BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 02/VBHN-BGTVT

Hà Nội, ngày 9 tháng 07 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾTVÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐƯỜNG SẮT

Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2006, được sửađổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2012.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải[1],

Chương 1.

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh[2]

Nghị định này quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt về kết cấu hạtầng đường sắt; đường sắt đô thị; kinh doanh đường sắt; quản lý, sử dụng nguồntài chính cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư;miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội; phương tiện động lực chuyên dùngđường sắt; danh mục hàng nguy hiểm và việc vận tải hàng nguy hiểm trên đườngsắt; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhândân cấp tỉnh) trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổchức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quanđến đường sắt trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định củaNghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Đườngsắt chuyên dùng không kết nối với đường sắt quốc gia

Việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng,an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt,tiêu chuẩn kết cấu hạ tầng đường sắt, quy trình kỹ thuật khai thác đường sắtthực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Quảnlý và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển đường sắt

1. Bộ Giao thông vận tải chịu tráchnhiệm quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển đường sắt; phêduyệt các quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, vận tảiđường sắt trong từng giai đoạn và từng khu vực phù hợp với quy hoạch tổng thểphát triển đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính và các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ trìhoặc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện những việc liên quan đến quyhoạch tổng thể phát triển đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân các cấp có quyhoạch đường sắt đi qua có trách nhiệm phối hợp thực hiện quy hoạch phát triểnđường sắt, bảo vệ đường sắt.

4. Doanh nghiệp kinh doanh đường sắtcăn cứ vào ngành, nghề kinh doanh của mình, có trách nhiệm đầu tư phát triểnkết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, cơ sở công nghiệp,dịch vụ và trang thiết bị đường sắt phù hợp với quy hoạch phát triển đường sắtđã được phê duyệt.

Chương 2.

KẾTCẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

Điều 5. Đấtdành cho đường sắt

1. Đất dành cho đường sắt bao gồmđất để xây dựng công trình đường sắt, đất trong phạm vi bảo vệ công trình đườngsắt và đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.

2. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạtầng đường sắt chịu trách nhiệm chính trongviệc quản lý và bảo vệ đất dành cho đường sắt; bảo đảm sử dụng đúng mục đích đãđược phê duyệt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Ủy bannhân dân cấp xã nơi có công trình đường sắt chịu trách nhiệm bảo vệ đất trongphạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt;phát hiện và xử phạt vi phạm phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành langan toàn giao thông đường sắt.

Trong hành lang an toàn giaothông đường sắt chỉ được phép để cây thấp dưới 1,5 mét và phải cách mép chânnền đường đắp ít nhất 2 mét, cách mép đỉnh mái đường đào ít nhất 5 mét hoặccách mép ngoài rãnh thoát nước dọc của đường, rãnh thoát nước đỉnh ít nhất 3mét.

3.[3] Đất dành cho đường sắtphải được cắm mốc chỉ giới. Việc cắm mốc chỉ giới được quy định như sau:

a) Đối với đất quy hoạchdành cho đường sắt:

Việc cắm mốc chỉ giới doBộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có quyhoạch đường sắt thực hiện.

b) Đối với đất dành chođường sắt khi thực hiện nâng cấp, cải tạo từ đường sắt đang khai thác hoặc xâydựng mới từ sau ngày Luật Đường sắt có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006, chủđầu tư dự án có trách nhiệm sau đây:

Chủ trì, phối hợp với Ủyban nhân dân cấp huyện nơi có công trình đường sắt xây dựng phương án cắm mốcchỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi hành lang an toàngiao thông đường sắt, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình đườngsắt phê duyệt. Trong thời hạn không quá ba tháng kể từ ngày được Ủy ban nhânnhân cấp tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới, chủ đầu tư dự án phải chủtrì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cócông trình đường sắt công bố công khai mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trìnhđường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt và tổ chức cắm mốc chỉ giớitrên thực địa, bàn giao mốc chỉ giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có côngtrình đường sắt quản lý, bảo vệ.

c) Đối với đất dành chođường sắt đang khai thác và có từ trước ngày Luật Đường sắt có hiệu lực ngày 01tháng 01 năm 2006, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có tráchnhiệm sau đây:

Chủ trì, phối hợp với Ủyban nhân dân cấp huyện nơi có công trình đường sắt xây dựng phương án cắm mốcchỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giaothông đường sắt trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình đường sắt phêduyệt. Trong thời hạn không quá ba tháng, kể từ ngày được Ủy ban nhân nhân cấptỉnh nơi có công trình đường sắt phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới, doanhnghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt phải chủ trì, phối hợp cùng Ủy bannhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình đường sắt công bốcông khai mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàngiao thông đường sắt và tổ chức cắm mốc chỉ giới trên thực địa, bàn giao mốcchỉ giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình đường sắt quản lý, bảovệ.

4.[4] Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đốivới đất dành cho đường sắt được quy định như sau:

a) Đối với đất dành chođường sắt khi nâng cấp, cải tạo từ đường sắt đang khai thác hoặc xây dựng mớitừ sau ngày Luật Đường sắt có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006:

- Trường hợp đủ kinh phíthì tiến hành ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đấtđể xây dựng công trình đường sắt, đất trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắtvà đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định củaLuật Đường sắt và pháp luật về đất đai.

- Trường hợp chưa đủ kinhphí để thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đườngsắt theo quy định của Luật Đường sắt thì thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tiến hành bồithường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi bảo vệ công trìnhđường sắt theo quy định của Luật Đường sắt. Trường hợp do mặt bằng thực tế chậthẹp dẫn đến phạm vi bảo vệ cầu đường sắt theo chiều ngang không đủ theo quyđịnh tại điểm b khoản 4 Điều 28 Luật Đường sắt thì phạm vi bảo vệ cầu đường sắttheo chiều ngang được phép xác định theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 28Luật Đường sắt nhưng phải có biện pháp bảo vệ cần thiết để bảo đảm an toàn chocầu đường sắt.

Bước 2: Tiến hành bồithường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi hành lang an toàngiao thông đường sắt nhưng nằm ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt theoquy định sau đây:

Trường hợp sử dụng đất ảnhhưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt hoặc hoạt động củacông trình đường sắt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe người sử dụngđất thì cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt tiến hành thẩm định mức độ ảnhhưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyếtđịnh thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ theo quy địnhcủa pháp luật.

Trường hợp sử dụng đấtkhông ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt hoặc hoạt độngcủa công trình đường sắt không ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe củangười sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất theođúng mục đích đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưngphải thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn công trình, an toàn giaothông đường sắt.

Bước 3: Tiến hành bồithường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi bảo vệ công trìnhđường sắt, phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định củaLuật Đường sắt.

b) Đối với đường sắt đangkhai thác được xây dựng từ trước ngày Luật Đường sắt có hiệu lực ngày 01 tháng01 năm 2006:

- Trường hợp đủ kinh phíthì tiến hành ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đấtđể xây dựng công trình đường sắt, đất trong phạm vi bảo vệ công trình đườngsắt, đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định củaLuật Đường sắt và pháp luật về đất đai.

- Trường hợp chưa đủ kinhphí để thực hiện ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối vớiđất dành cho đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt thì thực hiện theo cácbước sau đây:

Bước 1: Tiến hành bồithường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi giới hạn bảo đảman toàn của nền đường sắt theo quy định sau đây: chiều rộng 5 mét kể từ chânnền đường đối với nền đường đắp hay kể từ mép đỉnh đối với nền đường đào, hoặc3 mét từ chân rãnh dọc hay rãnh đỉnh của đường; 5,6 mét tính từ mép ngoài củaray ngoài cùng trở ra đối với nền đường không đào, không đắp. Riêng phạm vi bảovệ cầu đường sắt theo chiều ngang được xác định theo quy định tại điểm a khoản4 Điều 28 Luật Đường sắt.

Đối với đất nằm ngoàiphạm vi an toàn của nền đường sắt theo quy định trên đến hết chỉ giới phạm vihành lang an toàn giao thông đường sắt được xử lý như sau:

Trường hợp sử dụng đấtảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt hoặc hoạt độngcủa công trình đường sắt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe người sửdụng đất thì cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt tiến hành thẩm định mức độảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyềnquyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ theoquy định của pháp luật.

Trường hợp sử dụng đấtkhông ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường sắt hoặc hoạtđộng của công trình đường sắt không ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏecủa người sử dụng đất thì người đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất theođúng mục đích đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưngphải thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn công trình, an toàn giaothông đường sắt.

Bước 2: Tiến hành bồithường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với đất trong phạm vi bảo vệ công trìnhđường sắt, phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định củaLuật Đường sắt.

c) Bồi thường, hỗ trợ tàisản, công trình trên đất khi thu hồi đất:

- Đối với công trình xâydựng trước khi phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giaothông đường sắt được công bố theo quy định của pháp luật thì chủ công trìnhđược bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất theo quy định pháp luật về đất đai.

- Đối với công trình xâydựng sau khi phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thôngđường sắt được công bố theo quy định của pháp luật thì chủ công trình phải tựdỡ bỏ và không được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, trừ các công trình đượcphép xây dựng theo quy định tại Điều 33 của Luật Đường sắt.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác cấp nơi có công trình đường sắt trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mìnhcó trách nhiệm sau đây:

a) Phát hiện, ngăn chặn vàxử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất dành chođường sắt; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu đểbảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt theo quy định.

Trường hợp để xảy ra hiệntượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất dành cho đường sắt tại địa phương thìChủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm theo quy định của phápluật;

b) Phối hợp với cơ quan quảnlý nhà nước về đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắttrong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn công trình đườngsắt, trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt; công bố mốc, cắm mốc, giao nhậnmốc chỉ giới phạm vi đất dành cho đường sắt.

Điều6. Chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng đường sắt quốcgia, đường sắt đô thị

Tổ chức, cá nhân đầu tư xâydựng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị được hưởng những chính sách ưu đãisau đây:

1. Được giao đất không thutiền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng tuyến đường sắt, bao gồm đất nềnđường sắt, cầu, cống, kè, tường chắn, hệ thống thoát nước, hệ thống thông tin,tín hiệu, hệ thống cấp điện, phần đất trong hầm đường sắt, toàn bộ đất để xâydựng ga đường sắt, công trình tác nghiệp đầu máy, toa xe và các công trình phụtrợ khác cần thiết cho việc tổ chức chạy tàu trên tuyến.

2. Được thuê đất với mức ưuđãi nhất đối với đất dùng để xây dựng bãi hàng, cảng cạn container (ICD) và cáccông trình khác của kết cấu hạ tầng đường sắt nằm ngoài ga đường sắt.

3. Được ngân sách nhà nướchỗ trợ toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng đối với đất dành cho đường sắt quyđịnh tại khoản 1 Điều này.

Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấptỉnh thực hiện việc hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng đối với đất dành chođường sắt quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Được miễn, giảm thuế nhậpkhẩu đối với vật tư, công nghệ, thiết bị kỹ thuật đường sắt mà trong nước chưasản xuất được theo quy định của pháp luật về thuế.

5. Riêng đối với dự án xâydựng đường sắt đô thị còn được Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách trung ương một phầnkinh phí đầu tư dự án xây dựng đường sắt đô thị được duyệt.

6. Các ưu đãi khác theo quyđịnh của pháp luật.

Điều7. Xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lâncận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

1. Việc xây dựng công trình,khai thác tài nguyên hoặc tiến hành các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vibảo vệ công trình đường sắt không được làm ảnh hưởng đến an toàn của công trìnhđường sắt và hoạt động giao thông vận tải đường sắt.

2. Khoảng cách an toàn tốithiểu của một số công trình ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắtđược quy định như sau:

a) Nhà làm bằng vật liệu dễcháy phải cách chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt ít nhất 5 mét;

b) Lò vôi, lò gốm, lò gạch,lò nấu gang, thép, xi măng, thủy tinh phải đặt cách chỉ giới hành lang an toàngiao thông đường sắt ít nhất 10 mét;

c) Các kho chứa chất độc,chất nổ, chất dễ cháy, chất dễ nổ phải làm cách chỉ giới hành lang an toàn giaothông đường sắt theo quy định của pháp luật có liên quan;

d) Đường dây tải điện phíatrên đường sắt, ngoài việc bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định của phápluật về điện lực còn phải có biện pháp bảo đảm không gây nhiễu hệ thống thôngtin, tín hiệu đường sắt và bảo đảm an toàn khi dây tải điện bị đứt.

e)[5] Tại điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộkhông bố trí người gác không được xây dựng công trình trong phạm vi góc cắt tầmnhìn của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt.

Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải quy định cụ thể phạm vi góc cắt tầm nhìn của từng loại điểm giao cắtđồng mức giữa đường sắt và đường bộ.

3. Trong trường hợp việc xâydựng, khai thác tài nguyên hoặc tiến hành các hoạt động khác có khả năng ảnhhưởng đến an toàn của công trình đường sắt hoặc an toàn giao thông vận tảiđường sắt thì chủ đầu tư công trình, tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên hoặctiến hành hoạt động khác phải báo ngay cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạtầng đường sắt biết và có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn công trìnhđường sắt, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

Chương3.

ĐƯỜNGSẮT ĐÔ THỊ

Điều8. Tiêu chuẩn đô thị được đầu tư xây dựng đường sắt đô thị

Đô thị được đầu tư xây dựngđường sắt đô thị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đô thị có chức năng làtrung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưutrong nước và quốc tế có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội củamột vùng lãnh thổ, liên tỉnh hoặc cả nước.

2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệptrong tổng số lao động chiếm từ 85% trở lên.

3. Quy mô dân số từ mộttriệu người trở lên.

4. Mật độ dân số bình quântừ 12.000 người/km2 trở lên.

Điều9. Hỗ trợ kinh phí cho giao thông vận tải đường sắt đô thị

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầuhỗ trợ kinh phí cho giao thông vận tải đường sắt đô thị, Ủy ban nhân dân cấptỉnh cân đối kinh phí vào ngân sách địa phương. Trường hợp còn thiếu thì ngânsách trung ương sẽ hỗ trợ từ khoản kinh phí hỗ trợ cho dịch vụ giao thông vậntải công cộng của đô thị theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đường sắt vàquy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chương4.

KINHDOANH ĐƯỜNG SẮT

Điều10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đường sắt

1. Bảo đảm đầy đủ các điềukiện về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và về ngành nghề kinhdoanh có điều kiện quy định tại Nghị định này.

2. Chấp hành các quy địnhcủa pháp luật về giao thông vận tải đường sắt và những quy định khác của phápluật có liên quan.

3. Thực hiện đầy đủ và kịpthời nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều11. Điều kiện chung về kinh doanh đường sắt

1. Kinh doanh đường sắt baogồm các loại hình sau đây:

a) Kinh doanh kết cấu hạtầng đường sắt;

b) Kinh doanh vận tải đườngsắt;

c) Kinh doanh xếp, dỡ hànghóa tại ga, bãi hàng có đường sắt;

d) Kinh doanh lưu kho, bảoquản hàng hóa tại ga đường sắt;

đ) Kinh doanh sản xuất, lắpráp, hoán cải, phục hồi phương tiện giao thông đường sắt;

e) Kinh doanh dịch vụ đại lývận tải đường sắt;

g) Kinh doanh dịch vụ giaonhận hàng hóa.

2. Kinh doanh đường sắt làkinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanhnghiệp) kinh doanh đường sắt phải có đủ các điều kiện chung sau đây:

a) Là doanh nghiệp đượcthành lập theo pháp luật Việt Nam;

b) Có đăng ký kinh doanh phùhợp với ngành nghề kinh doanh;

c) Có trang thiết bị, cơ sởvật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh.

Điều12. Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt

Doanhnghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện quy địnhtại khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

2. Có chứng chỉ an toàn theoquy định tại Điều 75 của Luật Đường sắt.

3. Phương tiện giao thôngđường sắt phải có đủ giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêuchuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực.

4. Có hợp đồng cung cấp dịchvụ điều hành giao thông vận tải đường sắt với tổ chức điều hành giao thông vậntải đường sắt.

5. Người được giao chịutrách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đạihọc và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm về khai thác vận tải đường sắt. Nhânviên trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 46của Luật Đường sắt và phải nắm vững quy trình, quy phạm đường sắt.

6. Đối với kinh doanh vậntải hành khách và kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm bằng đường sắt, ngoài điềukiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, doanh nghiệp còn phải cóhợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

7. Đối với kinh doanh vậntải đường sắt đô thị, ngoài điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6Điều này, doanh nghiệp còn phải có phương án tổ chức chạy tàu bảo đảm chạy tàuan toàn, đều đặn, đúng giờ theo biểu đồ chạy tàu đã được công bố.

Điều13. Điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Doanh nghiệp kinh doanh kếtcấu hạ tầng đường sắt phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện quy địnhtại khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

2. Có chứng chỉ an toàn theoquy định tại Điều 75 của Luật Đường sắt.

3. Người được giao chịutrách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt phải có trìnhđộ đại học và có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm về khai thác kết cấu hạ tầngđường sắt. Nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có đủ điều kiện quy địnhtại Điều 46 của Luật Đường sắt và phải nắm vững quy trình, quy phạm đường sắt.

Điều14. Điều kiện kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa tại ga, bãi hàng có đường sắt

Doanh nghiệp kinh doanh xếp,dỡ hàng hóa tại ga, bãi hàng có đường sắt phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện quy địnhtại khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

2. Địa điểm xếp, dỡ hàng hóabảo đảm đủ điều kiện an toàn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

3. Các thiết bị xếp, dỡ hànghóa đưa vào khai thác bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định.

4. Người điều khiển thiết bịxếp, dỡ hàng hóa có giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định củapháp luật.

Điều15. Điều kiện kinh doanh lưu kho, bảo quản hàng hóa tại ga đường sắt

Doanh nghiệp kinh doanh lưukho, bảo quản hàng hóa tại ga đường sắt phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện quy địnhtại khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

2. Kho, bãi đủ tiêu chuẩn theoquy định.

3. Bảo đảm quy định vềphòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Điều16. Điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi phương tiện giaothông đường sắt

Doanh nghiệp kinh doanh sảnxuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi phương tiện giao thông đường sắt phải có đủcác điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện quy địnhtại khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

2. Có bộ phận giám sát, quảnlý chất lượng.

3. Có phương án phòng cháy,chữa cháy và phòng ngừa ô nhiễm môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệthoặc cấp giấy chứng nhận.

4. Có ít nhất một (01) cánbộ kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành cơ khí về phương tiện giao thôngđường sắt.

Điều17. Nội dung, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh đường sắt

Nội dung, trình tự, thủ tụccấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đường sắt thựchiện theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Điều18. Xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu

1. Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải hướng dẫn thực hiện việc xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tảitrọng, công lệnh tốc độ và biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắtđô thị.

2. Tổ chức, cá nhân quản lý,khai thác đường sắt chuyên dùng tự tổ chức xây dựng, công bố công lệnh tảitrọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu và chịu trách nhiệm đối với sự cố,tai nạn xảy ra theo quy định của pháp luật.

Điều19. Quy định chi tiết về kinh doanh vận tải trên đường sắt

Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện về kinhdoanh vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt.

Điều20. Quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đườngsắt do Nhà nước đầu tư

1. Nguồn tài chính cho quảnlý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư được sử dụng vào nhữngcông việc sau đây:

a) Quản lý tài sản thuộc kếtcấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Bảo trì, sửa chữa để duytrì trạng thái kỹ thuật, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhànước đầu tư, bảo đảm giao thông đường sắt luôn an toàn, thông suốt;

c) Tổ chức phòng, chống vàkhắc phục kịp thời hậu quả do sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông đường sắtgây ra để bảo đảm giao thông vận tải đường sắt an toàn, thông suốt.

2. Doanh nghiệp kinh doanhkết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư trong phạm vi quản lý củamình, xây dựng kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia doNhà nước đầu tư.

3. Cơ quan quản lý nhà nướccó thẩm quyền giao kế hoạch, đặt hàng đối với hoạt động quản lý, bảo trì kếtcấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luậtvề sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

4. Việc quản lý, cấp phát,thanh quyết toán tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước cho quản lý, bảo trì kếtcấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luậtvề ngân sách nhà nước.

Điều21. Miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội

1. Các đối tượng chính sáchxã hội sau đây được hưởng chế độ miễn, giảm giá vé đi tàu:

a) Người hoạt động cách mạngtrước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạngtừ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945;

c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

d) Thương binh, người hưởngchính sách như thương binh;

đ) Bệnh binh;

e) Người hoạt động cáchmạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến bịnhiễm chất độc hóa học;

g) Người già từ 90 tuổi trởlên;

h) Nạn nhân chất độc màu dacam;

i) Người tàn tật nặng;

k) Trẻ em, học sinh, sinhviên.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện việc miễn, giảm và mức giảm giá vé đi tàu phù hợp với từng giai đoạn pháttriển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều22. Hỗ trợ duy trì chạy tàu trong trường hợp đặc biệt

Việc duy trì chạy tàu phục vụ yêucầu kinh tế - xã hội, yêu cầu quốc phòng, an ninh mà không bù đắp đủ chi phí do Thủ tướngChính phủ quyết định hỗ trợ đối với từng trường hợp cụ thể.

Chương5.

DANHMỤC HÀNG NGUY HIỂM VÀ VIỆC VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG SẮT

MỤC 1.HÀNG NGUY HIỂM

Điều23. Phân loại hàng nguy hiểm

1. Căn cứ tính chất hóa, lý,hàng nguy hiểm được phân thành 09 loại (các loại 1, 2, 4, 5 và 6 được chiathành các nhóm) sau đây:

Loại 1: Chất nổ.

Nhóm 1.1: Chất nổ.

Nhóm 1.2: Vật liệu nổ côngnghiệp.

Loại 2: Chất khí dễ cháy,độc hại.

Nhóm 2.1: Khí ga dễ cháy.

Nhóm 2.2: Khí ga độc hại.

Loại 3: Chất lỏng dễ cháy vàchất nổ lỏng khử nhậy.

Loại 4: Chất rắn dễ cháy.

Nhóm 4.1: Chất đặc dễ cháy,chất tự phản ứng và chất nổ đặc khử nhậy.

Nhóm 4.2: Chất dễ tự bốccháy.

Nhóm 4.3: Chất khi gặp nướctạo ra khí dễ cháy.

Loại 5: Chất ô xy hóa.

Nhóm 5.1: Chất ô xy hóa.

Nhóm 5.2: Hợp chất ô xit hữucơ.

Loại 6: Chất độc hại, lâynhiễm.

Nhóm 6.1: Chất độc hại.

Nhóm 6.2: Chất lây nhiễm.

Loại 7: Chất phóng xạ.

Loại 8: Chất ăn mòn.

Loại 9: Chất và hàng nguyhiểm khác.

2. Bao bì, thùng chứa hàngnguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi đã lấy hết hàngnguy hiểm cũng được coi là hàng nguy hiểm tương ứng.

Điều24. Danh mục hàng nguy hiểm

1. Danh mục hàng nguy hiểmđược phân theo loại, nhóm kèm theo mã số và số hiệu nguy hiểm do Liên hợp quốcquy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

2. Mức độ nguy hiểm của mỗichất trong danh mục hàng nguy hiểm được biểu thị bằng số hiệu nguy hiểm với mộtnhóm có từ hai đến ba chữ số quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

3. Căn cứ danh mục hàng nguyhiểm do Chính phủ ban hành, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh danh mục hàng nguyhiểm trong từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đề nghịcủa các cơ quan quy định tại Điều 26 Nghị định này.

Điều25. Đóng gói, bao bì, thùng chứa, nhãn hàng, biểu trưng hàng nguy hiểm và báohiệu nguy hiểm

1. Hàng nguy hiểm thuộc loạibắt buộc đóng gói phải được đóng gói trước khi vận chuyển trên đường sắt. Việcđóng gói hàng nguy hiểm phải thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam và quy định củacơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Bao bì, thùng chứa hàngnguy hiểm phải đúng tiêu chuẩn và phải được dán biểu trưng hàng nguy hiểm. Kíchthước, ký hiệu, màu sắc biểu trưng hàng nguy hiểm thực hiện theo quy định tại điểm1 Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

3. Việc ghi nhãn hàng nguyhiểm thực hiện theo quy định về ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Trên hai bên thành phươngtiện vận tải hàng nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng nguy hiểm. Nếu trên mộtphương tiện có nhiều loại hàng nguy hiểm khác nhau thì phải dán đủ các biểutrưng của các loại hàng nguy hiểm đó. Trường hợp trên phương tiện có chởcontainer hoặc xi-téc có chứa hàng nguy hiểm thì biểu trưng hàng nguy hiểm cònphải được dán trực tiếp lên container hoặc xi-téc đó.

5. Báo hiệu nguy hiểm hìnhchữ nhật màu vàng cam, ở giữa có ghi mã số của Liên hợp quốc (mã số UN). Kíchthước báo hiệu nguy hiểm quy định tại điểm 2 Phụ lục III kèm theo Nghị địnhnày. Vị trí dán báo hiệu nguy hiểm ở bên dưới biểu trưng hàng nguy hiểm.

6. Việc đóng gói, bao bì,thùng chứa, nhãn hàng, biểu trưng hàng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm đối vớiviệc vận chuyển chất phóng xạ còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật vềan toàn và kiểm soát bức xạ.

Điều26. Trách nhiệm xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định về hàng nguy hiểm

Trách nhiệm xây dựng, sửađổi, bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyềnquy định về danh mục hàng nguy hiểm, tiêu chuẩn đóng gói, bao bì, thùng chứahàng nguy hiểm và những lưu ý cần thiết khi xếp, dỡ, vận tải hàng nguy hiểmđược quy định như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chịu trách nhiệm về các loại thuốc bảo vệ thực vật.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệmvề hóa chất độc dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩndùng trong lĩnh vực gia dụng.

3. Bộ Thương mại chịu tráchnhiệm về các loại xăng dầu, khí đốt.

4. Bộ Công nghiệp chịu tráchnhiệm về hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp.

5. Bộ Khoa học và Công nghệchịu trách nhiệm về chất phóng xạ.

6. Bộ Tài nguyên và Môitrường chịu trách nhiệm về các hóa chất độc nguy hiểm còn lại trong các loại,nhóm hàng nguy hiểm.

MỤC 2.VẬN TẢI HÀNG NGUY HIỂM

Điều27. Quy định chung

1. Tổ chức, cá nhân Việt Namvà tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến vận tải hàng nguyhiểm trên đường sắt phải tuân theo quy định của Luật Đường sắt và Nghị địnhnày.

2. Hoạt động vận tải, xếp,dỡ, bảo quản các chất phóng xạ, vật liệu nổ công nghiệp trên đường sắt, ngoàiviệc thực hiện các quy định của Luật Đường sắt và Nghị định này còn phải thựchiện các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Việc chạy tàu, lập tàu,dồn tàu trong quá trình vận tải hàng nguy hiểm phải tuân thủ quy trình, quyphạm đường sắt.

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công anchủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định việc vận tải hàng nguyhiểm trên đường sắt phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Điều28. Vận tải hàng nguy hiểm trong trường hợp đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh việc vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt trong các trường hợp sau đây:

1. Hàng phục vụ yêu cầu cấpbách phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa.

2. Hàng quá cảnh của cácnước, tổ chức quốc tế mà Việt Nam không là thành viên của Điều ước quốc tế vớicác nước, tổ chức quốc tế đó.

Điều29. Điều kiện của người tham gia vận tải hàng nguy hiểm

1. Nhân viên điều độ chạytàu, trực ban chạy tàu ga, trưởng tàu, nhân viên tổ dồn (trưởng dồn; nhân viênghép nối đầu máy, toa xe; gác ghi), nhân viên hóa vận ga, lái tàu điều khiểnphương tiện vận tải hàng nguy hiểm, thủ kho, người xếp, dỡ hàng nguy hiểm tạicác ga, bãi hàng phải được tập huấn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

2. Người đi áp tải hàng nguyhiểm, thủ kho, người xếp, dỡ hàng nguy hiểm tại kho của chủ hàng phải được tậphuấn theo quy định của các cơ quan quy định tại Điều 26 Nghị định này.

Điều30. Xếp, dỡ, lưu kho hàng nguy hiểm

1. Người xếp, dỡ, lưu khohàng nguy hiểm phải thực hiện việc xếp, dỡ, lưu kho hàng nguy hiểm theo quyđịnh của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quy định tại Điều 26 Nghị địnhnày.

2. Căn cứ quy định của BộGiao thông vận tải, các cơ quan quy định tại Điều 26 Nghị định này và chỉ dẫncủa người thuê vận tải, người chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và tổchức vận tải hàng nguy hiểm quyết định phương án xếp, gia cố hàng nguy hiểm vàchỉ đạo các chức danh liên quan thực hiện việc xếp, dỡ hàng đúng quy định.

Việc xếp, gia cố hàng nguyhiểm trên phương tiện giao thông đường sắt phải theo đúng phương án xếp hàng.Không xếp chung các loại hàng nguy hiểm có tính chất tăng cường hoặc tạo ra sựnguy hiểm cao hơn khi được xếp chung với nhau trong cùng một toa xe.

Việc lập tàu vận chuyển hàngnguy hiểm phải thực hiện theo đúng quy định về vận tải loại, nhóm hàng đó.

3. Việc xếp, dỡ hàng nguyhiểm trong kho, bãi của ga, cảng cạn phải theo hướng dẫn của thủ kho. Căn cứquy định của Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan quy định tại Điều 26 Nghị địnhnày và chỉ dẫn của người thuê vận tải, thủ kho hướng dẫn, giám sát việc xếp, dỡhàng nguy hiểm trong kho, bãi và chịu trách nhiệm trong thời gian hàng nguyhiểm lưu tại kho, bãi.

4. Đối với loại, nhóm hàngnguy hiểm theo quy định phải xếp, dỡ, lưu kho ở nơi riêng biệt thì phải đượcxếp, dỡ, lưu kho ở khu vực riêng để bảo đảm an toàn theo đặc trưng của hàng đó.

5. Sau khi đưa hết hàng nguyhiểm ra khỏi kho, bãi thì nơi lưu giữ hàng nguy hiểm phải được làm sạch đểkhông ảnh hưởng tới hàng hóa khác.

Điều31. Điều kiện đối với phương tiện vận tải hàng nguy hiểm

Ngoài việc có đủ điều kiệnquy định của Luật Đường sắt, phương tiện vận tải hàng nguy hiểm còn phải đápứng các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với loại hàng vậntải theo quy định. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan quyđịnh tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này quy định điều kiện của toa xe vận chuyểnhàng nguy hiểm đối với loại, nhóm, tên hàng nguy hiểm tương ứng.

2. Phương tiện vận tải hàngnguy hiểm sau khi dỡ hết hàng nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng đóthì người nhận hàng có trách nhiệm tổ chức làm sạch theo đúng quy trình tại nơiquy định, không gây ảnh hưởng tới đường sắt và vệ sinh môi trường.

Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với các cơ quan quy định tại Điều 26 Nghị định này hướng dẫn quytrình và nơi làm sạch phương tiện giao thông đường sắt sau khi vận tải hàngnguy hiểm.

Điều32. Trách nhiệm của người trực tiếp liên quan đến vận tải hàng nguy hiểm

1. Người trực tiếp liên quanđến vận tải hàng nguy hiểm bao gồm nhân viên điều độ chạy tàu, trực ban chạytàu ga, trưởng tàu, nhân viên tổ dồn, nhân viên hóa vận ga, lái tàu điều khiểnphương tiện vận tải hàng nguy hiểm.

2. Ngoài việc thực hiện các quy định của Luật Đường sắt và các quy định cóliên quan trong Nghị định này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, người trựctiếp liên quan đến vận tải hàng nguy hiểm còn có trách nhiệm sau đây:

a) Chấp hành quy định ghitrong giấy phép đối với hàng nguy hiểm về loại, nhóm, tên hàng nguy hiểm quyđịnh phải có giấy phép;

b) Thực hiện các chỉ dẫn ghitrong thông báo của người thuê vận tải hàng nguy hiểm;

c) Lập hồ sơ hàng nguy hiểmgồm giấy vận chuyển, sơ đồ xếp hàng và các giấy tờ có liên quan khác;

d) Thường xuyên hướng dẫn, giám sátviệc xếp, dỡ hàng trên phương tiện, bảo quản hàng nguy hiểm trong quá trình vậntải khi không có người áp tải hàng;

đ) Khi phát hiện hàng nguy hiểm cósự cố, đe dọa đến an toàn của người, phương tiện, môi trường và hàng hóa kháctrong quá trình vận tải, khẩn trương thực hiện các biện pháp hạn chế hoặc loạitrừ khả năng gây hại của hàng nguy hiểm; lập biên bản, báo cáo Ủy ban nhân dânđịa phương nơi gần nhất và các cơ quan liên quan xử lý. Trường hợp vượt quá khảnăng, phải báo cáo cấp trên và người thuê vận tải hàng nguy hiểm để giải quyếtkịp thời.

Điều33. Trách nhiệm của người thuê vận tải hàng nguy hiểm

Ngoài việc thực hiện các quyđịnh của Luật Đường sắt và các quy định liên quan trong Nghị định này, ngườithuê vận tải hàng nguy hiểm còn có trách nhiệm sau đây:

1. Có giấy phép đối với hàngnguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp cho loại, nhóm, tên hàng nguy hiểm quyđịnh phải có giấy phép đối với hàng nguy hiểm.

2. Lập tờ khai gửi hàng nguyhiểm theo quy định và giao cho người vận tải trước khi xếp hàng lên phươngtiện, trong đó ghi rõ: tên hàng nguy hiểm; mã số; loại, nhóm hàng nguy hiểm;khối lượng tổng cộng; loại bao bì; số lượng bao, gói; ngày, nơi sản xuất; họ vàtên, địa chỉ người thuê vận tải hàng nguy hiểm; họ và tên, địa chỉ người nhậnhàng nguy hiểm.

3. Thông báo bằng văn bảncho doanh nghiệp vận tải hàng nguy hiểm về những yêu cầu phải thực hiện trongquá trình vận tải; hướng dẫn xử lý trong trường hợp có sự cố do hàng nguy hiểmgây ra, kể cả trong trường hợp có người áp tải. Chịu trách nhiệm về các tổnthất phát sinh do cung cấp chậm trễ, thiếu chính xác hoặc không hợp lệ cácthông tin, tài liệu và chỉ dẫn.

4. Tổ chức áp tải hàng đốivới loại, nhóm hàng nguy hiểm mà các cơ quan quy định tại Điều 26 Nghị định nàyquy định phải có người áp tải. Người áp tải hàng nguy hiểm có trách nhiệmthường xuyên hướng dẫn, giám sát việc xếp, dỡ hàng nguy hiểm trên phương tiện;cùng trưởng tàu và những người liên quan bảo quản hàng và kịp thời xử lý khi cósự cố xảy ra trong quá trình vận tải.

Điều34. Trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải hàng nguy hiểm

Ngoài việc thực hiện quyđịnh của Luật Đường sắt và các quy định liên quan trong Nghị định này, doanhnghiệp vận tải hàng nguy hiểm còn có trách nhiệm sau đây:

1. Chỉ tiến hành vận tải khicó giấy phép đối với hàng nguy hiểm và hàng nguy hiểm có đủ giấy tờ, được đónggói, dán nhãn theo đúng quy định.

2. Kiểm tra hàng nguy hiểm,bảo đảm an toàn vận tải theo quy định.

3. Thực hiện các chỉ dẫn ghitrong thông báo của người thuê vận tải và những quy định ghi trong giấy phépđối với hàng nguy hiểm.

4. Chỉ đạo những người trựctiếp liên quan đến vận tải hàng nguy hiểm thực hiện quy định về vận tải hàngnguy hiểm trên đường sắt.

5. Mua bảo hiểm theo quyđịnh của pháp luật.

Điều35. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân địa phương khi xảy ra sự cố trong quá trìnhvận tải hàng nguy hiểm

Khi nhận được thông báo cósự cố xảy ra trong quá trình vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt thì Ủy bannhân dân nơi gần nhất có trách nhiệm huy động lực lượng để khẩn trương thựchiện các công việc sau đây:

1. Cứu người, phương tiện,hàng nguy hiểm.

2. Đưa nạn nhân (nếu có) ra khỏi khuvực xảy ra sự cố và tổ chức cấp cứu nạn nhân.

3. Khoanh vùng, sơ tán dân cư rakhỏi khu vực ô nhiễm, độc hại đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên huyđộng các lực lượng phòng hỏa, phòng hóa, phòng dịch, bảo vệ môi trường, kịpthời xử lý sự cố, khắc phục hậu quả.

4. Tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệhiện trường, bảo vệ hàng nguy hiểm, phương tiện để tiếp tục vận tải và phục vụcông tác điều tra, giải quyết hậu quả.

Điều36. Thẩm quyền cấp giấy phép đối với hàng nguy hiểm

1. Căn cứ mức độ nguy hiểmcủa loại, nhóm, tên hàng trong danh mục hàng nguy hiểm quy định tại Phụ lục Ikèm theo Nghị định này, các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này có tráchnhiệm quy định loại, nhóm, tên hàng nguy hiểm bắt buộc người thuê vận tải hàngnguy hiểm phải có giấy phép đối với hàng nguy hiểm khi vận tải trên đường sắt.

2. Thẩm quyền cấp giấy phépđối với hàng nguy hiểm khi vận tải trên đường sắt được quy định như sau:

a) Bộ Công an quy định việc cấp giấy phép đối với hàng nguy hiểm cho hàngthuộc các loại 1, 2, 3, 4 và 9 quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này;

b) Bộ Khoa học và Công nghệquy định việc cấp giấy phép đối với hàng nguy hiểm cho hàng thuộc các loại 5, 7và 8 quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định này;

c) Bộ Y tế quy định việc cấpgiấy phép đối với hàng nguy hiểm cho hóa chất độc dùng trong lĩnh vực y tế vàhóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng;

d) Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quy định việc cấp giấy phép đối với hàng nguy hiểm cho các loạithuốc bảo vệ thực vật;

đ) Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định việc cấp giấy phép đối với hàng nguy hiểm cho các loại, nhóm,tên hàng nguy hiểm còn lại.

Điều37. Giấy phép đối với hàng nguy hiểm

1. Giấy phép đối với hàngnguy hiểm do các cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị địnhnày cấp cho người thuê vận tải hàng nguy hiểm.

2. Nội dung chủ yếu của giấyphép đối với hàng nguy hiểm bao gồm:

a) Tên, địa chỉ của ngườithuê vận tải hàng nguy hiểm;

b) Tên, nhóm, loại, khốilượng hàng nguy hiểm;

c) Tên ga xếp, ga dỡ hàngnguy hiểm;

d) Lịch trình, thời gian vậnchuyển hàng nguy hiểm;

đ) Lưu ý về tính chất nguyhiểm đặc biệt của hàng nguy hiểm (nếu có).

3. Các cơ quan quy định tạikhoản 2 Điều 36 Nghị định này quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn cấpvà việc quản lý, phát hành giấy phép đối với hàng nguy hiểm. Mẫu giấy phép đốivới hàng nguy hiểm phải có đủ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Giấy phép đối với hàngnguy hiểm được cấp theo từng lô hàng.

Điều38. Đăng ký toa xe vận chuyển hàng nguy hiểm và ga xếp, ga dỡ hàng nguy hiểm

Doanh nghiệp thực hiện vậntải hàng nguy hiểm trên đường sắt phải đăng ký các loại xe đủ tiêu chuẩn vậnchuyển hàng nguy hiểm, ga xếp, ga dỡ hàng nguy hiểm với các cơ quan quy địnhtại khoản 2 Điều 36 Nghị định này và thực hiện đúng việc đăng ký đó.

Chương5a.

PHƯƠNGTIỆN ĐỘNG LỰC CHUYÊN DÙNG ĐƯỜNG SẮT6.

Điều38a. Phương tiện động lực chuyên dùng đường sắt

1. Phương tiện động lựcchuyên dùng đường sắt bao gồm:

a) Các phương tiện động lựcchuyên dùng di chuyển trên đường sắt dùng để vận chuyển người và vật tư, thiếtbị phục vụ công tác chuyên ngành của ngành Đường sắt.

b) Các phương tiện động lựcchuyên dùng di chuyển trên đường sắt dùng để cứu viện, cứu hộ tai nạn giaothông đường sắt; để kiểm tra, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa công trình đườngsắt và phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Trang thiết bị trênphương tiện động lực chuyên dùng đường sắt:

a) Các phương tiện động lựcchuyên dùng di chuyển trên đường sắt dùng để vận chuyển người và vật tư, thiếtbị phục vụ công tác chuyên ngành của ngành đường sắt khi khai thác, vận dụngtrên đường sắt phải tuân theo các quy định tại Điều 43 Luật Đường sắt.

b) Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải quy định cụ thể danh mục và các biện pháp bảo đảm an toàn đối với cácloại phương tiện động lực chuyên dùng để cứu viện, cứu hộ tai nạn giao thôngđường sắt; để kiểm tra, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa công trình đường sắt,phục vụ an ninh, quốc phòng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắtbuộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hànhchạy tàu (hộp đen).

Chương6.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VỀ BẢO ĐẢMTRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT[6]

Điều39. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

1. Ban hành tiêu chuẩn, quytrình, quy phạm, quy chế, quy định và các định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnhvực giao thông vận tải đường sắt theo thẩm quyền nhằm bảo đảm vận tải hànhkhách, hàng hóa được an toàn, thông suốt, thuận lợi.

2. Quy định điều kiện, tiêuchuẩn của các cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa, đăng kiểm thiết bị và phươngtiện giao thông đường sắt; quy định và tổ chức việc đăng ký, đăng kiểm phươngtiện giao thông đường sắt.

3. Quy định nội dung, chươngtrình đào tạo và điều kiện đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đườngsắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; tổ chức quản lý việc đào tạo, cấp giấy phép láitàu.

4. Tổ chức chỉ đạo và kiểmtra hoạt động của hệ thống thanh tra đường sắt; xử phạt vi phạm hành chính theothẩm quyền đối với những hành vi vi phạm hành chính về bảo đảm an toàn côngtrình và trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

5. Phối hợp với Ủy ban nhândân địa phương và các bộ, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫnpháp luật về đường sắt và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đườngsắt; giải quyết, khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

6. Phối hợp với Bộ Công antheo dõi, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặcbiệt nghiêm trọng, đề ra biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tai nạn giao thôngđường sắt.

Điều40. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Tổ chức chỉ đạo công tácbảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

2. Kiểm tra, giám sát và xử phạtcác hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

3. Chủ trì điều tra, xử phạtcác vụ tai nạn giao thông đường sắt; thống kê, theo dõi, phân tích và kết luậnnguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường sắt; cung cấp dữ liệu về tai nạngiao thông đường sắt.

4. Chủ trì, phối hợp với BộGiao thông vận tải quy định và kiến nghị với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấptỉnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục những nguyên nhân gây ra tainạn giao thông đường sắt.

5. Chỉ đạo Cục Cảnh sát giaothông đường bộ - đường sắt, công an các địa phương phối hợp với ngành đường sắtbảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt cho các đoàn tàuchở lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, tàu chở hàngđặc biệt.

Điều41. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Bảo đảm kinh phí cho quảnlý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

2. Bảo đảm kinh phí cho côngtác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt theo mức Thủ tướngChính phủ phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an.

Điều42. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo cơ quan quân sự cáccấp phối hợp với ngành đường sắt, lực lượng công an để bảo đảm trật tự, an toàngiao thông vận tải đường sắt; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự,an toàn giao thông vận tải đường sắt trong việc vận tải quân, phương tiện, khítài trên đường sắt.

Điều43. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa - Thông tin

1. Xây dựng kế hoạch tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về đường sắt thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân.

2. Chỉ đạo các cơ quan vănhóa thông tin, báo chí trung ương và địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổbiến pháp luật về đường sắt, động viên nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh phápluật về trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

3. Hướng dẫn việc cấp giấyphép quảng cáo không làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông vận tảiđường sắt.

Điều44. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với BộGiao thông vận tải, Bộ Công an tổ chức chọn lọc những nội dung cần thiết về bảođảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt để phổ biến, giáo dục cho họcsinh, sinh viên phù hợp với ngành học, cấp học.

Điều45. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo và tổ chức thựchiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vận tảiđường sắt; tiến hành mọi biện pháp cần thiết để thiết lập kỷ cương trật tự, antoàn giao thông vận tải đường sắt; giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy bannhân dân cấp xã nơi có công trình đường sắt chịu trách nhiệm bảo vệ các côngtrình đường sắt tại địa phương.

2. Có kế hoạch và tổ chứcchỉ đạo việc giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên phạm vi đất dành chođường sắt.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dâncấp dưới nơi có đường sắt bị hư hỏng do tai nạn giao thông hoặc thiên tai phốihợp với ngành đường sắt kịp thời giải quyết hậu quả, khôi phục giao thông đườngsắt.

Điều46. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng

Cơ quan thông tin đại chúngở Trung ương và địa phương có kế hoạch, chương trình, chuyên mục tuyên truyềnphổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

Điều47. Lập quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo công trình có ảnh hưởng đến an toàncủa các công trình đường sắt

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi lập quy hoạch xây dựng mớihoặc cải tạo công trình có ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt phải đượcsự nhất trí bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

Chương7.

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH7

Điều48. Xác định mốc thời gian và nguyên tắc giải quyết công trình tồn tại trongphạm vi đất dành cho đường sắt

1. Xác định mốc thời gian:

a) Công trình tồn tại trong phạm viđất dành cho đường sắt trước ngày 01 tháng 9 năm 1996, giải quyết theo quy địnhcủa Nghị định số 120/CP ngày 12 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ banhành Điều lệ quy định phạm vi, giới hạn đường sắt và trật tự, an toàn giaothông vận tải đường sắt;

b) Công trình tồn tại trong phạm viđất dành cho đường sắt từ ngày 01 tháng 9 năm 1996 đến ngày 31 tháng 12 năm2005, giải quyết theo quy định của Nghị định số 39/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt;

c) Công trình tồn tại trong phạm viđất dành cho đường sắt từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 trở đi, giải quyết theo quyđịnh của Luật Đường sắt.

2. Nguyên tắc giải quyết:

a) Dỡ bỏ ngay các công trình gâynguy hại đến an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông vận tải đườngsắt;

b) Những công trình xét thấy chưaảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đường sắt, an toàn giao thông vậntải đường sắt thì tạm thời cho phép giữ nguyên hiện trạng nhưng chủ công trìnhphải có cam kết với chính quyền địa phương và doanh nghiệp kinh doanh kết cấuhạ tầng đường sắt là không cơi nới, không phát triển và thực hiện dỡ bỏ côngtrình ngay khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

c) Việc bồi thường, hỗ trợ cho chủcông trình bị dỡ bỏ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 49.Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 39/CP ngày 05tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắtđã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 76/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm1998 của Chính phủ (trừ Chương VI của Nghị định số 39/CP ngày 05 tháng 7 năm1996, Chính phủ có văn bản khác thay thế).

Điều 50.Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VT, Vụ PC.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2013

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chínhphủ)

Số TT

Tên hàng

Số UN

(mã số của Liên hợp quốc)

Loại, nhóm hàng

Số hiệu nguy hiểm

1

Acetylen dạng phân rã

1001

3

239

2

Không khí dạng nén

1002

2

20

3

Không khí được làm lạnh dạng lỏng

1003

2+5

225

4

Ammonia, anhydrous

1005

6.1+8

268

5

Argon dạng nén

1006

2

20

6

Boron trifluoride dạng nén

1008

6.1+8

268

7

Boromotrifluoromethane (R 13B1)

1009

2

20

8

1,2-Butadien hạn chế

1010

3

239

9

1,3-Butadien hạn chế

1010

3

239

10

Hỗn hợp của 1,3-butadiene và hydrocarbons hạn chế

1010

3

239

11

Butane

1011

3

23

12

1-Butylene

1012

3

23

13

Butylenes hỗn hợp

1012

3

23

14

Trans-2-Butylene

1012

3

23

15

Carbon dioxide

1013

3

20

16

Oxygen và carbon dioxide hỗn hợp, dạng nén (max. 30% CO2)

1014

2+5

25

17

Carbon dioxide và nitrous oxide hỗn hợp

1015

2

20

18

Carbon monoxide dạng nén

1016

6.1+3

263

19

Chlorine

1017

6.1+8

268

20

Chlorodiflouromethane (R 22)

1018

2

20

21

Chloropentaflouroethane (R 115)

1020

2

20

22

1-Cholor-1,2,2,2-tetrafluoroethane (R 124)

1021

2

20

23

Chlorotrifluoromethane (R 13)

1022

2

20

24

Khí than dạng nén

1023

6.1+3

263

25

Cyanogen

1026

6.1+3

23

26

Cyclopropane

1027

3

20

27

Dichlorodifluoromethane (R 12)

1028

2

20

28

Dichlorofluoromethane (R 21)

1029

3

23

29

1,1-Difluoroethane (R 152a)

1030

3

23

30

Dimethylamine, anhydrous

1032

3

23

31

Dimethyl ether

1033

3

23

32

Chất Etan

1035

3

23

33

Chất Etylamin

1036

3

23

34

Clorua etylic

1037

3

23

35

Ethylene chất lỏng đông lạnh

1038

3

223

36

Etylic metyla ête

1039

3

23

37

Khí etylic oxy nitơ

1040

6.1+3

263

38

Hợp chất etylen oxit và cacbon dioxit có etylen oxit từ trên 9% đến 87%

1041

3

239

39

Khí heli nén

1046

2

20

40

Hydro bromua ở thể khan

1048

6.1+8

268

41

Hydro ở thể nén

1049

3

23

42

Hydro clorua thể khan

1050

6.1.+8

268

43

Hydro floura thể khan

1052

8+6.1

886

44

Hydro sunfua

1053

6.1+3

263

45

Butila đẳng áp

1055

3

23

46

Kryton thể nén

1056

2

20

47

Khí hóa lỏng, không cháy, chịu được nitơ, cacbon dioxide hoặc không khí

1058

2

20

48

Hợp chất P1, P2: xem hợp chất methylacetylene và propadiene cân bằng

1060

3

239

49

Hợp chất methylacetylene và propadiene cân bằng

1060

3

239

50

Methylamine thể khan

1061

3

23

51

Methyl bromide

1062

6.1

26

52

Methyl chlonde

1063

3

23

53

Methyl mercaptan

1064

6.1+3

263

54

Neon nén

1065

2

20

55

Nitrogen nén

1066

2

20

56

Dinitrogen tetroxide (nitrogen dioxide)

1067

6.1+05+8

265

57

Nitrous oxide

1070

2+05

25

58

Khí dầu nén

1071

6.1+3

263

59

Ôxy nén

1072

2+05

25

60

Ôxygen chất lỏng được làm lạnh

1073

2+05

225

61

Dầu khí hóa lỏng

1075

3

23

62

Phosgene

1076

6.1+8

268

63

Propylene

1077

3

23

64

Hợp chất F1, F2, F3: xem chất khí làm lạnh

1078

2

20

65

Khí ga làm lạnh hóa lỏng

1078

2

20

66

Sulphur dioxide

1079

6.1+8

268

67

Sulphur hexafluoride

1080

2

20

68

Trifluorochloroethylene hạn chế (R 11 13)

1082

6.1+3

263

69

Trimethylamine thể khan

1083

3

23

70

Vinyl bromide hạn chế

1085

3

239

71

Vinyl chroride hạn chế hoặc ổn định

1086

3

239

72

Vinyl methyl ether hạn chế

1087

3

239

73

Acetal

1088

3

33

74

Acetaldehyde

1089

3

33

75

Acetone

1090

3

33

76

Actone dầu

1091

3

33

77

Acrolein hạn chế

1092

6.1+3

663

78

Acrylonitrile hạn chế

1093

3+6.1

336

79

Cồn Allyl

1098

6.1+3

663

80

Allyl bromide

1099

3+6.1

336

81

Allyl chloride

1100

3+6

336

82

Amyl acetates

1104

3

30

83

Pentanols

1105

3

30

84

Pentanols

1105

3

33

85

Amylamines (n-amylamine, tert-amylamine)

1106

3+8

339

86

Amylamine (sec-amylamine)

1106

3+8

38

87

Amyl ahloride

1107

3

33

88

1-Pentene (n-Amylene)

1108

3

33

89

Amyl formates

1109

3

30

90

n-Amyl methyl ketone

1110

3

30

91

Amyl mercaptan

1111

3

33

92

Amyl nitrate

1112

3

30

93

Amyl nitrite

1113

3

33

94

Benzene

1114

3

33

95

Butanols

1120

3

30

96

Butanols

1120

3

33

97

Butyl acetates

1123

3

30

98

Butyl acetates

1123

3

33

99

n-Butylamine

1125

3+8

338

100

l-Bromobutane

1126

3

33

101

n-Butyl bromide

1126

3

33

102

Chlorobutanes

1127

3

33

103

n-Butyl formate

1128

3

33

104

Butyraldehyde

1129

3

33

105

Dầu long não

1130

3

30

106

Carbon disulphide

1131

3+6.1

336

107

Carbon sulphide

1131

3+6.1

336

108

Các chất dính chứa dung môi dễ cháy

1133

3

30

109

Các chất dính chứa dung môi dễ cháy

1133

3

33

110

Chlorobenzene

1134

3

30

111

Ethylene chlorohydin

1135

6.1+3

663

112

Nhựa đường đen đã chưng cất

1136

3

30

113

Nhựa đường đen đã chưng cất

1136

3

33

114

Dung dịch phủ (chất phủ xử lý bề mặt hoặc chất phủ dùng trong công nghiệp và các mục đích khác)

1139

3

30

115

Dung dịch phủ

1139

3

33

116

Crotonaldehyde ổn định

1143

6.1+3

663

117

Thuốc nhuộm rắn, độc

1143

6.1

66

118

Crotonylene (2-Butyne)

1144

3

339

119

Cyclohexane

1145

3

33

120

Cyclopentane

1146

3

33

121

Decahydronaphuthalene

1147

3

30

122

Rượu cồn diacetone làm tinh bằng hóa học

1148

3

30

123

Rượu cồn diacetone làm tinh bằng kỹ thuật

1148

3

33

124

Dibutyl ethers

1149

3

30

125

1,2-Dichloroethylene

1150

3

33

126

Dichloropentanes

1152

3

30

127

Ethylene glycol diethyl ehter

1153

3

30

128

Diethylamine

1154

3.8

338

129

Diethyl ether (ethyl ether)

1155

3

33

130

Diethyl ketone

1156

3

33

131

Diisolutyl ketone

1157

3

30

132

Diisopropylamine

1158

3+8

338

133

Diisopropyl ether

1159

3

33

134

Dung dịch dimethylamine

1160

3+8

338

135

Dimethyl carbonate

1161

3

33

136

Dimetydichlorosilane

1162

3+8

X338

137

Dimethydrazine không đối xứng

1163

6.1+3+9

663

138

Dimethy sulphide

1164

3

33

139

Dioxane

1165

3

33

140

Dioxolane

1166

3

33

141

Divinyl ether hạn chế

1167

3

339

142

Các chiết xuất hợp chất thơm dạng lỏng

1169

3

33

143

Các chiết xuất hợp chất thơm dạng lỏng

1169

3

30

144

Ethanol (ethyl rượu cồn) hoặc ethanol (rượu cồn ethyl) gồm hơn 70% lượng cồn

1170

3

33

145

Phương pháp ethanol (dung dịch rượu cồn ethyl) chức trên 24% đến 70% lượng cồn

1170

3

30

146

Ethylene glycol monoethyl ether

1171

3

30

147

Ethylene glycol monoethyl ether acetate

1172

3

30

148

Ethyl acetate

1173

3

33

149

Ethylbenzene

1175

3

33

150

Ethyl borate

1176

3

33

151

Ethylbutyl acetate

1177

3

30

152

2-Ethylbutyraldehyde

1178

3

33

153

Ethyl butyl ether

1179

3

33

154

Ethyl butyrate

1180

3

30

155

Ethyl chloroacetate

1181

6.1+3

63

156

Ethyl chloroformate

1182

6.1+3+8

663

157

Ethyldichlorosilane

1183

4.3+3+8

X338

158

1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)

1184

3+6.1

336

159

Ethyleneimine hạn chế

1185

6.1+3

663

160

Ethylene glycol monomethyl ether

1188

3

30

161

Ethylene glycol monomethyl ether acetate

1189

3

30

162

Ethyl formate

1190

3

33

163

Octyl aldehydes (ethyl hexaldehydes)

1191

3

30

164

Ethyl lactate

1192

3

30

165

Ethyl methyl ketone (methyl ethyl ketone)

1193

3

33

166

Giải pháp Ethyl nitrite

1194

3+6.1

336

167

Ethyl propionate

1995

3

33

168

Ethyltrichlorosilane

1196

3+8

X338

169

Chất lỏng dễ hấp thụ

1197

3

30

170

Chất lỏng dễ hấp thụ

1197

3

33

171

Formaldehydes dung dịch dễ cháy

1198

3+8

38

172

Furadehydes

1199

6.1+3

63

173

Dầu rượu tạp

1201

3

30

174

Dầu rượu tạp

1201

3

33

175

Dầu diesel

1202

3

30

176

Khí dầu

1202

3

30

177

Dầu nóng (nhẹ)

1202

3

30

178

Dầu bôi trơn máy

1203

3

33

179

Heptanes

1206

3

33

180

Hexaldehyde

1207

3

30

181

Hexanes

1208

3

33

182

Mực in hoặc nguyên liệu chế biến mực in (bao gồm bột mực in hoặc hợp chất nén) dễ cháy

1210

3

30

183

Mực in hoặc nguyên liệu chế biến mực in (bao gồm bột mực in hoặc hợp chất nén) dễ cháy

1210

3

33

184

Isobutanol

1212

3

30

185

Isobutyl acetate

1213

3

186

Isobutylamine

1214

3+8

338

187

Isooctenes

1216

3

33

188

Isoprene hạn chế

1218

3

339

189

Isopropanol (Isopropyl rượu cồn)

1219

3

33

190

Isopropyl acetate

1220

3

33

191

Isopropylamine

1221

3+8

338

192

Dầu lửa

1223

3

30

193

Xeton

1224

3

30

194

Xeton

1224

3

33

195

Hợp chất mercaptan hoặc mercaptans lỏng, dễ cháy, độc hại

1228

3+6.1

336

196

Hợp chất mercaptan hoặc mercaptans lỏng, dễ cháy, độc hại

1228

3+6.1

36

197

Mesityl oxide

1229

3

30

198

Methanol

1230

3+6.1

336

199

Methyl acetate

1231

3

33

200

Methylamyl acetate

1233

3

30

201

Methylal

1234

3

33

202

Dung dịch methylamine

1235

3+8

338

203

Methyl butyrate

1237

3

33

204

Metyl chlorofomate

1238

6.1+3+8

663

205

Methy chloromethyl ether

1239

6.1+3

663

206

Methyldichlorosilane

1242

4.3+3+8

X338

207

Methy fomate

1243

3

33

208

Methyhydrazine

1244

6.1+3+8

663

209

Methyl isobutyl ketone

1245

3

33

210

Methyl isopropenyl ketone hạn chế

1246

3

339

211

Methyl methacrylate monomer hạn chế

1247

3

339

212

Methyl propionate

1248

3

33

213

Methyl propyl ketone

1249

3

33

214

Mothyitrichlorosilane

1250

3+8

X338

215

Methyl vinyl keton ổn định

1251

6.1+3+9

639

216

Nickel carbonyl

1259

6.1+3

663

217

Octanes

1262

3

33

218

Sơn

1263

3

30

219

Sơn

1263

3

33

220

Vật liệu chế biến sơn

1263

3

30

221

Vật liệu chế biến sơn

1263

3

33

222

Paraldehyde

1264

3

30

223

Pentanes lỏng

1265

3

33

224

Pentanes lỏng

1265

3

30

225

Các sản phẩm có mùi thơm, dễ bắt lửa

1266

3

30

226

Các sản phẩm có mùi thơm, dễ bắt lửa

1266

3

33

227

Dầu thô petrol

1267

3

33

228

Sản phẩm dầu mỏ

1268

3

33

229

Sản phẩm dầu mỏ

1268

3

30

230

Dầu gỗ thông

1272

3

30

231

n-Propanol

1274

3

30

232

n-Propanol

1274

3

33

233

Propionaldehyde

1275

3

33

234

n-Propyl acetate

1276

3

33

235

Propylamine

1277

3+8

338

236

1-Chloropropane (Propyl chloride)

1278

3

33

237

1,2-Dichloropropane

1279

3

33

238

Propylene oxide

1280

3

33

239

Propyl định hình

1281

3

33

240

Pyridine

1282

3

33

241

Dầu rosin

1286

3

30

242

Dầu rosin

1286

3

33

243

Rác thải cao su

1287

3

30

244

Rác thải cao su

1287

3

33

245

Dầu đá phiến sét

1288

3

30

246

Dầu đá phiến sét

1288

3

33

247

Chất thải natri methylate

1289

3+8

338

248

Chất thải natri methylate

1289

3+8

38

249

Tetraethyl silicate

1292

3

30

250

Cồn thuốc, dạng thuốc y tế

1293

3

30

251

Cồn thuốc, dạng thuốc y tế

1293

3

33

252

Toluene

1294

3

33

253

Trichlorosilane

1295

4.3+3+8

X338

254

Triethylamine

1296

3+8

338

255

Triethylamine dung dịch

1297

3+8

338

256

Triethylamine dung dịch

1297

3+8

38

257

Trimethychlorosilane

1298

3+8

X338

258

Nhựa thông

1299

3

30

259

Sản phẩm chế biến từ nhựa thông

1300

3

30

260

Sản phẩm chế biến từ nhựa thông

1300

3

33

261

Vinyl acetate hạn chế

1301

3

339

262

Vinyl ethyl ether hạn chế

1302

3

339

263

Vinylidene chloride hạn chế

1303

3

339

264

Vinyl isobutyl ether hạn chế

1304

3

339

265

Vinyltrichlorosilane hạn chế

1305

3+8

X338

266

Wood preservaties dạng lỏng

1306

3

30

267

Wood preservaties dạng lỏng

1306

3

33

268

Xylenes

1307

3

30

269

Xylenes

1307

3

33

270

Zirconium trong chất lỏng dễ cháy

1308

3

33

271

Zirconium trong chất lỏng dễ cháy

1308

3

30

272

Nhôm dạng bột, dạng màng

1309

4.1

40

273

Bomeol

1312

4.1

40

274

Calcium resinate

1313

4.1

40

275

Calcium resinate, được hợp nhất

1314

4.1

40

276

Calcium resinate, dạng kết tủa

1318

4.1

40

277

Ferrocerium

1323

4.1

40

278

Chất rắn dễ cháy, chất hữu cơ

1325

4.1

40

279

Hafnium bột, ẩm ướt

1326

4.1

40

280

Hexamethylenetetramine

1328

4.1

40

281

Maganese resinate

1330

4.1

40

282

Metaldehyde

1332

4.1

40

283

Naphthalene thô hoặc tinh khiết

1334

4.1

40

284

Phosphorus không tinh khiết

1338

4.1

40

285

Phosphorus heptasulphide

1339

4.1

40

286

Phosphorus pentasulphide

1340

4.3

423

287

Phosphorus sesquisulphide

1341

4.1

40

288

Phosphorus trisulphide

1343

4.1

40

289

Cao su rời hoặc thứ phẩm

1345

4.1

40

290

Silicon dạng bột, không tinh khiết

1346

4.1

40

291

Sulphur

1350

4.1

40

292

Titanium dạng bột, ẩm ướt

1352

4.1

40

293

Zirconium dạng bột, ẩm ướt

1353

4.1

40

294

Carbon

1361

4.2

40

295

Carbon màu đen

1361

4.2

40

296

Carbon đã làm phóng xạ

1362

4.2

40

297

Copra

1363

4.2

40

298

Chất thải cotton có dầu

1364

4.2

40

299

Cotton âm ướt

1365

4.2

40

300

Diethyl kẽm

1366

4.2+4.3

X333

301

p-Nitrosodimethylaniline

1369

4.2

40

302

Dimethyl kẽm

1370

4.2+4.3

X333

303

Các loại vải, sợi có nguồn gốc nhân tạo, thực vật hoặc động vật có thẩm dầu (dễ xảy ra phản ứng sinh hóa, phát nhiệt, tự cháy)

1373

4.2

40

304

Các loại vải, sợi có nguồn gốc nhân tạo, thực vật hoặc động vật có thẩm dầu (dễ xảy ra phản ứng sinh hóa, phát nhiệt, tự cháy)

1373

4.2

40

305

Ô xít sắt dùng rồi

1376

4.2

40

306

Xốp sắt dùng rồi

1376

4.2

40

307

Chất xúc tác kim loại, ẩm ướt

1378

4.2

40

308

Giấy không bão hòa được xử lý bằng dầu

1379

4.2

40

309

Pentaborane

1380

4.2+6.1

333

310

Phosphorus màu trắng hoặc màu vàng, khô

1381

4.2+6.1

46

311

Potassium sulphide, anhydrous

1382

4.2

40

312

Potassium sulphide với ít hơn 30% nước của crystallisation

1382

4.2

40

313

Natri dithionite (natri hydrosulphite)

1384

4.2

40

314

Natri sulphide, anhydro

1385

4.2

40

315

Natri sulphide, với ít hơn 30% nước của crystallisation

1385

4.2

40

316

Bánh hạt

1386

4.2

40

317

Amallgam kim loại kiềm

1389

4.3

X423

318

Amides kim loại kiềm

1390

4.3

423

319

Kim loại kiềm phân tán

1391

4.3+3

X423

320

Chất phân tán kim loại trong lòng đất alkaline

1391

4.3+3

X423

321

Hỗn hợp kim loại trong lòng đất alkaline

1392

4.3

X423

322

Hỗn hợp kim loại trong lòng đất alkaline

1393

4.3

423

323

Các bua nhôm

1394

4.3

423

324

Ferrosilicon nhôm dạng bột

1395

4.3+6.1

462

325

Nhôm dạng bột, dạng không màng

1396

4.3

423

326

Nhôm dạng bột, dạng không màng

1398

4.3

423

327

Barium

1400

4.3

423

328

Calcium

1401

4.3

423

329

Calciumni carbide

1402

4.3

423

330

Calcium cyanamide

1403

4.3

423

331

Calcium silicde

1405

4.3

423

332

Caesium

1407

4.3

X423

333

Ferrosilicon

1408

4.3+6.1

462

334

Hydrides kim loại có khả năng kết hợp với nước

1409

4.3

423

335

Lithium

1415

4.3

X423

336

Lithium silicon

1417

4.3

423

337

Magnesium dạng bột

1418

4.3+4.2

423

338

Hợp chất kim loại potassium

1420

4.3

X423

339

Hợp chất kim loại alkali dạng lỏng

1421

4.3

X423

340

Hợp chất potassium natri

1422

4.3

X423

341

Rubidum

1423

4.3

X423

342

Natri

1428

4.3

X423

343

Methylate Natri

1431

4.2+8

49

344

Kẽm

1435

4.3

423

345

Chất thải kẽm

1436

4.3+4.2

423

346

Kẽm dạng bột

1436

4.3+4.2

423

347

Zirconium hydride

1437

4.1

40

348

Nitơrát nhôm

1438

5.1

50

349

Ammonium dichromate

1439

5.1

50

350

Ammonium perchlorate

1442

5.1

50

351

Ammonium persulphate

1444

5.1

50

352

Barium chlorate

1445

5.1+6.1

56

353

Barium nitrate

1446

5.1+6.1

56

354

Barium perchlorate

1447

5.1+6.1

56

355

Barium permangnate

1448

5.1+6.1

56

356

Barium peroxide

1449

5.1+6.1

56

357

Bromates, chất vô cơ, n.o.s

1450

5.1

50

358

Caesium nitrate

1451

5.1

50

359

Calcium chlorate

1452

5.1

50

360

Calcium chlorite

1453

5.1

50

361

Calcium nitate

1454

5.1

50

362

Calcium perchlorate

1455

5.1

50

363

Calcium permanganate

1456

5.1

50

364

Calcium peroxide

1457

5.1

50

365

Chlorate và borate hỗn hợp

1458

5.1

50

366

Chlorate và magnesdium chloride hỗn hợp

1459

5.1

50

367

Chlorates, chất vô cơ, n.o.s

1461

5.1

50

368

Chlorites, chất vô cơ, n.o.s

1462

5.1

50

369

Choriomium trioxide thể khan

1463

5.1+a

58

370

Didymium nitrate

1465

5.1

50

371

Ferric nitrate

1466

5.1

50

372

Guanidine nitrate

1467

5.1

50

373

Nitơrát chì

1469

5.1+6.1

56

374

Perchlorate chì

1470

5.1+6.1

50

375

Lithium hypochlorite hỗn hợp hoặc khô

1471

5.1

50

376

Lithium peroxide

1472

5.1

50

377

Magnesium bromate

1473

5.1

50

378

Magnesium nitrate

1474

5.1

50

379

Magnesium perchlorate

1475

5.1

50

380

Magnesium peroxide

1476

5.1

50

381

Nitrates, chất vô cơ

1477

5.1

50

382

Chất rắn ô xy hóa

1479

5.1

50

383

Perchlorates, chất vô cơ

1481

5.1

50

384

Permanganates, chất vô cơ

1482

5.1

50

385

Peroxides, chất vô cơ

1483

5.1

50

386

Potassium bromate

1484

5.1

50

387

Potassium chlorate

1485

5.1

50

388

Potassium nitrate

1486

5.1

50

389

Potassium nitrate và natri nitrite hỗn hợp

1487

5.1

50

390

Potassium nitrite

1488

5.1

50

391

Potassium perchlorate

1489

5.1

50

392

Potassium permanganate

1490

5.1

50

393

Potassium persulphate

1492

5.1

50

394

Nitrate bạc

1493

5.1

50

395

Bromate natri

1494

5.1

56

396

Natri chlorate

1495

5.1

50

397

Natri chlorite

1496

5.1

50

398

Natri nitrate

1498

5.1

50

399

Natri nitrate và natri potassium hỗn hợp

1499

5.1

50

400

Nitrite natri

1500

5.1+6.1

56

401

Perchlorate natri

1502

5.1

50

402

Permanganate natri

1503

5.1

50

403

Persulphate natri

1505

5.1

50

404

Strontium chlorate

1506

5.1

50

405

Strontium nitrate

1507

5.1

50

406

Strontiim perchlorate

1508

5.1

50

407

Strontim peroxide

1509

5.1

50

408

Tetranitromethane

1510

5.1+6.1

559

409

Urea hydrogen peroxide

1511

5.1+8

58

410

Nitrite ammonium kẽm

1512

5.1

50

411

Chlorate kẽm

1513

5.1

50

412

Nitrate kẽm

1514

5.1

50

413

Kẽm pemanganate

1514

5.1

50

414

Peroxide kẽm

1516

5.1

50

415

Acetone cyanohydrin được làm ổn định

1541

6.1

66

416

Alkaloids hoặc alcaloid muối, dạng rắn

1544

6.1

60

417

Alkaloids hoặc alcaloid muối, dạng rắn

1544

6.1

66

418

Allyl isothiocynate hạn chế

1545

6.1+3

639

419

Ammoinum arsenate

1546

6.1

60

420

Aniline

1547

6.1

60

421

Aniline hydrochloride

1548

6.1

60

422

Antimony hợp chất, chất vô cơ, dạng rắn

1549

6.1

60

423

Antimony lactate

1550

6.1

60

424

Anitmony potassium tartrate

1551

6.1

60

425

Arsenic acid dạng lỏng

1553

6.1

60

426

Arsenic acid dạng rắn

1554

6.1

60

427

Arsenic bromide

1555

6.1

60

428

Hợp chất arsenic dạng lỏng, chất vô cơ (arsenates, arsenties và arsenic sulphide)

1556

6.1

60

429

Arsenic hợp chất dạng lỏng, chất vô cơ (arsenates, arsenties và arsenic sulphide)

1556

6.1

66

430

Hợp chất arsenic dạng lỏng, chất vô cơ (arsenates, arsenties và arsenic sulphide

1557

6.1

60

431

Hợp chất arsenic dạng lỏng, chất vô cơ (arsenates, arsenties và arsenic sulphide

1557

6.1

66

432

Arsenic

1558

6.1

60

433

Arsenic pentoxide

1559

6.1

60

434

Arsenic trichloride

1560

6.1

66

435

Arsenic trioxide

1561

6.1

60

436

Chất thải Arsenic

1562

6.1

60

437

Barium hợp chất

1564

6.1

60

438

Barium cyanide

1565

6.1

66

439

Beryllium hợp chất

1566

6.1

60

440

Beryllium dạng bột

1567

6.1+4.1

64

441

Bromoacetone

1569

6.1+3

63

442

Brucire

1570

6.1

66

443

Cacodylic acid

1572

6.1

60

444

Calcium arsenate

1573

6.1

60

445

Calcium arsenate và calcium arsentie hỗn hợp, dạng rắn

1574

6.1

60

446

Calcium cyanide

1575

6.1

66

447

Chlorodinitrobenzenes

1577

6.1

60

448

Chloronitrobenzenes

1578

6.1

60

449

4-Choloro-o-toluidine hydrochloride

1579

6.1

60

450

Choloropicrin

1580

6.1

66

451

Chloropicrin và methyl bromide hỗn hợp

1581

6.1

26

452

Chloropicrin và methyl bromide hỗn hợp

1582

6.1

26

453

Chloropicrin hỗn hợp

1583

6.1

66

454

Chloropicrin hỗn hợp

1583

6.1

60

455

Acetoarsenite đồng

1585

6.1

60

456

Arsenite đồng

1586

6.1

60

457

Cyanide đồng

1587

6.1

60

458

Cyanides, chất vô cơ, dạng rắn

1588

6.1

66

459

Cyanides, chất vô cơ, dạng rắn

1588

6.1

60

460

Dichloroanilines

1590

6.1

60

461

6-Dichlorobenzene

1591

6.1

60

462

Dichloromethane

1593

6.1

60

463

Diethyl sulphate

1594

6.1

60

464

Dimethyl sulphate

1595

6.1+8

669

465

Dinitroanilines

1596

6.1

60

466

Dinitrobenzenes

1597

6.1

60

467

Dinitro-o-cresol

1598

6.1

60

468

Dinitrophenol dung dịch

1599

6.1

60

469

Dinitrotoluenes dạng chảy

1600

6.1

60

470

Disinfectant dạng rắn, độc

1601

6.1

60

471

Disinfectant dạng rắn, độc

1601

6.1

66

472

Thuộc nhuộm dạng lỏng, độc

1602

6.1

60

473

Thuộc nhuộm dạng lỏng, độc

1602

6.1

66

474

Thuộc nhuộm dạng lỏng, độc

1602

6.1

66

475

Thuộc nhuộm dạng lỏng, độc

1602

6.1

60

476

Ethyl bromoacetate

1603

6.1+3

63

477

Ethylenediamine

1604

8+3

83

478

Ethylene dibromide

1605

6.1

66

479

Arsenate sắt

1606

6.1

60

480

Arsenite sắt

1607

6.1

60

481

Arsenate sắt

1608

6.1

60

482

Hexaethyl tetraphosphate

1611

6.1

60

483

Hexaethyl tetraphosphate và dạng khí nén hỗn hợp

1612

6.1

26

484

Hydrogen cyanide dung dịch (hydrocyanic acid)

1613

6.1+3

663

485

Acetate chì

1616

6.1

60

486

Arsenates chì

1617

6.1

60

487

Arsenites chì

1618

6.1

60

488

Cyanide chì

1620

6.1

60

489

London tía

1621

6.1

60

490

Arsenate thủy ngân

1622

6.1

60

491

Arsenate thủy ngân

1623

6.1

60

492

Chloride thủy ngân

1624

6.1

60

493

Nitrate thủy ngân

1625

6.1

60

494

Cyanide potasium thủy ngân

1626

6.1

66

495

Nitrate thủy ngân

1627

6.1

60

496

Acetae thủy ngân

1629

6.1

60

497

Chloride ammonium thủy ngân

1630

6.1

60

498

Benzoate thủy ngân

1631

6.1

60

499

Bromides thủy ngân

1634

6.1

60

500

Cyanide thủy ngân

1636

6.1

60

501

Gluconate thủy ngân

1637

6.1

60

502

Iodide thủy ngân

1638

6.1

60

503

Nucleate thủy ngân

1639

6.1

60

504

Oleate thủy ngân

1640

6.1

60

505

Oxide thủy ngân

1641

6.1

60

506

Oxycyandie thủy ngân, chất gây tê

1642

6.1

60

507

Iodide potassium thủy ngân

1643

6.1

60

508

Salicylate thủy ngân

1644

6.1

60

509

Sulphate thủy ngân

1645

6.1

60

510

Thiocyanate thủy ngân

1646

6.1

60

511

Methyl bromide và ethylene dibromide hỗn hợp, dạng lỏng

1647

6.1

66

512

Acetonitrile (methyl cyanide)

1648

3

33

513

Hỗn hợp phụ gia nhiên liệu máy

1649

6.1

66

514

Beta-naphtylamine

1650

6.1

60

515

Naphthylthiourea

1651

6.1

60

516

Naphthylurea

1652

6.1

60

517

Nicked cyanide

1653

6.1

60

518

Nicotine

1654

6.1

60

519

Nicotine hợp chất hoặc nicotine dạng rắn

1655

6.1

66

520

Nicotine hợp chất hoặc nicotine điều chế, dạng rắn

1655

6.1

60

521

Nicotine hydrochloride hoặc nicotine hydrochloride dung dịch

1656

6.1

60

522

Nicotine salicylate

1657

6.1

60

523

Nicotine sulphate dạng rắn

1658

6.1

60

524

Nicotine sulphate dung dịch

1658

6.1

60

525

Nicotine tartrate

1659

6.1

60

526

Nitroanilines (o-, m-, p-)

1661

6.1

60

527

Nitrobenzene

1662

6.1

60

528

Nitrophenols

1663

6.1

60

529

Nitrotoluenes (o-, m-, p-)

1664

6.1

60

530

Nitroxylenes (o-, m-, p-)

1665

6.1

60

531

Pentachloroethane

1669

6.1

60

532

Perchlomethyl mercaptan

1670

6.1

66

533

Phenol chất rắn

1671

6.1

60

534

Phenylcarbylamine chloride

1672

6.1

66

535

Phenylenediamines (o-, m-, p-)

1673

6.1

60

536

Phenylmercuric axetate

1674

6.1

60

537

Potassium arsenate

1675

6.1

60

538

Potassium arsenite

1678

6.1

60

539

Potassium cuprocyanide

1679

6.1

60

540

Potassium cyanide

1680

6.1

66

541

Silver arsenite

1683

6.1

60

542

Silver cyanide

1684

6.1

60

543

Natri arsenate

1685

6.1

60

544

Natri arsenite dung dịch

1686

6.1

60

545

Natri cacodylate

1688

6.1

60

546

Natri cyanide

1689

6.1

66

547

Natri fluoride

1690

6.1

60

548

Strontium arsenite

1691

6.1

60

549

Strychnine hoặc strychnine muối

1692

6.1

66

550

Chất khí giọt dạng lỏng hoặc dạng rắn

1693

6.1

66

551

Chất khí giọt dạng lỏng hoặc dạng rắn

1693

6.1

60

552

Brombenzyl cyanides

1694

6.1

66

553

Chloroacetone được làm ổn định

1695

6.1+3+9

663

554

Chloroacetophenone

1697

6.1

60

555

Diphenylamine chloroarsine

1698

6.1

66

556

Diphenylchloroarsine

1699

6.1

66

557

Xylyl bromide

1701

6.1

60

558

1,1,2,2-Tetrachloroethane

1702

6.1

60

559

Tetraethyl dithiopyrophosphate

1704

6.1

60

560

Thaillium hợp chất

1707

6.1

60

561

Toluidines

1708

6.1

60

562

2,4-Toluylenediamine

1709

6.1

60

563

Trichloroethylene

1710

6.1

60

564

Xylidines

1711

6.1

60

565

Kẽm arsenate

1712

6.1

60

566

Kẽm arsenate và kẽm arsenite hỗn hợp

1712

6.1

60

567

Kẽm arsenite

1712

6.1

60

568

Kẽm cyanide

1713

6.1

66

569

Acetic anhydride

1715

8+3

83

570

Acetyl bromide

1716

8

90

571

Acetyl chloride

1717

8+3

X338

572

Butyl acid phosphate

1718

8

80

573

Caustic alkali dạng lỏng

1719

8

80

574

Allyl chloroformate

1722

6.1+8+6

638

575

Ally iodide

1723

3+9

338

576

Allytrichlorosilane ổn định

1724

8+3

X839

577

Bromide nhôm khan

1725

8

80

578

Chloride nhôm khan

1726

8

80

579

Ammonium hydrogendifluoride dạng rắn

1727

8

80

580

Amyltrichlorosilane

1728

9

X80

581

Anisoyl chloride

1729

8

80

582

Anitimony pentachloride dạng lỏng

1730

8

X80

583

Anitimony pentachloride dung dịch

1731

8

80

584

Anitimony pentafluoride

1732

8+6.1

86

585

Anitimony trichloride

1733

8

80

586

Benzoyl chloride

1736

8

80

587

Benzyl bromide

1737

6.1+9

68

588

Benzyl chloride

1738

6.1+8

68

589

Benzyl chloroformate

1739

8

88

590

Hydrogendifluorides

1740

8

80

591

Hợp chất Boron trifluoride acetic acid

1742

8

80

592

Hợp chất Boron trifluoride propionic acid

1743

8

80

593

Bromine hoặc bromine dung dịch

1744

8+6.1

886

594

Bromine pentafluoride

1745

5.1+6.1+8

568

595

Bromine trifluoride

1746

5.1+6.1+8

568

596

Butyltrichlorosilane

1747

8+3

X83

597

Calcium hypochlorie khô

1748

5.1

50

598

Calcium hypochlorite hỗn hợp, khô

1748

5.1

50

599

Chlorine trifluoride

1749

6.1+05+8

265

600

Chloroacetic acid dung dịch

1750

6.1+8

68

601

Chloroacetic acid dạng rắn

1751

6.1+8

68

602

Chloroacetyl chloride

1752

6.1+8

668

603

Chlorophenyltrichlorosilane

1753

8

X80

604

Chlorosulphonic acid

1754

8

X88

605

Chromic acid dung dịch

1755

8

80

606

Chromic fluoride dạng rắn

1756

8

80

607

Chromic fluoride dung dịch

1757

8

80

608

Chromium oxychloride

1758

8

X88

609

Chất ăn mòn rắn

1759

a

88

610

Chất ăn mòn rắn

1759

a

50

611

Chất ăn mòn dạng lỏng

1760

8

88

612

Chất ăn mòn dạng lỏng

1760

8

80

613

Cupriethylenediamine dung dịch

1761

8+6.1

86

614

Cyclohexenyltrichlorosilane

1762

8

X80

615

Cyclohexyltrichlorosilane

1763

8

X80

616

Dichloroacetic acid

1764

8

80

617

Dichloroacetyl chloride

1765

8

X80

618

Dichlorophenyltrichlorosilane

1766

8

X80

619

Diethyldichlorosilane

1767

8+3

X83

620

Difluorophosphoric acid khan

1768

8

80

621

Diphenyldichlorosilane

1769

8

X83

622

Diphenylmethyl bromide

1770

8

80

623

Dodecyltrichlorosilane

1771

8

X80

624

Ferric chloride, anhydrous

1773

8

80

625

Fluoroboric acid

1775

8

80

626

Fluorophosphoric acid, anhydrous

1776

1

80

627

Fluorosulphonic acid

1777

8

88

628

Fluorosilicic acid

1778

8

80

629

Formic acid

1779

8

80

630

Fumaryl chloride

1780

8

80

631

Hexadecyltrichlorosilane

1781

8

X80

632

Hexafluorophosphoric acid

1782

8

80

633

Hexamethylenediamine dung dịch

1783

8

80

634

Hexyltrichlorosilane

1784

8

X80

635

Hexyltrichlorosilane

1787

8

80

636

Hydrodic acid dung dịch

1787

8

80

637

Hydrobromic acid dung dịch

1789

8

80

638

Hydrobromic acid dung dịch

1790

8+6.1

886

639

Hydrofluoric acid dung dịch chứa từ 60% đến 85% hydrogen fluoride

1790

8+6.1

86

640

Hydrofluoric acid dung dịch chứa hơn 85% hydrogen fluoride

1790

8+6.1

886

641

Hypochlorite dung dịch

1791

8

80

642

Iodine monochloride

1792

8

80

643

Isopropyl acid phosphate

1793

8

80

644

Sulphate chì

1794

8

80

645

Hydrofluoric acid và sulphuric acid hỗn hợp

1796

8+6.1

886

646

Nitrating acid hỗn hợp chức ít hơn 50% nitric acid

1796

8

80

647

Nitrating acid hỗn hợp chức hơn 50% nitric acid

1796

8+05

885

648

Nonyltrichlorosilane

1799

8

X80

649

Octadecyltrichlorosilane

1800

8

X80

650

Octyltrichlorosilane

1801

8

X80

651

Perchloric acid

1802

8

85

652

Phenolsulphonic acid dạng lỏng

1803

8

80

653

Phenyltrichlorosilane

1804

8

X80

654

Phosphoric acid

1805

8

80

655

Phosphorus pentachlorde

1806

8

80

656

Phosphorus pentoxide

1807

8

80

657

Phosphorus tribromide

1808

8

X80

658

Phosphorus trichloride

1809

6.1+8

668

659

Phosphorus oxychloride

1810

8

X80

660

Potassium hydrogendifluoride

1811

8+6.1

86

661

Potassium fluoride

1812

6.1

60

662

Potassium hydroxide chất rắn

1813

8

80

663

Potassium hydroxide dung dịch

1814

8

80

664

Propionyl chloride

1815

3+8

338

665

Propyltrichlorosilane

1816

8+3

X83

666

Pyrosulphuryl chloride

1817

8

X80

667

Silicon tetrachloride

1818

8

X80

668

Natri aluminate dung dịch

1819

8

80

669

Natri hydroxide chất rắn

1823

8

80

670

Natri hydroxide dung dịch

1824

8

80

671

Natri monoxide

1825

8

80

672

Nitrating acid hỗn hợp, dùng rồi, chứa hơn 50% nitric acid

1826

8+05

885

673

Nitrating acid hỗn hợp, dùng rồi, chứa ít hơn 50% nitric acid

1826

8

80

674

Stannic chloride, anhydrous

1827

8

X80

675

Sulphur chlorides

1828

8

X88

676

Sulphur trioxide hạn chế hoặc sulphur trioxide được làm ổn định

1829

8

X88

677

Sulphuric acid chứa hơn 51% acid

1830

8

80

678

Sulphuric acid có khói

1831

8+6.1

X886

679

Sulphuric acid dùng rồi

1832

8

80

680

Sulphurous acid

1833

8

80

681

Sulphuryl chloride

1834

8

X88

682

Tetramethylammounium hydroxide

1835

8

80

683

Thionyl chloride

1836

8

X89

684

Thiophosphoryl chloride

1837

8

X80

685

Titanium tetrachloride

1838

8

X80

686

Trichloroacetic acid

1839

8

80

687

Kẽm chloride dung dịch

1840

8

80

688

Acetaldehyde ammonia

1841

8

90

689

Ammonium dinitro-o-cresolate

1843

9

60

690

Carbon tetrachloride

1846

6.1

60

691

Potassium sulphide, hydrated

1847

8

80

692

Propionic acid

1848

8

80

693

Natri sulphide, hydrated

1849

8

80

694

Hexafluoroprooylene (R 1216)

1858

2

20

695

Silicon tetrafluoride, dạng nén

1859

6.1+8

268

696

Vinyl fluoride hạn chế

1860

3

239

697

Ethyl crotonate

1862

3

33

698

Nhiên liệu dùng trong hàng không và động cơ turbin

1863

3

30

699

Nhiên liệu dùng trong hàng không và động cơ turbin

1863

3

33

700

Dung dịch nhựa thông, dễ cháy

1866

3

30

701

Dung dịch nhựa thông, dễ cháy

1866

3

33

702

Decaborane

1868

4.1+6.1

46

703

Magnesium

1869

4.1

40

704

Hợp chất magnesium

1869

4.1

40

705

Titamium hydride

1871

4.1

40

706

Dioxde

1872

5.1+6.1

56

707

Perchloric acid từ 50% đến 72% acid theo khối lượng

1873

5.1+8

558

708

Benzidine

1885

6.1

60

709

Benzylidene chloride

1886

6.1

60

710

Chloroform

1888

6.1

60

711

Cyanogen bromide

1889

6.1+8

668

712

Ethyl bromide

1891

6.1

60

713

Ethyldichloroasine

1892

6.1

66

714

Barium oxide

1894

6.1

60

715

Phenylmercuric hydroxide

1894

6.1

60

716

Trifluoromethane (R 23)

1894

26.1

20

717

Phenylmercuric nitrate

1895

6.1

60

718

Tetrachloroethylene

1897

8

60

719

Acetyl iodide

1898

8

80

720

Diisooctyl acid phosphate

1902

8

80

721

Disinfectant dạng lỏng, ăn mòn

1903

8

80

722

Disinfectant dạng lỏng, ăn mòn

1903

8

88

723

Selnenic acid

1905

8

98

724

Sludge acid

1906

8

80

725

Soda lime

1907

8

80

726

Chlorite dung dịch

1908

8

80

727

Methyl chloride và methylene choloride hỗn hợp

1912

3

23

728

Neon làm lạnh, dạng lỏng

1913

2

22

729

Butyl propionates

1914

3

30

730

Cyclohexanone

1915

3

30

731

2,2'-Dichlorodiethyl ether

1916

6.1+3

63

732

Ehtyl arylate hạn chế

1917

3

339

733

Isoproylbenzene (Cumene)

1918

3

30

734

Methyl acrylate hạn chế

1919

1

339

735

Nonanes

1920

3

30

736

Propyleneimine hạn chế

1921

3+6.1

336

737

Pyroolidine

1922

3+8

331

738

Calcium dithionite

1923

4.2

40

739

Methyl magnesium bromide trong ethyl ether

1928

4.3+3

X323

740

Potassium dithionite

1929

4.2

40

741

Kẽm dithionite

1931

9

90

742

Phế liệu zirconium

1932

4.2

40

743

Cyanide dung dịch

1935

6.1

66

744

Cyanide dung dịch

1935

6.1

60

745

Bromoacetic acid

1938

8

80

746

Phosphorus oxybromide

1939

8

80

747

Thioglycolic acid

1940

a

80

748

Dibromodifuoromethane

1941

9

90

749

Ammonium nitrate

1942

5.1

50

750

Argon làm lạnh, dạng lỏng

1951

2

22

751

Thuốc độc dạng lỏng

1951

6.1

60

752

Ethylene oxide và carbon dioxide hỗn hợp, với không hơn 9% ethylene oxide

1952

2

20

753

Khí dạng nén, độc, dễ cháy

1953

6.1+3

263

754

Khí dạng nén, độc, dễ cháy

1954

3

23

755

Khí dạng nén, độc

1955

6.1

26

756

Khí nén

1956

2

20

757

Deuterium dạng nén

1957

3

23

758

1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane (R 114)

1958

2

20

759

1,1-Difluoroethylene (R 1132a)

1959

3

239

760

Ethane làm lạnh dạng lỏng

1961

3

223

761

Ethyime dạng nén

1962

3

23

762

Helium làm lạnh dạng lỏng

1963

2

22

763

Hỗn hợp khí hydrocarbon nén

1964

3

23

764

Butane (tên thương mại): xem hỗn hợp A, A01, A02, A0

1965

3

23

765

Hỗn hợp khí hydrocarbon hóa lỏng

1965

3

23

766

Miture A, A01, A02, A0, B1, B2, B, C: xem hỗn hợp khí hydrocarbon hóa lỏng

1965

3

3

767

Propane (tên thương mại): xem hỗn hợp C

1965

3

23

768

Hydrocarbon làm lạnh dạng lỏng

1966

3

223

769

Thuốc trừ sâu dạng khí, dạng độc

1967

9.1

26

770

Thuốc trừ sâu dạng khí

1968

2

20

771

Isobutane

1969

3

23

772

Krypton làm lạnh dạng lỏng

1970

2

22

773

Methane dạng nén

1971

3

23

774

Khí tự nhiên dạng nén

1971

3

23

775

Methane làm lạnh dạng lỏng

1972

3

223

776

Natural gas làm lạnh dạng lỏng

1972

3

223

777

Chlorodifluoromethane và chloropentafluoroethane hỗn hợp (R 502)

1973

2

20

778

Chlorodifluorobromomethane (R 12B 1)

1974

2

20

779

Octafluorocyclobutane (RC 318)

1976

2

20

780

Nitrogen làm lạnh dạng lỏng

1977

2

22

781

Propane

1978

3

23

782

Các hỗn hợp khí hiếm dạng nén

1979

2

20

783

Các hỗn hợp khí hiếm và hỗn hợp oxygen dạng nén

1980

2

20

784

Các hỗn hợp khí hiếm và hỗn hợp nitrogen dạng nén

1981

2

20

785

Tetrafluoromethane (R 14) dạng nén

1982

2

20

786

1-Chloro-2,2,2-trifluoroethane (R 133a)

1983

2

20

787

Rượu cồn dễ cháy, độc

1986

3+6.1

36

788

Rượu cồn dễ cháy, độc

1986

3+6.1

336

789

Rượu cồn dễ cháy

1987

3

33

790

Rượu cồn dễ cháy

1987

3

30

791

Aldehydes dễ cháy, độc

1988

3+6.1

336

792

Aldegydes dễ cháy, độc

1988

3+6.1

36

793

Aldegydes dễ cháy

1989

3

33

794

Aldegydes dễ cháy

1989

3

30

795

Benzaldehyde

1990

9

90

796

Chloroprene hạn chế

1991

3+6.1

336

797

Chất lỏng dễ cháy, chất độc

1992

3+6.1

336

798

Chất lỏng dễ cháy, chất độc

1992

3+6.1

36

799

Chất lỏng dễ cháy

1993

3

33

800

Chất lỏng dễ cháy

1993

3

30

801

Iron pentacarbonyl

1994

6.1+3

663

802

Bromochloromethane

1997

6.1

60

803

Nhựa đường dạng lỏng

1999

3

30

804

Nhựa đường dạng lỏng

1999

3

33

805

Cobalt naphthenates dạng bột

2001

4.1

40

806

Alkyls kim loại có thể kết hợp với nước hoặc aryls kim loại có thể kết hợp với nước

2003

4.2+4.3

X333

807

Magnesium diamide

2004

4.2

40

808

Magnesium diphenyl

2005

4.2+4.3

X333

809

Zirconium dạng bột, khô

2008

4.2

40

810

Hydrogen peroxide dung dịch

2014

5.1+8

58

811

Hydrogen peroxide dung dịch, được làm ổn định

2015

5.1+8

559

812

Hydrogen peroxide được làm ổn định

2015

5.1+8

559

813

Chloroanilines dạng rắn

2018

6.1

60

814

Choloranilines dạng lỏng

2019

6.1

60

815

Chlorophenols dạng rắn

2020

6.1

60

816

Chlorophenols dạng lỏng

2021

6.1

60

817

Cresylic acid

2022

6.1+8

68

818

Epichlorohydrin

2023

6.1+3

63

819

Thủy ngân hợp chất, dạng lỏng

2024

6.1

66

820

Thủy ngân hợp chất, dạng lỏng

2024

6.1

60

821

Thủy ngân hợp chất, dạng rắn

2025

6.1

60

822

Thủy ngân hợp chất, dạng rắn

2025

6.1

66

823

Phenylmercuric hợp chất

2026

6.1

66

824

Phenylmercuric hợp chất

2026

6.1

60

825

Natri arsenite dạng rắn

2027

6.1

60

826

Hydrazine hydrate

2030

8+6.1

86

827

Hydrazine dung dịch

2030

8+6.1

86

828

Nitric acid chứa ít hơn 70% acid tinh khiết

2031

8

80

829

Nitric acid chứa hơn 70% acid tinh khiết

2031

8+05

885

830

Nitric acid, khói màu đỏ

2032

8+05+6.1

856

831

Potassium monoxide

2033

8

80

832

Hỗn hợp hydrogen và methane dạng nén

2034

3

23

833

1,1,1-Trifluoroethane (R 143a)

2035

3

23

834

Xenon dạng nén

2036

2

20

835

Dinitrotoluenes

2038

6.1

60

836

2,2-Dimethylpropane

2044

3

23

837

Isobutyraldehyde

2045

3

33

838

Cymenes (o-, m-, p-) (Methyl isopropyl benzenes)

2046

3

30

839

Dichloropropenes

2047

3

30

840

Dichloropropenes

2047

3

33

841

Dicyclopentadine

2048

3

30

842

Diethylbenzenes (o-, m-, p-)

2049

3

30

843

Diisobutylene isomeric hợp chất

2050

3

33

844

2-Dimethylaminoethanol

2051

8+3

83

845

Dipentene

2052

3

30

846

Methyl isobutyl carbinol

2053

3

30

847

Morpholine

2054

3

30

848

Styrene monomer hạn chế (Vinylbenzene)

2055

3

39

849

Tetrahydrofuran

2056

3

33

850

Tripropylene

2057

3

30

851

Tripropylene

2057

3

33

852

Valeraldehyde

2058

3

33

853

Nitrocellulose dung dịch, dễ cháy

2059

3

30

854

Nitrocellulose dung dịch, dễ cháy

2059

3

33

855

Các loại phân bón nitrate ammonium, loại A1

2067

5.1

50

856

Các loại phân bón nitrate ammonium, loại A2

2068

5.1

50

857

Các loại phân bón nitrate ammonium, loại A3

2069

5.1

50

858

Các loại phân bón nitrate ammonium, loại A4

2070

5.1

50

859

Ammonia dung dịch với hơn 35% đến 40% ammononia

2073

2

20

860

Ammonia dung dịch với hơn 40% đến 50% ammonia

2073

2

20

861

Acrylamide

2074

6.1

60

862

Chloral anhydrous hạn chế

2075

6.1

60

863

Cresols (o-, m-, p-)

2076

6.1+8

68

864

Alpha-naphthylamine

2077

6.1

60

865

Toluene diisocyanate

2078

6.1

60

866

Diethylenetriamine

2079

8

80

867

Carbon dioxie làm lạnh, dạng lỏng

2187

2

22

868

Dichlorosilane

2189

6.1+05+9

263

869

Sulphuryl fluoride

2191

6.1

26

870

Hexafluoroethane (R 116) dạng nén

2193

2

20

871

Hydrgen iodide, anhydrous

2197

6.1+8

268

872

Propadiene hạn chế

2200

3

239

873

Nitrous oxide làm lạnh dạng lỏng

2201

2+05

225

874

Silane dạng nén

2203

3

23

875

Carbonyl sulphide

2204

6.1+3

263

876

Adiponitrile

2205

6.1

60

877

Isocyanates dung dịch, độc

2206

6.1

60

878

Isocyanates độc

2206

6.1

60

879

Cacium hypochlorite hỗn hợp, khô

2208

5.1

50

880

Formaldehyde dung dịch

2209

8

50

881

Maneb

2210

4.2+4.3

40

882

Chất điều chế maneb

2210

4.2+4.3

40

883

Hạt polymeric được làm nở

2211

-

90

884

Amiăng xanh (Crocidolite)

2212

9

90

885

Amiăng nâu (Amosite hoặc Mysorite)

2212

9

90

886

Paraformaldehyde

2213

4.1

40

887

Phthalic anhydride

2214

8

80

888

Maleic anhydride

2215

8

80

889

Bánh hạt

2217

4.2

40

890

Acrylic acid hạn chế

2218

8+3

839

891

Allyl glycidyl ether

2219

3

30

892

Anisole (phenyl methyl ether)

2222

3

30

893

Benzonitrile

2224

6.1

60

894

Benzenesulphonyl chloride

2225

8

80

895

Benzotrichloride

2226

8

80

896

n-Butyl methacrylate hạn chế

2227

3

39

897

Chloroacetaldehyde

2232

6.1

66

898

Chloroanisidines

2233

6.1

60

899

Chlorobenzotrifluorides (o-, m-, p-)

2234

3

30

900

Chlorobenzyl chlorides

2235

6.1

60

901

3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate

2236

6.1

60

902

Chloronitroanilines

2237

6.1

60

903

Chlorotoluenes (o-, m-, p-)

2238

3

30

904

Chlorotoluidines

2239

6.1

60

905

Chromosulphuric acid

2240

8

88

906

Cycloheptane

2241

3

33

907

Cycloheptene

2242

3

33

908

Cyclohexyl acetate

2243

3

30

909

Cyclopentanol

2244

3

30

910

Cyclopentanone

2245

3

30

911

Cyclopentene

2246

3

33

912

n-Decane

2247

3

30

913

Di-n-butylamine

2248

9+3

83

914

Dichlorophenyl isocyanates

2250

6.1

60

915

2,5-Norbornadiene (dicycloheptadiene) hạn chế

2251

3

339

916

1,2-Dimethoxyethane

2252

3

33

917

N,N-Dimethylaniline

2253

6.1

60

918

Cyclohexene

2256

3

33

919

Potassium

2257

4.3

X423

920

1,2-Propylenediamine

2258

8+3

83

921

Triethylenetetramine

2259

8

80

922

Tripropylamine

2260

3+9

39

923

Xylenols

2261

6.1

60

924

Dimethylcarbamoyl chloride

2262

8

80

925

Dimethylcyclohexanes

2263

3

33

926

Dimethylcyclohexylamine

2264

9+3

83

927

N,N-Dimethylformamide

2265

3

30

928

Dimethyl-N-propylamine

2266

3+8

338

929

Dimethyl thiophosphoryl chloride

2267

6.1+8

68

930

3,3’-Iminodipropylamine

2269

8

50

931

Ethylamine dung dịch

2270

3+8

338

932

Ethyl amyl xeton

2271

3

30

933

N-Ethylaniline

2272

6.1

60

934

2-Ethylaniline

2273

6.1

60

935

N-Ethyl-N-benzylaniline

2274

6.1

60

936

2-Ethylbutanol

2275

3

30

937

2-Ethylhexylamine

2276

3+8

38

938

Ethyl methacrylate

2277

3

339

939

n-Heptene

2278

3

33

940

Hexachlorobutadiene

2279

6.1

60

941

Hexamethylenediamine dạng rắn

2280

8

80

942

Hexamethylene diisocyanate

2281

6.1

60

943

Haxanols

2282

3

30

944

Isobutyl methacrylate hạn chế

2283

3

39

945

Isobutyronitrile

2284

3+6.1

336

946

Isocyanatobenzotrifluorides

2285

6.1+3

63

947

Pentamethylheptane (Isododecane)

2286

3

30

948

Isoheptene

2287

3

33

949

Isohexene

2288

3

33

950

Isophoronediamine

2289

8

80

951

Isophorone diisocyanate

2290

6.1

60

952

Hợp chất chì soluble, n.o.s

2291

6.1

60

953

4.Methoxy-4-methylpentan-2-one

2293

3

30

954

N-Methylaniline

2294

6.1

60

955

Methyl chloroacetate

2295

6.1+3

663

956

Methylcyclohexane

2296

3

33

957

Methylcyclohexanones

2297

3

30

958

Methylcyclopentane

2298

3

33

959

Methyl dichloroaxetat

2299

6.1

60

960

2-Methyl-5-ethylpyridine

2300

6.1

60

961

2-Methylfuran

2301

3

33

962

5-Methylhexan-2-one

2302

3

30

963

Isopropenylbenzene

2303

3

30

964

Naphthalene dạng chảy

2304

4.1

44

965

Nitrobenzenesulphonic acid

2305

8

80

966

Nitrobenzotrifluorides

2306

6.1

60

967

3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride

2307

6.1

60

968

Các chất metallic có thể kết hợp với nước

2308

4.3

423

969

Nitrosylsulphuric acid

2308

8

X80

970

Octadiene

2309

3

33

971

Pentan-2,4-dione

2310

3+6.1

36

972

Isopetenes

2311

3

33

973

Phenetidines

2311

6.1

60

974

Phenol dạng chảy

2312

6.1

60

975

Picolines

2313

3

30

976

Polychlorinated bipheyls

2315

9

90

977

Natri cuprocyanide dạng rắn

2316

6.1

66

978

Natri cuprocyanide dung dịch

2317

6.1

66

979

Natri hydrosulphide hydrated

2318

4.2

40

980

Terpene hydrocarbons

2319

3

30

981

Tetraethylenepentamine

2320

8

80

982

Trichlorobenzenes dạng lỏng

2321

6.1

60

983

Trichlorobutene

2322

6.1

60

984

Triethyl phosphite

2323

3

30

985

Triisobutylene (Isobutylene trimer)

2324

3

30

986

1,3,5-Trimethylbenzene

2325

3

30

987

Trimethylcyclohexylamine

2326

8

80

988

Trimethylhexamethylenediamine

2327

8

80

989

Trimethylhexamethylene diisocyanate

2328

6.1

60

990

Trimethyl phosphite

2329

3

30

991

Undecane

2330

3

30

992

Chloride kẽm, anhydrous

2331

8

80

993

Acetaldehyde oxime

2332

3

30

994

Allyl acetate

2333

3+6.1

336

995

Allylamine

2334

6.1+3

663

996

Ally ethyl ether

2335

3+6.1

336

997

Allyl formate

2336

3+6.1

336

998

Phenyl mercaptan

2337

6.1+3

663

999

Benzotrifluoride

2338

3

33

1000

2-Bromobutane

2339

3

33

1001

2-Bromoethyl ehyl ether

2340

3

33

1002

1-Bromo-3-methylbutane

2341

3

30

1003

Bromomethylpropanes

2342

3

33

1004

2-Bromopentane

2343

3

33

1005

Bromopropanes

2344

3

30

1006

Bromopropanes

2344

3

33

1007

3-Bromopropyne

2345

3

33

1008

Butanedione (diacetyl)

2346

3

33

1009

Butyl mercaptan

2347

3

33

1010

Butyl acrylates, hạn chế

2348

3

39

1011

Butyl methyl ether

2350

3

33

1012

Butyl nitrites

2351

3

33

1013

Butyl nitrites

2351

3

30

1014

Butyl vinyl ether hạn chế

2352

339

1015

Butyryl chloride

2353

3+8

338

1016

Chloromethyl ethyl ether

2354

3+6.1

336

1017

2-Chloropropane

2356

3

33

1018

Cyclohexylamine

2357

8+3

83

1019

Cyclooctatetraene

2358

3

33

1020

Diallylamine

2359

3+8+6.1

338

1021

Diallyl ether

2360

3+6.1

336

1022

Diisobutylamine

2361

3+8

38

1023

1,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride)

2362

3

33

1024

Ethyl mercaptan

2363

3

33

1025

N-Propylbezene

2364

3

30

1026

Diethyl carbonate (Ethyl carbonate)

2366

3

30

1027

Alpha-Methylvaleraldehyde

2367

3

33

1028

Alpha-Pinene

2368

3

30

1029

1-Hexene

2370

3

33

1030

1,2-Di-(dimethylamino) ethane

2372

1

33

1031

Diethoxymethane

2373

3

33

1032

3,3-Diethoxypropene

2374

3

33

1033

Diethyl sulphide

2375

3

33

1034

2,3-Dihydropyran

2376

3

33

1035

1,1-Dimethoxyethane

2377

3

33

1036

2-Dimethylaminoacetonitrile

2378

3+6.1

336

1037

1,3-Dimethylbutylamine

2379

3+8

338

1038

Dimethyldiethoxysilane

2380

3

33

1039

Dimethyl disulphide

2381

3

33

1040

Dimethylhydrazine đối xứng

2382

6.1+3

663

1041

Dipropylamine

2383

3+8

338

1042

Ehtyl isobutyrate

2385

3

33

1043

Fluorobenzene

2387

3

33

1044

Fluorotoluenes

2388

3

33

1045

Furan

2389

3

33

1046

2-Iodobutane

2390

3

33

1047

Iodomethylpropanes

2391

3

33

1048

Iodopropanes

2392

3

30

1049

Isobutyl formate

2393

3

33

1050

Di-n-propyl ether

2394

3

33

1051

Isobutyl propionate

2394

3

33

1052

Isobutyryl chloride

2395

3+8

338

1053

I-Ethylpiperidine

2396

3+8

338

1054

Methacrylaldehyde hạn chế

2396

3+6.1

336

1055

3-Methylbutan-2-one

2397

3

33

1056

Methyl tert-butyl ether

2398

3

33

1057

1-Methylpiperidine

2399

3+8

338

1058

Methyl isovalerate

2400

3

33

1059

Piperidine

2401

8+3

883

1060

Propanethiols (propyl mercaptans)

2402

3

33

1061

Isopropenyl acetate

2403

3

33

1062

Propionitrile

2404

3+6.1

336

1063

Isopropyl butyrate

2405

3

30

1064

Isopropyl isobutyrate

2406

3

33

1065

Isopropyl propionate

2409

3

33

1066

1,2,3,6-Tetrahydropyridine

2410

3

33

1067

Butyronitrile

2411

3+6.1

336

1068

Tetrahydrothiophene (thiolanne)

2412

3

33

1069

Tetrapropyl orthotitanate

2413

3

30

1070

Thiophene

2414

3

33

1071

Trimethyl borate

2416

3

33

1072

Carbonyl fluoride dạng nén

2417

6.1+8

268

1073

Bromotrifluoroethylene

2419

3

23

1074

Hexafluoroacetone

2420

6.1+8

268

1075

Octafluorobut-2-one (R 1318)

2422

2

20

1076

Octafluoropropane (R 218)

2424

2

20

1077

Ammonium nitrate dạng lỏng (dung dịch nóng, đậm đặc)

2426

5.1

59

1078

Pottassium chlorate dungdịch

2427

5.1

50

1079

Natri chlorate dung dịch

2428

5.1

50

1080

Calcium chlorate dung dịch

2429

5.1

50

1081

Alykphenol rắn

2430

a

88

1082

Alykphenol rắn

2430

a

80

1083

Anisidines

2431

6.1

60

1084

N,N-Diethylaniline

2432

6.1

60

1085

Chloronitrosoluenes

2433

6.1

60

1086

Dibenzyldichlorosilane

2434

8

X80

1087

Ethylphenyldichlorosilane

2435

8

X80

1088

Thioacetic acid

2436

3

33

1089

Methylphenyldichlorosilane

2437

8

X80

1090

Trimethylacetyl chloride

2438

6.1+3+8

663

1091

Natri hydrogendifluoride

2439

8

50

1092

Stannic chloride pentahydrate

2440

9

50

1093

Trichloroacetyl chloride

2442

8

X80

1094

Vanadium oxytrichloride

2443

8

80

1095

Vanadium tetrachloride

2444

8

X88

1096

Lithium alkyls

2445

4.2+4.3

X333

1097

Nitrocresols (o-, m-, p-)

2446

6.1

60

1098

Phosphorus màu trắng hoặc màu vàng, dạng chảy

2447

4.2+6.1

446

1099

Sulphur dạng chảy

2448

4.1

44

1100

Nitrogen trifluoride dạng nén

2451

2+05

25

1101

Ethylacetylene hạn chế

2452

3

239

1102

Ethyl fluoride (R 161)

2453

3

23

1103

Methyl fluoride (R41)

2454

3

23

1104

2-Chloropropene

2456

3

33

1105

2,3-Dimethylbutane

2457

3

33

1106

Hexadiene

2458

3

33

1107

2-Methyl-1-butene

2459

3

33

1108

2-Methyl-2-butene

2460

3

33

1109

Methylpentadiene

2461

3

33

1110

Beryllium nitrate

2464

5.1+6.1

56

1111

Dichloroisocyanuric acid muối

2465

5.1

50

1112

Dichloroisocyanuric acid khô

2465

5.1

50

1113

Trichloroisocyanuric acid khô

2468

5.1

50

1114

Bromate kẽm

2469

5.1

50

1115

Phenylacetonitrile dạng lỏng

2470

6.1

60

1116

Osmium tetroxide

2471

6.1

66

1117

Natri arsanilate

2473

6.1

60

1118

Thiophosgene

2474

6.1

60

1119

Vanadium trichloride

2475

8

80

1120

Methyl isothiocyante

2477

6.1+3

663

1121

Isocyanated hoặc isocyanate dung dịch, dễ cháy, độc

2478

3+6.1

336

1122

Isocyanated hoặc isocyanate dung dịch, dễ cháy, độc

2478

3+6.1

36

1123

n-Propyl isocyanate

2482

6.1+3

663

1124

Isopropyl isocyanate

2483

3+6.1

336

1125

Tert-butyl isocyanate

2484

6.1+3

663

1126

n-Butyl isocyanate

2485

6.1+3

663

1127

Isobutyl isocyanate

2486

3+6.1

336

1128

Phenyl isocyante

2487

6.1+3

663

1129

Cyclohexyl isocyanate

2488

6.1+3

663

1130

Dichloroisopropyl ether

2490

6.1

60

1131

Ethanolamine hoặc ethanolamine dung dịch

2491

8

80

1132

Hexamethyleneimine

2493

3+8

338

1133

Iodine pentafluoride

2495

5.1+6.1+8

568

1134

Propionic anhydride

2496

8

80

1135

1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde

2498

3

30

1136

Tris-(1-aziridinyl) phosphien oxide dung dịch

2501

6.1

60

1137

Valeryl chloride

2502

8+3

83

1138

Zirconium tetrachloride

2503

8

80

1139

Tetrabromoethane

2504

6.1

60

1140

Ammonium fluoride

2505

6.1

60

1141

Ammonium hydrogen sulphate

2506

8

80

1142

Chloroplatinic acid dạng rắn

2507

8

80

1143

Molybdenum pentachloride

2508

8

80

1144

Ptassium hydrogen sulphate

2509

8

80

1145

2-Chloropropionic acid

2511

8

80

1146

Aminophenols (o-,m-,p-)

2512

6.1

60

1147

Bromoacetyl bromide

2513

8

X80

1148

Bromobenzene

2514

3

30

1149

Bromoform

2515

6.1

60

1150

Carbon tetrabromide

2516

6.1

60

1151

1-Chloro-1, 1-difluoroethane (R 142b)

2517

3

23

1152

1,5,9-Ctyclododecatriene

2518

6.1

60

1153

Cyclooctadines

2520

3

30

1154

Diketene hạn chế

2521

6.1+3

663

1155

2-Dimethylaminoethyl methacrylate

2522

6.1

69

1156

Ethyl orthoformate

2524

3

30

1157

Ethyl oxalate

2525

6.1

60

1158

Furfurylamine

2526

3+8

38

1159

Isobutyl acrylate hạn chế

2527

3

39

1160

Isobutyl isobutyrate

2528

3

30

1161

Isobutyric acid

2529

3+8

38

1162

Isobutyric anhydride

2530

3+8

38

1163

Methacrylic acid hạn chế

2531

8

89

1164

Methyl trichloroacetate

2533

6.1

60

1165

4-Methylmorpholine

2535

3+8

338

1166

Methyltetrahydrofuran

2536

3

33

1167

Nitronaphthalene

2538

4.1

40

1168

Terpinolene

2541

3

30

1169

Tributylamine

2542

6

60

1170

Hafnium dạng bột, khô

2545

4.2

40

1171

Tatanium dạng bột, khô

2546

4.2

40

1172

Hexafluoroacetone hydrate

2552

6.1

60

1173

Methylallyl chroride

2554

3

33

1174

Epibromohydrin

2558

6.1+3

663

1175

2-Methylpentan-2-ol

2560

3

30

1176

3-Methyl-1-butene (Isopropylethylene)

2561

3

33

1177

Tricholoroacetic acid dung dịch

2564

8

80

1178

Tricholoroacetic acid dung dịch

2564

8

80

1179

Dicyclohexylamine

2565

8

80

1180

Natri pentachlorophenate

2567

6.1

60

1181

Cadmium hợp chất

2570

6.1

66

1182

Cadmium hợp chất

2570

6.1

60

1183

Alkylsulphuric acids

2571

8

80

1184

Phenylhydrazine

2572

6.1

60

1185

Thallium chlorate

2573

5.1+6.1

56

1186

Tricresyl phosphate

2574

6.1

60

1187

Phosphorus oxybromide dạng chảy

2576

8

80

1188

Phenylacetyl chloride

2577

8

80

1189

Phosphorus trioxide

2578

8

80

1190

Piperazine

2579

8

80

1191

Nhôm bromide dung dịch

2580

8

80

1192

Nhôm chloride dung dịch

2581

8

80

1193

Ferric chloride dung dịch

2582

8

80

1194

Alkylsulphonic acids dạng rắn

2583

8

80

1195

Arylsulphonic acids dạng rắn

2583

8

80

1196

Alkylsulphonic acids dạng lỏng

2584

8

80

1197

Arylsulphonic acids dạng lỏng

2584

8

80

1198

Alkylsulphonic acids dạng rắn

2585

8

80

1199

Arylsulphonic acids dạng rắn

2585

8

80

1200

Alkylsulphonic acids dạng lỏng

2586

8

80

1201

Arylsulphonic acids dạng lỏng

2586

8

80

1202

Benzoquinone

2587

6.1

60

1203

Thuốc trừ sâu dạng rắn, độc

2588

6.1

66

1204

Thuốc trừ sâu dạng rắn, độc

2588

6.1

60

1205

Vnyl chloroacetate

2589

6.1+3

63

1206

Amiăng màu trắng (Chrysotile)

2590

9

90

1207

Xenon làm lạnh dạng lỏng

2591

2

22

1208

Chlorotrifluoromethane và trifluoromethane, azeotropic hỗn hợp (R 503)

2599

2

20

1209

Carbon monoxide và hydrogen hỗn hợp, dạng nén

2600

6.1+3

263

1210

Cyclobutane

2601

3

23

1211

Dichlorodifluoromethane và 1,1-difluoroethane, azeotropic hỗn hợp (R 500)

2602

2

20

1212

Cycloheptatriene

2603

3+6.1

336

1213

Boron trifluoride diethyl etherate

2604

8+3

883

1214

Methoxymethyl isocyanate

2605

3+6.1

336

1215

Methyl orthosilicate (Tetramethoxysilane)

2606

6.1+3

663

1216

Acrolein dimer được làm ổn định

2607

3

39

1217

Nitropropanes

2608

3

30

1218

Triallyl borate

2609

6.1

60

1219

Triallylamine

2610

3+8

38

1220

Propylene chlorohydrin

2611

6.1+3

63

1221

Methyl propyl ether

2612

3

33

1222

Rượu cồn methallyl

2614

3

30

1223

Ethyl propyl ether

2615

3

33

1224

Triisopropyl borate

2616

3

30

1225

Triisopropyl borate

2616

3

33

1226

Methylcyclohexanols

2617

3

30

1227

Vinyltoluene hạn chế (o-, m-, p-)

2618

3

39

1228

Benzyldimethylamine

2619

8+3

83

1229

Amyl butyrates

2620

3

30

1230

Acetyl methyl carbinol

2621

3

30

1231

Glycidaldehyde

2622

3+6.1

336

1232

Magnesium silicide

2624

4.3

423

1233

Chloric acid dung dịch

2626

5.1

50

1234

Nitrites chất vô cơ, n.o.s

2627

5.1

50

1235

Potassium fluoroacetate

2628

6.1

66

1236

Natri fluoroacetat

2629

6.1

66

1237

Selenates

2630

6.1

66

1238

Selenites

2630

6.1

66

1239

Fluoroacetic acid

2642

6.1

66

1240

Methyl bromoacetate

2643

6.1

60

1241

Methyl iodide

2644

6.1

66

1242

Phenacyl bromide

2645

6.1

60

1243

Hexachlorocyclopentadiene

2646

6.1

66

1244

Malononitrile

2647

6.1

60

1245

1,2-Dibromobutan-3-one

2648

6.1

60

1246

1,3-Dichloroacetone

2649

6.1

60

1247

1,1-Dichloro-1-nitroethane

2650

6.1

60

1248

4,4’-diaminodiphenylmethane

2651

6.1

60

1249

Benzyl iodide

2653

6.1

60

1250

Potassium fluorosilicate

2655

6.1

60

1251

Quinoline

2656

6.1

60

1252

Selenium disulphide

2657

6.1

60

1253

Natri chloroacetate

2659

6.1

60

1254

Nitrosoluidines (mono)

2660

6.1

60

1255

Hexachloroacetone

2661

6.1

60

1256

Hydroquinone

2662

6.1

60

1257

Dibromonethane

2664

6.1

60

1258

Butyltoluenes

2667

6.1

60

1259

Choloroacetonitrile

2668

6.1+3

63

1260

Chlorocresols

2669

6.1

60

1261

Cyanuric chloride

2670

8

80

1262

Aminopyridines (o-,m-,p-)

2671

6.1

60

1263

Ammonia dung dịch chứa từ 10% đến 35% ammonia

2672

8

80

1264

2-Amino-4-chlorophenol

2673

6.1

60

1265

Natri fluorosilicate

2674

6.1

60

1266

Rubidium hydroxide dung dịch

2677

8

80

1267

Rubidium hydroxide

2678

8

80

1268

Lithium hydroxide dung dịch

2679

8

80

1269

Lithium hydroxide, monohydrate

2680

8

80

1270

Caesium hydroxide

2682

8

80

1271

Ammonium sulphide dung dịch

2683

8+6.1+3

86

1272

Diethylaminopropylamine

2684

3+8

38

1273

N,N-Diethylethylenediamine

2685

8+3

83

1274

2-Diethylaminoethanol

2686

8+3

83

1275

Dicyclohexylammonium nitrite

2687

4.1

40

1276

1-Bromo-3-chlropropane

2688

6.1

60

1277

Glycerol alpha-monochlorohydrin

2689

6.1

60

1278

N,n-butylimidazole

2690

6.1

60

1279

Casium hydroxide dung dịch

2691

8

80

1280

Phosphorus pentabromide

2691

8

80

1281

Boron tribromide (boron bromide)

2692

8

X80

1282

Bisulphites dung dịch

2693

8

80

1283

Tetrahydrophthalic anhydrides

2698

8

80

1284

Trifluoroacetic acid

2699

8

88

1285

1-Pentol

2705

8

80

1286

Dimethyldioxanes

2707

3

30

1287

Dimethyldioxanes

2707

3

33

1288

Butylbenzenes

2709

3

30

1289

Dipropyl ketone

2710

3

30

1290

Acridine

2713

6.1

60

1291

Resinate kẽm

2714

4.1

40

1292

Resinate nhôm

2715

6.1

40

1293

1,4-Butynediol

2716

4.1

60

1294

Camphor,synthetic

2717

5.1+6.1

40

1295

Barium bromate

2719

5.1

56

1296

Chromium nitrate

2720

5.1

50

1297

Chlorate đồng

2721

5.1

50

1298

Lithium nitrate

2722

5.1

50

1299

Magnesium chlorate

2723

5.1

50

1300

Maganese nitrate

2724

5.1

50

1301

Nickel nitrite

2725

5.1

50

1302

Nickel nitrate

2726

5.1

50

1303

Thallium nitrate

2727

6.1+04

65

1304

Zirconium nitrate

2728

5.1

50

1305

Hexachlorobenzene

2729

6.1

60

1306

Nitroanisole

2730

6.1

60

1307

Nitrobromobenzene

2732

6.1

60

1308

Amines hoặc polyamines dễ cháy, ăn mòn

2733

3+8

338

1309

Amines hoặc polyamines dễ cháy, ăn mòn

2733

3+8

38

1310

Amines hoặc polyamines dạng lỏng, ăn mòn, dễ cháy

2737

8+3

883

1311

Amines hoặc polyamines dạng lỏng, ăn mòn, dễ cháy

2734

8+3

83

1312

Amines hoặc polyamines dạng lỏng

2735

8

88

1313

Amines hoặc polyamines dạng lỏng

2735

8

80

1314

N-Butylaniline

2738

6.1

60

1315

Butyric anhydride

2739

8

80

1316

n-Propyl chloroformate

2740

6.1+8+3

668

1317

Barium hypochlorite

2741

5.1+6.1

56

1318

Chloroformates độc, ăn mòn, dễ cháy

2742

6.1+3+8

638

1319

n-Butyl chloroformate

2743

6.1+3+8

638

1320

Cyclobutyl chloroformate

2744

6.1+3+8

638

1321

Choloromethyl chloroformate

2745

6.1+8

68

1322

Phenyl chloroformate

2746

6.1+8

68

1323

Tert-butylcyclohexyl chloroformate

2747

6

60

1324

2-Ethylhexyl chloroformate

2748

6.1+8

68

1325

Tetramethylsilane

2749

3

33

1326

1,3-Dichloropropanol-2

2750

6.1

60

1327

Diethylthiophosphoryl chloride

2751

8

80

1328

1,2-Epoxy-3-ethoxypropane

2752

3

30

1329

N-Ethylbenzyltoluidines

2753

6.1

60

1330

N-Ethyltoluidines

2754

6.1

60

1331

Thuốc trừ sâu carbamate dạng rắn, độc

2757

6.1

60

1332

Thuốc trừ sâu carbamate dạng rắn, độc

2757

6.1

66

1333

Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, dễ cháy, độc

2758

3+61

336

1334

Thuốc trừ sâu arsenical dạng rắn, độc

2759

6.1

66

1335

Thuốc trừ sâu arsenical dạng rắn, độc

2759

6.1

60

1336

Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, dễ cháy, độc

2760

3+6.1

336

1337

Thuốc trừ sâu organochlorine dạng rắn, độc

2761

6.1

66

1338

Thuốc trừ sâu organochlorine dạng rắn, độc

2761

6.1

60

1339

Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng, dễ cháy, độc

2762

3+6.1

336

1340

Thuốc trừ sâu triazine dạng rắn, độc

2763

6.1

66

1341

Thuốc trừ sâu triazine dạng rắn, độc

2763

6.1

60

1342

Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng, dễ cháy, độc

2764

3+6.1

336

1343

Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng rắn, độc

2771

6.1

66

1344

Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng rắn, độc

2771

6.1

60

1345

Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, dễ cháy, độc

2772

3+6.1

336

1346

Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng rắn, độc

2775

6.1

66

1347

Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng rắn, độc

2775

6.1

60

1348

Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng, dễ cháy, độc

2776

3+6.1

336

1349

Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng rắn, độc

2777

6.1

66

1350

Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng rắn, độc

2777

6.1

60

1351

Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng, dễ cháy, độc

2778

3+6.1

336

1352

Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng rắn, độc

2779

6

66

1353

Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng rắn, độc

2779

6.1

60

1354

Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, dễ cháy, độc

2780

3+6.1

336

1355

Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng rắn, độc

2781

6.1

60

1356

Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, dễ cháy, độc

2782

3+6.1

336

1357

Thuốc trừ sâu organophosphours dạng rắn, độc

2783

6.1

60

1358

Thuốc trừ sâu organophosphours dạng rắn, độc

2783

6.1

66

1359

Thuốc trừ sâu organophosphours dạng lỏng, dễ cháy, độc

2784

3+6.1

336

1360

4-Thiapentanal

2785

6.1

60

1361

Thuốc trừ sâu organotin dạng rắn, độc

2786

6.1

66

1362

Thuốc trừ sâu organotin dạng rắn, độc

2786

6.1

60

1363

Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, dễ cháy, độc

2787

3+6.1

336

1364

Organotin hợp chất dạng lỏng, n.o.s

2788

6.1

66

1365

Acetic acid glacial

2789

8+3

83

1366

Acetic acid dung dịch với hơn 10% đến dưới 50% acid, theo khối lượng

2789

8

80

1367

Acetic acid dung dịch với hơn 80% acid, theo khối lượng

2789

8+3

83

1368

Acetic acid dung dịch

2790

8

80

1369

Acetic acid dung dịch với 50% đến 80% acid, theo khối lượng

2790

8

80

1370

Thuốc trừ sâu bipyridilium, dạng rắn, độc

2791

6.1

66

1371

Các loại phoi (tiện, khoan, bào) kim loại dưới dạng tự sinh nhiệt

2793

4.2

40

1372

Ắc quy ướt có đổ acid, tích điện

2794

8

80

1373

Ắc quy ướt có đổ alkali, tích điện

2795

8

80

1374

Ắc quy lỏng, dễ cháy, trung gian

2796

8

80

1375

Sulphuric acid với không quá 51% acid

2796

8

80

1376

Ắc quy lỏng, dễ cháy, alkali

2797

8

80

1377

Organotin hợp chất dạng lỏng

2798

6.1

60

1378

Phenylphosphorus dichloride

2798

8

80

1379

Phenylphosphorus thiodchloride

2799

8

80

1380

Ắc quy ướt, không đầy, tích điện

2800

8

80

1381

Thuốc nhuộm hoặc sản phẩm làm thuốc nhuộm dạng lỏng, ăn mòn

2801

8

88

1382

Thuốc nhuộm hoặc sản phẩm làm thuốc nhuộm dạng lỏng, ăn mòn

2801

8

80

1383

Chloride đồng

2802

8

80

1384

Gallium

2803

8

80

1385

Lithium hydride, dạng rắn được hợp nhất

2805

4.3

423

1386

Thủy ngân

2809

8

80

1387

Chất độc dạng lỏng, chất hữu cơ

2810

6.1

66

1388

Chất độc dạng lỏng, chất hữu cơ

2810

6.1

60

1389

Chất độc dạng rắn, chất hữu cơ

2811

6.1

66

1390

Chất độc dạng rắn, chất hữu cơ

2811

6

60

1391

Chất rắn có thể kết hợp với nước

2813

4.3

423

1392

Các chất nhiễm độc ảnh hưởng đến người

2814

6.2

606

1393

Ammonium hydrogendifluoride dung dịch

2817

8+6.1

86

1394

Ammonium polysulphide dung dịch

2818

8+6.1

86

1395

Ammonium polysulphide dung dịch

2818

8+6.1

86

1396

Amyl acid phosphate

2819

8

80

1397

Butyric acid

2820

8

80

1398

Phenol dung dịch

2821

6.1

60

1399

2-Chloropyridine

2822

6.1

60

1400

Crotonic acid

2823

8

80

1401

Ethyl chlorothioformate

2826

8

80

1402

Caproic acid

2829

8

80

1403

Lithium ferrosilicon

2830

4.3

423

1404

1,1,1-Trichloroethane

2831

6.1

60

1405

Phosphorous acid

2834

8

80

1406

Hydiride natri nhôm

2835

4.3

423

1407

Bisulphates dung dịch

2837

8

80

1408

Vinyl butyrate hạn chế

2838

3

339

1409

Aldol

2839

6.1

60

1410

Butyraldoxime

2840

3

30

1411

Din-n-amylamine

2841

3+6.1

36

1412

Nitroethane

2842

3

30

1413

Calcium managanese silicon

2844

4.3

423

1414

Pyrophoric dạng lỏng, chất hữu cơ

2845

4.2

333

1415

3-Chloropropanol-1

2849

6.1

60

1416

Proylene tetramer

2850

3

30

1417

Boron trifluoride dihydrate

2851

8

80

1418

Magnesium fluorosilicate

2853

6.1

60

1419

Kẽm fluorosilicate

2855

6.1

60

1420

Fluorosilicates

2856

6.1

60

1421

Zirconium khô

2858

4.1

40

1422

Ammonium metavanadate

2859

6.1

60

1423

Ammonium polyvanadate

2861

6.1

60

1424

Vanadium pentoxide

2862

6.1

60

1425

Natri ammounium vanadate

2863

6.1

60

1426

Potassium metavanadate

2864

6.1

60

1427

Hydroxylamine sulphate

2865

8

80

1428

Titanium trichloride hỗn hợp

2869

8

80

1429

Borohydride nhôm

2870

4.2+4.3

X333

1430

Borohydride nhôm cùng các thiết bị

2870

4.2+4.3

X333

1431

Antimony dạng bột

2871

6.1

60

1432

Dibromochloropropanes

2872

6.1

60

1433

Dibutylaminoethanol

2873

6.1

60

1434

Cồn furfuryl

2874

6.1

60

1435

Haxachlorophene

2875

6.1

60

1436

Resorcinol

2876

6.1

60

1437

Titanium xốp, dạng bột hoặc hạt nhỏ

2878

4.1

40

1438

Selinium oxychloride

2879

8+6.1

X886

1439

Calcium hypochlorite, hydrated

2880

5.1

50

1440

Calcium hypochlorite, hydrated hỗn hợp

2880

5.1

50

1441

Metal catalyst khô

2881

4.2

40

1442

Các chất độc chỉ ảnh hưởng đến động vật

2900

6.2

606

1443

Bromine chloride

2901

6.1+05+9

265

1444

Thuốc trừ sâu dạng lỏng, độc

2902

6.1

66

1445

Thuốc trừ sâu dạng lỏng, độc

2902

6.1

60

1446

Thuốc trừ sâu dạng lỏng, độc, dễ cháy

2903

6.1+3

663

1447

Thuốc trừ sâu dạng lỏng, độc, dễ cháy

2903

6.1+3

63

1448

Chlorophenolates dạng lỏng

2904

8

80

1449

Phenolates dạng lỏng

2904

8

80

1450

Chlorophenolates dạng rắn

2905

8

80

1451

Phenolates dạng rắn

2905

8

80

1452

N-Aminoethylpiperazine

2915

8

80

1453

Chất lỏng ăn mòn, dễ cháy

2920

8+3

83

1454

Chất ăn mòn dạng lỏng, dễ cháy

2920

8+3

883

1455

Chất ăn mòn dạng rắn, dễ cháy

2921

8+4.1

884

1456

Chất ăn mòn dạng rắn, dễ cháy

2921

8+4.1

84

1457

Chất ăn mòn dạng lỏng, độc

2911

8+6.1

886

1458

Chất ăn mòn dạng lỏng, độc

2922

8+6.1

86

1459

Chất ăn mòn dạng rắn, độc

2923

8+6.1

886

1460

Chất ăn mòn dạng rắn, độc

2923

8+6.1

86

1461

Chất ăn mòn dễ cháy

2924

3+8

338

1462

Chất ăn mòn dễ cháy

2924

3+9

38

1463

Chất ăn mòn dễ cháy, chất hữu cơ

2925

4.1+8

48

1464

Chất ăn mòn dễ cháy, chất hữu cơ

2926

4.1+6.1

46

1465

Chất độc dạng lỏng, ăn mòn, chất hữu cơ

2927

6.1+8

668

1466

Chất độc dạng lỏng, ăn mòn, chất hữu cơ

2927

6.1+8

68

1467

Chất độc dạng rắn, ăn mòn, chất hữu cơ

2928

6.1+8

68

1468

Chất độc dạng rắn, ăn mòn, chất hữu cơ

2928

6.1+8

669

1469

Chất độc dạng lỏng, dễ cháy, chất hữu cơ

2929

6.1+3

663

1470

Chất độc dạng lỏng, dễ cháy, chất hữu cơ

2929

6.1+3

63

1471

Chất độc dạng lỏng, dễ cháy, chất hữu cơ

2929

6.1+3

663

1472

Chất độc dạng rắn, dễ cháy, chất hữu cơ

2930

6.1+4.1

64

1473

Chất độc dạng rắn, dễ cháy, chất hữu cơ

2930

6.1+4.1

664

1474

Vanadyl sulphate

2931

6.1

60

1475

Metyl 2-chloropropionate

2933

3

30

1476

Ispropyl 2-chloropropionate

2934

3

30

1477

Ethyl 2-chloroporpionate

2935

3

30

1478

Thiolactic acid

2936

6.1

60

1479

Alpha-methylbenzyl rượu cồn

2937

6.1

60

1480

9-Phosphabicyclononanes (cyclooctadiene phosphines)

2940

4.2

40

1481

Fluoroanilines

2941

6.1

60

1482

2-Trifluoromethylaniline

2942

6.1

60

1483

Tetrahydrofurfurylamine

2943

3

30

1484

N-Methylbutylamine

2945

3+8

338

1485

2-Amino-5-diethylaminopentane

2946

6.1

60

1486

Isopropyl chloroacetate

2947

3

30

1487

3-Trifluoromethylaniline

2948

6.1

60

1488

Natri hydrosulphide

2949

8

80

1489

Magnesium hạt nhỏ, dạng màng

2950

4.3

423

1490

Ammonium fluorosilicate

2954

6.1

60

1491

Boron trifluoride dimethyl etherate

2965

4.3+3+8

382

1492

Thioglycol

2966

6.1

60

1493

Sulphamic acid

2967

8

80

1494

Maneb chất điều chế, được làm ổn định

2968

4.3

423

1495

Maneb ổn định

2968

4.3

423

1496

Hạt thầu dầu

2969

9

90

1497

Bông thầu dầu

2969

9

90

1498

Thức ăn có chứa thầu dầu

2969

9

90

1499

Bộ thầu dầu

2969

9

90

1500

Ethylene oxide và propylene oxide hỗn hợp

2983

3+6.1

336

1501

Hydrogen peroxide, aqueous dung dịch

2984

5.1

50

1502

Chlorosilanes dễ cháy, ăn mòn

2985

3+8

339

1503

Chlorosilanes ăn mòn, dễ cháy

2986

9+3

X83

1504

Chlorosilanes ăn mòn

2987

8

40

1505

Chlorosilane có thể kết hợp với nước, dễ cháy, ăn mòn

2988

4.3+3+8

X339

1506

Chì phosphite, dibasic

2989

4.1

40

1507

Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, độc, dễ cháy

2991

6.1+3

63

1508

Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, độc, dễ cháy

2991

6.1+3

663

1509

Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, độc

2992

6.1

66

1510

Thuốc trừ sâu carbamate dạng lỏng, độc

2992

6.1

60

1511

Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, độc, dễ cháy

2993

6.1+3

663

1512

Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, độc, dễ cháy

2993

6.1+3

63

1513

Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, độc

2994

6.1

60

1514

Thuốc trừ sâu arsenical dạng lỏng, độc

2994

6.1

66

1515

Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng, độc, dễ cháy

2995

6.1+3

663

1516

Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng, độc, dễ cháy

2995

6.1+3

63

1517

Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng

2996

6.1

66

1518

Thuốc trừ sâu organochlorine dạng lỏng

2996

6.1

60

1519

Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng, độc, dễ cháy

2997

6.1+3

63

1520

Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng, độc, dễ cháy

2997

6.1+3

663

1521

Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng

2998

6.1

66

1522

Thuốc trừ sâu triazine dạng lỏng

2998

6.1

60

1523

Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, độc, dễ cháy

3005

6.1+3

63

1524

Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, độc, dễ cháy

3005

6.1+3

663

1525

Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, độc

3006

6.1

60

1526

Thuốc trừ sâu thiocarbamate dạng lỏng, độc

3006

6.1

66

1527

Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng, độc, dễ cháy

3009

6.1+3

63

1528

Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng, độc, dễ cháy

3009

6.1+3

663

1529

Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng

3010

6.1

60

1530

Thuốc trừ sâu có chứa đồng dạng lỏng

3010

6.1

66

1531

Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng, độc, dễ cháy

3011

6.1+3

63

1532

Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng, độc, dễ cháy

3011

6.1+3

663

1533

Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng

3012

6.1

66

1534

Thuốc trừ sâu có chứa thủy ngân dạng lỏng

3012

6.1

60

1535

Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, độc, dễ cháy

3013

6.1+3

63

1536

Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, độc, dễ cháy

3013

6.1+3

663

1537

Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, độc

3014

6.1

66

1538

Thuốc trừ sâu nitrophenol thay thế dạng lỏng, độc

3014

6.1

60

1539

Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, độc, dễ cháy

3015

6.1+3

63

1540

Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, độc, dễ cháy

3016

6.1

60

1541

Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, độc

3016

6.1

66

1542

Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, độc, dễ cháy

3017

6.1+3

63

1543

Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, độc, dễ cháy

3017

6.1+3

663

1544

Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, độc

3018

6.1

60

1545

Thuốc trừ sâu organophosphorus dạng lỏng, độc

3018

6.1

60

1546

Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, độc, dễ cháy

3019

6.1+3

66

1547

Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, độc, dễ cháy

3019

6.1+3

663

1548

Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, độc

3020

6.1

60

1549

Thuốc trừ sâu organotin dạng lỏng, độc

3020

6.1

66

1550

Thuốc trừ sâu dạng lỏng, dễ cháy, độc

3021

3+6.1

336

1551

1,2-Butylene oxide được làm ổn định

3022

3

339

1552

2-Methyl-2-heptanethiol

3023

6.1+3

663

1553

Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, dễ cháy, độc

3024

3+6.1

336

1554

Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, dễ cháy, độc

3025

6.1+3

63

1555

Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, độc, dễ cháy

3025

6.1+3

663

1556

Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, độc

3026

6.1

60

1557

Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng lỏng, độc

3026

6.1

66

1558

Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng rắn, độc

3027

6.1

66

1559

Dẫn xuất thuốc trừ sâu coumarin, dạng rắn, độc

3027

6.1

60

1560

Ắc quy khô chứa potassium hydroxide dạng rắn, tích điện

3028

8

80

1561

Thuốc trừ sâu nhôm phosphide

3048

6.1

642

1562

Hợp chất alkyl và kim loại, kết hợp được với nước hoặc hợp chất aryl và kim loại, kết hợp được với nước

3049

4.2+4.3

X333

1563

Hợp chất alkyl và kim loại, kết hợp được với nước hoặc hợp chất aryl và kim loại, kết hợp được với nước

3050

4.2+4.3

X333

1564

Nhôm alkyls

3051

4.2+4.3

X333

1565

Nhôm alkyls hợp chất

3052

4.2+4.3

X333

1566

Magnesium alkyls

3053

4.2+4.3

X333

1567

Cyclohexyl marcaptan

3054

3

30

1568

2-(2-Aminoethoxy) ethanol

3055

8

80

1569

n-Heptaldehyde

3056

3

30

1570

Trifluoracetyl chloride

3057

6.1+8

269

1571

Đồ uống có nồng độ trên 70% cồn, theo thể tích

3065

3

30

1572

Đồ uống có nồng độ trên 70% cồn, theo thể tích

3065

3

33

1573

Sơn hoặc nguyên liệu làm sơn

3066

8

80

1574

Dichlorodifluoromethane và ethylene oxide hỗn hợp

3070

2

20

1575

Mercaptan hỗn hợp dạng lỏng, độc, dễ cháy

3071

6.1+3

63

1576

Mercaptan dạng lỏng, độc, dễ cháy

3071

6.1+3

63

1577

Vinylpyridines hạn chế

3073

6.1+3+9

639

1578

Nhôm alkyl hydrides

3076

4.2+4.3

X333

1579

Các chất rắn gây nguy hiểm đến môi trường

3077

9

90

1580

Cerium

3078

4.3

423

1581

Methacrylonitrile hạn chế

3079

3+6.1

336

1582

Isocyanate dung dịch, độc, dễ cháy

3080

6.1+3

63

1583

Isocyanate độc, dễ cháy

3080

6.1+3

63

1584

Các chất lỏng ảnh hưởng đến môi trường

3082

9

90

1585

Perchloryl fluoride

3083

6.1+05

265

1586

Chất rắn ăn mòn, ô xy hóa

3084

8+05

855

1587

Chất rắn ăn mòn, ô xy hóa

3084

8+05

85

1588

Chất rắn ăn mòn, ô xy hóa

3085

5.1+8

58

1589

Chất rắn độc, ô xy hóa

3086

6.1+05

665

1590

Chất rắn độc, ô xy hóa

3086

6.1+05

65

1591

Chất rắn độc, ô xy hóa

3087

5.1+6.1

56

1592

Chất rắn có thể tự cháy, chất hữu cơ

3088

4.2

40

1593

Kim loại dạng bột, dễ cháy

3089

4.1

40

1594

1-Methoxy-2-propanol

3092

3

30

1595

Chất ăn mòn dạng lỏng, ô xy hóa

3093

8+05

95

1596

Chất ăn mòn dạng lỏng, ô xy hóa

3093

8+05

85

1597

Chất ăn mòn dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3094

8+4.3

823

1598

Chất rắn ăn mòn, tự cháy

3095

8+4.2

84

1599

Chất rắn ăn mòn, tự cháy

3095

9+4.2

884

1600

Chất rất ăn mòn, kết hợp được với nước

3096

8+4.3

842

1601

Chất hữu cơ peroxide, loại F, dạng lỏng

3109

5.2+(8)

539

1602

Chất hữu cơ peroxide, loại F, chất rắn

3110

5.2

539

1603

Chất hữu cơ peroxide, loại F, dạng lỏng, khống chế nhiệt độ

3119

5.2

539

1604

Chất hữu cơ peroxide, loại F, dạng rắn, khống chế nhiệt độ

3120

5.2

539

1605

Chất độc dạng lỏng, ô xy hóa

3122

6.1+05

65

1606

Chất độc dạng lỏng, ô xy hóa

3122

6.1+05

665

1607

Chất độc dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3123

6.1+4.3

623

1608

Chất độc dạng rắn, tự cháy

3124

6.1+4.2

664

1609

Chất độc dạng rắn, tự cháy

3124

6.1+4.2

64

1610

Chất độc dạng rắn, có thể kết hợp với nước

3125

6.1+4.3

642

1611

Chất rắn tự cháy, ăn mòn, chất hữu cơ

3126

4.2+9

48

1612

Chất rắn tự cháy, độc, chất hữu cơ

3128

4.2+6.1

46

1613

Chất ăn mòn dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3129

4.3+8

382

1614

Chất ăn mòn dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3129

4.3+8

X382

1615

Chất độc dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3130

4.3+6.1

X362

1616

Chất độc dạng lỏng, có thể kết hợp với nước

3130

4.3+6.1

362

1617

Chất rắn ăn mòn, có thể kết hợp với nước

3131

4.3+8

482

1618

Chất độc dạng rắn, có thể kết hợp với nước

3134

4.3+6.1

462

1619

Trifluoromethane làm lạnh dạng lỏng

3136

2

22

1620

Ethylene, acetylene và propylene hỗn hợp làm lạnh dạng lỏng

3138

3

223

1621

Alkaloids hoặc alcaloid muối dạng lỏng

3140

6.1

60

1622

Alkaloids hoặc alcaloid muối dạng lỏng

3140

6.1

66

1623

Antimony hợp chất, chất vô cơ, dạng lỏng

3141

6.1

60

1624

Disinfectant dạng lỏng, độc

3142

6.1

66

1625

Disinfectant dạng lỏng, độc

3142

6.1

60

1626

Thuốc nhuộm dạng rắn, độc

3143

6.1

66

1627

Thuốc nhuộm dạng rắn, độc

3143

6.1

60

1628

Thuốc nhuộm dạng rắn, độc

3143

6.1

66

1629

Nicotine hợp chất hoặc chất điều chế nicotine dạng lỏng

3144

6.1

66

1630

Nicotine hợp chất hoặc chất điều chế nicotine dạng lỏng

3144

6.1

60

1631

Alylphenols dạng lỏng

3145

8

88

1632

Alylphenols dạng lỏng

3145

8

80

1633

Hợp chất organotin dạng rắn

3146

6.1

60

1634

Hợp chất organotin dạng rắn

3146

6.1

66

1635

Thuốc nhuộm hoặc thuốc nhuộm trung gian dạng rắn, ăn mòn

3147

8

80

1636

Thuốc nhuộm hoặc thuốc nhuộm trung gian dạng rắn, ăn mòn

3147

8

88

1637

Chất lỏng có thể kết hợp với nước

3148

4.3

X323

1638

Chất lỏng có thể kết hợp với nước

3148

4.3

323

1639

Hydrogen peroxide và peroxyacetic acid hỗn hợp, được làm ổn định

3149

5.1+8

58

1640

Polyhalogenated biphenyls dạng lỏng

3151

9

90

1641

Polyhalogenated terphenyls dạng lỏng

3151

9

90

1642

Polyhalogenated biphenyls dạng rắn

3152

9

90

1643

Polyhalogenated terphenyls dạng rắn

3152

9

90

1644

Perfluoromethylvinyl ether

3153

3

23

1645

Perfluoroethylvinyl ether

3154

3

23

1646

Pentachlorophenol

3155

6.1

60

1647

Khí nén ô xy hóa

3156

2+05

25

1648

Khí lỏng ô xy hóa

3157

2+05

25

1649

Khí làm lạnh dạng lỏng

3158

2

22

1650

1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R 134a)

3159

2

20

1651

Khí làm lỏng, độc, dễ cháy

3160

6.1+3

263

1652

Khí làm lỏng, dễ cháy

3161

3

23

1653

Khí làm lỏng, độc

3162

6.1

26

1654

Khí làm lỏng

3163

2

20

1655

Nhôm luyện hoặc tái luyện

3170

4.3

423

1656

Chất đốc chiết xuất từ sản phẩm sống

3172

6.1

66

1657

Chất đốc chiết xuất từ sản phẩm sống

3172

6.1

60

1658

Titanium disulphide

3174

4.2

40

1659

Chất rắn chứa chất lỏng dễ cháy

3175

4.1

40

1660

Chất rắn dễ cháy, nấu chảy

3176

4.1

44

1661

Chất rắn dễ cháy, chất vô cơ

3178

4.1

40

1662

Chất rắn dễ cháy, độc, chất vô cơ

3179

4.1+6.1

46

1663

Chất rắn dễ cháy, ăn mòn, chất vô cơ

3180

4.1+8

48

1664

Mối kim loại của hợp chất hữu cơ, dễ cháy

3181

4.1

40

1665

Metal hydrides, dễ cháy

3182

4.1

40

1666

Chất lỏng tự cháy, chất hữu cơ

3183

4.2

30

1667

Chất lỏng tự cháy, độc, chất hữu cơ

3184

4.2+6.1

36

1668

Chất lỏng tự cháy, ăn mòn, chất hữu cơ

3185

4.2+8

38

1669

Chất lỏng tự cháy, chất vô cơ

3186

4.2

30

1670

Chất lỏng tự cháy, độc, chất vô cơ

3187

4.2+6.1

36

1671

Chất lỏng tự cháy, ăn mòn, chất vô cơ

3188

4.2+9

38

1672

Kim loại dạng bột, tự cháy

3189

4.2

40

1673

Chất rắn tự cháy, chất vô cơ

3190

4.2

40

1674

Chất rắn tự cháy, độc, chất vô cơ

3191

4.2+6.1

46

1675

Chất rắn tự cháy, ăn mòn, chất vô cơ

3192

4.2+8

48

1676

Pyrophoric dạng lỏng, chất vô cơ

3194

4.2

333

1677

Pyrophoric organometallic hợp chất, có thể kết hợp với nước

3203

4.2+4.3

X333

1678

Cồn có chứa kim loại kiềm trong lòng đất

3205

4.2

40

1679

Cồn kim loại kiềm

3206

4.2+8

48

1680

Hợp chất organometallic hoặc dung dịch hoặc chất phân tán, kết hợp được với nước, dễ cháy

3207

4.3+3

X323

1681

Hợp chất organometallic hoặc dung dịch hoặc chất phân tán, kết hợp được với nước, dễ cháy

3207

4.3+3

323

1682

Các chất kim loại có thể kết hợp với nước, tự cháy

3209

4.3+4.2

423

1683

Chlorates, chất vô cơ, dung dịch

3210

5.1

50

1684

Perchloras, chất vô cơ, dung dịch

3211

5.1

50

1685

Hypochlorites, chất vô cơ

3212

5.1

50

1686

Bromates, chất vô cơ, dung dịch, n.o.s

3213

5.1

50

1687

Permanganates, chất vô cơ, dung dịch

3214

5.1

50

1688

Persulphates, chất vô cơ

3215

5.1

50

1689

Persulphates, chất vô cơ, dung dịch

3216

5.1

50

1690

Nitrates, chất vô cơ, dung dịch

3218

5.1

50

1691

Nitrites, chất vô cơ, dung dịch

3219

5.1

50

1692

Pentafluoroethane (R 125)

3220

2

20

1693

Chất rắn chứa chất độc dạng lỏng

3243

6.1

60

1694

Chất rắn chứa chất ăn mòn dạng lỏng

3244

8

80

1695

Methanesulphonyl chloride

3246

6.1+8

668

1696

Natri peroxoborate, anhydrous

3247

5.1

50

1697

Thuốc dạng lỏng, dễ cháy, độc

3248

3+6.1

336

1698

Thuốc dạng lỏng, dễ cháy, độc

3248

3+6.1

36

1699

Thuốc dạng rắn, độc

3249

6.1

60

1700

Chloroacetic aicd dạng chảy

3250

6.1+8

68

1701

Difluoromethane

3252

3

23

1702

Disodium trioxosilicate

3253

8

80

1703

Chất lỏng nhiệt độ cao, dễ cháy

3256

3

30

1704

Chất lỏng nhiệt độ cao, dễ cháy

3257

9

99

1705

Chất rắn nhiệt độ cao, dễ cháy

3258

9

99

1706

Amines hoặc polyamines dạng rắn, ăn mòn

3259

8

88

1707

Amines hoặc polyamines dạng rắn, ăn mòn

3259

8

80

1708

Chất rắn ăn mòn, có tính a xít, chất vô cơ

3260

8

88

1709

Chất rắn ăn mòn, có tính a xít, chất vô cơ

3260

8

80

1710

Chất rắn ăn mòn, có tính a xít, chất hữu cơ

3261

8

80

1711

Chất rắn ăn mòn, có tính a xít, chất hữu cơ

3261

8

88

1712

Chất rắn ăn mòn, có tính ba zơ, chất vô cơ

3262

8

88

1713

Chất rắn ăn mòn, có tính ba zơ, chất vô cơ

3262

8

80

1714

Chất rắn ăn mòn, có tính ba zơ, chất hữu cơ

3263

8

88

1715

Chất rắn ăn mòn, có tính ba zơ, chất hữu cơ

3263

8

80

1716

Chất lỏng ăn mòn, có tính a xít, chất vô cơ

3264

8

88

1717

Chất lỏng ăn mòn, có tính a xít, chất vô cơ

3264

8

80

1718

Chất lỏng ăn mòn, có tính a xít, chất hữu cơ

3265

8

88

1719

Chất lỏng ăn mòn, có tính a xít, chất hữu cơ

3265

8

80

1720

Chất lỏng ăn mòn, có tính ba zơ, chất vô cơ

3266

8

80

1721

Chất lỏng ăn mòn, có tính ba zơ, chất vô cơ

3266

8

88

1722

Chất lỏng ăn mòn, có tính ba zơ, chất hữu cơ

3267

8

80

1723

Chất lỏng ăn mòn, có tính ba zơ, chất hữu cơ

3267

8

88

1724

Ethers

3271

3

30

1725

Ethers

3271

3

33

1726

Esters

3272

3

33

1727

Esters

3272

3

30

1728

Nitriles dễ cháy, độc

3273

3+6.1

336

1729

Alcoholates dung dịch

3274

3+9

338

1730

Nitriles độc, dễ cháy

3275

6.1+3

663

1731

Nitriles độc, dễ cháy

3275

6.1+3

63

1732

Nitriles độc

3276

6.1

66

1733

Nitriles độc

3276

6.1

60

1734

Chloroformates độc, ăn mòn

3277

6.1+8

68

1735

Hợp chất organophosphorus, độc

3278

6.1

66

1736

Hợp chất organophosphorus, độc

3278

6.1

60

1737

Hợp chất organophosphorus, độc, dễ cháy

3279

6.1+3

663

1738

Hợp chất organophosphorus, độc, dễ cháy

3279

6.1+3

63

1739

Hợp chất organophosphorus, độc, dễ cháy

3279

6.1+3

663

1740

Hợp chất organoarsenic

3280

6.1

66

1741

Hợp chất organoarsenic

3280

6.1

60

1742

Metal carbonyls

3281

6.1

60

1743

Metal carbonyls

3281

6.1

66

1744

Hợp chất organometallic, độc

3282

6.1

60

1745

Hợp chất organometallic, độc

3282

6.1

66

1746

Selenium hợp chất

3283

6.1

60

1747

Selenium hợp chất

3283

6.1

66

1748

Tellurium hợp chất

3284

6.1

60

1749

Vanadium hợp chất

3285

6.1

60

1750

Chất lỏng dễ cháy, độc, ăn mòn

3286

3+6.1+8

368

1751

Chất lỏng độc, chất vô cơ

3287

6.1

60

1752

Chất lỏng độc, chất vô cơ

3287

6.1

66

1753

Chất rắn độc, chất vô cơ

3288

6.1

66

1754

Chất rắn độc, chất vô cơ

3288

6.1

60

1755

Chất lỏng độc, ăn mòn, chất vô cơ

3289

6.1+9

68

1756

Chất lỏng độc, ăn mòn, chất vô cơ

3289

6.1+8

668

1757

Chất rắn độc, ăn mòn, chất vô cơ

3290

6.1+8

668

1758

Chất rắn độc, ăn mòn, chất vô cơ

3290

6.1+8

68

1759

Chất thải bệnh viện

3291

6.2

606

1760

Hydrazine dung dịch

3293

6.1

60

1761

Hydrogen cyanide dung dịch trong cồn

3294

6.1+3

663

1762

Hydrocarbons dạng lỏng

3295

3

33

1763

Hydrocarbons dạng lỏng

3295

3

30

1764

Heptafluoropropane (R 227)

3296

2

20

1765

Ethylene oxide và chlorotetrafluoroethane hỗn hợp

3297

2

20

1766

Ethylene oxide và pentafluoroethane hỗn hợp

3298

2

20

1767

Ethylene oxide và tetrafluoroethane hỗn hợp

3299

2

20

1768

Ethylene oxide và carbon dioxide hỗn hợp với hơn 87% ethylene oxide

3300

6.1+3

263

1769

Chất lỏng ăn mòn, tự cháy

3301

9+4.2

884

1770

Chất lỏng ăn mòn, tự cháy

3301

8+4.2

84

1771

2-Dimethylaminoethyl acrylate

3302

6.1

60

1772

Khí nén độc, ô xy hóa

3303

6.1+05

265

1773

Khí nén độc, ăn mòn

3304

6.1+8

268

1774

Khí nén độc, dễ cháy, ăn mòn

3305

6.1+3+9

263

1775

Khí nén độc, ô xy hóa, ăn mòn

3306

6.1+05+8

265

1776

Khí lỏng độc, ô xy hóa

3307

6.1+05

265

1777

Khí lỏng chất độc, ăn mòn

3308

6.1+8

268

1778

Khí lỏng chất độc, dễ cháy, ăn mòn

3309

6.1+3+8

263

1779

Khí lỏng độc, ô xy hóa, ăn mòn

3310

6.1+05+9

265

1780

Khí làm lạnh dạng lỏng, ô xy hóa

3311

2+05

225

1781

Khí làm lạnh dạng lỏng, dễ cháy

3312

3

223

1782

Chất hữu cơ pigments, tự cháy

3313

4.2

40

1783

Hợp chất nhựa

3314

-

90

1784

Ammonia dung dịch với hơn 50% ammonia

3318

6.1+8

268

1785

Natri borohydride và natri hydroxide dung dịch với không hơn 12% natri borohydride và không hơn 40% natri hydroxide, theo khối lượng

3320

8

80

1786

Mercaptans dạng lỏng, dễ cháy hoặc mercaptan hỗn hợp, dạng lỏng, dễ cháy

3336

3

33

1787

Mercaptans dạng lỏng, dễ cháy hoặc mercaptan hỗn hợp, dạng lỏng, dễ cháy

3336

3

30

1788

Khí làm lạnh R 404A

3337

2

20

1789

Khí làm lạnh R 407A

3338

2

20

1790

Khí làm lạnh R 407B

3339

2

20

1791

Khí làm lạnh R 407C

3340

2

20

1792

Thiourea dioxide

3341

4.2

40

1793

Xanthates

3342

4.2

40

1794

Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid rắn, độc

3345

6.1

66

1795

Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid rắn, độc

3345

6.1

60

1796

Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, dễ cháy, độc

3346

3+6.1

336

1797

Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, dễ cháy, độc

3347

6.1+3

663

1798

Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, dễ cháy, độc

3347

6.1+3

63

1799

Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, độc

3348

6.1

60

1800

Dẫn xuất thuốc trừ sâu phenoxyacetic acid lỏng, độc

3348

6.1

66

1801

Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng rắn, độc

3349

6.1

60

1802

Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng rắn, độc

3349

6.1

66

1803

Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, dễ cháy, độc

3350

3+6.1

356

1804

Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, độc, dễ cháy

3351

6.1+3

63

1805

Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, độc, dễ cháy

3351

6.1+3

663

1806

Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, độc

3352

6.1

66

1807

Thuốc trừ sâu pyrethroid dạng lỏng, độc

3352

6.1

60

1808

Khí trừ sâu, dễ cháy

3354

3

23

1809

Khí trừ sâu, độc, dễ cháy

3355

6.1+3

263

1810

Thuốc trừ sâu bipyridilium dạng lỏng, độc, dễ cháy

3615

6.1+3

663

PHỤ LỤC II

SỐ HIỆU NGUY HIỂM(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chínhphủ)

Mục 1

Số hiệu nguy hiểm gồm 2 hoặc 3 chữ số. Tổng quát các chữ sốđó chỉ những sự nguy hiểm sau đây:

2 - Sự phát tán khí do áp suất hay phản ứng hóa học.

3 - Sự cháy của chất lỏng (hay hóa hơi) và khí, hay chấtlỏng tự sinh nhiệt.

4 - Sự cháy của chất rắn hay chất rắn tự sinh nhiệt.

5 - Sự ô xy hóa tỏa nhiệt.

6 - Tác động của độc tố.

7 - Sự phóng xạ.

8 - Sự ăn mòn.

9 - Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh.

Ghi chú: Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh ở số 9 bao gồm cả khả năng tựnhiên mà chất bị tan rã, nổ hoặc phản ứng trùng hợp kèm theo sự giải phóng cáckhí độc dễ cháy.

Nếu con số được viết 2 lần sẽ chỉ mức độ nguy hiểm đặc biệtlớn.

Khi sự nguy hiểm kèm theo 01 chất độc đã được chỉ một cáchđầy đủ chỉ bằng 01 số hiệu thì sau số hiệu đó là số 0.

Sự kết hợp giữa các chữ số đó sẽ có ý nghĩa riêng biệt - xemMục 2 dưới đây.

Nếu số hiệu nguy hiểm đứng trước bằng chữ X có nghĩa là chấtđó sẽ phản ứng mạnh với nước. Với những chất như vậy, nước chỉ có thể được sửdụng khi có sự thông qua của các chuyên gia.

Mục 2

Số hiệu nguy hiểm của các chất trong cột 3 của Phụ lục I cóý nghĩa như sau:

20

Khí làm ngạt hoặc khí không có những sự nguy hiểm kèm theo.

22

Khí lạnh hóa lỏng, chất làm ngạt.

223

Khí lạnh hóa lỏng, dễ cháy.

225

Khí lạnh hóa lỏng, ô xy hóa tỏa nhiệt.

23

Khí dễ cháy.

239

Khí dễ cháy dẫn đến phản ứng tự sinh mạnh.

25

Ô xy hóa tỏa nhiệt.

26

Khí độc.

263

Khí độc, dễ cháy.

265

Khí độc, ô xy hóa tỏa nhiệt.

268

Khí độc, ăn mòn.

30

Chất lỏng dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC) hoặc chất lỏng dễ cháy, chất rắn dạng chảy lỏng với điểm bốc cháy trên 61oC, bị nóng tới nhiệt độ trung bình hoặc quá điểm bốc cháy hoặc chất lỏng tự sinh nhiệt.

323

Chất lỏng dễ cháy, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

X323

Chất lỏng dễ cháy, phản ứng mạnh với nước thoát ra khí dễ cháy.

33

Chất lỏng rất dễ cháy (điểm bốc cháy dưới 23oC).

333

Chất lỏng tự cháy, dẫn lửa.

333

Chất lỏng tự cháy, dẫn lửa, phản ứng với nước.

336

Chất lỏng rất dễ cháy, độc.

338

Chất lỏng rất dễ cháy, ăn mòn.

X338

Chất lỏng rất dễ cháy, ăn mòn, phản ứng mạnh với nước.

339

Chất lỏng rất dễ cháy, sinh ra phản ứng mãnh liệt.

36

Chất lỏng dễ cháy, (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC) độc nhẹ, hoặc chất lỏng tự sinh nhiệt, độc.

362

Chất lỏng dễ cháy, độc, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

X362

Chất lỏng dễ cháy, độc, phản ứng mạnh với nước thoát ra khí dễ cháy.

368

Chất lỏng dễ cháy, độc, ăn mòn.

38

Chất lỏng dễ cháy, (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC), ăn mòn.

382

Chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

X382

Chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, phản ứng mạnh với nước thoát ra khí dễ cháy.

39

Chất lỏng dễ cháy, sinh ra phản ứng mãnh liệt.

40

Chất rắn dễ cháy hay chất tự phản ứng hay chất tự sinh nhiệt.

423

Chất rắn phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

X423

Chất rắn phản ứng mạnh với nước thoát ra khí dễ cháy, sinh ra chất rắn dễ cháy.

43

Chất rắn dễ cháy tự sinh.

44

Chất rắn dễ cháy, ở thể chảy lỏng khi nhiệt độ cao.

446

Chất rắn dễ cháy, độc, ở thể chảy lỏng khi nhiệt độ cao.

46

Chất rắn dễ cháy hay tự sinh nhiệt, độc.

462

Chất rắn độc, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

X462

Chất rắn phản ứng mạnh với nước thoát ra khí độc.

48

Chất rắn dễ cháy hay tự sinh nhiệt, thoát ra khí dễ cháy.

482

Chất rắn ăn mòn, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

X482

Chất rắn, phản ứng với nước thoát ra khí ăn mòn.

50

Chất ô xy hóa tỏa nhiệt.

539

Chất tẩy dễ cháy.

55

Chất ô xy hóa mạnh tỏa nhiệt.

556

Chất ô xy hóa mạnh tỏa nhiệt, độc.

558

Chất ô xy hóa mạnh tỏa nhiệt, ăn mòn.

559

Chất ô xy hóa mạnh tỏa nhiệt, sinh ra phản ứng mãnh liệt.

56

Chất ô xy hóa tỏa nhiệt, độc

568

Chất ô xy hóa tỏa nhiệt, độc, ăn mòn.

58

Chất ô xy hóa tỏa nhiệt, ăn mòn.

59

Chất ô xy hóa tỏa nhiệt, sinh ra phản ứng mãnh liệt.

60

Chất độc hoặc hơi độc.

606

Chất lây nhiễm.

623

Chất lỏng độc, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

63

Chất độc dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC).

638

Chất độc dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC), ăn mòn.

639

Chất độc dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC), sinh ra phản ứng mãnh liệt.

64

Chất rắn, độc, dễ cháy hay tự sinh nhiệt.

642

Chất rắn, độc, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

65

Chất rắn, độc ô xy hóa tỏa nhiệt.

66

Chất rắn, rất độc.

663

Chất rắn, rất độc, dễ cháy (điểm bốc cháy không quá 61oC).

664

Chất rắn, rất độc, dễ cháy hay tự sinh nhiệt.

665

Chất rắn, rất độc, ô xy hóa tỏa nhiệt.

668

Chất rắn, rất độc, ăn mòn.

669

Chất rắn, rất độc, sinh ra phản ứng mãnh liệt.

68

Chất độc, ăn mòn.

69

Chất độc hoặc hơi độc, sinh ra phản ứng mãnh liệt.

70

Chất phóng xạ.

72

Khí phóng xạ.

723

Chất lỏng phóng xạ, dễ cháy.

73

Chất lỏng phóng xạ, dễ cháy (điểm bốc cháy không quá 61oC).

74

Chất rắn phóng xạ, dễ cháy.

75

Chất phóng xạ, ô xy hóa tỏa nhiệt.

76

Chất phóng xạ, độc.

78

Chất phóng xạ, ăn mòn.

80

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn.

X80

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, phản ứng mạnh với nước.

823

Chất ăn mòn, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

83

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC).

X83

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC) phản ứng mạnh với nước.

839

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC) sinh ra phản ứng mãnh liệt.

X839

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC) sinh ra phản ứng mãnh liệt, phản ứng mạnh với nước.

84

Chất rắn ăn mòn, dễ cháy hay tự sinh nhiệt.

842

Chất rắn ăn mòn, phản ứng với nước thoát ra khí dễ cháy.

85

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, ô xy hóa tỏa nhiệt.

856

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, ô xy hóa tỏa nhiệt, độc.

86

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, độc.

88

Chất ăn mòn mạnh.

X88

Chất ăn mòn mạnh, phản ứng mạnh với nước.

883

Chất ăn mòn mạnh, dễ cháy (điểm bốc cháy giữa 23oC và 61oC).

884

Chất ăn mòn mạnh, dễ cháy hay tự sinh nhiệt.

885

Chất rắn ăn mòn mạnh, ô xy hóa tỏa nhiệt.

886

Chất rắn ăn mòn mạnh, độc.

X886

Chất rắn ăn mòn mạnh, độc, phản ứng mạnh với nước.

89

Chất ăn mòn hoặc ít ăn mòn, sinh ra phản ứng mãnh liệt.

90

Chất có hại đến môi trường, tạp chất độc.

99

Tạp chất độc ở nhiệt độ cao.

PHỤ LỤC III

BIỂU TRƯNG HÀNG NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chínhphủ)

1. Biểu trưng hàng nguy hiểm[1]Nghị định số 03/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2012của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Đường sắtcócăn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải,”

[2]Điềunày được sửa đổi theo quy định tại khoản 1Điều1của Nghị định số 03/ 2012/NĐ-CP sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị địnhquy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2012.

[3] Khoảnnày được sửa đổi theo quy định tại khoản 2Điều 1củaNghị định số 03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnhquy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2012.

[4] Khoảnnày được sửa đổi theo quy định tại khoản 2Điều 1của Nghị định số 03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2012.

[5] Điểmnày được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều1của Nghị định số 03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị địnhquy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2012.

[6]Chương này bao gồm điều 38a được bổ sung theo quyđịnh tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2012.

7Các điều 2, 3 của Nghị định số03/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt,có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 3năm 2012 quy định nhưsau:

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 02 tháng 3 năm 2012.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải có tráchnhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị địnhnày./.”