VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015

LUẬT

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, được sửa đổi, bổsung bởi:

Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19tháng 6 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

CăncHiếnpp nưcCộnghòaxã hộichnghĩaViệtNam năm 1992 đã đưc sađổi,bsungmột sđiềutheoNghquyếts51/2001/QH10;

QuốchibannhLutquyhochđôthị[1].

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luậtnày quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điềuchỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triểnđô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luậtnày áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài trựctiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị trên lãnh thổViệt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

TrongLuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Đôthlà khuvctậptrungdâncưsinhsngcómậtđcaovàchyếuhotđộngtrongnhvckinhtếphinôngnghip,làtrungtâmchínhtr,hànhcnh, kinhtế, vănhóahoặc chuyênngành,cóvaitròthúc đẩy spháttrinkinhtế-xã hicaqucgiahoặcmtvùnglãnhth,mtđaphương,baogmnộithành, ngoithànhcathànhph;nithị,ngoithcathxã;th trn.

2.Đôthmớilàđôthdkiếnhìnhthànhtrongtươnglaitheođịnhhưngquy hochtổngthhthngđôthquốcgia,đưcđầutưydngtừngbưcđtcác tiêuchícađôththeoquyđịnhca pháplut.

3.Khuđôthmớilàmtkhuvctrongđôthị, đưc đầutưy dựngmiđồng bvhtng kthut,htngxãhội vànhà.

4.Quyhochđôthlàviệctchc kng gian,kiến trúc,cnh quanđôthị, hthốngcôngtrìnhhtng kthut,công trìnhhtng xãhivà nhà ở đtạolậpmôi trưngsngthíchhpcho ngưi dânsng trongđôthị,đưc thhin tngquađồ ánquyhochđôth.

5.Nhiệmvụquyhoạchlàcácyêucầu vnidungnghiêncu vàtchcthc hiệnđưccơquancóthmquynphêduytmcơsđlậpđánquyhoạchđôth.

6.Đánquyhochđôthlàiliuthhinnidungcaquyhochđôthị, baogồmcbnvẽ,môhình,thuyếtminhvàquyđnhquảnlýtheoquyhoạchđôth.

7.Quyhochchunglàviệctchckhônggian,hthngcáccôngtrìnhhạ tngkthut,côngtrìnhhtngxãhộivànhàởchomtđôthphùhpvispháttriểnkinhtế-xãhicađôth,bảođảmqucphòng,anninhvàpháttrinbn vững.

8.Quy hochpnkhulàvicphânchiavàxácđịnhchcnăng, chtiêusdụngđấtquyhochđôthcacáckhu đt,mnglưicôngtrìnhhtngkthut, ngtrìnhhtngxãhitrongmtkhuvựcđôthnhằmcụthhóani dung quy hochchung.

9.Quy hochchitiếtlàviệcphânchiavàcđnhchtiêusdngđtquyhochđôthị,yêucuqun lýkiến trúc,cnhquanca tng lô đt;b tríngtrình htngkthut,côngtrìnhhtngxãhinhằmcụthanidungcaquy hochpnkhuhoặcquyhoch chung.

10.Thihạnquyhoạchđôthlàkhongthigianđưcxácđịnhđmcơsdựbáo,tính toáncácchtukinh tế-kthuậtchoviệc lậpđánquyhochđôth.

11.Thihnhiệulccaquyhoạchđôthlàkhongthigianđưcnhtkhiđánquy hochđôthđưcphêduyệtđếnkhicóquyếtđnhđiu chnhhoặc hủybỏ.

12.Kiếntrúcđôthlàthpcácvtthtrongđôth,baogồm ccôngtrình kiếntrúc,kthut,nghthut,qungomàstồnti, hìnhảnh,kiểudángca chúng chiphốihoặcảnh hưngtrc tiếpđếncnhquanđôthị.

13.Khônggianđôthlàkhônggianbaogmcácvậtthkiếntrúcđôthị,cây xanh,mặt nưctrongđôthcóảnh hưngtrc tiếpđếncnhquanđôth.

14. Cảnhquanđôthlàkhônggiancthcónhiuớngquansátở trong đôthnhưknggiantrưcthpkiếntrúc, qung trưng,đườngph,,đưngđibộ,côngviên,thảmthcvt,ncây,vưnhoa,đồi,núi,gòđt,đo,cùlao, triềnđttnhiên,dảiđtvenbbin,mặthồ, mặtsông, kênh,rchtrongđôthknggians dngchungthucđôth.

15.Chtiêusdụngđtquyhochđôthlàchtiêuđqunlýpháttriểnknggian,kiếntrúcđưcxácđịnhcthchomtkhuvchaymtlôđấtbaogồmmậtđydựng,hss dụngđt, chiềucaoydựngtiđa,tithiểuca côngtrình.

16.Chngchquyhochlàvănbndocơquancóthẩmquyncpxácđịnh cácsliuvàthôngtin liên quancamtkhu vchoặcmtlôđấttheo đồán quy hochđôthđã đưcphê duyt.

17.Giyphépquyhochlàvănbndocơquancóthẩmquyềncấpchochđutưmncứlpquyhoạchchitiết hoclpdánđutưydngngtrình.

18.Htầngkỹthutkhunglàhthốngcáccôngtrìnhhtngkthuậtchính cấpđôthị,baogồmctrcgiaothông,tuyếntruyềntinăngợng,tuyếntruyền dncpnưc, tuyếncngthoátnước, tuyếntngtinvinthôngvàccôngtrình đumi kthut.

19.Khônggianngmlàkhônggiandưimặtđấtđưcquyhochđsdng cho mc đíchydngcôngtrìnhngầmđôthị.

Điều4.Phân loại đô thị[2]

1.Đô thị được phân thành 6 loại gồm loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loạiIV và loại V theo các tiêu chí cơ bản sau đây:

a)Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đôthị;

b)Quy mô dân số;

c)Mật độ dân số;

d)Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp;

đ)Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng.

2.Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể việc phân loại đô thịphù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 5. Nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đô thị

Tổchức, cá nhân khi thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng phát triểnđô thị, quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi đô thị, kế hoạch sử dụng đất đôthị, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, thực hiện quảnlý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị hoặc thực hiện các hoạt động khác cóliên quan đến quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị đã được phê duyệtvà Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Điều 6. Yêu cầu đối với quy hoạch đô thị

1.Cụ thể hóa Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạchvùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quyhoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạchvà kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

2.Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển củađô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

3.Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm họa ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan,bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việcđánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

4.Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp,sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đôthị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và pháttriển bền vững.

5.Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹthuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hòa giữa các khu vực trong đôthị.

6.Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thươngmại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

7.Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp nănglượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liênlạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhấtgiữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các côngtrình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

Điều 7. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

Việclập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị phải theo trình tự sau đây:

1.Lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị.

2.Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị.

3.Lập đồ án quy hoạch đô thị.

4.Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhântrong việc tham gia ý kiến và giám sát hoạt động quy hoạch đô thị

1.Tổ chức, cá nhân trong nước có quyền tham gia ý kiến và giám sát hoạt động quy hoạchđô thị.

2.Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến lĩnhvực hoạt động của mình trong hoạt động quy hoạch đô thị.

3.Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong hoạt động quy hoạch đô thị phải tạo điều kiệncho việc tham gia ý kiến và giám sát hoạt động quy hoạch đô thị.

4.Ý kiến của tổ chức, cá nhân về hoạt động quy hoạch đô thị phải được tổng hợp, nghiêncứu và công khai.

Điều 9. Lưu trữ, lưu giữ hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị

1.Hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt phải được lưu trữ theo quy định củapháp luật về lưu trữ.

2.Cơ quan quản lý về quy hoạch đô thị, cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệmlưu giữ hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và cung cấp tài liệu về đồ án quy hoạch đôthị cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lậpquy hoạch đô thị

1.Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị phải có tư cách pháp nhân; đủ điều kiện về sốlượng, năng lực chuyên môn của cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị, năng lựcquản lý và các điều kiện kỹ thuật phù hợp với công việc đảm nhận.

2.Cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị phải có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổchức có thẩm quyền cấp và có năng lực phù hợp với công việc được đảm nhận.

3.Tổ chức tư vấn, cá nhân nước ngoài tham gia lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam ngoàiviệc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cònphải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận.

4.Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện, năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân thamgia lập quy hoạch đô thị; thẩm quyền, trình tự cấp chứng chỉ hành nghề.

Điều 11. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị

1.Việc lập quy hoạch đô thị phải do tổ chức tư vấn thực hiện. Tổ chức tư vấn lập quyhoạch đô thị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định hoặc thi tuyển.

2.Chính phủ quy định cụ thể hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấnlập quy hoạch đô thị.

Điều 12. Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quyhoạch đô thị

1.Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị bao gồm:

a)Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập và tổ chức thực hiện quy hoạchchung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tưxây dựng công trình theo hình thức kinh doanh;

b)Kinh phí của tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập quy hoạch thuộc dự án đầu tư xâydựng công trình theo hình thức kinh doanh.

2.Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoàitài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị.

3.Kinh phí từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạchđô thị được sử dụng cho các công việc sau đây:

a)Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập quy hoạch đô thị;

b)Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị;

c)Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch đô thị;

d)Công bố, công khai quy hoạch đô thị;

đ)Cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị ngoài thực địa;

e)Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;

g)Các công việc khác liên quan đến công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đôthị.

4.Chính phủ quy định cụ thể việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chứcthực hiện quy hoạch đô thị.

Điều 13. Nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị

1.Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chiến lược phát triển đô thị.

2.Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động quyhoạch đô thị.

3.Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị.

4.Quản lý hoạt động quy hoạch đô thị.

5.Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về quy hoạch đô thị.

6.Tchc,quảnlýhoạtđộngđàoto,bồidưngnguồnnhânlực,nghiêncu, ngdụngkhoa hc vàcôngnghtronghoạtđộngquyhochđôth.

7. Hp tác quc tếtronghoạtđộngquyhoch đôth.

8.Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt độngquy hoạch đô thị.

Điều 14. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị

1.Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị trong phạm vi cả nước.

2.Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạchđô thị; chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quản lýnhà nước về quy hoạch đô thị.

3.Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và theo sự phâncông của Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc thực hiệnquản lý nhà nước về quy hoạch đô thị.

4.Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch đôthị tại địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

Điều 15. Thanh tra quy hoạch đô thị

1.Thanh tra xây dựng thực hiện chức năng thanh tra quy hoạch đô thị.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật về thanh tra.

Điều 16. Các hành vi bị cấm

1.Không thực hiện trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị.

2.Chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị không đủ điều kiện năng lực.

3.Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị không đúng quy định củaLuật này.

4.Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quy hoạch đô thị.

5.Cấp giấy phép quy hoạch trái với quy định của Luật này.

6.Cấp chứng chỉ quy hoạch tại các khu vực chưa có quy hoạch đô thị được phê duyệt.

7.Từ chối cung cấp thông tin, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước;cung cấp sai thông tin về quy hoạch đô thị.

8.Cố ý vi phạm quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

9.Phá hoại không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

10.Cắm mốc giới sai lệch; phá hoại, làm sai lệch mốc giới quy hoạch đô thị.

11.Cản trở, gây khó khăn cho việc lập và thực hiện quy hoạch đô thị.

Chương II

LẬPQUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Mục 1. TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 17. Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốcgia

1.Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia được lập nhằm xác định mạnglưới đô thị cả nước làm cơ sở lập quy hoạch đô thị.

2.Bộ Xây dựng căn cứ vào chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh tổ chức lập Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thịquốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 18. Các loại quy hoạch đô thị

1.Quy hoạch đô thị gồm các loại sau đây:

a)Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh,thị xã, thị trấn và đô thị mới;

b)Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới;

c)Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thịhoặc nhu cầu đầu tư xây dựng.

2.Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạchphân khu, quy hoạch chi tiết; đối với thành phố trực thuộc Trung ương, quyhoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầngkỹ thuật.

3.Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

Điều 19. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị

1.Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đếnđịa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, quyhoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại IIItrở lên và quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

2.Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập quy hoạch chungthành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch chuyênngành hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch phân khu vàquy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính củahai quận, huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩa quantrọng, trừ quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều này.

3.Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã tổ chức lập quy hoạch chung thành phốthuộc tỉnh, thị xã; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địagiới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 1,2 và 7 Điều này.

4.Ủy ban nhân dân quận tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạmvi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch đô thị quy định tại cáckhoản 1, 2 và 7 Điều này.

5.Ủy ban nhân dân huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập quy hoạchchung, quy hoạch chi tiết thị trấn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiếttrong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy hoạch đô thị quyđịnh tại các khoản 1, 2 và 7 Điều này.

6.Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiếtthị trấn, trừ quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 1, 2 và 7 Điều này.

7.Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giaođầu tư.

Mục 2. LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 20. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị

1.Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy địnhtại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cánhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị.

Ủyban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợpvới cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy địnhtại khoản 7 Điều 19 của Luật này trong việc lấy ý kiến.

2.Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướngChính phủ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các bộ, cơ quan, tổ chức khácở trung ương có liên quan; Ủy ban nhân dân có liên quan có trách nhiệm lấy ýkiến theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3.Tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhânvà cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

4.Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáocấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt.

Điều 21. Hình thức, thời gian lấy ý kiến

1.Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện bằng hìnhthức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức đượclấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

2.Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung được thựchiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếuđiều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiếncủa cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3.Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu và quyhoạch chi tiết được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày côngkhai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.

4.Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức,cá nhân, cộng đồng dân cư.

Mục 3. NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 22. Yêu cầu đối với nhiệm vụ quy hoạch đô thị

1.Nhiệm vụ quy hoạch đô thị phải xác định quan điểm và mục tiêu phát triển phù hợpvới yêu cầu của từng đô thị, của từng khu vực lập quy hoạch để làm cơ sở choviệc nghiên cứu lập đồ án quy hoạch đô thị.

2.Nhiệm vụ quy hoạch đô thị phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy địnhtại Điều 44 và Điều 45 của Luật này.

Điều 23. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch đô thị

1.Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị phải xác định tính chất, vai trò của đô thị, yêucầu cơ bản cho việc nghiên cứu để khai thác tiềm năng, động lực phát triển, hướngphát triển, mở rộng đô thị, bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đôthị trong nội thị và khu vực ngoại thị; yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược.

2.Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phải xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chấtkhu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội,hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để bảo đảmphù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chungđã được phê duyệt và các khu vực xung quanh; yêu cầu đánh giá môi trường chiếnlược.

3.Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết phải xác định giới hạn về chỉ tiêu sử dụng đất, dânsố; yêu cầu, nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầngkỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung, quyhoạch phân khu đã được phê duyệt và khu vực xung quanh; yêu cầu đánh giá môitrường chiến lược.

4.Trường hợp quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang đô thị, nhiệm vụ quy hoạch phải xácđịnh yêu cầu nghiên cứu để bảo đảm đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch phát triểncân bằng, ổn định, giữ gìn được không gian kiến trúc và nét đặc trưng của đôthị, nâng cao điều kiện sống của người dân.

5.Trường hợp quy hoạch đô thị mới, khu đô thị mới, nhiệm vụ quy hoạch phải xác địnhyêu cầu nghiên cứu để bảo đảm sự đồng bộ và hoàn thiện về hệ thống công trìnhhạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và kết nối hạ tầng kỹ thuật bênngoài đô thị, có không gian kiến trúc và môi trường sống hiện đại.

Mục 4. LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 24. Căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị

1.Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựngvùng, quy hoạch đô thị cấp trên đã được phê duyệt.

2.Quy hoạch ngành đã được phê duyệt.

3.Nhiệm vụ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

4.Quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn ngành.

5.Bản đồ địa hình do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập.

6.Tài liệu, số liệu về kinh tế - xã hội của địa phương và ngành có liên quan.

Điều 25. Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trungương

1.Nội dung đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm việc xácđịnh mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu cơ bản về hạtầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của đô thị; mô hình phát triển, cấu trúc phát triểnkhông gian nội thị và khu vực ngoại thị, kể cả không gian ngầm; định hướng hệthống các công trình hạ tầng kỹ thuật khung; đánh giá môi trường chiến lược;chương trình ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

2.Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương được thể hiện theotỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. Đồ án quy hoạch phải thể hiện rõ khu vực nội thịvà các khu vực dự kiến phát triển.

3.Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương từ 20đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm.

4.Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt là cơ sởđể lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch phân khu trongđô thị.

Điều 26. Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã

1.Nội dung đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã bao gồm việc xác địnhmục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xãhội, hạ tầng kỹ thuật; mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian nộithị và khu vực ngoại thị, trung tâm chính trị - hành chính, dịch vụ, thương mại,vănhóa,giáodc,đàoto,y tế,côngviênyxanh,thdc,ththaocấpđôth; quyhochh thốngcôngtrìnhh tngkthutkhungtrênmặtđt, trêncaovà ngầm dưiđt;đánh giámôitrưngchiến lược; kếhochưutiênđutưvàngunlc thc hin.

2.Bảnvẽcađánquyhochchungthànhphthuctnh,thxãđưcthhintheotl1/10.000hoặc1/25.000.Đánquyhoạchphảithhinrõkhuvcnithịvà cáckhu vcdkiếnpttrin.

3.Thihnquyhoạchđốiviquyhoạchchungthànhphthuộctỉnh,tht 20đến25năm.

4.Đánquyhochchungthànhph thuc tỉnh,thxãđãđưcphêduyệtlàcơ sđlpquyhochphânkhu,quy hoạchchitiếtckhuvcvàlpdánđutư ydnghtng kthuậtkhungtrongđôthị.

Điều27. Đồ án quy hoạch chungthị trấn

1.Nidungđánquyhochchungthtrấnbaogồmviệcxácđnhmctiêu, độnglcpháttrin, quymôns, đtđai,chtiêuvhtngxãhội,htngkthutcađôth;tchứckng gianđô th,quyhochcôngtrìnhhtầng xãhi,hthốngcôngtrìnhhtngkthut,đánhgiámôitrưngchiếnlưc;kếhochưu tiênđầutưvàngunlựcthchin.

2.Bảnvca đánquyhochchungthtrnđưcthhintheotl1/5.000 hoặc 1/10.000.

3. Thi hnquyhochđiviquyhochchungthịtrn t 10đến15năm.

4.Đánquyhochchungthtrấn đã đưcphêduyệtlàcơ sđlpquyhoạch chitiết cáckhu vcvà lp dựánđu tưxâydnghtng kthuật trongđôthị.

Điều28. Đồ án quy hoạch chungđô thị mới

1.Nidungđánquyhochchungđôthmibaogm việcphântíchvàlàmrõcơ shìnhtnhpt trincađôth; nghiêncu vmôhìnhpt triểnkhông gian,kiếntrúc,môitrưngphùhpvinhcht,chcnăngcađôthị;xácđịnh cácgiaiđonpháttrin,kếhochthchiện,cácdáncónhchấttođộnglchìnhthànhpháttriểnđôthmivàmônhquản lýpháttrinđôthị;đánhgiámôi trưngchiếnlưc.

2.Bảnvcađánquy hochchungđôthmiđưcthhintheotl1/10.000 hoặc 1/25.000.

3. Thi hnquyhochđiviquyhochchungđôthmi t 20đến25 năm.

4.Đồánquyhochchungđôthmiđãđưcphêduyệtlàcơsđlậpquyhochpnkhu,quyhochchitiếtcáckhuvcvàlpdánđầutưhtngkthutkhung trongđô thmới.

Điều29. Đồ án quy hoạch phânkhu

1.Nidungđánquyhochphânkhubaogmviệcxácđnhchcnăngsdụngchotừngkhuđt;nguyêntắctchứcknggian,kiếntrúccnhquanchotoànkhuvclpquyhoch;chtiêuvnsố,sdụngđt,htngkthutđi vi từnph;b tríng trìnhhạtngxãhộiphùhpvớinhucầu s dụng;b trí mnglưicáccôngtrìnhhtngkthutđếnctrcđưngphphùhpvicác giaiđonpháttrinca toànđôth;đánhgiámôitrưngchiếnc.

2.Bảnvcađánquyhochphânkhuđưcthhintheotl1/5.000 hoặc1/2.000.

3.Thihạnquyhochđiviquyhochphânkhuđưcxácđnhtrêncơsthihạnquyhochchung và yêucuqun,phát trinđôth.

4.Đồánquyhochphânkhu đãđưc phê duyệt làcơsđcđnhcác d án đu tưydựng trong đôthvàlậpquyhoch chitiết.

Điều30. Đồ án quy hoạch chi tiết

1.Nộidungđánquy hochchitiếtbaogmviệcxácđnhch tiêuvns, htngxãhội,htngkthutvàyêucầutchckhônggian,kiếntrúcchotoàn khuvcquyhoch;bốtrícôngtrìnhhạtngxãhiphùhpvinhucus dụng; ch tiêusdngđt vàyêucầuvkiếntrúccôngtrìnhđivi tnglôđt;btrí mnglưicáccôngtrìnhhạtngkthuậtđếnranhgiilôđt;đánhgiámôitrưngchiếnlưc.

2.Bảnvcađánquyhochchitiết đưc thhiệntheotl1/500.

3.Thihnquyhoạchđivicquyhoạchchitiếtđưcxácđnhtrêncơsthihạnquyhochphânkhuvàtheoyêu cầuqunlý, nhucuđầu tư.

4.Đánquy hochchitiếtđãđưcphêduyệtlàcơsđểcpgiấyphépxây dựng vàlp dán đu tưydng.

Điều 31. Lập quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang đô thị; phát triển khu đô thị mớivàtrục đường mớitrongđô thị

1.Khilpquy hochđểcito,chnhtrangđôthphiđánhgiáhiệntrạngsdụngđt,côngtrìnhhtngxãhội,htngkthuật,cácyếutvvănhóa-xã hi,môitrưngcađôthị,cakhuvclậpquyhochđcógiiphápbsung,điuchnhhplýnhmkhaithác,sdụngtiếtkim,hiệuquđấtđôth,bođảmyêucầus dụngvhtngxãhivàhtngk thut;gi gìn, pháthuyđưcbnsc, khônggiankiến trúcvà cnhquanđôthị.

2.Khilpquy hochkhuđôthmiphibảođảmnguyêntắcsdụngđthp,tiếtkim, tậndụnghiuquhthnghtng hiệncó,gắn kếtchặtchgiakhu vcpháttriểnmivàđôthhiện;bođmsđồngbvàhoànthiệnvhthống cáccôngtrìnhhạtngxãhi, htngkthuậtvàdchvđôth;hàihòagiacáckhuvcpháttrinmivicáckhuvcdâncư hincó;bảovtàinguyênthiênnhiên vàgìngibảnsắccacáckhuvc.

3.Việclpquyhochchitiếttrcđưngmitrongđôthphảibođảmcác yêucầu sau:

a)Phạmvilpquyhochtithiểulà50métmibênktphíangoàichgii đưngđcatuyếnđườngd kiến;

b)Khaitháchiuququđấthainđưng;nghiêncukhônggiankiếntrúc, hìnhkhicôngtrình,khonglùicacáccôngtrìnhcthể,bođảmtăngcưng tínhchnhthvàtínhđặctrưngcakhuvc.

Điều32. Thiết kế đô thị

1.Thiếtkế đôthlàmtnộidungca đánquyhochđôthđưcthchintheoquyđnhti cáckhon 1,2 và3 Điu33caLuậty.

2.Trưnghợpkhuvcđôthđãcơbnnđnhchcnăngsdụngcacáclôđấtthìkhôngphải lậpđánquyhochđôthị,nhưngphilậpđánthiếtkếđôthịriêngđmcơsquảnlýđutưydngvàcấpphépydựng.Nidung đánthiếtkế đôthriêngđượcthchiệntheoquyđịnhtạikhoản4Điều33ca Luậty.

3.Victchclp,thẩm địnhvàphêduyệtđánthiếtkếđôthriêngđưc thc hintheoquyđnh đivi đán quyhoạchchitiết tic điu 19,20,21,41, 42,43,44và45caLuậty.

Điều33. Nội dung thiếtkế đô thị

1. Nidungthiếtkế đô th trongđánquy hochchung baogmviệcxác định cácvùng kiếntrúc,cnhquantrongđô th; đxuấttổchckhông gian trongcác khutrungm,khuvccangõđôth, trcknggianchính,qungtrưngln, knggiancâyxanh,mặt nưcvàđiểmnhấn trongđôthị.

2.Nộidungthiếtkếđôthtrongđánquy hochphânkhubaogồm việcxác địnhchtiêu khốngchếvkhong lùi,cảnhquanđô thdccác trcđưngchính, khutrungtâm;cáckhuvckhônggianm,cáccôngtrìnhđiểmnhấnvàtừnphchokhuvc thiếtkế.

3.Nộidungthiếtkếđôthtrongđồánquyhochchitiếtbaogồm việcxácđnhccôngtrìnhđimnhấntrongkhuvcquyhoạchtheocáchướngtmnhìn, tầngcaoxâydngcôngtrìnhchotnglô đấtvàchotoànkhuvực;khongicacôngtrìnhtrêntngđườngphvàngãph;cđịnhhìnhkhi,màusc,hình thckiếntrúcchủđạocacáccôngtrìnhkiếntrúc; hthốngyxanh,mtnước, qungtrường.

4.Nộidungthiếtkếđôthcađồánthiếtkếđôthriêngbaogmviệcxácđịnhtngcaoxây dngchotngngtrình;khonglùicacôngtrìnhtrêntng đưng ph và ngãph;c đnhmàusắc,vậtliu,hình thc,chi tiếtkiến trúccacáccôngtrìnhvàcácvtthkiếntrúckc;tổchcyxanhcôngcng,sân vườn,yxanhđưngphvàmặtnưc.

Điều34. Quy định quản lý theo đồ án quyhoạchđô thị,thiết kế đô thị

1.Quyđnhqun lýtheo đán quyhoch đôth,thiếtkếđôthịlàcác quyđịnh vềchtiêusdụngđấttitừngkhuvc hoặclôđt,c tng skthuậtcahthốnghtngkthut,tổchc knggian,kiếntrúc,cnh quantrongkhuvclpquyhochđôth.

2. Trên cơsnộidung bnvẽ,thuyếtminhcađánquyhoch đôth, thiếtkếđôth,cáckiếnnghvàgiiphápthchiệnquyhoạch,tổchctưvấnlpđán quyhochđôth,thiếtkếđôthcótráchnhiệmlậpQuyđịnhquảnlýtheođán quy hochđôth,thiếtkếđôthtrìnhcơquanphêduyệtquyhochđôthị,thiếtkế đôth.

3.Cơquanphêduyệt quyhochđô th,thiếtkế đôthcótráchnhiệmbannhQuyđịnhquảnlýtheo đánquyhochđôth, thiếtkế đôthị.

Điều 35. Nội dung Quy định quản lý theo đồán quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị

1.Quyđịnhqunlýtheođánquyhochchunggồmcácnidungchyếu sauđây:

a)Chtiêuvdiệnch,mậtđydựng,hssdụngđấtvàchiucaoti đa,tithiucacôngtrìnhtrongtngkhuchcnăngđôth;

b) Việckiểmsoátkhônggian, kiếntrúc các khuvctrongđôth;

c)Chgiớiđườngđcactuyếnphchính,ctydngkhốngchếcađôth; d)Vtrí,quymôvàphạm vibảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm;

đ) Khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạtầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường;

e)Khu vc bo tn, tôn tocông trình kiến trúc,ditíchlch s,vănhóa, danh lamthngcnh,địahìnhcnhquan trongđôthị.

2.Quy đnhquảnlýtheođánquy hochphânkhugm cácnidungchyếusauđây:

a) Ranhgii, phạmvi,nhchtkhuvc quyhoch;

b)Vtrí,ranhgiới,tínhcht,quymôcáckhuchc năngtrongkhuvc quy hoạch; chỉtiêuvề mậtđydng, hssdụngđấtvà chiucaotiđa,tithiu, ctydngđivitnph;chgiớiđưngđ,chgiiydng,ctxây dngvàcácyêucầucụthvk thuậtđivitừngtuyếnđưng;phạmvibảovệ, hànhlangantoàncôngtrìnhhạtngkthut;

c) Các trcknggian cnh,cácđiểmnhấncađôth;

d)Vtrí,quymôvàphạmvibov,nh langan toànđốivicôngtrìnhngm;

đ)Khuvcbảotồn,cảito,chỉnhtrangditíchlchs,vănhóa,danhlamthngcnh,địahìnhcảnhquan vàbovmôi trường.

3.Quyđịnhqunlýtheođánquyhochchitiếtgmcácnộidungchyếusauđây:

a) Ranhgii, phạmvi khu vcquyhoch;

b)Vtrí, ranhgii,chc năng,quymôcáclô đttrongkhuvcquy hoạch;chtiêu vmậtđydng,hs s dụngđt,ct ydng đi vitừng lôđt;chiều cao,ctsàn vàtrntngmột,hìnhthc kiếntrúc và hàngrào công trình,vậtliuydựngcacngtrình;chgiớiđưngđ,chgiớixâydựngvàcácyêucu cụthvkthuậtđốivitừngtuyếnđưng,ngõph;phạmvibovệ,hànhlang antoàncông trìnhhạtngkthut;

c)Vtrí,quymôvàphmvibov,nh langan toànđốivicôngtrìnhngm;

d)Bảotồn,cảito,chỉnhtrangcôngtrình kiếntrúc, ditíchlchs, vănhóa, danhlamthngcnh,địahìnhcnhquanvàbo vmôi trưng.

4.Quyđnhquảnlýtheođánthiếtkếđôthgmcácnộidungchyếusauđây:

a) Ranhgii, phạmvi khu vclpthiếtkếđôthị;

b)Chcnăng,mậtđydng,ctydựngđivitnglôđt;tngcao, hìnhthckiếntrúccôngtrìnhvà hàngongtrình, vtliuxâydng,ctsànvà trn tngmột,khonglùingtrình;

c)Công trìnhcôngcng,côngtrìnhkiến trúcnh; kiến trúcbaochecáccôngtrình htngkthutđôth;

d)Bảotồn,cảito,chỉnhtrangcôngtrình kiếntrúc, ditíchlchs, vănhóa, danhlamthngcnh,địahìnhcnhquanvàbo vmôi trưng.

Mục 5. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔTHỊ

Điều36. Đối tượng của quy hoạchhạtầng kỹ thuật đô thị

Quyhochhtngkthuậtđôthđưc lp cho các đitưngsauđây:

1. Giaothôngđôthị.

2.Caođ nnvà tht nưc mặt đôth.

3.Cấpnưcđôth.

4. Thoátnưc thiđôth.

5.Cấpnănglưngvàchiếungđôth.

6. Thôngtinlnlạc.

7. Nghĩatrangvà xlýchấtthirn.

Điều37. Nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuậtđô thị

1.Quyhochgiaothôngđôthbaogồm vicxácđnhquđtdànhchoxây dựngvàpháttringiaothông,vtrí,quy môcôngtrình đầumi;tổchc hthng giaothôngđôthtnmặtđt,trêncaovàdưimặtđt;cđnhphạmvibảovvàhànhlangantoàn giaotng.

2.Quy hochcaođnnvàthoátnưcmặtđôthbaogmviệcxácđịnhkhu vcthuậnlichoviệcxây dựngtrongtngkhuvcvàđôth;xácđịnhlưuvcthoátnưccnh,khuvccấmvàhạnchếydng,ctxâydng,mnglưithoátnưcmặtvàcôngtrìnhđumối;giiphápphòngtránhvàgiảmnhthiệthạidothiên tai.

3.Quyhochcấpcđôthbaogồmviệcxácđịnhnhucầuvàlachọn ngun nưc;xácđnhvtrí,quymôcôngtrìnhcpnưc gmmnglưituyếntruyềntivàphânphối,nhàmáy,trạmlàm sạch,phạmvibảovngunnưcvà hànhlangbo vcông trìnhcpnưc.

4.Quy hochthoátcthảiđôthbaogm việcxácđịnhtổnglưngnưc thi,vt vàquymôcôngtrìnhthtnưcgmmnglưi tuyếnngtht, nhà máy,trm xlýnưcthi,khongcáchlyvsinhvàhànhlangbovcôngtrình thoát nưcthảiđôth.

5.Quy hochcpnănglưngvàchiếusángđôthbaogồmviệcxácđnhnhu cầusdụngnănglưng,nguồncungcp,yêucầubtríđịađim,quymôcông trìnhđumối,mnglưitruyềnti, mnglưi phânphi;hànhlangantoànvà phạmvi bảovcôngtrình;giảipháptổngthvchiếu sángđôthị.

6.Quy hochthôngtinliênlạcbaogmviệcxácđnhtuyếntruyềndntng tin, v trí, quymô trạmvtinh,tổng đàivà côngtrìnhphụtrợkèmtheo.

7. Quyhochx lýchấtthảirnbaogồmvic xác đnhtổnglưngchtthi, vtrí,quymôtrạmtrungchuyn,cơsx lýchấtthirn,côngtrìnhph tr,khong cáchlyvsinhca cơsxlýchtthirn.

8.Quyhochnghĩatrangbaogmviệcxácđnhnhucuantáng,vtrí,quymôvàranhgiingatrang, phânkhuchcnăng,btrícông trìnhhtng kthut vàkhongcáchlyvsinhcanghĩatrang.

Điều38. Đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật

1.Đánquyhoạchchuyênngànhhtầngkthuậtquyđnhtạikhoản2Điều18 caLuậtyđưclậpchotngđốitượnghtầngkthuậttrênphạmvitoànđôth.

2.Nidungđánquyhochchuyênngànhhtngk thutphảibođảmcác quy đnhtiĐiu37vàĐiu39caLutyvàphùhpviđánquy hoch chung ca thànhphốtrcthuctrung ươngđãđưcphêduyt.

3.Thihạnquy hochđiviquy hochchuyênngành h tngkthuttheo thihạnđồánquyhochchung.

4.Đánquy hochchuyênngànhhtngkthutđãđưcphêduyệtlàcơsđlậpdựánđầutưydng hthốnghtng kthuậtkhungđôthị.

Mục 6. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TRONG QUY HOẠCH ĐÔTHỊ

Điều 39. Nội dung đánh giá môi trường chiến lược

1.Đánh giá môi trường chiến lược là một nội dung của đồ án quy hoạch chung, quy hoạchphân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

2.Nội dung đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch đô thị bao gồm:

a)Đánh giá hiện trạng môi trường đô thị về điều kiện khí tượng thủy văn, chất lượngnước, không khí, hệ sinh thái, địa chất, xói mòn đất; chất thải rắn, nước thải,tiếng ồn; khai thác và sử dụng tài nguyên, thay đổi khí hậu; các vấn đề xã hội,cảnh quan, văn hóa và di sản để làm cơ sở đưa ra các giải pháp quy hoạch đô thị;

b)Dự báo diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch đô thị;

c)Đề ra các giải pháp tổng thể phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục tác động và lập kếhoạch giám sát môi trường.

3.Chính phủ quy định cụ thể nội dung đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quyhoạch đô thị.

Điều 40. Thẩm định nội dung đánh giá môi trường chiến lược

1.Việc thẩm định nội dung đánh giá môi trường chiến lược được thực hiện trong quátrình thẩm định đồ án quy hoạch đô thị.

2.Cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý nhà nướcvề môi trường thẩm định nội dung đánh giá môi trường chiến lược.

Chương III

THẨMĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 41. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đôthị

1.Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệtcủa Thủ tướng Chính phủ.

2.Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạchđô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng cấp, trừ nhiệm vụ quyhoạch chi tiết các khu vực thuộc dự án đầu tư xây dựng được cấp giấy phép quyhoạch.

3.Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp huyện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạchđô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng cấp, trừ nhiệm vụquy hoạch chi tiết các khu vực thuộc dự án đầu tư xây dựng được cấp giấy phépquy hoạch.

Điều 42. Hội đồng thẩm định

1.Bộ Xây dựng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định trong các trường hợp sauđây:

a)Quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;

b)Quy hoạch đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội,văn hóa, lịch sử, được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức lập.

2.Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị quyết định thành lập Hộiđồng thẩm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3.Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chứcxã hội, nghề nghiệp có liên quan.

Điều 43. Nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đôthị

1.Nội dung thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị bao gồm:

a)Sự phù hợp của nhiệm vụ quy hoạch đô thị với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh và quy hoạch đô thị cấp trên;

b)Yêu cầu về nội dung đối với từng loại nhiệm vụ quy hoạch đô thị được quy định tạiĐiều 23 của Luật này.

2.Nội dung thẩm định đồ án quy hoạch đô thị bao gồm:

a)Việc đáp ứng các điều kiện của tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị theo quy địnhtại Điều 10 của Luật này;

b)Căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị theo quy định tại Điều 24 của Luật này;

c)Sự phù hợp của đồ án quy hoạch đô thị với nhiệm vụ và yêu cầu quy hoạch đô thị quyđịnh tại Điều 6 của Luật này và các yêu cầu về nội dung đối với từng loại đồ ánquy định tại các mục 3, 4 và 5 Chương II của Luật này.

Điều 44. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đôthị

1.Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị sau đây:

a)Quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch chung thành phố thuộctỉnh là đô thị loại I, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tươngđương với đô thị loại III trở lên và đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quanđến địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên;

b)Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố trực thuộc Trung ương là đôthị loại đặc biệt;

c)Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của khu vực có ý nghĩa đặcbiệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử, của quốc giatheo quy định của Chính phủ;

d)Các quy hoạch khác do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức lập.

2.Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt nhiệm vụ và đồ ánquy hoạch đô thị sau đây:

a)Quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị mới, trừ các quyhoạch đô thị quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; đối với đồ án quy hoạch chungđô thị loại II, III, IV và đô thị mới, trước khi phê duyệt phải có ý kiến thốngnhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng;

b)Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc Trung ương, trừ cácquy hoạch quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhấtbằng văn bản của Bộ Xây dựng;

c)Quy hoạch phân khu thuộc đô thị loại đặc biệt và loại I; quy hoạch phân khu và quyhoạch chi tiết các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hànhchính của 2 quận, huyện trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực trongđô thị mới, trừ quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 và nhiệm vụ quy hoạch quyđịnh tại khoản 5 Điều này.

3.Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, Ủy ban nhân dân huyện thuộcthành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu,quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các quyhoạch đô thị quy định tại khoản 1, khoản 2 và nhiệm vụ quy hoạch đô thị quy địnhtại khoản 5 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quanquản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh.

4.Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiếtthị trấn, trừ các quy hoạch đô thị quy định tại khoản 1, khoản 2 và nhiệm vụ quyhoạch đô thị quy định tại khoản 5 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằngvăn bản của cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh.

5.Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực đãđược cấp giấy phép quy hoạch.

6.Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhândân cùng cấp về quy hoạch chung đô thị trước khi quy hoạch này được cơ quan nhànước có thẩm quyền phê duyệt.

Cơquan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thànhphố, thị xã, thị trấn trong việc báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quyhoạch chung đô thị của thành phố, thị xã, thị trấn.

7.Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạchđô thị.

Điều 45. Hình thức và nội dung phê duyệt nhiệm vụ và đồ ánquy hoạch đô thị

1.Nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị phải được phê duyệt bằng văn bản.

2.Văn bản phê duyệt quy hoạch đô thị phải có các nội dung chính của đồ án được quyđịnh tại các điều 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37 và 39 của Luật này và danhmục các bản vẽ được phê duyệt kèm theo.

Chương IV

ĐIỀUCHỈNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 46. Rà soát quy hoạch đô thị

1.Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiệnđể kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trongtừng giai đoạn.

Thờihạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạchchi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt.

2.Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm rà soát quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

3.Kết quả rà soát quy hoạch đô thị phải được báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩmquyền phê duyệt quy hoạch đô thị.

4.Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động đến quá trìnhphát triển đô thị, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị quyết địnhviệc điều chỉnh quy hoạch đô thị.

Điều 47. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị

Quyhoạch đô thị chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

1.Có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng, an ninh, Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quyhoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị cấp trên và địa giới hành chính làm ảnhhưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch.

2.Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụngđất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị.

3.Quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởngxấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội vàmôi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc ràsoát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng.

4.Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn.

5.Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.

Điều 48. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch đô thị

1.Tập trung vào nội dung cần điều chỉnh, nội dung không điều chỉnh của đồ án đã phêduyệt vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

2.Việc điều chỉnh phải trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định rõ cácyêu cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị để đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu về sử dụng đất,giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực; giảipháp về cải tạo mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xãhội phù hợp với yêu cầu phát triển.

Điều 49. Các loại điều chỉnh quy hoạch đô thị

1.Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị được quy định như sau:

a)Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị được tiến hành khi tính chất, chức năng, quymô của đô thị, của khu vực lập quy hoạch chi tiết thay đổi hoặc nội dung dự kiếnđiều chỉnh làm thay đổi cơ cấu, định hướng phát triển chung của đô thị; tínhchất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vực lập quyhoạch phân khu và quy hoạch chi tiết;

b)Điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tế,phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của đô thịtrong tương lai, nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quanđô thị; bảo đảm tính kế thừa, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư đangtriển khai.

2.Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được quy định như sau:

a)Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được tiến hành khi nội dung dự kiến điều chỉnhkhông ảnh hưởng lớn đến tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung củađô thị; tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của khu vựclập quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết;

b)Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị phải xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điềuchỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạchphân khu hoặc quy hoạch chi tiết hiện có trên cơ sở phân tích, làm rõ các nguyênnhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điềuchỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

Điều 50. Trình tự tiến hành điều chỉnh tổng thể quy hoạchđô thị

1.Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị báo cáo cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt quy hoạch đô thị để xin chấp thuận về chủ trương điều chỉnh tổng thểquy hoạch đô thị.

2.Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương, việc tổ chức lập, thẩmđịnh, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể các quy hoạchđô thị, công bố quy hoạch đô thị đã được điều chỉnh thực hiện theo quy định tạicác điều 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 42,43, 44, 48, 53 và 54 của Luật này.

Điều 51. Trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đôthị

1.Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị lập báo cáo về nội dung và kếhoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cưtrong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trựctiếp và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét.

2.Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét, quyết định việc điều chỉnhcục bộ bằng văn bản trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị.

3.Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồsơ quy hoạch những nội dung điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh quy hoạch đô thị phảiđược công bố công khai theo quy định tại Điều 53 của Luật này.

Điều 52. Điều chỉnh đối với một lô đất trong khu vực quyhoạch

1.Trong trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đấtquy hoạch đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc côngtrình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, cơquan có thẩm quyền căn cứ vào Quy chuẩn về quy hoạch đô thị; điều kiện hạ tầngkỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị hoặc khu vực, Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc đô thị để quyết định việc điều chỉnh thông qua việc cấp giấy phép quyhoạch theo quy định tại Điều 71 của Luật này.

2.Việc điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị củalô đất phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tính chất, không gian kiến trúc, cảnhquan, môi trường và khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đôthị và khu vực.

Chương V

TỔ CHỨCTHỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH

Mục 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 53. Công bố công khai quy hoạch đô thị

1.Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị phải đượccông bố công khai bằng các hình thức sau đây:

a)Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý nhànước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tinvề quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch;

b)Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c)In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.

2.Nội dung công bố công khai gồm các nội dung cơ bản của đồ án và Quy định quản lýtheo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành, trừ những nội dungliên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia.

3.Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triểnkhai thực hiện đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyềncông bố công khai kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.

Điều 54. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch đô thị

1.Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn công bố công khai đồ án quy hoạch chungđược lập cho thành phố, thị xã, thị trấn do mình quản lý.

2.Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dânthành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn có trách nhiệm công bố công khai đồ ánquy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được lập cho các khu vực thuộc phạm viđịa giới hành chính do mình quản lý.

Điều 55. Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị

1.Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về quyhoạch đô thị đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

2.Việc cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị được thực hiện dưới các hình thức giảithích trực tiếp, qua phương tiện thông tin đại chúng và cấp chứng chỉ quy hoạch.

3.Các thông tin được cung cấp phải căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đôthị đã được phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thịđã được ban hành.

4.Cơ quan cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị chịu trách nhiệm về tính chính xáccủa các tài liệu, số liệu do mình cung cấp.

Điều 56. Cấp chứng chỉ quy hoạch

1.Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị đượcduyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được banhành để cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

2.Nội dung của chứng chỉ quy hoạch bao gồm các thông tin về ranh giới của lô đất,chức năng sử dụng đất, diện tích, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, mật độxây dựng, hệ số sử dụng đất, cốt xây dựng, chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểuxây dựng công trình; các thông tin về kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảovệ môi trường và các quy định khác.

3.Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ quy hoạch theo thời hạn hiệu lực của đồ án quy hoạchđô thị đã được phê duyệt.

Điều 57. Cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị

1.Cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị gồm cắm mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng,cốt xây dựng, ranh giới khu vực cấm xây dựng ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốcgiới đã được phê duyệt.

2.Sau khi đồ án quy hoạch đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhândân các cấp có trách nhiệm:

a)Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.Thời gian lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới không quá 30 ngày, kể từ ngày đồán quy hoạch đô thị được phê duyệt;

b)Tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phêduyệt. Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành trong thời hạn 45ngày, kể từ ngày hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt.

3.Hồ sơ cắm mốc giới do các đơn vị chuyên môn thực hiện.

4.Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới đã được phêduyệt và có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến mốc giới cho tổ chức, cánhân có yêu cầu.

5.Khi quy hoạch đô thị được điều chỉnh thì thực hiện điều chỉnh mốc giới theo quyhoạch đã được điều chỉnh.

6.Mốc giới phải bảo đảm độ bền vững, dễ nhận biết, an toàn cho người, phương tiệngiao thông qua lại và phù hợp với địa hình, địa mạo khu vực cắm mốc.

7.Bộ Xây dựng quy định cụ thể việc cắm mốc và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

Mục 2. QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

Điều58. Nguyên tắc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

1.Chủ sở hữu các vật thể kiến trúc có ảnh hưởng đến không gian, kiến trúc, cảnh quanđô thị phải có trách nhiệm bảo vệ, duy trì trong quá trình khai thác, sử dụngbảo đảm mỹ quan, an toàn, hài hòa với không gian xung quanh.

2.Việc xây mới, cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa và phá bỏ vật thể kiến trúc, cây xanhtrong khu vực công cộng, khuôn viên công trình và nhà ở có ảnh hưởng đến khônggian, kiến trúc, cảnh quan đô thị phải xin phép cơ quan quản lý có thẩm quyền.

3.Trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình có quy mô lớn, có ý nghĩa và vị tríquan trọng trong đô thị phải thi tuyển thiết kế kiến trúc.

4.Chính phủ quy định cụ thể nội dung quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Điều 59. Trách nhiệm quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quanđô thị

1.Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn quản lý toàn diện không gian, kiến trúc,cảnh quan đô thị trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

2.Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị giúp Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấnquản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Điều 60. Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

1.Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã, thị trấn ban hành Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc đô thị cho toàn bộ đô thị do mình quản lý.

2.Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải phù hợp với đồ án quy hoạch đôthị, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị đã được ban hành vàđiều kiện thực tế của đô thị.

3.Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải có các nội dung chủ yếu sauđây:

a)Quy định việc tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị; đốivới các khu vực đã có quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được phê duyệt vàcác khu vực khác trong đô thị;

b)Quy định quản lý kiến trúc, không gian đô thị và các biện pháp khuyến khích, hạnchế;

c)Các quy định đặc thù về quản lý và kiểm soát phát triển đô thị;

d)Quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chứcthực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị.

Mục 3. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH

Điều 61. Nguyên tắc quản lý và sử dụng đất đô thị

1.Các loại đất trong đô thị phải được sử dụng đúng mục đích, chức năng được xác địnhtrong đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

2.Việc quản lý đất đô thị phải tuân thủ các quy định của Luật này, pháp luật về đấtđai và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 62. Chuẩn bị quỹ đất để phát triển đô thị theo quyhoạch

1.Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng đốivới khu vực đã được xác định trong quy hoạch dành cho việc xây dựng công trìnhhạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng để thựchiện quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và công bố.

2.Việc thu hồi quỹ đất và bồi thường cho người có đất bị thu hồi được thực hiện theoquy định của pháp luật về đất đai. Khi thực hiện thu hồi quỹ đất, người sử dụngđất được bồi thường các tài sản đã tạo lập hợp pháp trước khi công bố công khaiquy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

3.Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm cho nhà đầu tư thực hiệnđúng quy hoạch và kế hoạch đầu tư.

4.Khi triển khai dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo quy hoạch đã đượcphê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải đồng thời tổ chức thu hồi đấthai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầutư theo quy định của pháp luật.

5.Phạm vi dự án đầu tư xây dựng phải được xác định trên cơ sở bảo đảm phù hợp vớithực trạng sử dụng đất, đáp ứng hài hòa mục tiêu dự án và việc chỉnh trang đô thị,tránh phát sinh những diện tích đất không đáp ứng được yêu cầu về xây dựng hoặcảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan đô thị.

6.Trong trường hợp dự án đầu tư chỉ sử dụng một phần của thửa đất, nếu diện tích cònlại quá nhỏ không đáp ứng yêu cầu về sử dụng hoặc ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnhquan đô thị theo quy định của Chính phủ thì Nhà nước thu hồi và bồi thường chongười sử dụng đất.

7.Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt và công bố, nếu Nhà nước chưa thực hiệnviệc thu hồi thì các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch được phép tiếptục khai thác sử dụng, cải tạo, sửa chữa và xây dựng tạm theo quy định của phápluật về xây dựng.

Mục 4. QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VÀKHÔNG GIAN NGẦM ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH

Điều 63. Quản lý đất dành cho xây dựng hệ thống các côngtrình hạ tầng kỹ thuật đô thị

1.Đất dành cho xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm đất đểxây dựng công trình đầu mối, tuyến hoặc mạng lưới hạ tầng kỹ thuật; đất trongphạm vi bảo vệ và hành lang an toàn.

2.Quỹ đất dành cho xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật được xác địnhtrong quy hoạch đô thị phải được sử dụng đúng mục đích, không được lấn chiếmhoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

3.Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý đất dành cho xây dựng hệ thống cáccông trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Điều 64. Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thịđối với các đô thị cũ, đô thị cải tạo

1.Ủy ban nhân dân các cấp phải có kế hoạch xây dựng tuy nen, hào kỹ thuật để thựchiện hạ ngầm các công trình đường dây kỹ thuật.

2.Khi tiến hành đầu tư xây dựng đường phố mới, cải tạo mở rộng các đường phố cũ trongđô thị phải đồng thời thực hiện việc xây dựng tuy nen, hào kỹ thuật để lắp đặtcác công trình đường dây, đường ống ngầm.

Điều 65. Quản lý xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thịtrong đô thị mới, khu đô thị mới

1.Việc xây dựng đường giao thông theo quy hoạch phải tiến hành đồng thời với việcxây dựng tuy nen, hào kỹ thuật.

2.Công trình đường dây, đường ống kỹ thuật phải được bố trí, lắp đặt trong tuy nen,hào kỹ thuật.

3.Việc đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật phải bảo đảm đồngbộ theo quy hoạch và tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị.

Điều 66. Quản lý không gian ngầm

1.Việc khai thác, sử dụng không gian ngầm để xây dựng các công trình ngầm phải tuânthủ quy hoạch đô thị được duyệt.

2.Việc quản lý xây dựng các công trình trên mặt đất phải bảo đảm không ảnh hưởng đếnkhông gian ngầm được xác định trong quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Điều 67. Quản lý xây dựng công trình ngầm

1.Việc xây dựng công trình ngầm phải tuân thủ quy hoạch không gian ngầm được xác địnhtrong quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; Quy chuẩn về xây dựng công trình ngầmdo Bộ Xây dựng ban hành, Giấy phép quy hoạch, Giấy phép xây dựng.

2.Việc xây dựng công trình ngầm không được làm ảnh hưởng đến các công trình trên mặtđất, công trình ngầm và không gian ngầm đã có hoặc đã được xác định trong quyhoạch đô thị.

3.Việc xây dựng tuyến giao thông và hệ thống công trình công cộng ngầm phải bảo đảman toàn, phù hợp với việc tổ chức, khai thác sử dụng không gian ngầm và trênmặt đất; bảo đảm kết nối thuận tiện với các công trình giao thông ngầm và trênmặt đất.

4.Việc xây dựng tuy nen, hào kỹ thuật phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc sử dụngkhông gian trên mặt đất; an toàn trong khai thác, vận hành, sửa chữa và bảodưỡng.

5.Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý không gian ngầm.

Điều 68. Quản lý cây xanh, công viên, cảnh quan tự nhiên vàmặt nước

1.Công viên, vườn hoa, cây xanh trong đô thị có giá trị về văn hóa, lịch sử, cảnhquan tự nhiên, cảnh quan đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền đưa vào danh mục quảnlý hoặc được xác định trong quy hoạch phải được giao cho tổ chức, cá nhân quảnlý.

2.Việc xây dựng công viên, vườn hoa, trồng cây xanh theo quy hoạch đô thị phải đápứng các yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn, môi trường đô thị; không làm hưhỏng các công trình cơ sở hạ tầng trên mặt đất, trên không, dưới mặt đất.

3.Không được lấn chiếm hồ, mặt nước tự nhiên hoặc thay đổi các đặc điểm địa hình khác,gây ảnh hưởng xấu đến điều kiện tự nhiên và cảnh quan đô thị.

4.Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước vàcác khu vực tự nhiên khác trong đô thị. Việc chặt, phá, di dời cây xanh trongdanh mục quản lý; san lấp, thay đổi địa hình các khu vực tự nhiên phải được cơquan quản lý có thẩm quyền cho phép.

Mục 5. QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 69. Nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị

1.Tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình kiếntrúc, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở phải phùhợp với quy hoạch chi tiết đô thị đã được phê duyệt và theo quy định của phápluật về xây dựng.

2.Công trình xây dựng hiện có phù hợp với quy hoạch đô thị nhưng chưa phù hợp về kiếntrúc thì được tồn tại theo hiện trạng; trường hợp cải tạo, nâng cấp, sửa chữacông trình thì phải bảo đảm yêu cầu về kiến trúc theo quy định của pháp luật.

3.Công trình xây dựng hiện có không phù hợp với quy hoạch đô thị thì phải di dời theokế hoạch, tiến độ thực hiện quy hoạch đô thị. Trong thời gian chưa di dời, nếuchủ công trình có nhu cầu cải tạo, nâng cấp sửa chữa thì được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định của pháp luậtvề xây dựng.

Điều 70. Giới thiệu địa điểm

1.Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị có trách nhiệm giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựngcho các chủ đầu tư khi có yêu cầu.

2.Địa điểm được giới thiệu để đầu tư xây dựng phải bảo đảm tuân thủ đúng quy hoạchđô thị, phù hợp với quy mô, tính chất đầu tư, tiết kiệm đất đô thị; không làmảnh hưởng đến sự phát triển và môi trường của đô thị.

Điều 71. Giấy phép quy hoạch

1.Những trường hợp sau đây phải có Giấy phép quy hoạch:

a)Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật này;

b)Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quyhoạch phân khu, quy hoạch chi tiết;

c)Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạchchi tiết hoặc chưa có thiết kế đô thị, trừ nhà ở.

2.Giấy phép quy hoạch là cơ sở để chủ đầu tư dự án tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quyhoạch chi tiết đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc lập dựán đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ trong đô thị;là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự ánđầu tư xây dựng.

3.Việc cấp giấy phép quy hoạch phải căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triểnthực tế của đô thị, Quy chuẩn về quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc đô thị.

4.Nội dung Giấy phép quy hoạch bao gồm phạm vi, quy mô khu vực lập quy hoạch đô thị,chỉ tiêu sử dụng đất cho phép, các yêu cầu về khai thác sử dụng đất, tổ chứckhông gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên mặt đất,dưới mặt đất, bảo vệ cảnh quan, môi trường đối với khu vực chủ đầu tư được giaođầu tư, thời hạn của Giấy phép quy hoạch.

5.Thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch được quy định như sau:

a)Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy phép quy hoạch chodự án trong các đô thị tỉnh lỵ thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm cvà các dự án trong các đô thị quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b)Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy phép quy hoạchcho các dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

6.Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép quy hoạch phải nộp lệ phí theo quy định củapháp luật về phí và lệ phí.

7.Chính phủ quy định cụ thể về Giấy phép quy hoạch.

Điều 72. Quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới

1.Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý pháttriển theo quy hoạch các đô thị mới trong phạm vi địa giới hành chính do mìnhquản lý.

Ủyban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm quản lý pháttriển theo quy hoạch các khu đô thị mới trong phạm vi địa giới hành chính domình quản lý.

2.Việc đầu tư xây dựng đô thị mới, khu đô thị mới phải bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầngxã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công cộng, phù hợp với từng giai đoạn pháttriển và kế hoạch thực hiện.

3.Quy mô dự án khu đô thị mới phải được xác định trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp vớiyêu cầu phát triển thực tế của đô thị, mục đích đầu tư, khả năng tổ chức thựchiện dự án của chủ đầu tư và hiệu quả xã hội.

4.Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đầu tư xâydựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án khu đô thị mới để đảmbảo sự kết nối, lưu thông thuận tiện giữa khu đô thị mới với khu vực xung quanhvà với các khu chức năng khác trong đô thị.

5.Khi thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư, khu nhà ở, Ủy ban nhândân các cấp và chủ đầu tư dự án được xác định trong quyết định đầu tư của cấpcó thẩm quyền phải dành quỹ đất thích hợp để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theoquy định của pháp luật.

6.Chủ đầu tư dự án được xác định trong quyết định đầu tư có trách nhiệm quản lý hệthống hạ tầng kỹ thuật, không gian, kiến trúc theo quy hoạch đô thị đã được phêduyệt trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án, trừ trường hợp việc quản lý đượcbàn giao cho Ủy ban nhân dân.

Điều 73. Quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch

Khithực hiện cải tạo hoặc xây dựng lại một khu vực trong đô thị phải bảo đảm tiết kiệmđất đai, ưu tiên đáp ứng nhu cầu tái định cư tại chỗ cho những người dân trongkhu vực; cải thiện điều kiện kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị; xâydựng đồng bộ và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuậtvà dịch vụ công cộng trên cơ sở cân đối hài hòa với các khu vực xung quanh; bảovệ di sản văn hóa, di tích lịch sử, bản sắc truyền thống của đô thị và khu vực.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH[3]

Điều 74. Hiệu lực thi hành

1.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2.Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các quy định của Luật xây dựng về quy hoạch xâydựng các đô thị và các khu vực trong đô thị được thay thế bằng các quy định củaLuật này.

Điều 75. Điều khoản chuyển tiếp

Quyhoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực không phảilập, thẩm định, phê duyệt lại; việc tổ chức thực hiện, quản lý phát triển vàđiều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo quy định của Luật này.

Điều 76. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật;hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lýnhà nước./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

CHỦ NHIỆMNguyễnHnhPhúc

[1] Luttổ chức chính quya phươngsố 77/2015/QH13 có ncứban hành nhưsau:

“CăncứHiến pháp nưcCộnghòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam; Quốchội ban hành Luật tổ chc chính quyền đaphương.”

[2] Điều này được sửađổi, bổ sung theo quy định tại Điều 140 của Luật tổ chức chính quyền địa phươngsố 77/2015/QH13 , có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

[3] Cácđiu141,142và143caLuttchứcchínhquynđaphươngs 77/2015/QH 13, cóhiu lựckểtngày01tháng01 năm 2016 qunhnhư sau:

Điu 141. Hiu lựcthihành

Luật này có hiu lực thi hành từngày 01 tháng 01 năm2016.

LuậttổchcHộiđồngnhândânvàỦybannhândânsố 11/2003/QH11 hếthiulựcktừngày Luật này có hiu lựcthi hành, trừtrưng hpquy đnh tại Điu 142 củaLuật này.

Điu142. Điu khoảnchuyển tiếp

1.TngàyLutycóhiulcthinhchođếnkhiburaHiđngnhândânnhimkỳ 2016-2021,Hộiđngnhândân,Ủybannhândân tạicáơnvhànhchínhtiếp tcgiữnguyêncơcấutchc vàthchincácnhimvụ,quyềnhạntheoquyđnhcủaLuậttổchcHộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số11/2003/QH11.

2.Chấmdt vic thchinthíđimkhông tchcHộiđồngnhândânhuyn,quận,phưng theoNghquyếts26/2008/QH12caQuc hi,Nghquyếts724/2009/UBTVQH12cay ban thưngvQuchộiktừngày01tháng01năm2016.Ủybannhândânhuyện,quận,phưngnơikhôngtổchcHộiđồngnhândânhuyn,quận,phưngtiếptụcgiữnguyêncơcấutchcvàthchincácnhimvụ,quyềnhạntheoquyđnhcủaLuậttổchcHộiđồngnhândânvàỦy bannhândânsố11/2003/QH11,Nghịquyếtsố 26/2008/QH12 củaQuchộivàNghịquyếtsố 725/2009/UBTVQH12 của Ủy banthưng vQuốchộichođếnkhibầu ra chính quyn đa phương ởhuyện, quận, phưng theo quy đnh củaLuật này.

Điu143. Quy địnhchitiết vàhưngdẫnthi hành

ỦybanthưngvQuchội,Chínhphủquyđnhchitiếtiu,khonđưcgiaotrong Luậtvà hưng dẫn victhi hành Luật.”