Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Mục lục Văn bản
 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ PHỤ GIA THỰC PHẨM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ ký hiệu viết tắt
 • Điều 3. Các hành vi cấm trong sử dụng phụ gia thực phẩm
 • Điều 4. Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm
 • Điều 5. Mức giới hạn tối đa đối với các phụ gia trong thực phẩm
 • Điều 6. Yêu cầu về quản lý đối với phụ gia th
 • Điều 7. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 8. Soát xét, sửa đổi, bổ sung
 • Điều 9. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC PHỤ GIA ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM