn thương cơthể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp:1

Điều 1. Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể

1.2Ban hành kèm theo Thông tư này bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ápdụng trong giám định y khoa như sau: Bảng 1. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thươngtích; Bảng 2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật; Bảng 3. Tỷ lệ tổn thương cơthể do bệnh nghề nghiệp.

2. Trong Thông tư này, tỷ lệ tổn thương cơ thể (sauđây được gọi tắt là: TTCT) được dùng chung cho tỷ lệ suy giảm khả năng laođộng, tỷ lệ thương tích, tỷ lệ thương tật, tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ tổn hại sứckhỏe.

Điều 2. Nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn thương cơthể

1. Tổng tỷ lệ phần trăm (%) TTCT của một ngườikhông được vượt quá 100%.

2. Mỗi tổn thương cơ thể chỉ được tính tỷ lệ % tổnthương cơ thể một lần.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A bị tổn thương hoàn toànthần kinh trụ gây teo cơ bàn tay phải, thì tỷ lệ % tổn thương cơ thể của ôngNguyễn Văn A chỉ được tính theo tỷ lệ % tổn thương hoàn toàn thần kinh trụ(31-35%). Trong trường hợp này, không tính tỷ lệ % tổn thương teo cơ bàn tayphải, vì teo cơ bàn tay phải là do hậu quả của tổn thương dây thần kinh trụ đãđược tính ở trên.

3. Nếu nhiều TTCT là triệu chứng thuộc một hộichứng hoặc thuộc một bệnh đã được nêu trong Bảng tỷ lệ quy định tại Điều 1Thông tư này thì tỷ lệ % TTCT được xác định theo hội chứng hoặc theo bệnh đó.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B được xác định là bệnh tâmthần phân liệt điều trị không ổn định, có triệu chứng ảo giác và căng trươnglực cơ, thì tỷ lệ % TTCT được tính theo tỷ lệ bệnh tâm thần phân liệt điều trịkhông ổn định (51 - 55%); không được xác định tỷ lệ TTCT bằng cách cộng tỷ lệ %TTCT ảo giác và tỷ lệ % TTCT căng trương lực cơ.

4. Nếu cơ thể được xác định có 01 (một) tổn thươngthì tỷ lệ % TTCT là giới hạn cao nhất của tỷ lệ % tổn thương cơ thể đó.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn C bị cụt 1/3 giữa cánh tayphải, theo quy định tại Bảng 1, Điều 1 Thông tư này, tỷ lệ % TTCT là 61 - 65%thì tỷ lệ TTCT của ông Nguyễn Văn C được xác định là 65%.

5. Khi tổng hợp tỷ lệ % TTCT, chỉ được lấy giới hạntrên của tỷ lệ % TTCT cao nhất một lần, từ TTCT thứ hai trở đi, lấy giới hạndưới của tỷ lệ % TTCT để tính, theo trình tự từ tỷ lệ % TTCT cao nhất đến tỷ lệ% TTCT thấp nhất.

6. Tỷ lệ % TTCT là số nguyên. Khitính tỷ lệ % TTCT chỉ lấy hàng thập phân đến một chữ số. Nếu chữ số hàng thậpphân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn số thành 01 đơn vị.

Điều 3. Phương pháp xác định tỷ lệtổn thương cơ thể

1. Việc xác định tỷ lệ tổn thương cơthể được tính theo công thức sau:

Tổng tỷ lệ % TTCT =T1 + T2 + T3 +...+ Tn

Trong đó:

T1: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứnhất; T1 được xác định là tỷ lệ % TTCT cao nhất trong các TTCT.

T2: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứhai; T2 = (100 - T1) x giới hạn dưới của TTCT thứ 2/100%.

T3: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứba; T3 = (100-T1-T2) x giới hạn dưới của TTCT thứ 3/100%.

Tn: Tỷ lệ % TTCT của tổn thương thứn, Tn= {100-T1-T2-T3-...-T(n-1)} x giới hạn dưới của TTCT thứ n/100%.

2. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn D được xácđịnh có 03 TTCT:

- Cụt 1/3 giữa cánh tay phải, tỷ lệ %TTCT là 61 - 65%.

- Nghe kém trung bình hai tai mức độI, tỷ lệ % TTCT là 21 - 25%.

- Mù mắt trái chưa khoét bỏ nhãn cầu,tỷ lệ % TTCT là 41%

Áp dụng phương pháp nêu trên, tổng tỷlệ % TTCT của Ông Nguyễn Văn D được tính như sau:

T1 = 65%,

T2 = (100 - 65) x 41/100% = 14,35%,làm tròn số thành 14,0 %.

T3 = (100 - 65 - 14,0) x 21/100% =4,41 %, làm tròn số thành 4,0%.

Tổng tỷ lệ TTCT của ông Nguyễn Văn Dlà 65% + 14,0 % + 4 % = 83 %

Tỷ lệ TTCT của ông Nguyễn Văn D là 83%.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp người khám giám định ykhoa giám định tái phát, khám giám định phúc quyết do thương tật, bệnh, tật màtỷ lệ % TTCT được xác định khi áp dụng theo Thông tư này thấp hơn tỷ lệ % TTCTđã được kết luận theo các quy định của pháp luật về tỷ lệ % TTCT do thương tật,bệnh, tật trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì giữ nguyên tỷ lệ % TTCTmà người đó đã được xác định trước đây.

Điều 5. Hiệu lực thi hành3

1. Thông tư này có hiệu lực kể từngày 15 tháng 11 năm 2013.

2. Thông tư liên bộ số 12-TTLB ngày26 tháng 7 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy địnhvề tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩnbệnh tật mới hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thihành. Bãi bỏ bảng tỷ lệ mất sức lao động do bệnh nghề nghiệp được ban hành kèmtheo các Thông tư: Thông tư liên bộ số 29/TT-LB ngày 25 tháng 12 năm 1991 củaBộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nambổ sung một số bệnh nghề nghiệp; Thông tư liên bộ số 08/TTLB ngày 19 tháng 5năm 1976 của Bộ Y tế, Bộ Thương binh và Xã hội, Tổng Công đoàn Việt Nam quyđịnh một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức nhà nước mắcbệnh nghề nghiệp; Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT ngày 21/9/2006 của Bộ trưởng BộY tế về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các loại bệnh nghề nghiệpđược bảo hiểm; Quyết định số 167/1997/QĐ-BYT ngày 04/02/1997 của Bộ trưởng Bộ Ytế về việc ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghềnghiệp được bảo hiểm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Ytế có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Ytế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế Bộ, ngành thực hiện theo đúngquy định tại Thông tư này.

2. Cục An toàn lao động, Cục Người cócông Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế, BộLao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ: Công báo, Cổng TTĐTCP;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Website Cục Quản lý KCB;
- Lưu: VT, HCSN, PC, KCB(03b).

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến1Thông tư liên tịch số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXHcó căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Bộ luật lao động số10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người cócông với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnhsửa đổi, bổ sungmột sốđiều của Pháplệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 07năm 2012;

Căn cứ Nghị định số45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 củaChính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờlàm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có côngvới cách mạng;

Căn cứ Nghị định số63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcQuản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế và Cục trưởng Cục Antoàn lao động, Cục trưởng Cục Người có công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng BộLao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi Khoản 1,Điều 1 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

2Khoản này được sửa đổi theo quy địnhtại Điều 1 của Thông tư liên tịch số 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH có hiệu lực kểtừ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

3Điều 2 của Thông tư liên tịch số21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014 quy địnhnhư sau:

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

2. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 củaThông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BTĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 quyđịnh tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp kểtừ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương cần phản ánh kịp thời về Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, giải quyết./.