VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2012

Chủ nhiệm

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc