BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/VBHN-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEOMẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Quyết định số 02/2012/QĐ-TTgngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mụchàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịchchung, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Quyết định số 35/2015/QĐ-TTgngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyếtđịnh số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theomẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm2015.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương[1],

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyDanh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiệngiao dịch chung theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng.

Điều 2. Căn cứ vào nhu cầu bảo vệ ngườitiêu dùng trong từng thời kỳ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, trình Thủtướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 3 năm 2012. Đối với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịchchung đang được thực hiện thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định này,trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, tổ chức, cá nhânkinh doanh phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quyđịnh[2].

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này[3]./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, QLCT, PC.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

DANH MỤC

HÀNG HÓA, DỊCH VỤTHIẾT YẾU PHẢI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

TT

Hàng hóa, dịch vụ

1

Cung cấp điện sinh hoạt

2[4]

Cung cấp nước sinh hoạt

3

Truyền hình trả tiền

4[5]

Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất

5

Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau)[6]; Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước)[7]

6[8]

Dịch vụ truy nhập internet

7

Vận chuyển hành khách đường hàng không

8

Vận chuyển hành khách đường sắt

9

Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp

10

Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng)[9]

11

Bảo hiểm nhân thọ[10]

[1]Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếuphải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có căn cứ ban hànhnhư sau:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửađổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

[2]Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 củaThủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hànghóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịchchung, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 quy định như sau:

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15tháng 10 năm 2015.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyếtđịnh này có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân đang áp dụng hợp đồng theo mẫu, điềukiện giao dịch chung đối với các hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 2 Quyết địnhnày phải thực hiện việc đăng ký theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng.

2. Đối với các hợp đồng đã được ký kết và cóhiệu lực trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định này không áp dụng đối với nhữnghợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cung ứng các hàng hóa, dịch vụ nêutại Điều 2 Quyết định đã ký kết hoặc áp dụng với người tiêu dùng trước thờiđiểm Quyết định có hiệu lực thi hành.

b) Trong trường hợp thay đổi nội dung hợpđồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nêu tại điểm a Khoản 2 Điều này, tổchức, cá nhân kinh doanh phải tiến hành thủ tục đăng ký và chỉ được áp dụng đốivới người tiêu dùng khi việc đăng ký được hoàn thành theo quy định

[3]Điều 5 của Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiếtyếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực từngày 15 tháng 10 năm 2015 quy định như sau:

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này”.

[4]Tên gọi này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực từ ngày 15 tháng10 năm 2015.

[5]Tên gọi này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực từ ngày 15 tháng10 năm 2015.

[6]Tên gọi này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực từ ngày 15 tháng10 năm 2015.

[7]Dịch vụ này được bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực từ ngày 15 tháng10 năm 2015.

[8]Tên gọi này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực từ ngày 15 tháng10 năm 2015.

[9]Hàng hóa, dịch vụ này được bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết địnhsố 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăngký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lực từ ngày 15 tháng10 năm 2015.

[10] Hàng hóa, dịch vụ này được bổ sung theo quy định tại Khoản 3Điều 2 Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụthiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, có hiệu lựctừ ngày 15 tháng 10 năm 2015.