BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/VBHN-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ[1]

QUY ĐỊNH MỨC THU,CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG CAO TỐC THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH - TRUNG LƯƠNG

Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phísử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, có hiệu lựckể từ ngày 07 tháng 02 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm2012 sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tàichính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đườngbộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, có hiệu lực kể từ ngày 15tháng 10 năm 2012.

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị địnhsố 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương, như sau[2]”

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ đườngcao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương thực hiện theo quy định tại mục IIIphần I Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thôngtư số 90/2004/TT-BTC ); trừ các loại phương tiện không được phép lưu hành trênđường cao tốc theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quy trình thu phí

a) Tại làn vào: Người điều khiển phương tiện dừnglại tại cabin làn vào. Nhân viên thu phí phát cho người điều khiển phương tiệnVé vào đường cao tốc (có thể là: thẻ thông minh, vé từ, vé mã vạch,...). Trênvé có ghi các thông tin về địa điểm, tên, mã trạm ngõ vào đường cao tốc, phânloại xe;

b) Tại làn ra: Khi phương tiện tiến tới trạm ra,Người điều khiển phương tiện đưa Vé vào đường cao tốc cho nhân viên thu phí,đồng thời, nhận chứng từ thu phí và thanh toán tiền phí.

Điều 3. Biểu mức thu

Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sửdụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Điều 4. Chứng từ thu phí

Chứng từ thu phí đường bộ sử dụng tại các trạm thuphí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương thực hiện theo quy địnhtại mục I phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC .

Điều 5. Quản lý và sử dụng tiền phí thu được

1. Phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố HồChí Minh - Trung Lương là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

a) Cơ quan thu phí được trích để lại 7% số tiền phísử dụng đường bộ thực thu được để trang trải cho hoạt động thu phí.

a.1) Chi hoạt động thường xuyên tổ chức thu phí:

- Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương,các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí côngđoàn, bảo hiểm thất nghiệp);

- Chi phí quản lý: Công tác phí, hội nghị, thôngtin liên lạc, dịch vụ công cộng (tiền điện chiếu sáng trạm thu phí, nước vănphòng trạm thu phí), vật tư văn phòng, chi hội họp,...

- Chi tiền ăn giữa ca cho người lao động với mứcchi tối đa cho mỗi người không vượt quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quyđịnh;

- Chi bảo hộ lao động hoặc đồng phục theo chế độquy định (nếu có);

- Chi sửa chữa thường xuyên nhà cửa, thiết bị vănphòng, trạm thu phí;

- Chi thuê bảo vệ trạm thu phí (nếu có);

- Chi tiền vé, ấn chỉ phục vụ thu phí;

- Chi mua phụ tùng thay thế, thiết bị có giá trịnhỏ và công cụ lao động khác trực tiếp phục vụ thu phí;

- Chi phí gián tiếp của doanh nghiệp phục vụ côngtác thu phí (đối với doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ thu phí);

- Chi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thu phí và chithông tin tuyên truyền.

- Chi khác (nếu có).

a.2) Chi trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi chocán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí đường bộ. Mức trích lập 2 (hai) quỹ khenthưởng và phúc lợi bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) thánglương thực hiện nếu số thu cao hơn năm trước hoặc bằng 2 (hai) tháng lương thựchiện nếu số thu thấp hơn hoặc bằng số thu năm trước.

b) Tổng số tiền phí thực thu được, sau khi trừ sốtiền được trích theo tỷ lệ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, số còn lại(93%) cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản,mục của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp,quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ khôngđề cập tại Thông tư này được thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫnthi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện[3]

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07tháng 02 năm 2012. Thời gian bắt đầu thu phí kể từ khi Bộ Giao thông vận tảiban hành Quyết định cho phép thu phí.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vịđược Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đườngcao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướngmắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đểnghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

BIỂU MỨC THU PHÍSỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG CAO TỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRUNG LƯƠNG

(Ban hành kèmtheo Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính)

1. Biểu mức phí của các phương tiện như sau:

Số thứ tự

Loại phương tiện

Mệnh giá

(đồng/km)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng

1.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

1.500

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

2.200

4

Xe có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20fit

4.000

5

Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40fit[4]

6.000

2. Quãng đường giữa các trạm thu phí như sau:

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

10km

25km

40km

Bến Lức

10km

15km

30km

Tân An

25km

15km

15km

Thân Cửu Nghĩa

40km

30km

15km

3. Biểu mức phí cụ thể cho từng loại phương tiệnnhư sau:

3.1 Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2tấn và các loại xe buýt vận tải công cộng

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu nghĩa

Chợ Đệm

10.000

25.000

40.000

Bến Lức

10.000

15.000

30.000

Tân An

25.000

15.000

15.000

Thân Cửu Nghĩa

40.000

30.000

15.000

3.2. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có trọngtải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

15.000

37.000

60.000

Bến Lức

15.000

22.000

45.000

Tân An

37.000

22.000

22.000

Thân Cửu Nghĩa

60.000

45.000

22.000

3.3. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có trọng tảitừ 4 tấn đến dưới 10 tấn

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

22.000

55.000

88.000

Bến Lức

22.000

33.000

66.000

Tân An

55.000

33.000

33.000

Thân Cửu Nghĩa

88.000

66.000

33.000

3.4. Xe có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn vàxe chở hàng bằng Container 20fit

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

40.000

100.000

160.000

Bến Lức

40.000

60.000

120.000

Tân An

100.000

60.000

60.000

Thân Cửu Nghĩa

160.000

120.000

60.000

3.5. Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xechở hàng bằng Container 40fit[5]

Đơn vị tính: đồng

Ra

Vào

Chợ Đệm

Bến Lức

Tân An

Thân Cửu Nghĩa

Chợ Đệm

60.000

150.000

240.000

Bến Lức

60.000

90.000

180.000

Tân An

150.000

90.000

90.000

Thân Cửu Nghĩa

240.000

180.000

90.000

Ghi chú:

- Tải trọng của từng loại phương tiện áp dụng mệnhgiá trên là tải trọng theo thiết kế (trọng tải hàng hóa), căn cứ vào Giấy chứngnhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đối với việc áp dụng mức thu phí đối với xe chởhàng bằng Container (bao gồm cả đầu kéo moóc chuyên dùng): Áp dụng mức thu theotải trọng thiết kế của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng, kểcả trường hợp chở hàng bằng Container có tải trọng ít hơn tải trọng thiết kếvẫn áp dụng mức thu theo tải trọng thiết kế./.[1]Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:

- Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phísử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, có hiệu lựckể từ ngày 07 tháng 02 năm 2012;

- Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm2012 sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tàichính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đườngbộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, có hiệu lực kể từ ngày 15tháng 10 năm 2012.

Nội dung tại Văn bản hợp nhất này không làm thayđổi nội dung và hiệu lực của 02 Thông tư trên.

[2]Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2012 sửa đổi Thông tư số14/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố HồChí Minh - Trung Lương có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị địnhsố 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổiThông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thànhphố Hồ Chí Minh - Trung Lương, như sau:”

[3]Điều 2 Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2012 sửa đổi Thông tư số14/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố HồChí Minh - Trung Lương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012quy định như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2012.

2. Các nội dung khác không quy định tại Thông tưnày vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướngmắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đểnghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.”

[4]Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số143/2012/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2012 sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012.

[5]Mục này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số143/2012/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2012 sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - TrungLương, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012.