BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, có hiệu lực kể từngày 26 tháng 8 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trườngmầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 29tháng 8 năm 2011.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết địnhsố 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành Điều lệ Trường mầm non,

Theo đề nghị của Vụtrưởng vụ Giáo dục Mầm non,[1]

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạtđộng trường mầm non tư thục.

Điều 2.[2] Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1447/1994/QĐ-BGD &ĐTngày 02 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quychế trường, lớp mầm non tư thục và các văn bản khác về giáo dục mầm non tư thụcvà Quyết định số 39/ 2001/QĐ-BGD &ĐTcủa Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quychế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ Giáo dục Mầm non, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáodục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quyđịnh tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, bao gồm: Thành lập, sáp nhập,chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫugiáo độc lập tư thục; Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động; Tài chính, tài sản;Giáo viên, nhân viên và trẻ em; Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý viphạm.

2. Quy chế này áp dụngđối với trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhàtrẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục; tổ chức, cá nhântham gia hoạt động giáo dục mầm non tư thục.

3. Nhà trường, nhàtrẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được tổ chức và hoạt động theo quyđịnh của Điều lệ trường mầm non và Quy chế này.

4.[3] Văn bản nàykhông áp dụng đối với việc thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫugiáo độc lập tư thục có yếu tố nước ngoài.

Điều 2. Vị trí của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục

1.[4] Nhà trường, nhàtrẻ,nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là cơ sở giáo dục mầm nonthuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhânthành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn vốn đầu tưxây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động là nguồn ngoài ngân sáchnhà nước.

2. Nhà trường, nhà trẻtư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ,quyền hạn của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Tổ chức thực hiệnviệc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theochương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.[5] Huy động trẻ emlứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật,trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em nămtuổi.

3. Quản lý cán bộ,giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Huy động, quản lý,sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ sở vật chất,thiết bị theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa hoặc theo yêu cầu tối thiểu đốivới vùng khó khăn.

5. Phối hợp với giađình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc vàgiáo dục trẻ em. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ emtham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

6. Thực hiện kiểm địnhchất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáodục và Đào tạo.

7. Tự chủ và tự chịutrách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục,xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý cácnguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, góp phần cùng Nhà nước chămlo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội.

8. Có trách nhiệm báocáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan có liên quan.

9. Thực hiện các nhiệmvụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chính sáchưu đãi đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Nhà trường, nhàtrẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuêđất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao,được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách khác theo quyđịnh của Chính phủ.

2. Nhà trường, nhàtrẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được hưởng chính sách ưu đãi theoquy định hiện hành của Chính phủ về khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứngdịch vụ ngoài công lập.

Điều 5. Phân cấpquản lý đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đâygọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) quản lý nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn.

2. Phòng giáo dục và đào tạo giúp Uỷ ban nhândân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhândân cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhàtrường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn.

Chương II

THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐÌNH CHỈHOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ, NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC

Điều 6. Điều kiện cho phép thành lập và chophép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục[6]

1. Nhà trường, nhà trẻ tư thục được phép thànhlập khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quyhoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địaphương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu,nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị,địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phươnghướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;

c) Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đápứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

2. Nhà trường, nhà trẻ tư thục được phép hoạtđộng giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định cho phép thành lập nhà trường,nhà trẻ tư thục;

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiếtbị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, sốlượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy địnhtại Điều 29 của Quy chế này;

c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thụcbảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;

d) Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên vớisố lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

đ) Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệuchăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạttiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáodục mầm non theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 20 và Điều 22 củaQuy chế này; tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều22, Điều 24 của Điều lệ Trường mầm non;

g) Có Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường,nhà trẻ.

3. Trong thời hạn 02 (hai) năm, nếu nhà trường,nhà trẻ tư thục có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì được cơquan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu khôngđủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhàtrường, nhà trẻ tư thục bị thu hồi.

Điều 7. Thẩm quyềncho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục[7]

1. Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập đối với nhà trường, nhà trẻ tưthục;

2. Trưởng phòng giáodục và đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tưthục;

3. Người có thẩmquyền thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ thì cóthẩm quyền thu hồi quyết định cho phép thành lập; quyết định sápnhập, chia, tách; giải thể nhà trường, nhà trẻ. Người có thẩm quyềncho phép hoạt động giáo dục thì có thẩm quyền quyết định đình chỉhoạt động giáo dục."

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập vàcho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục[8]

1. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập nhà trường,nhà trẻ tư thục gồm:

a) Tờ trình đề nghịcho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục của tổ chức hoặc cá nhân đứngtên xin phép thành lập trường. Tờ trình nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhàtrường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ tư thục;

b) Đề án thành lập nhàtrường, nhà trẻ tư thục: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ,chương trình và nội dung giáo dục; xác định rõ chủ quyền đất đai, cơ sở vậtchất, thiết bị; cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động; đội ngũ cán bộ quản lý vàgiáo viên; các nguồn lực, tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xâydựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn. Đề án cần nêu rõ dựkiến tổng số vốn để thực hiện kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chămsóc, giáo dục trẻ trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyếtminh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và pháttriển nhà trường, nhà trẻ tư thục trong từng giai đoạn;

c) Văn bản xác nhậncủa cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầuhoạt động của nhà trường, nhà trẻ. Có văn bản phù hợp với pháp luật hiện hànhxác định nguồn gốc đất hoặc chủ trương giao đất hay hợp đồng nguyên tắc chothuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục với thời hạndự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;

d) Bản dự thảo quyhoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựngtrên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục hoặc thiết kế các công trìnhkiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêuchuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

đ) Số lượng hồ sơ 01(một) bộ.

2. Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đốivới nhà trường, nhà trẻ tư thục gồm:

a) Bản sao chứng thựcQuyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

b) Tờ trình đề nghịcho phép nhà trường, nhà trẻ tư thục hoạt động giáo dục;

c) Báo cáo chi tiết vềtình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục. Báocáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: tàichính, điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên;

d) Danh sách kèm theolý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của Chủ tịch Hội đồng quản trị,thành viên Hội đồng quản trị, chủ đầu tư và ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng, phóHiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn, hợp đồng làm việc đã được kýgiữa nhà trường, nhà trẻ tư thục với từng cán bộ quản lý; danh sách kèm hồ sơ lýlịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên, bản cam kếtthực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ em, hợpđồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;

đ) Quy chế tổ chức,hoạt động và chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ tư thục; bản cam kết bảođảm an toàn và thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chươngtrình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Chương trình giáodục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

g) Danh mục số lượngphòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quyđịnh tại Điều 29 của Quy chế này;

h) Văn bản pháp lý xácnhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ tư thụcvới thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

i) Các văn bản pháp lýxác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ tư thục đang quản lý, bảođảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí chocác hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cấp có thẩmquyền cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếptheo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giaiđoạn 5 (năm) năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ tư thục được tuyển sinh;

k) Hồ sơ phải đượcđiều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyểnđịa điểm;

l) Số lượng hồ sơ 01(một) bộ.

Điều 9. Trình tự,thủ tục cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻtư thục[9]

1. Trình tự, thủ tụccho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhânđứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục có đủ hồ sơ theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện choỦy ban nhân dân cấp huyện;

b) Trong thời hạn 20(hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấphuyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môncó liên quan thẩm định hồ sơ và các điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ tưthục theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy chế này;

c) Trong thời hạn 15(mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bảncủa phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu nhàtrường, nhà trẻ tư thục đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều8 Quy chế này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho phép thànhlập nhà trường, nhà trẻ tư thục. Nếu không đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản cho phòng giáo dục và đào tạo, tổchức, cá nhân xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục. Thông báo cần nêu rõlý do và hướng giải quyết (nếu có).

2. Trình tự, thủ tụccho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục được quy địnhnhư sau:

a) Tổ chức, cá nhânđứng tên xin phép hoạt động giáo dục có đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều8 Quy chế này, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho phòng giáo dụcvà đào tạo;

b) Phòng giáo dục vàđào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáodục của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều8 Quy chế này thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo để nhà trường, nhà trẻ tưthục bổ sung và hoàn thiện. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định tại Khoản 2Điều 8 Quy chế này thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế cho nhà trường, nhàtrẻ tư thục;

c) Trong thời hạn 20(hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế,phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liênquan tổ chức thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ tư thục;

d) Nếu nhà trường, nhàtrẻ tư thục đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Quy chế nàythì Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục.Nếu nhà trường, nhà trẻ tư thục chưa đáp ứng được các điều kiện quy định tạiKhoản 2 Điều 6 của Quy chế này thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhàtrường, nhà trẻ tư thục bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và hướng giải quyết(nếu có).

Điều 10. Sáp nhập,chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục[10]

1. Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tưthục

a) Nhà trường, nhà trẻ tư thục khi sáp nhập,chia, tách phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục vàđáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ em, gópphần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáoviên và nhân viên.

b) Điều kiện, hồ sơ,trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục để thành lậpnhà trường, nhà trẻ tư thục mới được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều6, Khoản 1 Điều 8 và Khoản 1 Điều 9 của Quy chế này.

2. Đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường,nhà trẻ tư thục

a) Nhà trường, nhà trẻ bị đình chỉ hoạt độnggiáo dục nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Không bảo đảm antoàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân viên, cán bộ;

- Vi phạm các quy định về xử phạt hành chínhtrong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;

- Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ;

- Không bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 8 của Quy chế này;

- Có hành vi gian lậnđể được cho phép hoạt động giáo dục;

- Người cho phép hoạtđộng giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không triển khaihoạt động giáo dục trong thời hạn 6 (sáu) tháng, kể từ ngày được cho phép hoạtđộng giáo dục;

- Các trường hợp kháctheo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ đình chỉ hoạtđộng giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục gồm:

- Quyết định thành lậpđoàn kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo;

- Biên bản kiểm tra;

- Các chứng cứ chứngminh nhà trường, nhà trẻ tư thục vi phạm một trong những trường hợp quy địnhtại điểm a Khoản 2 Điều này;

- Phương án bảo đảmquyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhàtrẻ tư thục khi bị đình chỉ hoạt động giáo dục.

c) Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dụcđối với nhà trường, nhà trẻ tư thục.

- Khi phát hiện nhà trường, nhà trẻ tư thục viphạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này, phònggiáo dục và đào tạo lập hồ sơ và thông báo cho nhà trường, nhà trẻ về hành vivi phạm;

- Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từngày thông báo cho nhà trường, nhà trẻ về việc phát hiện hành vi vi phạm,Trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét quyết định đình chỉ hay không đình chỉhoạt động giáo dục của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

d) Quyết định đình chỉhoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục phải ghi rõ lý do đìnhchỉ, thời hạn đình chỉ hoạt động, biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáoviên, cán bộ và nhân viên trong trường. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dụcđối với nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

đ) Hết thời hạn đìnhchỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì Trưởng phòng giáodục và đào tạo xem xét, quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối vớinhà trường, nhà trẻ tư thục.

3. Giải thể nhàtrường, nhà trẻ tư thục

a) Nhà trường, nhà trẻbị giải thể nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý,tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; không bảo đảm chất lượng nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục đượcnguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động của nhà trường,nhà trẻ tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội củađịa phương;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên xinthành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục.

b) Hồ sơ giải thể gồmcó:

- Quyết định thành lậpđoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghịgiải thể nhà trường, nhà trẻ của phòng giáo dục và đào tạo, trong đó xác địnhrõ lý do đề nghị giải thể, kèm theo các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻvi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này hoặc tờtrình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ. Tờtrình cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp phápcủa trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên sau khi nhà trường, nhà trẻ tư thụcbị giải thể; phương án giải quyết tài chính, tài sản của nhà trường, nhà trẻ tưthục.

c) Trình tự, thủ tụcgiải thể nhà trường, nhà trẻ.

- Tổ chức, cá nhânthành lập nhà trường, nhà trẻ có nhu cầu giải thể, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc quađường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong trường hợp cóphát hiện hoặc báo cáo của cơ quan, tổ chức hay cá nhân về việc nhà trường, nhàtrẻ có hành vi vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục vàđào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan trong thời hạn20 (hai mươi) ngày, tiến hành kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải thể, thông báocho nhà trường, nhà trẻ tư thục và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đóphải nêu rõ lý do giải thể;

- Trong thời hạn 10(mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể nhà trường,nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể haykhông giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục.

d) Quyết định giải thểnhà trường, nhà trẻ tư thục cần nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảmquyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương ángiải quyết tài sản, tài chính của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch.Quyết định giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục phải được công bố công khaitrên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 11. Điều kiện, thủtục cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể và cho phéphoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục[11]

1. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là cơsở giáo dục mầm non khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Điều kiện thành lập, hồ sơ và thủ tục thànhlập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thực hiện theo quy định của Điều lệTrường mầm non và Quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảođảm các điều kiện sau:

a) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đượcthành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầmnon, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địaphương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;

b) Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quyđịnh Điều 22 và điểm đ Khoản 1 Điều 19 của Quy chế này;

c) Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ emvà các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Điều 30của Quy chế này;

d) Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 16 Quy chế này,có bản cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

đ) Số lượng trẻ em trong 1 (một) cơ sở giáo dụcmầm non tư thục không quá 50 (năm mươi) trẻ;

4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, đăng ký thành lậpđối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

a) Hồ sơgồm có:

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Bản saovăn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tưthục;

- Giấychứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ;

- Số lượnghồ sơ 01 (một) bộ

b) Thủ tục,trình tự cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được quy định nhưsau:

- Tổ chức,cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã.Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy bannhân dân cấp xã có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra cácđiều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Trongthời hạn 10 (mười) ngày làm việc, phòng giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ vàkiểm tra thực tế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu thấy đủ điều kiệnquy định tại Khoản 3 Điều này, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bảngửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Trongthời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời củaphòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phépthành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Trường hợp không cho phépthành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo đến phòng giáodục và đào tạo và tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ. Thông báo cần nêu rõ lý dokhông cho phép thành lập và hướng giải quyết (nếu có);

c) Trong thời hạn 6 (sáu) tháng, nếunhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có đủ các điều kiện quy định tại Khoản3, điểm a Khoản 4 của Điều này thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạtđộng giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt độnggiáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tưthục bị thu hồi.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãquyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục theo đềnghị bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo.

6. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thẩmquyền cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậptư thục.

a) Nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được phép hoạt động giáo dục khi bảo đảmcác yêu cầu sau:

- Có quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục;

- Địa điểmnhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bảo đảm môi trường giáo dục an toàn chotrẻ em, giáo viên và người lao động;

- Có chươngtrình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ tối thiểu theo quiđịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đủ điều kiện tối thiểu về giáo viên, cán bộquản l‎ý, cơ sở vật chất để bảo đảm an toàn và chất lượng chăm sóc, giáo dụctrẻ theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đượcquy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16; Khoản 1 Điều 19; Điều 20; Điều 22; Điều30 của Quy chế này;

- Có quy định về tổ chức, hoạt độngvà chi tiêu của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

b) Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền chophép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

- Hồ sơ gồm có: Bản sao chứng thựcQuyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; tờ trìnhđề nghị cho phép nhà trường, nhà trẻ tư thục hoạt động giáo dục; chương trình,kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Sốlượng hồ sơ 01 (một) bộ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trựctiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 5 (năm)ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có vănbản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra và cho phép hoạt động đốivới nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngàylàm việc, phòng giáo dục và đào tạo xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu thấy đủ điều kiện quy định tại Khoản 3; điểma, Khoản 4 Điều này, phòng giáo dục và đào tạo cấp giấy phép hoạt động giáo dụcđối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục chưa đáp ứng được các điều kiện để cho phép hoạt động giáo dụcthì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tưthục bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và hướng giải quyết (nếu có);

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạocho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đốivới nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

7. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục

a) Việc sáp nhập, chia, tách nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các giađình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi củatrẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ;

- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên vànhân viên.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xãquyết định sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

c) Hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập,chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành nhóm trẻ, lớp mẫugiáo mới thực hiện như sau:

- Hồ sơ

+ Tờ trình xin phép sáp nhập, chia,tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của tổ chức, cá nhân. Trong đó cầnnêu rõ phương án sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phù hợpvới các yêu cầu quy định tại Điều lệ Trường mầm non, Quy chế này và điều kiệnthực tế địa phương;

+ Văn bằng,chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

+ Giấy chứng nhận đất đai, tài sảnhợp lệ.

- Trình tự, thủ tục

+ Tổ chức, cá nhân xin sáp nhập, chia, tách nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điệncho Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận,xem xét, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơtheo quy định, nếu thấy đủ điều kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyếtđịnh sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

8. Đình chỉ, giải thể hoạt động nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

a) Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tưthục bị đình chỉ hoạt động nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

+ Không bảo đảm an toàn về tính mạng cho trẻ vàcán bộ, giáo viên, nhân viên;

+ Vi phạm các quy định về xử phạthành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiệnhành;

+ Không bảo đảm chất lượng nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

+ Không bảo đảm một trong các điềukiện quy định tại Khoản 3 Điều này; Điều 19; Điều 20 của Quy chế này;

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục gồm: Quyếtđịnh thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của phòng giáo dụcvà đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải đình chỉ theo Quy chế này. Sốlượng hồ sơ 01 (một) bộ;

- Phòng giáo dục và đào tạo phối hợpvới Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ, ra quyếtđịnh đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.Quyết định đình chỉ cần ghi rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục vàbiện pháp khắc phục;

- Hết thời gian đình chỉ, nếu cácnguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, Trưởng phòng giáo dục và đàotạo xem xét, quyết định cho phép các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụchoạt động trở lại.

b) Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục

- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậptư thục bị giải thể và thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục nếu xảy ra mộttrong các trường hợp sau đây:

+ Vi phạm nghiêm trọng các quy địnhvề quản lý, tổ chức, hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

+ Hết thời gian đình chỉ mà khôngkhắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

+ Mục tiêu và nội dung hoạt động củanhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không còn phù hợp với yêu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương;

+ Theo đề nghị chính đáng của tổchức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

- Hồ sơgiải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục gồm: Quyết định thành lập đoànkiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của phòng giáo dục và đào tạo đối vớicác trường hợp vi phạm phải giải thể theo Quy chế này. Số lượng hồ sơ 01 (một)bộ.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm)ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xãphối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do giảithể, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định giải thể nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục, đồng thời Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyếtđịnh thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục của nhóm trẻ và lớp mẫu giáo đó.

ChươngIII

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠTĐỘNG

Điều 12.Hội đồng quản trị[12]

1. Nhà trường, nhà trẻ tư thục có từ hai thành viên góp vốntrở lên phải có Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị là tổ chức đại diện duy nhất quyền sởhữu của nhà trường, nhà trẻ tư thục, có quyền quyết định những vấn đề quantrọng về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản,bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục, phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức, nội quy hoạt động và thủ tụcthành lập hội đồng quản trị

a) Cơ cấu tổ chức

- Đối tượng tham gia Hội đồng quản trị là nhữngngười có vốn xây dựng trường;

- Hội đồng Quản trị có từ 3 đến 11 thành viên, gồm Chủ tịchHội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng (nếu cần thiết), Thư ký và các thành viên.

b) Nội quy hoạt động

- Hội đồng quản trị họp ít nhất mộtquý một lần. Các cuộc họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết địnhkhi có ít nhất 1/3 (một phần ba) số thành viên Hội đồng đề nghị;

- Phiên họp Hội đồng quản trị được công nhận là hợp lệ khicó mặt từ 3/4 (ba phần tư) số thành viên của Hội đồng quản trị trở lên. Hộiđồng quản trị thông qua nghị quyết bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiếnbằng văn bản. Các thành viên Hội đồng quản trị bình đẳng về quyền biểu quyết.Nghị quyết của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi quá nửa số thành viên Hội đồngnhất trí. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phíacó ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Văn bản và nghị quyết của Hội đồngquản trị phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký. Các nghị quyết của Hội đồngquản trị được công bố công khai trong nhà trường, nhà trẻ tư thục.

c) Thủ tục thành lập

- Hội đồngquản trị nhiệm kỳ đầu tiên do tổ chức hoặc cá nhân xin phép thành lập đề cử. Từnhiệm kỳ thứ hai, việc thành lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyêntắc bầu phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông và đại diện giáo viên, nhân viên nhàtrường, nhà trẻ tư thục;

- Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, nhiệmvụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, tổ chức hoặc cá nhân xin phép thành lậpnhà trường, nhà trẻ tư thục tổng hợp danh sách nhân sự, làm tờ trình đề nghịphòng giáo dục và đào tạo ra quyết định công nhận Hội đồng quản trị;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị do các thành viên Hội đồng quảntrị bầu; Thư ký Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Nhiệmkỳ của Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm. Hằng năm, nếu có sự thay đổi về nhânsự, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyếtđịnh bổ sung, kiện toàn Hội đồng quản trị.

Điều 13.Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Quyếtnghị về mục tiêu, chiến lược, phương hướng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư và pháttriển nhà trường, nhà trẻ.

2. Quyết nghị về Quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ củanhà trường, nhà trẻ thông qua Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính,tài sản. Xây dựng và quyết định các chế độ thu chi tài chính trong trường theoquy định của Nhà nước về chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở cung ứngdịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Huy động các nguồnvốn để xây dựng trường; phê duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm doHiệu trưởng trình.

4.[13] Giải quyếtcác yêu cầu đột xuất về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trịtrong nhiệm kỳ và đề nghị Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ra quyết định côngnhận.

5.[14]Xây dựng đề án tổ chức và hoạt động của trường; phê duyệt phương án về tổ chức bộmáy, biên chế và các vấn đề có liên quan đến nhân sự của nhà trường, nhà trẻ tưthục do Hiệu trưởng đề xuất; đề nghị công nhận hoặc thôi công nhận người giữ chứcvụ Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, trình Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyếtđịnh công nhận.

6. Có kếhoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt độngcủa nhà trường, nhà trẻ; giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồngquản trị, giám sát Hiệu trưởng và kế toán trưởng trong việc chấp hành các quyđịnh của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp.

7. Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục chỉ có một thànhviên góp vốn thì Chủ đầu tư (là người đầu tư vốn, đứng tên xin thành lậptrường) chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 13 và khoản 4 Điều 14của Quy chế này.

Điều 14.Chủ tịch Hội đồng quản trị

1.[15] Chủ tịch Hội đồng quản trị là công dân nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là người đứng đầu Hội đồng quản trị. Chủ tịchHội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số thành viên Hội đồng quảntrị bằng hình thức bỏ phiếu kín, người trúng cử phải là người giành được quánửa số phiếu bầu khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị tham gia bỏphiếu và được Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định công nhận theo đềnghị của Hội đồng quản trị và các quy định tại Điều này. Nhiệm kỳ của Chủ tịchHội đồng quản trị là 5 (năm) năm.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có phẩm chất, đạo đứctốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có đủ sức khoẻ, khi được đề cửkhông quá 65 tuổi, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhấtlà 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể được đề cử đồng thờilà Hiệu trưởng nếu có đủ tiêu chuẩn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 15Quy chế này.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Nhiệm vụ :

- Chịutrách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị;

- Chịutrách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và phòng giáo dục và đàotạo về toàn bộ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ tư thục;

- Có tráchnhiệm đầu tư và quản lý cơ sở vật chất trường lớp, cung cấp trang thiết bị, đồdùng, đồ chơi, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng nhu cầu, chất lượng nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Tuyểnchọn đội ngũ giáo viên, trực tiếp ký hợp đồng sử dụng giáo viên, nhân viên theoquy định của pháp luật về hợp đồng lao động;

- Trả tiềnlương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các chi phí khác cho giáoviên, nhân viên theo hợp đồng lao động theo hướng dẫn của phòng giáo dục và đàotạo;

- Đảm bảoan toàn và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non;

- Công khaicác nguồn thu với cha mẹ hoặc người bảo trợ trẻ em, thực hiện thu, chi theo quyđịnh tài chính.

b)[16] Quyền hạn:

- Giám sát Hiệu trưởng và giáo viên trong cáchoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

- Ký hợp đồng lao động với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng saukhi được Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định công nhận;

- Được phép thỏa thuận mức học phí với cha mẹ hoặc ngườibảo trợ trẻ;

- Được quyền điều hành bộ máy tổ chức, sử dụng con dấu củanhà trường, nhà trẻ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.Chủ trì các hoạt động và tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 15.Hiệu trưởng

1.[17]Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục là công dân n­ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam, được Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định công nhận, khi đượcđề cử không quá 65 tuổi. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 (năm) năm.

2. Hiệutrưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường,nhà trẻ chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồngquản trị về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ , bảođảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và những hoạt động khác trongphạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

3. Hiệutrưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng trung cấp sư phạm mầm nontrở lên;

b) Chấp hành đúng chủ trương, chính sách và phápluật của Đảng và Nhà nước;

c) Có uy tín về phẩm chất chính trị,đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ chức,quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trìnhbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

4. Hiệutrưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Tham gia xâydựng quy hoạch phát triển, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc giáodục trẻ của từng năm học; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quảntrị, Uỷ ban nhân dân xã, phòng giáo dục và đào tạo;

b) Thành lập cáctổ chuyên môn, tổ văn phòng, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng tư vấntrong nhà trường, nhà trẻ, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo quy định;

c) Tiếp nhận,quản lý trẻ, điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ em; đề xuất khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo quy địnhcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sạch, đẹp, antoàn trong nhà trường, nhà trẻ tư thục;

d) Dự các lớp bồid­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; được hư­ởng chế độ phụ cấpvà các chính sách ưu đãi theo quy định;

đ) Tổ chức thực hiện các quyết địnhcủa Hội đồng quản trị; lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; báo cáo định kỳvề tài chính và các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ theo quy định; kiến nghịbiện pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực trình Hội đồng quản trị phêduyệt; thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc, nuôidưỡng, giáo dục trẻ và phát triển nhà trường, nhà trẻ;

e) Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sởvà tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, nhà trẻhoạt động.

g) Là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng tuyểndụng giáo viên; phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; khen th­ưởng, kỷ luậtđối với giáo viên, nhân viên theo quy định; thực hiện các quy định của Nhànước, quyết định của Hội đồng quản trị về lao động- tiền lương, tiền công, tiềnthưởng, bảo hiểm, trợ cấp xã hội và thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ các ngày lễtheo quy định cho cán bộ, giáo viên và nhân viên;

h) Đượctham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nếu không phải là thành viên)nhưng không có quyền biểu quyết. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng cóquyền bảo lưu ý kiến khi không nhất trí với quyết định của Hội đồng quản trị vàbáo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp; có thể được đề cử đồng thời là Chủtịch Hội đồng quản trị nếu có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 14 Quy chếnày.

5. Hiệutrưởng chỉ được quản lý một nhà trường hay một nhà trẻ tư thục.

Điều 16.Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Chủ nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là người đứng tên xin phép thành lập nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2. Tiêuchuẩn :

a) Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lậpnhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là công dân n­ướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Phẩmchất, đạo đức;

c) Sức khoẻtốt;

d) Có trìnhđộ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyênmôn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

3 . Nhiệmvụ và quyền hạn:

a) Nhiệm vụ:

- Chịutrách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và phòng giáo dục và đào tạovề hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục do mình quản lý;

- Lập kếhoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hàngnăm, báo cáo kết quả hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định của Uỷban nhân dân cấp xã và phòng giáo dục và đào tạo;

- Có tráchnhiệm đầu tư và quản lý cơ sở vật chất nhóm, lớp, trang thiết bị, đồ dùng, đồchơi, tài liệu phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo các quy địnhtại khoản 1 Điều 19, Điều 30 của Quy chế này;

- Tuyểnchọn giáo viên, nhân viên đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Quy chếnày; trực tiếp ký hợp đồng sử dụng giáo viên, nhân viên theo quy định của phápluật về hợp đồng lao động; hàng năm có kế hoạch kiểm tra sức khoẻ định kỳ chogiáo viên, nhân viên;

- Trả tiềnlương, tiền thưởng, bảo hiểm, trợ cấp xã hội và thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉcác ngày lễ theo quy định của nhà nước;

- Tiếpnhận, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dụctrẻ em; đề xuất khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo quy định; đảmbảo an toàn và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ, lớpmẫu giáo do mình quản lý;

- Công khai các nguồn thu, thực hiện thu chi tàichính theo quy định hiện hành.

b) Quyềnhạn:

- Được kýhợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Giám sátgiáo viên trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

- Được phépthỏa thuận mức học phí với phụ huynh học sinh;

- Được thamgia các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.

Điều 17.Ban kiểm tra tài chính

1. Ban kiểmtra tài chính do thành viên góp vốn bầu, gồm 3 đến 5 người, trong đó có đạidiện những người góp vốn, giáo viên nhân viên, đại diện cha mẹ trẻ em. Ban kiểmtra tài chính phải có ít nhất 1 thành viên có chuyên môn về kế toán với trìnhđộ tối thiểu là sơ cấp.

2. Ban kiểm tra tài chính có chức năng kiểm tra,giám sát mọi hoạt động tài chính của trường, thực hiện chế độ công khai tàichính định kỳ theo kỳ báo cáo tài chính.

3. Thànhviên Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, kế toán trưởng không tham gia ban kiểm tratài chính.

4. Hội đồngquản trị xác định cụ thể cơ cấu, quyền hạn, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Bankiểm tra tài chính .

Điều 18.Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể

Tổ chứcĐảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cáctổ chức xã hội khác hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của từngtổ chức nhằm giúp nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụcthực hiện mục tiêu giáo dục.

Điều 19.Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

1.Trẻ em đ­ược tổ chức theo nhóm trẻhoặc lớp mẫu giáo.

a) Đối với nhóm trẻ: trẻ em từ 3 tháng tuổi đến36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻđược quy định như sau:

- Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15trẻ;

- Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi:20 trẻ;

- Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi:25 trẻ.

b) Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ batuổi đến sáu tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong mộtlớp mẫu giáo được quy định như sau:

- Lớp mẫu giáo 3- 4 tuổi: 25 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ;

- Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ.

c) Nếu số lượng trẻ em trong mỗinhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ được quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản1 của Điều này thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép;

d) Nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có mộttrẻ khuyết tật học hòa nhập thì số trẻ của lớp được giảm 5 trẻ so với quy địnhtại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá haitrẻ cùng một loại khuyết tật;

đ) Mỗi nhómtrẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành. Nếu nhóm,lớp có từ 2 giáo viên trở lên thì phải có 1 giáo viên phụ trách chính.

2. Tuỳ theo điều kiện địa phương, nhàtrường, nhà trẻ có thể mở thêm nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo ở những địa bàn khácnhau (trong cùng 1 quận, huyện) để thuận tiện cho trẻ đi học (gọi là điểmtrường). Mỗi nhà trường, nhà trẻ tư thục không được quá 7 điểm trường.

Điều 20.Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

1. Nhà trường,nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có trách nhiệm thực hiện chươngtrình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Nhàtrường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tổ chức hoạt động vàthực hiện đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy địnhtại Điều 24, Điều 26 Điều lệ trường mầm non; quan tâm để trẻ dân tộc thiểu sốđược giao tiếp bằng tiếng Việt; trẻ khuyết tật được giáo dục hòa nhập.

3. Có hệthống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theoquy định tại Điều 25, Điều lệ trường mầm non. Đối với những nơi tổ chức bán trúphải có thực đơn cho trẻ ăn hàng ngày và có sổ theo dõi thu, chi tiền ăn củatrẻ.

Điều 21. Quan hệ giữa nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục với gia đình và xã hội

1. Nhàtrường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụcchủ độngphốihợp với cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan để thựchiện:

a) Tuyên truyền phổ biến kiến thứckhoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng; Phối hợp với cơ quan y tế thựchiện phòng bệnh, khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em;

b) Huy độngcác nguồn lực của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục mầm non; góp phần xâydựng cơ sở vật chất; xây dựng môi tr­ường giáo dục lành mạnh, an toàn; nhằmnâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Gia đìnhcó trách nhiệm thường xuyên liên hệ và tham gia các hoạt động của nhà trường,nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để được thông báo kịp thời tìnhhình của trẻ em nhằm phối hợp và thống nhất trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ em.

3. Nhàtrường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có Ban đại diện cha mẹtrẻ em. Ban đại diện cha mẹ trẻ em tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Ban đạidiện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; phối hợp,tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhằm đảm bảo mục tiêu và chất lượng chăm sóc giáodục trẻ em.

4. Hàng nămnhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải ký kết hợpđồng dân sự giữa cơ sở giáo dục mầm non với Ban đại diện cha mẹ trẻ em hoặctừng phụ huynh về việc đảm bảo an toàn cho trẻ.

ChươngIV

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ TRẺ EM

Điều 22.Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên, nhân viên

1. Tiêuchuẩn

a) Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻem;

c) Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm;

d) Giáo viên mầm non phải có bằng trung cấp sư phạm mầmnon, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm khác, phải cóchứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày. Nhân viên y tế, kế toáncó bằng trung cấp theo chuyên môn được giao;

e) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ dân tộc thiểu số,ng­ười nuôi dạy trẻ phải nói tiếng Việt và có khả năng giao tiếp với trẻ bằngtiếng dân tộc;

g) Đối với những nơi khó khăn, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đượcthành lập có thể chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, người nuôidạy trẻ phải được bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non tối thiểu 3 tháng do cơquan quản lý giáo dục địa phương tổ chức. Điều đó phải được ghi cụ thể trong hồsơ xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

2. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã kývới Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc chủ đầu tư;

b)[18] Thực hiện các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chămsóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch; xây dựngmôi trường chăm sóc, giáo dục; tổ chức các hoạt động và chịu trách nhiệm vềchất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; quản lý và đánh giá sự pháttriển của trẻ em. Tham gia các hoạt động khác của trường. Bảo đảm an toàn chotrẻ trong thời gian ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tưthục; tham gia công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

c) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín củanhà giáo; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệcác quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

d) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy chocha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình để thực hiện mục tiêu giáo dục;

g) Rèn luyện sức khỏe; học tập văn hóa; bồi dưỡng chuyênmôn nghiệp vụ hàng năm để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

h) Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của phápluật, nhà trường và quyết định của Hiệu trưởng.

3. Quyềnhạn:

a) Đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

b) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của phápluật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

d) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của phápluật;

đ) Giáo viên, nhân viên được hưởng chế độ tiền lương, tiềncông, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác theo quy địnhcủa pháp luật và hợp đồng lao động;

e) Giáo viên, nhân viên trong nhà trường, nhà trẻ, nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đuavà các danh hiệu cao quý khác do Nhà nước phong tặng theo Luật Thi đua khenthưởng.

Điều23. Những hành vi giáo viên và nhân viên không được làm

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em vàđồng nghiệp.

2. Xuyên tạc nội dung giáo dục.

3. Đối xử không công bằng với trẻ em.

4. Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, làm việc riêng khi đang tổchức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

5. Giáo viên không được bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén chươngtrình nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục.

6. Có biểu hiện tiêu cực trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáodục trẻ

Điều24. Quyền và nhiệm vụ của trẻ em

1. Trẻ emở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có những quyềnsau:

a) Được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáodục theo mục tiêu, kế hoạch giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu:khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập;

c) Được tham gia các hoạt động nhằmphát triển năng khiếu. Trẻ khuyết tật đư­ợc chăm sóc và giáo dục hòa nhập theoquy định;

d) Trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phùhợp lứa tuổi, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi và học tập;

đ) Được hưởng các quyền khác theoquy định của pháp luật.

2.Yêucầu đối với trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tưthục

a) Trẻ chuyêncần, tham gia các hoạt động chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ em;

b) Có lời nói, cử chỉ lễ phép, có thói quen vệ sinh vănminh phù hợp lứa tuổi;

d) Giữ gìnvệ sinh cá nhân, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nhà trường, nhà trẻ và nơi công cộng.

ChươngV

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều25. Chế độ tài chính

1. Nhà trường,nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động trên nguyên tắc tựcân đối thu chi, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Thực hiện các quyđịnh của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, thanh tra của cơ quan có thẩmquyền theo quy định hiện hành.

2. Thựchiện chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán, thống kê và chế độ chính sáchtheo quy định của Nhà nước đối với các đơn vị ngoài công lập trong lĩnh vựcgiáo dục.

Điều26. Huy động vốn

1. Nhàtrường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được vay tín dụng đầutư phát triển của Nhà nước với hình thức ưu đãi theo quy định của pháp luật.

2. Nhàtrường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được vay vốn của các tổchức kinh tế, cá nhân để đầu tư phát triển cơ sở vật chất; lãi suất huy động vàthời hạn huy động vốn do chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc chủ đầu tư thỏa thuậnvới tổ chức, cá nhân cho vay theo quy định của pháp luật.

3. Nhàtrường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được phép huy động vốndưới dạng đóng góp cổ phần, góp vốn từ người lao động trong đơn vị, huy độngcác nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổchức kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước. Nội dung huy độngvốn dưới dạng cổ phần phải được thể hiện trong Đề án thành lập trường.

4. Vốn bổsung từ kết quả hoạt động tài chính hàng năm.

Điều 27. Nội dungthu, chi

1. Nội dung thu:

Ngoài các nguồn vốn cóđược từ Điều 26 của Quy chế này, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục được:

- Thu học phí: đượcthỏa thuận với phụ huynh học sinh trên cơ sở chế độ, chính sách chung của Nhànước về học phí;

- Thu tiền ăn và phụcvụ trẻ bán trú (nếu có) được thực hiện trên nguyên tắc thu đủ – chi đủ, khôngkinh doanh thu lợi nhuận;

- Kinh phí nhà nướccấp thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng, thực hiện các đề tài nghiêncứu khoa học, hỗ trợ cho đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, thực hiện các chươngtrình mục tiêu quốc gia (nếu có);

- Cáckhoản tài trợ, hỗ trợ, quà biếu, tặng, các khoản thu hợp pháp khác theo quyđịnh của Pháp luật.

2. Nội dung chi:

a) Chi tiền lương, phụcấp lương, tiền công, tiền thưởng; các khoản đóng góp bảo hiểm; hoạt động đoànthể; các khoản chi phí cho hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao trình độcho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường;

b) Chi tiền ăn và phụcvụ trẻ bán trú (nếu có);

c) Chi quản lý hànhchính;

d) Chi đầu tư xâydựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; tài liệu giảngdạy và học tập ; chi trả tiền thuê cơ sở vật chất (nếu có);

đ) Chi khấu hao tàisản cố định;

e) Chi thực hiện nghĩavụ thuế đối với cơ quan Nhà nước;

g) Chi phúc lợi tậpthể, khen thưởng;

h) Các khoản chi hợppháp khác.

Điều 28. Quản lý vàsử dụng tài chính

1. Đối với vốn vay,vốn huy động

a) Nhà trường, nhàtrẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải quản lý chặt chẽ, sử dụng đúngmục đích, có hiệu quả vốn vay, vốn huy động như đã cam kết với tổ chức, cá nhâncho vay vốn;

b) Căn cứ vào kết quảhoạt động tài chính hàng năm, sau khi đã chi trả các khoản chi phí cần thiếtnếu còn dư thì được trích lập quỹ dự phòng và chia lãi cho các thành viên gópvốn.

2. Nội dung các khoảnchi và mức chi do nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụctự quyết định và chịu trách nhiệm, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định củaNhà nước. Các nội dung chi phải được theo dõi, phản ánh đầy đủ trên sổ sách kếtoán. Việc trích lập quỹ dự phòng, chia lãi cho các thành viên góp vốn do Hộiđồng quản trị hoặc chủ đầu tư quyết định phù hợp với Quy chế tổ chức, hoạt độngvà Điều lệ nhà trường.

3. Nhà trường, nhàtrẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải thường xuyên tự kiểm tra,nghiêm chỉnh chấp hành việc kiểm tra của cơ quan tài chính cấp trên theo quyđịnh của Nhà nước về việc sử dụng kinh phí và tình hình tăng, giảm nguồn vốncủa nhà trường.

4. Định kỳ hàng quý vàhàng năm, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải lậpbáo cáo hoạt động tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơquan thuế cùng cấp theo chế độ kế toán hiện hành áp dụng cho các cơ sở cung ứngdịch vụ ngoài công lập. Tổ chức công tác kế toán, thống kê theo quy định củapháp luật.

5. Hàng năm, nhàtrường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thực hiện công khaihoạt động tài chính: mức thu học phí, các khoản thu và các khoản chi.

Điều 29. Yêu cầu vềcơ sở vật chất, trang thiết bị đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Nhà trường, nhà trẻ tư thục phải đảm bảo cácyêu cầu quy định tại Mục 1, Chương 4, Điều lệ trường mầm non và các yêu cầu cụthể dưới đây:

a) Nhà trường, nhà trẻ được đặt tại khu dân cưphù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường, lớp; đảm bảo các quyđịnh về an toàn và vệ sinh trường học;

b) Khuôn viên của nhà trường, nhà trẻ phải cótường bao ngăn cách với bên ngoài, có cổng đảm bảo an toàn cho trẻ em.

c ) Biển tên nhà trường, nhà trẻ tư thục đượcghi bằng tiếng Việt gồm các nội dung sau:

- Tên của Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, thịxã, thành phố thuộc tỉnh - Tên phòng giáo dục và đào tạo;

- Tên riêng của nhà trường hoặc nhà trẻ theoquyết định cho phép thành lập; con dấu và giấy tờ giao dịch;

- Địa chỉ, số điện thoại, số quyết định cho phépthành lập nhà trường, nhà trẻ.

2. Yêu cầu chung về các công trình xây dựng

a) Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách vềtiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành; xây dựngkhối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với khối phục vụ;

b) Bố trí công trình cần đảm bảo an toàn, đápứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo độ tuổi; có lối thoát hiểmphòng khi có sự cố và trang bị đầy đủ phương tiện theo quy định về phòng cháy,chữa cháy;

c) Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếpcận và sử dụng thuận tiện.

3. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

a) Phòng sinh hoạt chung: Diện tích trung bìnhtối thiểu 1,5m2 cho một trẻ; đủ ánh sáng, thoáng; mát; nền nhà lángxi măng, lát gạch hoặc gỗ; có các thiết bị tối thiểu sau:

- Bàn, ghế của trẻ đúng quy cách và đủ cho sốtrẻ trong lớp;

- Bàn, ghế, bảng chogiáo viên;

- Hệ thống tủ, kệ, giáđựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu;

- Hệ thống đèn, quạt;

Có thể sử dụng phòngsinh hoạt chung làm nơi ăn, ngủ cho trẻ mẫu giáo.

b) Phòng ngủ: Diệntích trung bình tối thiểu 1,2m2 cho một trẻ; đảm bảo yên tĩnh, thoángmát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; có một số đồ dùng tối thiểu sau: Gường,chiếu, chăn, gối, màn, quạt ...

c) Phòng vệ sinh: Diệntích trung bình tối thiểu 0,4 m2 cho một trẻ; có đủ nước cho trẻdùng, có vòi nước rửa tay, vòi tắm. Đối với trẻ nhà trẻ có ghế ngồi bô hoặcmáng tiểu, bệ xí cho trẻ 24 - 36 tháng. Đối với trẻ mẫu giáo có chỗ đi tiểu vàbệ xí cho trẻ em trai và trẻ em gái riêng;

d) Hiên chơi: Chiềurộng tối thiểu 1,8m; có lan can bao quanh cao 1m, đảm bảo an toàn cho trẻ.

4. Nhà bếp

a) Có khu sơ chế, chế biến, nấu ăn, chia thức ănđược thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều;

b) Nhà bếp phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Có đủ nước sạch phục vụ sinh hoạt;

- Có đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn bán trú tạitrường;

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; có tủ lạnhlưu mẫu thực phẩm của trẻ em ăn bán trú theo quy định;

- Đảm bảo việc xử lý các chất thải đúng quy địnhvà yêu cầu phòng chống cháy nổ.

5. Khối phòng khác:

a) Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dụcthể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

b) Khối phòng hành chính quản trị: Văn phòng;phòng ban giám hiệu; phòng hành chính quản trị; phòng Y tế.

6. Yêu cầu về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tàiliệu

a) Có đủ thiết bị, đồ dùng,đồ chơi, tài liệu theo danh mục, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửdụng có hiệu quả trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Nếu các thiết bị, đồdùng, đồ chơi, tài liệu ngoài danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành phảiđảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ em mầm non; không nằm trongdanh mục cấm nhập khẩu của Chính phủ;

b) Các thiết bị, đồ dùng, đồchơi, tài liệu được bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thườngxuyên; có hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻtheo quy định tại Điều 25 Điều lệ trường mầm non.

7. Sân vườn: Có sân chơi, đồ chơi ngoài trời vàcây xanh.

Điều 30. Điều kiệntối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độclập tư thục

1. Nhóm trẻ, lớp mẫugiáo độc lập tư thục phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu quy định tại Mục 2,Chương 2, Điều lệ trường mầm non, các yêu cầu cụ thể sau:

a) Biển tên nhóm trẻ, lớpmẫu giáo độc lập tư thục được ghi bằng tiếng Việt, bao gồm những nội dung sau:tên nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo, địa chỉ, số điện thoại, số quyết định theoquyết định cho phép thành lập;

b) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục không dột nát, được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, đảm bảoan toàn, thoáng, mát, đủ ánh sáng, sàn nhà láng xi măng hoặc lát gạch hay bằnggỗ, được vệ sinh sạch sẽ;

a) Phòng nuôi dưỡng, chămsóc, giáo dục có diện tích trung bình tối thiểu 1,5 m2 cho một trẻ;

b) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục phải có hàng rào, cổng và chỗ chơi an toàn cho trẻ; phòng vệsinh với diện tích trung bình tối thiểu 0,4 m2 cho một trẻ, có đủnước sạch cho trẻ dùng, thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ mầm non;

2. Trang thiết bị tối thiểu cho một nhóm trẻ ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục

a) Đối vớinhóm trẻ:

- Có đủ giường nằm, chiếu, chăn, gối, màn; đồ dùng cá nhâncho trẻ như khăn mặt, ca, cốc uống nước; dụng cụ đựng nước uống và đủ nước uốnghàng ngày cho trẻ; có đủ bô, nước dùng cho trẻ hàng ngày;

- Có đủ phương tiện, đồ dùng, đồ chơi và tài liệu cho hoạtđộng chơi và chơi - tập có chủ đích; giá để đồ dùng, đồ chơi;

- Có đồdùng, tài liệu cho giáo viên: Chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non do Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạtđộng chăm sóc, giáo dục trẻ; sổ theo dõi trẻ; sổ kế hoạch chăm sóc, giáo dụctrẻ, sổ theo dõi tài sản của nhóm trẻ; tài liệu dùng để phổ biến kiến thức nuôidạy con cho cha mẹ.

b) Đối vớilớp mẫu giáo

- Có bàn,ghế đúng quy cách, một bàn và hai ghế cho hai trẻ; có bàn, ghế và bảng cho giáoviên;

- Có đủ đồchơi, tài liệu, đồ dùng cho hoạt động học có chủ đích;

- Có đồchơi và đồ dùng tự tạo bằng nguyên vật liệu địa phương; có kệ (giá) để đồ dùng,đồ chơi;

- Có đồdùng, tài liệu cho giáo viên gồm: bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện hoạt độngchăm sóc, giáo dục trẻ; sổ theo dõi trẻ; sổ kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ,sổ theo dõi tài sản của lớp mẫu giáo, tài liệu dùng để phổ biến kiến thứcnuôi dạy con cho cha mẹ;

- Đối vớilớp bán trú: có giường nằm, chăn, gối, màn cho trẻ, đảm bảo đủ ấm về mùa đông,thoáng mát về mùa hè;

- Có đủ đồdùng cá nhân cho trẻ: bát, thìa, ca, cốc, khăn mặt, bát, đồ dùng học tập;

- Có đủnước sạch để dùng, đủ nước chín cho trẻ uống hàng ngày;

c) Cácthiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu phải đảm bảo tính giáo dục, vệ sinh, antoàn, phù hợp với trẻ em mầm non; không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu củaChính phủ;

d) Bếp ăn:vị trí bếp ăn đặt riêng, xa nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; đảm bảo an toàn cho trẻ vàngười sử dụng, được sắp xếp theo dây chuyền hoạt động một chiều, thực hiện vệsinh thực phẩm.

Điều 31.Quản lý và sử dụng tài sản

1. Tài sảncủa nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bao gồm tài sảncá nhân, tập thể tham gia góp vốn khi thành lập và phần tài sản được hình thànhtrong quá trình hoạt động (kể cả tài sản được hiến, tặng hoặc viện trợ khônghoàn lại). Tài sản không được chia cho các cá nhân, chỉ sử dụng cho lợi íchchung của trường.

2. Theođịnh kỳ hàng năm, nhà trường, nhà trẻ thành lập hội đồng kiểm kê định giá trịgiá tài sản và tái đầu tư, bổ sung tài sản. Đối với tài sản không cần dùng hoặchết giá trị có thể thanh lý, bán, để thu hồi nguồn tài chính cho trường.

3. Trườnghợp chuyển đổi tài sản, chuyển nhượng tài sản hoặc ngừng hoạt động dạy học, nhàtrường thành lập ban thanh lý tài sản, tổ chức kiểm kê toàn bộ tài sản, thựchiện việc hoàn vốn cho những người đóng góp theo quy định hiện hành. Trường hợpnhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải giải thể thìvận dụng trình tự, thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản.

ChươngVI

THANH TRA, KIỂM TRA, KHENTHƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 32.Thanh tra, kiểm tra

1.Nhà trường, nhà trẻ, nhómtrẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có tráchnhiệm thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra các hoạt động theo quy định hiệnhành.

2. Cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm kiểm tra, kiểm định chấtlượng, thanh tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức vàhoạt động của trường mầm non tưthục và giải quyết kịp thời các khiếu nại,tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo Luật Khiếu nại tố cáo và Pháp lệnhThanh tra .

Điều 33. Khen thưởng

Tập thể, cá nhân cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụccó nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệpgiáo dục mầm non được khen thưởng theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng.

Điều 34. Xử lý vi phạm

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ,lớp mẫu giáo độc lập tư thục không đượcphép cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở củanhà trường nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu để tiến hành các hoạt động trái với pháp luật và thực hiện các hành vi thươngmại hóa hoạt động giáo dục, vụ lợi, không đúng với mục tiêu đề án hoạt động củanhà trường.

2.[19] Trongtrường hợp có đủ căn cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáođộc lập tư thục không chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quyđịnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không bảo đảm an toàn và chất lượng nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; không bảo đảm yêu cầu tối thiểu về cơ sở vậtchất, trang thiết bị; hoặc không có quyết định cho phép thành lập và cho phéphoạt động giáo dục mà vẫn hoạt động thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo mộttrong các hình thức sau:

a) Nhắc nhởbằng văn bản;

b) Xử phạthành chính theo quy định hiện hành;

c) Tạm ngừngcông tác của cá nhân, cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc tạm ngừng hoạt độnggiáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục;

d) Đình chỉhoạt động hoặc giải thể;

đ) Kiếnnghị xử lý theo quy định của pháp luật./.

[1]Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có căncứ ban hành như sau:

Căn cứ Luật Giáodục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáodục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căncứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ- CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căncứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy địnhtrách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết địnhsố 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điềulệ Trường mầm non.

Theođề nghị của Vụ trưởng vụ Giáo dục Mầm non,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:”

[2]Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vàhoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kểtừ ngày 26 tháng 8 năm 2008 quy định như sau:

Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 8 năm 2011. Các quy địnhtrước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịutrách nhiệm thi hành Thông tư này.”

[3]Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tưthục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 29tháng 8 năm 2011.

[4]Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tưthục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 29tháng 8 năm 2011.

[5]Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tưthục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 29tháng 8 năm 2011.

[6]Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tưthục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 29tháng 8 năm 2011.

[7]Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tưthục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 29tháng 8 năm 2011.

[8]Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tưthục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 29tháng 8 năm 2011.

[9]Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tưthục ban hành kèm theo Quyết định số41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 29tháng 8 năm 2011.

[10] Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 1 củaThông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[11] Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 củaThông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[12] Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 1 củaThông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[13] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 1 củaThông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[14] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 1 củaThông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[15] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chếtổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[16] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chếtổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[17] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 13 Điều 1 củaThông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[18] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 14 Điều 1 củaThông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.

[19] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 15 Điều 1 củaThông tư số 28/2011/TT-BGDĐTvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt độngtrường mầm non tư thục ban hành kèmtheo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2011.