VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

LUẬT

DOANHNGHIỆP

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006,được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liênquan đến đầu tư xây dựng cơ bản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009;

2. Luật số 37/2013/QH13 ngày 20tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp,có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luậtnày quy định về doanh nghiệp1.

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Luật này quy định về việc thành lập,tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đâygọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thànhphần kinh tế.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đếnviệc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp.

Điều 3. Áp dụngLuật doanh nghiệp, điều ước quốc tế và các luật có liên quan

1. Việc thành lập, tổ chức quản lývà hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy địnhcủa Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp đặc thù liên quan đếnviệc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp được quy định tạiLuật khác thì áp dụng theo quy định của Luật đó.

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định củaLuật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế.

Điều 4. Giảithích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp là tổ chứckinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kýkinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt độngkinh doanh.

2. Kinh doanh là việc thựchiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sảnxuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đíchsinh lợi.

3. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ cóđầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được kê khai đầy đủ theoquy định của pháp luật.

4. Góp vốn là việc đưa tài sảnvào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tàisản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trịquyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật,các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn củacông ty.

5. Phần vốn góp là tỷ lệ vốnmà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ.

6. Vốn điều lệ là số vốn docác thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và đượcghi vào Điều lệ công ty.

7. Vốn pháp định là mức vốntối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

8. Vốn có quyền biểu quyếtlà phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về nhữngvấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổđông.

9. Cổ tức là khoản lợi nhuậnròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợinhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

10. Thành viên sáng lập làngười góp vốn, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiêncủa công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

11. Cổ đông là người sở hữuít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đôngtham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổphần.

12. Thành viên hợp danh là thànhviên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công tyhợp danh.

13. Người quản lý doanh nghiệplà chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợpdanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quảntrị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ côngty quy định.

14. Người đại diện theo ủy quyềnlà cá nhân được thành viên, cổ đông là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty cổ phần ủy quyền bằng văn bản thực hiện các quyền của mình tại công tytheo quy định của Luật này.

15. Một công ty được coi là công tymẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặctổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếpbổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi,bổ sung Điều lệ của công ty đó.

16. Tổ chức lại doanh nghiệplà việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp.

17. Người có liên quan là tổchức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong cáctrường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ, người quản lý côngty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con;

b) Công ty con đối với công ty mẹ;

c) Người hoặc nhóm người có khảnăng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cáccơ quan quản lý doanh nghiệp;

d) Người quản lý doanh nghiệp;

đ) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹnuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý doanh nghiệp hoặc củathành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diệncho những người quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó những ngườiquy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phốiviệc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;

h) Nhóm người thỏa thuận cùng phốihợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phốiviệc ra quyết định của công ty.

18. Phần vốn góp sở hữu nhà nướclà phần vốn góp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác củaNhà nước do một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế làm đại diện chủ sở hữu.

Cổ phần sở hữu nhà nước là cổphần được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác của Nhà nướcdo một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế làm đại diện chủ sở hữu.

19. Giá thị trường của phần vốngóp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc giá do mộttổ chức định giá chuyên nghiệp xác định.

20. Quốc tịch của doanh nghiệplà quốc tịch của nước, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp thành lập, đăng ký kinhdoanh.

21. Địa chỉ thường trú là địachỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặcđịa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký vớidoanh nghiệp để làm địa chỉ liên hệ.

22. Doanh nghiệp nhà nước là doanhnghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Điều 5. Bảo đảmcủa Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

1. Nhà nước công nhận sự tồn tạilâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luậtnày; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệthình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạtđộng kinh doanh.

2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyềnsở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác củadoanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp củadoanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịchthu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp thật cần thiết vì lý doquốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tàisản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được thanh toán hoặc bồi thường theo giáthị trường tại thời điểm công bố trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặcbồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữacác loại hình doanh nghiệp.

Điều 6. Tổ chứcchính trị và tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật vàtheo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng,tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập và tham gia hoạt động trongcác tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Ngành,nghề và điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phầnkinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

2. Đối với ngành, nghề mà pháp luậtvề đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệpchỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu màdoanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, đượcthể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứngchỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn phápđịnh hoặc yêu cầu khác.

3. Cấm hoạt động kinh doanh gâyphương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịchsử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khỏe của nhân dân, làmhủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

Chính phủ quy định cụ thể danh mụcngành, nghề kinh doanh bị cấm.

4. Chính phủ định kỳ rà soát, đánhgiá lại toàn bộ hoặc một phần các điều kiện kinh doanh; bãi bỏ hoặc kiến nghị bãibỏ các điều kiện không còn phù hợp; sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các điều kiệnbất hợp lý; ban hành hoặc kiến nghị ban hành điều kiện kinh doanh mới theo yêucầu quản lý nhà nước.

5. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinhdoanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Điều 8. Quyền củadoanh nghiệp

1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựachọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quymô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiệnthuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Lựa chọn hình thức, phương thứchuy động, phân bổ và sử dụng vốn.

3. Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng và ký kết hợp đồng.

4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Tuyển dụng, thuê và sử dụng laođộng theo yêu cầu kinh doanh.

6. Chủ động ứng dụng khoa học côngnghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

7. Tự chủ quyết định các công việckinh doanh và quan hệ nội bộ.

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạttài sản của doanh nghiệp.

9. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp cácnguồn lực không được pháp luật quy định.

10. Khiếu nại, tố cáo theo quy địnhcủa pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

11. Trực tiếp hoặc thông qua ngườiđại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

12. Các quyền khác theo quy định củapháp luật.

Điều 9. Nghĩa vụcủa doanh nghiệp

1. Hoạt động kinh doanh theo đúngngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiệnkinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh cóđiều kiện.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập vànộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định củapháp luật về kế toán.

3. Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế,nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền, lợi ích của ngườilao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của phápluật về bảo hiểm.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm vềchất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện chế độ thống kê theo quyđịnh của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanhnghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyềntheo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếuchính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

7. Tuân thủ quy định của pháp luậtvề quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường,bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

8. Các nghĩa vụ khác theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 10. Quyềnvà nghĩa vụ của doanh nghiệp có sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ côngích

1. Các quyền và nghĩa vụ quy định tạiĐiều 8, Điều 9 và các quy định khác có liên quan của Luật này.

2. Được hạch toán và bù đắp chi phítheo giá thực hiện thầu hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quannhà nước có thẩm quyền.

3. Được bảo đảm thời hạn sản xuất,cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý.

4. Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịchvụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơquan nhà nước có thẩm quyền quy định.

5. Bảo đảm các điều kiện công bằngvà thuận lợi như nhau cho mọi đối tượng khách hàng.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luậtvà khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm,dịch vụ cung ứng.

7. Các quyền và nghĩa vụ khác theoquy định của pháp luật.

Điều 11. Cáchành vi bị cấm

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh cho người không đủ điều kiện hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh cho người đủ điều kiện theo quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiềnhà, cản trở, sách nhiễu người yêu cầu đăng ký kinh doanh và hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp.

2. Hoạt động kinh doanh dưới hìnhthức doanh nghiệp mà không đăng ký kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bịthu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Kê khai không trung thực, khôngchính xác nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh; kê khai không trung thực, khôngchính xác, không kịp thời những thay đổi trong nội dung hồ sơ đăng ký kinhdoanh.

4. Kê khai khống vốn đăng ký, khônggóp đủ và đúng hạn số vốn như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn khôngđúng giá trị thực tế.

5. Hoạt động trái pháp luật, lừa đảo;kinh doanh các ngành, nghề cấm kinh doanh.

6. Kinh doanh các ngành, nghề kinhdoanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của phápluật.

7. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên,cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền theo quy định của Luật này và Điềulệ công ty.

8. Các hành vi bị cấm khác theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 12. Chế độlưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

1. Tùy theo loại hình, doanh nghiệpphải lưu giữ các tài liệu sau đây:

a) Điều lệ công ty; sửa đổi, bổsung Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viênhoặc sổ đăng ký cổ đông;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chấtlượng sản phẩm; các giấy phép và giấy chứng nhận khác;

c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyềnsở hữu tài sản của công ty;

d) Biên bản họp Hội đồng thànhviên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;

đ) Bản cáo bạch để phát hành chứngkhoán;

e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kếtluận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;

g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán,báo cáo tài chính hàng năm;

h) Các tài liệu khác theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Doanh nghiệp phải lưu giữ cáctài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính; thời hạn lưu giữ thực hiệntheo quy định của pháp luật.

Chương 2.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆPVÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 13. Quyềnthành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức,cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theoquy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây khôngđược quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượngvũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệpkinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy địnhcủa pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhânchuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân độinhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vịthuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệpvụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làmđại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệpkhác;

đ) Người chưa thành niên; người bịhạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạttù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy địnhcủa pháp luật về phá sản.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổphần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợpdanh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân sau đây khôngđược mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượngvũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp đểthu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốnvào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 14. Hợp đồngtrước đăng ký kinh doanh

1. Thành viên, cổ đông sáng lập hoặcngười đại diện theo ủy quyền được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lậpvà hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh.

2. Trường hợp doanh nghiệp đượcthành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợpđồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp doanh nghiệp không đượcthành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịutrách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm tài sản về việc thực hiện hợp đồngđó.

Điều 15. Trìnhtự đăng ký kinh doanh

1. Người thành lập doanh nghiệp nộpđủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này tại cơ quan đăng ký kinhdoanh có thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác củanội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cótrách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chốicấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn bản cho ngườithành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi,bổ sung.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh xemxét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh; không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấytờ khác không quy định tại Luật này.

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh gắn với dự án đầu tư cụ thể thực hiện theo quy định của phápluật về đầu tư.

Điều 16. Hồ sơđăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanhtheo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Bản sao Giấy chứng minh nhândân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định củacơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề màtheo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốcvà cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định củapháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 17. Hồ sơđăng ký kinh doanh của công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanhtheo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên, bản sao Giấychứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗithành viên.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định củacơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghềmà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của thànhviên hợp danh và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành, nghềmà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 18. Hồ sơđăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanhtheo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên và các giấytờ kèm theo sau đây:

a) Đối với thành viên là cá nhân: bảnsao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với thành viên là tổ chức: bảnsao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệutương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộchiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nướcngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơquan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng kýkinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định củacơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theoquy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốchoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề màtheo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 19. Hồ sơđăng ký kinh doanh của công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanhtheo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập vàcác giấy tờ kèm theo sau đây:

a) Đối với cổ đông là cá nhân: bảnsao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

b) Đối với cổ đông là tổ chức: bảnsao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệutương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộchiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nướcngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơquan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng kýkinh doanh.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định củacơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theoquy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốchoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề màtheo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 20. Hồ sơ,trình tự thủ tục, điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư của nhà đầutư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiệnvà nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầutư vào Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về đầutư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 21. Nộidung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

1. Tên doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanhnghiệp; số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có).

3. Ngành, nghề kinh doanh.

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốnđầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

5. Phần vốn góp của mỗi thành viênđối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đôngsáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào báncủa từng loại đối với công ty cổ phần.

6. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thườngtrú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợppháp khác của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của chủ sở hữucông ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty đối với côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của thành viên hoặc người đại diện theo ủyquyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trởlên; của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lậpđối với công ty cổ phần; của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Điều 22. Nộidung Điều lệ công ty

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chinhánh, văn phòng đại diện.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Vốn điều lệ; cách thức tăng vàgiảm vốn điều lệ.

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch vàcác đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổđông sáng lập đối với công ty cổ phần.

5. Phần vốn góp và giá trị vốn gópcủa mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; sốcổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phầnđược quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần.

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viênđối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với côngty cổ phần.

7. Cơ cấu tổ chức quản lý.

8. Người đại diện theo pháp luật đốivới công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

9. Thể thức thông qua quyết định củacông ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

10. Căn cứ và phương pháp xác địnhthù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặcKiểm soát viên.

11. Những trường hợp thành viên cóthể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặccổ phần đối với công ty cổ phần.

12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuậnsau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

13. Các trường hợp giải thể, trìnhtự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điềulệ công ty.

15. Họ, tên, chữ ký của các thànhviên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, củachủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đôngsáng lập, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổphần.

16. Các nội dung khác do thànhviên, cổ đông thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Điều 23. Danhsách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổđông sáng lập công ty cổ phần

Danh sách thành viên công ty tráchnhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần đượclập theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định và phải có các nộidung chủ yếu sau đây:

1. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địachỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên đối với công ty tráchnhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

2. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loạitài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn củatừng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số lượngcổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loạitài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

3. Họ, tên, chữ ký của người đại diệntheo pháp luật của thành viên, cổ đông sáng lập hoặc của đại diện theo ủy quyềncủa họ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của thành viên hợpdanh đối với công ty hợp danh.

Điều 24. Điềukiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanhkhông thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

2. Tên của doanh nghiệp được đặttheo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này;

3. Có trụ sở chính theo quy định tạikhoản 1 Điều 35 của Luật này;

4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợplệ theo quy định của pháp luật;

5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanhtheo quy định của pháp luật.

Lệ phí đăng ký kinh doanh được xácđịnh căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh; mức lệ phí cụ thể doChính phủ quy định.

Điều 25. Nộidung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanhnghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác của thành viên hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân; số quyết định thành lậphoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty, của thành viên hoặc cổ đôngsáng lập là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; họ,tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặcchứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh đối với công ty hợpdanh; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặcchứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc chủdoanh nghiệp tư nhân.

4. Vốn điều lệ đối với công tytrách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đãgóp và số cổ phần được quyền chào bán đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầuđối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanhngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định.

5. Ngành, nghề kinh doanh.

Điều 26. Thayđổi nội dung đăng ký kinh doanh

1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sởchính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốnđiều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp,thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề kháctrong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơquan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết địnhthay đổi.

2. Trường hợp có thay đổi nội dungcủa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh.

3. Trường hợp Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác,doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải trả phí.

Điều 27. Cungcấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

1. Trong thời hạn bảy ngày làm việc,kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi đăngký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhậnđó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùngcấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Tổ chức, cá nhân được quyền yêucầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinhdoanh; cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi đăngký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh và phải trả phítheo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cónghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về nội dung đăng ký kinhdoanh theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 28. Côngbố nội dung đăng ký kinh doanh

1. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạngthông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờbáo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp về các nội dung chủ yếu sauđây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Địa chỉ trụ sở chính của doanhnghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

c) Ngành, nghề kinh doanh;

d) Vốn điều lệ đối với công tytrách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã gópvà số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầuđối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanhngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;

đ) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, sốGiấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, sốquyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viênhoặc cổ đông sáng lập;

e) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

g) Nơi đăng ký kinh doanh.

2. Trong trường hợp thay đổi nộidung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đótrong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 29. Chuyểnquyền sở hữu tài sản

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữuhạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sảngóp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký hoặcgiá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữutài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối vớitài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng kýquyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản gópvốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tênvà địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứngminh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết địnhthành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản gópvốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốnđiều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diệntheo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằngtài sản không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ đượccoi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đãchuyển sang công ty.

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt độngkinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sởhữu cho doanh nghiệp.

Điều 30. Địnhgiá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là tiềnViệt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đôngsáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

2. Tài sản góp vốn khi thành lậpdoanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắcnhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tạithời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệmđối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữagiá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúcđịnh giá.

3. Tài sản góp vốn trong quá trìnhhoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổchức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệpđịnh giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấpthuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểmgóp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luậtcủa doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụtài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trịthực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

Điều 31. Têndoanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp phải viết đượcbằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ítnhất hai thành tố sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Tên doanh nghiệp phải được viếthoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Têndoanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệuvà ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều nàyvà các điều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từchối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Quyết định của cơ quanđăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

Điều 32. Nhữngđiều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầmlẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước,đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trườnghợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạmtruyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều 33. Têndoanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếngnước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng.Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặcdịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

2. Tên bằng tiếng nước ngoài củadoanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt củadoanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tàiliệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp đượcviết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Điều 34. Têntrùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là tên của doanh nghiệpyêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên củadoanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp sau đây được coilà tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

a) Tên bằng tiếng Việt của doanhnghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên bằng tiếng Việt của doanhnghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu“&”;

c) Tên viết tắt của doanh nghiệpyêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên bằng tiếng nước ngoài củadoanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệpđã đăng ký;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầuđăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứtự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trườnghợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký;

e) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầuđăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trướchoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầuđăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bằng các từ “miền bắc”,“miền nam”, “miền trung”, “miền tây”, “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa tươngtự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệpđã đăng ký.

Điều 35. Trụ sởchính của doanh nghiệp

1. Trụ sở chính của doanh nghiệp làđịa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam,có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thịtrấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

2. Doanh nghiệp phải thông báo thờigian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mườilăm ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 36. Con dấucủa doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có con dấu riêng.Con dấu của doanh nghiệp phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính củadoanh nghiệp. Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độsử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Con dấu là tài sản của doanhnghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quảnlý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, đượcsự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai.

Điều 37. Vănphòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụthuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích củadoanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đạidiện theo quy định của pháp luật.

2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc củadoanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanhnghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chinhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi hoạtđộng kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinhdoanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

4. Chi nhánh, văn phòng đại diện vàđịa điểm kinh doanh phải mang tên của doanh nghiệp, kèm theo phần bổ sung tươngứng xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đó.

5. Doanh nghiệp có quyền lập chinhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt mộthoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hànhchính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định.

Chương 3.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮUHẠN

MỤC 1. CÔNG TYTRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điều 38. Côngty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanhnghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cánhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm vềcác khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn camkết góp vào doanh nghiệp;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉđược chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn cótư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạnkhông được quyền phát hành cổ phần.

Điều 39. Thựchiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Thành viên phải góp vốn đầy đủvà đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viênthay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của cácthành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơquan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuậnsự thay đổi.

Người đại diện theo pháp luật củacông ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng kýkinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịutrách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậmtrễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

2. Trường hợp có thành viên khônggóp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ củathành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thườngthiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối màvẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lýtheo một trong các cách sau đây:

a) Một hoặc một số thành viên nhậngóp đủ số vốn chưa góp;

b) Huy động người khác cùng góp vốnvào công ty;

c) Các thành viên còn lại góp đủ sốvốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi số vốn còn lại được góp đủtheo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiênkhông còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dungđăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

4. Tại thời điểm góp đủ giá trị phầnvốn góp, thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứngnhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củacông ty;

b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

c) Vốn điều lệ của công ty;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khácđối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết địnhthành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

đ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp củathành viên;

e) Số và ngày cấp giấy chứng nhậnphần vốn góp;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diệntheo pháp luật của công ty.

5. Trường hợp giấy chứng nhận phầnvốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thànhviên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Điều 40. Sổđăng ký thành viên

1. Công ty phải lập sổ đăng kýthành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên phải có các nộidung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củacông ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyếtđịnh thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

c) Giá trị vốn góp tại thời điểmgóp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sảngóp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;

d) Chữ ký của thành viên là cá nhânhoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phầnvốn góp của từng thành viên.

2. Sổ đăng ký thành viên được lưugiữ tại trụ sở chính của công ty.

Điều 41. Quyềncủa thành viên

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữuhạn hai thành viên trở lên có các quyền sau đây:

a) Tham dự họp Hội đồng thành viên,thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thànhviên;

b) Có số phiếu biểu quyết tương ứngvới phần vốn góp;

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, saochép hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch,sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên,các giấy tờ và tài liệu khác của công ty;

d) Được chia lợi nhuận tương ứng vớiphần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tàichính khác theo quy định của pháp luật;

đ) Được chia giá trị tài sản còn lạicủa công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

e) Được ưu tiên góp thêm vốn vàocông ty khi công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặctoàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này;

g) Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốchoặc Tổng giám đốc khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi íchcủa thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật;

h) Định đoạt phần vốn góp của mìnhbằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định củapháp luật và Điều lệ công ty;

i) Các quyền khác theo quy định củaLuật này và Điều lệ công ty.

2. Thành viên hoặc nhóm thành viênsở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quyđịnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền yêu cầu triệu tậphọp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

3. Trường hợp công ty có một thànhviên sở hữu trên 75% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệkhác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 2 Điều này thì các thành viên thiểu số hợpnhau lại đương nhiên có quyền như quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 42. Nghĩavụ của thành viên

1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kếtvà chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trongphạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏicông ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và60 của Luật này.

2. Tuân thủ Điều lệ công ty.

3. Chấp hành quyết định của Hội đồngthành viên.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theoquy định của Luật này.

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khinhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịchkhác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đếnhạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

Điều 43. Mua lạiphần vốn góp

1. Thành viên có quyền yêu cầu côngty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đốivới quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dungtrong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồngthành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác quy định tạiĐiều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằngvăn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thôngqua quyết định vấn đề quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viênquy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phảimua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được địnhtheo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanhtoán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ vànghĩa vụ tài sản khác.

3. Nếu công ty không mua lại phần vốngóp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền chuyển nhượngphần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thànhviên.

Điều 44. Chuyểnnhượng phần vốn góp

Trừ trường hợp quy định tại khoản 6Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trởlên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho ngườikhác theo quy định sau đây:

1. Phải chào bán phần vốn đó chocác thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong côngty với cùng điều kiện;

2. Chỉ được chuyển nhượng cho ngườikhông phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặckhông mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

Điều 45. Xử lýphần vốn góp trong các trường hợp khác

1. Trong trường hợp thành viên làcá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúchoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty.

2. Trong trường hợp có thành viên bịhạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thànhviên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.

3. Phần vốn góp của thành viên đượccông ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 43 và Điều 44 của Luậtnày trong các trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế không muốn trởthành thành viên;

b) Người được tặng cho theo quy địnhtại khoản 5 Điều này không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;

c) Thành viên là tổ chức bị giải thểhoặc phá sản.

4. Trường hợp phần vốn góp củathành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhậnthừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theoquy định của pháp luật về dân sự.

5. Thành viên có quyền tặng cho mộtphần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho làngười có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên củacông ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thànhthành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

6. Trường hợp thành viên sử dụng phầnvốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đótheo một trong hai cách sau đây:

a) Trở thành thành viên của công tynếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốngóp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật này.

Điều 46. Cơ cấutổ chức quản lý công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn haithành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốchoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trởlên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, cóthể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩavụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểmsoát do Điều lệ công ty quy định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặcGiám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theoquy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phảithường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thìphải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty đểthực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 47. Hội đồngthành viên

1. Hội đồng thành viên gồm cácthành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chứcchỉ định người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệcông ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi nămphải họp một lần.

2. Hội đồng thành viên có các quyềnvà nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triểnvà kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điềulệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

c) Quyết định phương thức đầu tư vàdự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáotài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏhơn quy định tại Điều lệ công ty;

d) Quyết định giải pháp phát triểnthị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay,bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghitrong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷlệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịchHội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứthợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khácquy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thưởng vàlợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc,Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hàngnăm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của côngty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quảnlý công ty;

i) Quyết định thành lập công tycon, chi nhánh, văn phòng đại diện;

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ côngty;

l) Quyết định tổ chức lại công ty;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầuphá sản công ty;

n) Các quyền và nhiệm vụ khác theoquy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Điều 48. Ngườiđại diện theo ủy quyền

1. Việc chỉ định người đại diệntheo ủy quyền phải bằng văn bản, được thông báo đến công ty và cơ quan đăng kýkinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định. Thông báo phảicó các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốctịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

b) Tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấychứng nhận phần vốn góp;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác của người đại diện theo ủy quyền được chỉ định;

d) Thời hạn ủy quyền;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diệntheo pháp luật của thành viên, của người đại diện theo ủy quyền của thành viên.

Việc thay thế người đại diện theo ủyquyền phải được thông báo bằng văn bản cho công ty và cơ quan đăng ký kinhdoanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định và có hiệu lực kểtừ ngày công ty nhận được thông báo.

2. Người đại diện theo ủy quyền phảicó các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Không thuộc đối tượng bị cấmthành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Có trình độ chuyên môn, kinhnghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu củacông ty;

d) Đối với công ty con của công tycó phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì vợhoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột củangười quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹkhông được cử làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty con.

3. Người đại diện theo ủy quyềnnhân danh thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồngthành viên theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của thành viên đối với ngườiđại diện theo ủy quyền của mình trong việc thực hiện các quyền thành viên thôngqua Hội đồng thành viên đều không có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba.

4. Người đại diện theo ủy quyền cónghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thành viên; thực hiện các quyềnvà nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên một cách trung thực, cẩn trọng,tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của thành viên và công ty.

5. Người đại diện theo ủy quyền cósố phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp được ủy quyền.

Điều 49. Chủ tịchHội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên bầu một thànhviên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên cócác quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩnbị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩnbị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiếncác thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hộiđồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sátviệc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên kýcác quyết định của Hội đồng thành viên;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theoquy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồngthành viên không quá năm năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lạivới số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp Điều lệ công ty quy địnhChủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì các giấy tờgiao dịch phải ghi rõ điều đó.

5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịchHội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyềnvà nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điềulệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồngthành viên không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong sốcác thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thànhviên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Điều 50. Triệutập họp Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên được triệu tậphọp bất cứ khi nào theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêucầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 41của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sởchính của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Chủ tịch Hội đồng thành viên chuẩnbị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và triệu tập họpHội đồng thành viên. Thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trìnhhọp. Kiến nghị phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyếtđịnh thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; họ,tên, chữ ký của thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền;

b) Tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấpgiấy chứng nhận phần vốn góp;

c) Nội dung kiến nghị đưa vàochương trình họp;

d) Lý do kiến nghị.

Chủ tịch Hội đồng thành viên phảichấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp Hội đồng thành viên nếu kiếnnghị có đủ nội dung theo quy định được gửi đến trụ sở chính của công ty chậm nhấtmột ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiến nghị đượcđệ trình ngay trước khi họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thànhviên dự họp đồng ý.

2. Thông báo mời họp Hội đồng thànhviên có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện điện tửkhác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hộiđồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểmvà chương trình họp.

Chương trình và tài liệu họp phảiđược gửi cho thành viên công ty trước khi họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họpliên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phươnghướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, tổ chức lại hoặcgiải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất hai ngày làm việctrước ngày họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồngthành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên,nhóm thành viên theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 41 của Luật này trongthời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thànhviên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên; trong trường hợp này, nếu xét thấy cầnthiết, yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc tổ chức và tiến hành họpHội đồng thành viên; đồng thời, có quyền nhân danh mình hoặc nhân danh công tykhởi kiện Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc không thực hiện đúng nghĩa vụ quảnlý, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của họ.

4. Trường hợp Điều lệ công ty khôngquy định thì yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định tại khoản3 Điều này phải bằng văn bản, có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyếtđịnh thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; tỷ lệvốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên yêu cầu;

b) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hộiđồng thành viên và vấn đề cần giải quyết;

c) Dự kiến chương trình họp;

d) Họ, tên, chữ ký của từng thànhviên yêu cầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ.

5. Trường hợp yêu cầu triệu tập họpHội đồng thành viên không có đủ nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều này thìChủ tịch Hội đồng thành viên phải thông báo bằng văn bản cho thành viên, nhómthành viên có liên quan biết trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược yêu cầu.

Trong các trường hợp khác, Chủ tịchHội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành viên trong thời hạn mườilăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thànhviên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định thì phải chịu tráchnhiệm cá nhân trước pháp luật về thiệt hại xảy ra đối với công ty và thành viêncó liên quan của công ty. Trong trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành viênđã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việctriệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

Điều 51. Điềukiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên đượctiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụthể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhấtkhông đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệutập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứnhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi cósố thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệcông ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ haikhông đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệutập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lầnthứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hànhkhông phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi sốthành viên dự họp.

4. Thành viên, người đại diện theo ủyquyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thànhviên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điềulệ công ty quy định.

Điều 52. Quyếtđịnh của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên thông quacác quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ýkiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Trong trường hợp Điều lệ công tykhông có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông quabằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ côngty;

b) Quyết định phương hướng phát triểncông ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịchHội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hàngnăm;

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể côngty.

2. Quyết định của Hội đồng thànhviên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điềulệ công ty quy định;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bántài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trongbáo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tạiĐiều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể côngty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Quyết định của Hội đồng thànhviên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thànhviên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ côngty quy định.

Điều 53. Biênbản họp Hội đồng thành viên

1. Các cuộc họp Hội đồng thành viênphải được ghi vào sổ biên bản của công ty.

2. Biên bản họp Hội đồng thành viênphải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải cócác nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian và địa điểm họp; mụcđích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số vàngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủyquyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốngóp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểuquyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết tánthành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của thành viên,người đại diện theo ủy quyền dự họp.

Điều 54. Thủ tụcthông qua quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng vănbản

Trường hợp Điều lệ công ty khôngquy định thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thôngqua quyết định được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên quyếtđịnh việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản để thông quaquyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên cótrách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cầnquyết định, dự thảo quyết định và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thànhviên.

Phiếu lấy ý kiến phải có các nộidung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số vàngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của côngty;

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, sốGiấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, tỷ lệphần vốn đại diện của thành viên Hội đồng thành viên;

c) Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiếntrả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

d) Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếulấy ý kiến về công ty;

đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch vàthành viên Hội đồng thành viên.

Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ,chính xác được thành viên gửi về công ty trong thời hạn quy định được coi là hợplệ;

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên tổchức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, quyết địnhđược thông qua đến các thành viên trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngàykết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty. Báo cáo kết quả kiểmphiếu phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luậtnày.

Điều 55. Giámđốc hoặc Tổng giám đốc

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc côngty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu tráchnhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ củamình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cócác quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các quyết địnhcủa Hội đồng thành viên;

b) Quyết định các vấn đề liên quanđến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinhdoanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộcông ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chứccác chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hộiđồng thành viên;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh côngty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chứccông ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tàichính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợinhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Các quyền và nhiệm vụ khác đượcquy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốcký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Điều 56. Nghĩavụ của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

1. Thành viên Hội đồng thành viên,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụđược giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợppháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;

b) Trung thành với lợi ích của côngty và chủ sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanhcủa công ty; không được lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợihoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ,chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họlàm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tạitrụ sở chính và chi nhánh của công ty;

d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theoquy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốckhông được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủcác khoản nợ đến hạn.

Điều 57. Tiêu chuẩnvà điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phảicó các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự vàkhông thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốnđiều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyênmôn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghềkinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điềulệ công ty.

2. Đối với công ty con của công tycó phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài cáctiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giámđốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi,anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quảnlý của công ty mẹ.

Điều 58. Thùlao, tiền lương và thưởng của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc

1. Công ty có quyền trả thù lao, tiềnlương và thưởng cho thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốcvà người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thù lao, tiền lương của thànhviên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác đượctính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanhnghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báocáo tài chính hàng năm của công ty.

Điều 59. Hợp đồng,giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công tyvới các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành viên chấp thuận:

a) Thành viên, người đại diện theo ủyquyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luậtcủa công ty;

b) Người có liên quan của những ngườiquy định tại điểm a khoản này;

c) Người quản lý công ty mẹ, ngườicó thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

d) Người có liên quan của người quyđịnh tại điểm c khoản này.

Người đại diện theo pháp luật củacông ty phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên, đồng thời niêm yết tạitrụ sở chính và chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dungchủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ không quy định thìHội đồng thành viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịchtrong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; trong trường hợp này, hợp đồng,giao dịch được chấp thuận nếu có sự đồng ý của số thành viên đại diện ít nhất75% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên quan trong các hợp đồng,giao dịch không có quyền biểu quyết.

2. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệuvà xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết không đúng quy định tạikhoản 1 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty, thành viên có liênquan và người có liên quan của thành viên đó phải bồi thường thiệt hại phátsinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng,giao dịch đó.

Điều 60. Tăng,giảm vốn điều lệ

1. Theo quyết định của Hội đồngthành viên, công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệtương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty;

c) Tiếp nhận vốn góp của thành viênmới.

2. Trường hợp tăng vốn góp củathành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứngvới phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên phản đối quyết địnhtăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trong trường hợp này, số vốngóp thêm đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốngóp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuậnkhác.

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việctiếp nhận thêm thành viên phải được sự nhất trí của các thành viên, trừ trườnghợp Điều lệ công ty có quy định khác.

3. Theo quyết định của Hội đồngthành viên, công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp chothành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạtđộng kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồngthời vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác saukhi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Mua lại phần vốn góp theo quy địnhtại Điều 44 của Luật này;

c) Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệtương ứng với giá trị tài sản giảm xuống của công ty.

4. Trong thời hạn bảy ngày làm việc,kể từ ngày quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằngvăn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếusau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số vàngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác đối vớithành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thànhlập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức; phần vốn góp củamỗi thành viên;

c) Vốn điều lệ; số vốn dự định tănghoặc giảm;

d) Thời điểm, hình thức tăng hoặc giảmvốn;

đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hộiđồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ,kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợpgiảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có quyết định của Hội đồng thành viênvà báo cáo tài chính gần nhất; đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoàichiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng kýviệc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngàynhận được thông báo.

Điều 61. Điềukiện để chia lợi nhuận

Công ty chỉ được chia lợi nhuận chocác thành viên khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế vàcác nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; đồng thời vẫn phải bảođảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khichia lợi nhuận.

Điều 62. Thu hồiphần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Trường hợp hoàn trả một phần vốngóp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 60 của Luậtnày hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 61 của Luậtnày thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhậnhoặc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sảnkhác của công ty cho đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sảnkhác đã nhận tương đương với phần vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia.

MỤC 2. CÔNG TYTRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Điều 63. Côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sauđây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoảnnợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của côngty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Điều 64. Quyềncủa chủ sở hữu công ty

1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức cócác quyền sau đây:

a) Quyết định nội dung Điều lệ côngty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Quyết định chiến lược phát triểnvà kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

c) Quyết định cơ cấu tổ chức quảnlý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty;

d) Quyết định các dự án đầu tư cógiá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tàichính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệcông ty;

đ) Quyết định các giải pháp pháttriển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

e) Thông qua hợp đồng vay, cho vayvà các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công tyhoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

g) Quyết định bán tài sản có giá trịbằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gầnnhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

h) Quyết định tăng vốn điều lệ củacông ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức,cá nhân khác;

i) Quyết định thành lập công tycon, góp vốn vào công ty khác;

k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạtđộng kinh doanh của công ty;

l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuậnsau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

m) Quyết định tổ chức lại, giải thểvà yêu cầu phá sản công ty;

n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sảncủa công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

o) Các quyền khác theo quy định củaLuật này và Điều lệ công ty.

2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân cócác quyền sau đây:

a) Quyết định nội dung Điều lệ côngty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Quyết định đầu tư, kinh doanh vàquản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Chuyển nhượng một phần hoặc toànbộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuậnsau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

đ) Quyết định tổ chức lại, giải thểvà yêu cầu phá sản công ty;

e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sảncủa công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

g) Các quyền khác theo quy định củaLuật này và Điều lệ công ty.

Điều 65. Nghĩavụ của chủ sở hữu công ty

1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn nhưđã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịutrách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

2. Tuân thủ Điều lệ công ty.

3. Phải xác định và tách biệt tài sảncủa chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.

Chủ sở hữu công ty là cá nhân phảitách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cươngvị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

4. Tuân thủ quy định của pháp luậtvề hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê,cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theoquy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Điều 66. Hạnchế đối với quyền của chủ sở hữu công ty

1. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyềnrút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chứchoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi côngty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ vànghĩa vụ tài sản khác của công ty.

Trường hợp chuyển nhượng một phần vốnđiều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thànhcông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lămngày, kể từ ngày chuyển nhượng.

2. Chủ sở hữu công ty không đượcrút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tàisản khác đến hạn.

Điều 67. Cơ cấutổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức

1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm mộthoặc một số người đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thựchiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và pháp luật cóliên quan. Người đại diện theo ủy quyền phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiệnquy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

2. Chủ sở hữu công ty có quyền thaythế người đại diện theo ủy quyền bất cứ khi nào.

3. Trường hợp có ít nhất hai ngườiđược bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của công tybao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;trong trường hợp này, Hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền.

4. Trường hợp một người được bổ nhiệmlàm người đại diện theo ủy quyền thì người đó làm Chủ tịch công ty; trong trườnghợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốchoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

5. Điều lệ công ty quy định Chủ tịchHội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc làngười đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật củacông ty phải thường trú tại Việt Nam; nếu vắng mặt quá ba mươi ngày ở Việt Namthì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm người đại diện theo pháp luậtcủa công ty theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

6. Chức năng, quyền và nhiệm vụ củaHội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soátviên quy định tại các điều 68, 69, 70 và 71 của Luật này.

Điều 68. Hội đồngthành viên

1. Hội đồng thành viên nhân danh chủsở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; cóquyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu tráchnhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệmvụ được giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thểvà chế độ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty được thựchiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. Chủ sở hữu công ty chỉ định Chủtịch Hội đồng thành viên. Nhiệm kỳ, quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồngthành viên áp dụng theo quy định tại Điều 49 và các quy định khác có liên quancủa Luật này.

4. Thẩm quyền, cách thức triệu tậphọp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 50 của Luật này.

5. Cuộc họp của Hội đồng thành viênđược tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành viên dự họp. Trường hợp Điềulệ công ty không quy định thì mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trịnhư nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ýkiến bằng văn bản.

6. Quyết định của Hội đồng thànhviên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp chấp thuận. Việc sửađổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặctoàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họpchấp thuận.

Quyết định của Hội đồng thành viêncó giá trị pháp lý kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công tyquy định phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận.

7. Các cuộc họp của Hội đồng thànhviên phải được ghi vào sổ biên bản. Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viênáp dụng theo quy định tại Điều 53 của Luật này.

Điều 69. Chủ tịchcông ty

1. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sởhữu tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; có quyềnnhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty; chịu trách nhiệmtrước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụđược giao theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan

2. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thểvà chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiệntheo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. Quyết định của Chủ tịch công tyvề thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có giá trị pháp lý kể từngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy địnhkhác.

Điều 70. Giámđốc hoặc Tổng giám đốc

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịchcông ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quánăm năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc hoặcTổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủtịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cócác quyền sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quyết định củaHội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quanđến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinhdoanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộcông ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chứccác chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hộiđồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh côngty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịchcông ty;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chứccông ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tàichính hàng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợinhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Các quyền khác được quy định tạiĐiều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịchHội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phảicó các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự vàkhông thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là người có liên quancủa thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, người có thẩm quyền trựctiếp bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền hoặc Chủ tịch công ty;

c) Có trình độ chuyên môn, kinhnghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghềkinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điềulệ công ty.

Điều 71. Kiểmsoát viên

1. Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm mộtđến ba Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm. Kiểm soát viên chịu tráchnhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệmvụ của mình.

2. Kiểm soát viên có các nhiệm vụsau đây:

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực,cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giámđốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việckinh doanh của công ty;

b) Thẩm định báo cáo tài chính, báocáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo kháctrước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủsở hữu công ty báo cáo thẩm định;

c) Kiến nghị chủ sở hữu công ty cácgiải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinhdoanh của công ty;

d) Các nhiệm vụ khác quy định tạiĐiều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty.

3. Kiểm soát viên có quyền xem xétbất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, vănphòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ,kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành vàhoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên.

4. Kiểm soát viên phải có các tiêuchuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự vàkhông thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Không phải là người có liên quancủa thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc,người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;

c) Có trình độ chuyên môn hoặc kinhnghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệmthực tế trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điềukiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 72. Nghĩavụ của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc và Kiểm soát viên

1. Thành viên Hội đồng thành viên,Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên có các nghĩa vụsau đây:

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ côngty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụđược giao;

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụđược giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợppháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty;

c) Trung thành với lợi ích của côngty và chủ sở hữu công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanhcủa công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phụcvụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ vàchính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họlàm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tạitrụ sở chính và chi nhánh của công ty;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy địnhcủa Luật này và Điều lệ công ty.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khôngđược tăng lương, trả thưởng khi công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoảnnợ đến hạn.

Điều 73. Thù lao, tiền lương và lợiích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên

1. Người quản lý công ty và Kiểmsoát viên được hưởng thù lao hoặc lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quảkinh doanh của công ty.

2. Chủ sở hữu công ty quyết định mứcthù lao, lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịchcông ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quảnlý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định củapháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và được thể hiệnthành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Điều 74. Cơ cấutổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên là cá nhân có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sởhữu công ty đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặcTổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điềulệ công ty.

2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệmhoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Quyền, nghĩa vụ, nhiệm vụ cụ thểcủa Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốchoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Điều 75. Hợp đồng,giao dịch của công ty với những người có liên quan

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức với các đối tượng sau đây phải đượcHội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểmsoát viên xem xét quyết định theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểuquyết:

a) Chủ sở hữu công ty và người cóliên quan của chủ sở hữu công ty;

b) Người đại diện theo ủy quyền,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

c) Người có liên quan của những ngườiquy định tại điểm b khoản này;

d) Người quản lý chủ sở hữu côngty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó;

đ) Người có liên quan của những ngườiquy định tại điểm d khoản này.

Người đại diện theo pháp luật củacông ty phải gửi cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc và Kiểm soát viên; đồng thời, niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh củacông ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung giao dịch đó.

2. Hợp đồng, giao dịch quy định tạikhoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thựchiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản vàlợi ích riêng biệt;

b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặcgiao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịchđược thực hiện;

c) Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúngnghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 65 của Luật này.

3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệuvà xử lý theo quy định của pháp luật nếu được giao kết không đúng quy định tạikhoản 1 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty và các bên của hợpđồng phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợithu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

4. Hợp đồng, giao dịch giữa công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân với chủ sở hữu công ty hoặc ngườicó liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồsơ riêng của công ty.

Điều 76. Tăng,giảm vốn điều lệ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên không được giảm vốn điều lệ.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy độngthêm vốn góp của người khác.

Chủ sở hữu quyết định hình thứctăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy độngthêm phần vốn góp của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công tytrách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngàythành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

Chương 4.

CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 77. Côngty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp,trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiềuphần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cánhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm vềcác khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đãgóp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyểnnhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách phápnhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền pháthành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Điều 78. Cácloại cổ phần

1. Công ty cổ phần phải có cổ phầnphổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Công ty cổ phần có thể có cổ phầnưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi gồm các loại sauđây:

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệcông ty quy định.

3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủyquyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãibiểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày côngty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãibiểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

4. Người được quyền mua cổ phần ưuđãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công tyquy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

5. Mỗi cổ phần của cùng một loại đềutạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

6. Cổ phần phổ thông không thể chuyểnđổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổthông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 79. Quyềncủa cổ đông phổ thông

1. Cổ đông phổ thông có các quyềnsau đây:

a) Tham dự và phát biểu trong các Đạihội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện đượcủy quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Được nhận cổ tức với mức theoquyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Được ưu tiên mua cổ phần mớichào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty

d) Được tự do chuyển nhượng cổ phầncủa mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợpquy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật này;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lụccác thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổicác thông tin không chính xác;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặcsao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyếtcủa Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản,được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào côngty;

h) Các quyền khác theo quy định củaLuật này và Điều lệ công ty.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữutrên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặcmột tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trịvà Ban kiểm soát (nếu có);

b) Xem xét và trích lục sổ biên bảnvà các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng nămtheo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồngcổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từngvấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấycần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết địnhthành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phầnvà thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổđông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mụcđích kiểm tra;

đ) Các quyền khác theo quy định củaLuật này và Điều lệ công ty.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy địnhtại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trongcác trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêmtrọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quáthẩm quyền được giao;

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trịđã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

c) Các trường hợp khác theo quy địnhcủa Điều lệ công ty.

Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổđông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấychứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổđông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặcsố đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăngký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữutrong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hộiđồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm củaHội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

4. Trong trường hợp Điều lệ công tykhông có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểmsoát quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông tự nguyệntập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồngquản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họpbiết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồngquản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điềunày được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổđông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cửviên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ đượcquyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lạido Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 80. Nghĩavụ của cổ đông phổ thông

1. Thanh toán đủ số cổ phần cam kếtmua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác củacông ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Không được rút vốn đã góp bằng cổphần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công tyhoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộvốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quảntrị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu tráchnhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trịcổ phần đã bị rút.

2. Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quảnlý nội bộ công ty.

3. Chấp hành quyết định của Đại hộiđồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theoquy định của Luật này và Điều lệ công ty.

5. Cổ đông phổ thông phải chịutrách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện mộttrong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh và các giaodịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đếnhạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

Điều 81. Cổ phầnưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổphần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểuquyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểuquyết có các quyền sau đây:

a) Biểu quyết về các vấn đề thuộcthẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tạikhoản 1 Điều này;

b) Các quyền khác như cổ đông phổthông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểuquyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Điều 82. Cổ phầnưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phầnđược trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mứcổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cốđịnh cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổphần ưu đãi cổ tức.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổtức có các quyền sau đây:

a) Nhận cổ tức với mức theo quy địnhtại khoản 1 Điều này;

b) Được nhận lại một phần tài sảncòn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanhtoán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c) Các quyền khác như cổ đông phổthông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổtức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hộiđồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 83. Cổ phầnưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại

1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phầnđược công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặctheo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãihoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tạikhoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãihoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử ngườivào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 84. Cổ phầnphổ thông của cổ đông sáng lập

1. Các cổ đông sáng lập phải cùngnhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán vàphải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kểtừ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Trong thời hạn chín mươi ngày, kểtừ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việcgóp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dungchủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số vàngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b) Tổng số cổ phần phổ thông đượcquyền chào bán, số cổ phần các cổ đông sáng lập đăng ký mua;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, sốquyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; sốcổ phần đăng ký mua, số cổ phần và trị giá cổ phần đã thanh toán, loại tài sảngóp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập;

d) Tổng số cổ phần và giá trị cổ phầnđã thanh toán của các cổ đông sáng lập;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diệntheo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật củacông ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại đối với công ty và ngườikhác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không trung thực, không chính xác,không đầy đủ.

3. Trường hợp có cổ đông sáng lậpkhông thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó củacổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ đông sáng lập còn lại gópđủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lậpnhận góp đủ số cổ phần đó;

c) Huy động người khác không phảilà cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiêntrở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lậpchưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.

Khi số cổ phần đăng ký góp của cáccổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịutrách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vigiá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

4. Trường hợp các cổ đông sáng lậpkhông đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phảiđược chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Trong thời hạn ba năm, kể từngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập cóquyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác,nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải làcổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trườnghợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việcchuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thànhcổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngàycông ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phầnphổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

Điều 85. Cổphiếu

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công tycổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổphần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phảicó các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củacông ty;

b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

c) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

d) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnhgiá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

đ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết địnhthành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu cóghi tên;

e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượngcổ phần;

g) Chữ ký mẫu của người đại diệntheo pháp luật và dấu của công ty;

h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổđông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

i) Các nội dung khác theo quy địnhtại các điều 81, 82 và 83 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

2. Trường hợp có sai sót trong nộidung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của ngườisở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sótđó gây ra đối với công ty.

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bịrách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấplại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.

Đề nghị của cổ đông phải có camđoan về các nội dung sau đây:

a) Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bịcháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì cam đoan thêmrằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty đểtiêu hủy;

b) Chịu trách nhiệm về những tranhchấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Đối với cổ phiếu có giá trị danhnghĩa trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới,người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếuđăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thứckhác và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổphiếu mới.

Điều 86. Sổđăng ký cổ đông

1. Công ty cổ phần phải lập và lưugiữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổđăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nộidung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củacông ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chàobán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từngloại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từngloại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết địnhthành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗicổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữtại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanhtoán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nộidung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm đăng ký,lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

4. Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổphần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyềntrong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.

Điều 87. Chàobán và chuyển nhượng cổ phần

1. Hội đồng quản trị quyết định thờiđiểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán.Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bánhoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ nhữngtrường hợp sau đây:

a) Cổ phần chào bán lần đầu tiêncho những người không phải là cổ đông sáng lập;

b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổđông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;

c) Cổ phần chào bán cho người môigiới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiếtkhấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổngsố cổ phần có quyền biểu quyết;

d) Các trường hợp khác và mức chiếtkhấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp công ty phát hànhthêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông phổ thôngtheo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty thì phải thực hiện theo quy địnhsau đây:

a) Công ty phải thông báo bằng vănbản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của họ.Thông báo phải được đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn mười ngày làmviệc, kể từ ngày thông báo;

b) Thông báo phải có họ, tên, địachỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thựccá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổphần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ phần dự kiếnphát hành và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạnđăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Thờihạn xác định trong thông báo phải hợp lý đủ để cổ đông đăng ký mua được cổ phần.Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua do công ty phát hành;

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưutiên mua cổ phần của mình cho người khác;

d) Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần khôngđược gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đãkhông nhận quyền ưu tiên mua. Trường hợp số lượng cổ phần dự định phát hànhkhông được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì sốcổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quản lý. Hội đồng quảntrị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theocách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đãchào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuậnkhác hoặc cổ phần được bán qua trung tâm giao dịch chứng khoán.

3. Cổ phần được coi là đã bán khiđược thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 86của Luật này được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó,người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

4. Sau khi cổ phần được bán, côngty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần màkhông trao cổ phiếu. Trong trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tạikhoản 2 Điều 86 của Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thựcquyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

5. Các cổ phần được tự do chuyểnnhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luậtnày. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặcbằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượngvà bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫnlà người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượngđược đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông.

Trường hợp chỉ chuyển nhượng một sốcổ phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty pháthành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

6. Điều kiện, phương thức và thủ tụcchào bán cổ phần ra công chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứngkhoán.

Chính phủ quy định hướng dẫn việcchào bán cổ phần riêng lẻ.

Điều 88. Pháthành trái phiếu

1. Công ty cổ phần có quyền pháthành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy địnhcủa pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Công ty không được quyền pháthành trái phiếu trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứngkhoán có quy định khác:

a) Không thanh toán đủ cả gốc vàlãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ cáckhoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó;

b) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bìnhquân của ba năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả chotrái phiếu định phát hành.

Việc phát hành trái phiếu cho cácchủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi các quy định tạiđiểm a và điểm b khoản này.

3. Trong trường hợp Điều lệ công tykhông quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu,tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồngcổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giảitrình quyết định của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu.

Điều 89. Mua cổphần, trái phiếu

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổphần có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giátrị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật,các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

Điều 90. Mua lạicổ phần theo yêu cầu của cổ đông

1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyếtđịnh về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quyđịnh tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêucầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phầntừng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửiđến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đôngthông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phầntheo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặcgiá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chínmươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được vềgiá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầumột tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổchức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuốicùng.

Điều 91. Mua lạicổ phần theo quyết định của công ty

Công ty có quyền mua lại không quá30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tứcđã bán theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền quyếtđịnh mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trongmỗi mười hai tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồngcổ đông quyết định;

2. Hội đồng quản trị quyết định giámua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giáthị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổđông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơngiá thị trường;

3. Công ty có thể mua lại cổ phần củatừng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trong trường hợpnày, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thứcbảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết địnhđó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổngsố cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giámua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chàobán cổ phần của họ cho công ty.

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phảigửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trongthời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉthường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợppháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyếtđịnh thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sởhữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc ngườiđại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bántrong thời hạn nói trên.

Điều 92. Điềukiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

1. Công ty chỉ được quyền thanhtoán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 củaLuật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảođảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

2. Cổ phần được mua lại theo quy địnhtại Điều 90 và Điều 91 của Luật này được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổphần được quyền chào bán.

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổphần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã đượcthanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phảiliên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổphiếu gây ra đối với công ty.

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phầnmua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảmhơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mườilăm ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Điều 93. Trả cổtức

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi đượcthực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thôngđược xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tứcđược trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trảcổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tàichính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủlỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hếtsố cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩavụ tài sản khác đến hạn.

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiềnmặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ côngty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và cóthể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉthường trú của cổ đông.

Cổ tức có thể được thanh toán bằngchuyển khoản qua ngân hàng khi công ty đã có đủ chi tiết về ngân hàng của cổđông để có thể chuyển trực tiếp được vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Nếucông ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thôngbáo của cổ đông thì công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từviệc chuyển khoản đó.

3. Hội đồng quản trị phải lập danhsách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần,thời hạn và hình thức trả chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức.Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉđăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.Thông báo phải ghi rõ tên công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, sốGiấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổđông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặcsố đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổđông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận,thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quảntrị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Trường hợp cổ đông chuyển nhượngcổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đôngvà thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ côngty.

Điều 94. Thu hồitiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức

Trường hợp việc thanh toán cổ phầnmua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật này hoặc trả cổ tức tráivới quy định tại Điều 93 của Luật này thì các cổ đông phải hoàn trả cho công tysố tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho côngty thì cổ đông đó và tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịutrách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vigiá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.

Điều 95. Cơ cấutổ chức quản lý công ty cổ phần

Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổđông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phầncó trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50%tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặcGiám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty đượcquy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phảithường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phảiủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thựchiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 96. Đại hộiđồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cảcổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyềnvà nhiệm vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triểncủa công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổngsố cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm củatừng loại cổ phần, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thànhviên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán sốtài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trongbáo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷlệ khác;

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điềulệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trongphạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hàngnăm;

g) Quyết định mua lại trên 10% tổngsố cổ phần đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét và xử lý các vi phạm củaHội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thểcông ty;

k) Các quyền và nhiệm vụ khác theoquy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Cổ đông là tổ chức có quyền cử mộthoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mìnhtheo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủyquyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi ngườiđại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phải đượcthông báo bằng văn bản đến công ty trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải cócác nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh của cổ đông;

b) Số lượng cổ phần, loại cổ phần vàngày đăng ký cổ đông tại công ty;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác của người đại diện theo ủy quyền;

d) Số cổ phần được ủy quyền đại diện;

đ) Thời hạn đại diện theo ủy quyền;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diệntheo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Công ty phải gửi thông báo về ngườiđại diện theo ủy quyền quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanhtrong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Điều 97. Thẩmquyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông họp thườngniên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổđông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họpthường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đềnghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưngkhông quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảoluận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Báo cáo tài chính hàng năm;

b) Báo cáo của Hội đồng quản trịđánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty;

c) Báo cáo của Ban kiểm soát về quảnlý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần củatừng loại;

đ) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tậphọp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cầnthiết vì lợi ích của công ty;

b) Số thành viên Hội đồng quản trịcòn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặcnhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ) Các trường hợp khác theo quy địnhcủa pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Điều lệ công ty khôngquy định thời hạn thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đôngtrong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lạinhư quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm dkhoản 3 Điều này.

Trường hợp Hội đồng quản trị khôngtriệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trịphải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đốivới công ty.

5. Trường hợp Hội đồng quản trịkhông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thìtrong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trịtriệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệutập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Trưởng ban kiểm soát phải chịutrách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với côngty.

6. Trường hợp Ban kiểm soát khôngtriệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổđông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này đã yêu cầu cóquyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổđông theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặcnhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng kýkinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.

7. Người triệu tập phải lập danhsách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giảiquyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dungcuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báomời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này.

8. Chi phí cho việc triệu tập và tiếnhành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy tại các khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽđược công ty hoàn lại.

Điều 98. Danhsách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họpĐại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danhsách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết địnhtriệu tập và phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp Đại hộiđồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họpĐại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứngminh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cánhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăngký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngàyđăng ký cổ đông của từng cổ đông.

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu,trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầusửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mìnhtrong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 99.Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồngcổ đông phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bịchương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấnđề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp và gửi thông báo mờihọp đến các cổ đông có quyền dự họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy địnhtại khoản 2 Điều 79 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trìnhhọp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công tychậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công tycó quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loạicổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghịđưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồngcổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu có mộttrong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến khôngđúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩmquyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Trường hợp khác theo quy định củaĐiều lệ công ty.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồngcổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiếnchương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điềunày; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếuđược Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 100. Mờihọp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồngcổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhấtbảy ngày làm việc trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn.Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của cổđông.

Thông báo mời họp phải có tên, địachỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăngký kinh doanh của công ty; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đạidiện theo ủy quyền của cổ đông; thời gian và địa điểm họp.

2. Kèm theo thông báo mời họp phảicó mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết,các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đốivới từng vấn đề trong chương trình họp.

Nếu công ty có trang thông tin điệntử thì thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm theo phải được công bố trêntrang thông tin điện tử đó đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

Điều 101. Quyềndự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diệntheo ủy quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho mộtngười khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không cóngười đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật này thìủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc ủy quyền cho người đại diệndự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phảicó chữ ký theo quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân làngười ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

b) Trường hợp người đại diện theo ủyquyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đạidiện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủyquyền dự họp;

c) Trong trường hợp khác thì phảicó chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyềndự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hộiđồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản4 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủyquyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạnchế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người ủy quyền đã chấm dứt việc ủyquyền.

4. Quy định tại khoản 2 Điều nàykhông áp dụng nếu công ty nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trườnghợp quy định tại khoản 3 Điều này chậm nhất hai mươi tư giờ trước giờ khai mạccuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

5. Trường hợp cổ phần được chuyểnnhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họpĐại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồngcổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

Điều 102. Điềukiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đượctiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyềnbiểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhấtkhông đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệutập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứnhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hànhkhi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lầnthứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì đượctriệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lầnthứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hànhkhông phụ thuộc vào số cổ đông dự họpvà tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết củacác cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mớicó quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theoquy định tại Điều 100 của Luật này.

Điều 103. Thểthức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Trong trường hợp Điều lệ công tykhông có quy định khác thì thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đạihội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định sau đây:

1. Trước ngày khai mạc cuộc họp, phảitiến hành đăng ký việc dự họp Đại hội đồng cổ đông cho đến khi bảo đảm việcđăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻbiểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp;

2. Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếucủa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làmchủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặthoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một ngườitrong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọathì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồngcổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầucao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trong các trường hợp khác, ngườiký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầuchủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một người làm thư kýlập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểmphiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

3. Chương trình và nội dung họp phảiđược Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phảixác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chươngtrình họp;

4. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồngcổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp mộtcách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánhđược mong muốn của đa số người dự họp;

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luậnvà biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết đượctiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểuquyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tánthành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bốngay trước khi bế mạc cuộc họp;

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyềndự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểuquyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đếnmuộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hànhkhông bị ảnh hưởng;

7. Người triệu tập họp Đại hội đồngcổ đông có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịusự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyềnduy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hànhcủa chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họphoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồngcổ đông;

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đạihội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểmkhác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồithuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cảntrở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cáchcông bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá bangày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạmdừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồngcổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điềuhành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đókhông bị ảnh hưởng.

Điều 104.Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông quacác quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấyý kiến bằng văn bản.

2. Trường hợp Điều lệ công ty khôngquy định thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải đượcthông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ côngty;

b) Thông qua định hướng phát triển côngty;

c) Quyết định loại cổ phần và tổngsố cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thànhviên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán sốtài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trongbáo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷlệ khác;

e) Thông qua báo cáo tài chính hàngnăm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

3. Quyết định của Đại hội đồng cổđông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được số cổ đông đại diện ít nhất65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thểdo Điều lệ công ty quy định;

b) Đối với quyết định về loại cổ phầnvà tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệcông ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằnghoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhấtcủa công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đôngđại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấpthuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hộiđồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu,theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sởhữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát vàcổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cửviên.

4. Các quyết định được thông qua tạicuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đạidiện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cảkhi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiếnhành họp không được thực hiện đúng như quy định.

5. Trường hợp thông qua quyết địnhdưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đôngđược thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyếtchấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

6. Quyết định của Đại hội đồng cổđông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trongthời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

Điều 105. Thẩmquyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đạihội đồng cổ đông

Trong trường hợp Điều lệ công tykhông có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnđể thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy địnhsau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ýkiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bấtcứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bịphiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệugiải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định vàtài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thườngtrú của từng cổ đông;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nộidung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số vàngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của côngty;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết địnhthành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền củacổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổđông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thôngqua quyết định;

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tánthành, không tán thành và không có ý kiến;

e) Thời hạn phải gửi về công ty phiếulấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hộiđồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty;

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lờiphải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặcngười đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phảiđược đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếulấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu vàlập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đôngkhông nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nộidung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số vàngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ýkiến để thông qua quyết định;

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểuquyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ vàsố biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểuquyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, khôngtán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ) Các quyết định đã được thôngqua;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hộiđồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sátkiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị vàngười giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực,chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hạiphát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực,không chính xác;

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phảiđược gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểmphiếu;

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời,biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liênquan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính củacông ty;

8. Quyết định được thông qua theohình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thôngqua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 106.Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phảiđược ghi vào sổ biên bản của công ty. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thểcả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số vàngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hộiđồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp vàcác ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dungchương trình họp;

g) Số cổ đông và tổng số phiếu biểuquyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổđông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

h) Tổng số phiếu biểu quyết đối vớitừng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tánthành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổđông dự họp;

i) Các quyết định đã được thôngqua;

k) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa vàthư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việtvà tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổđông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phảiliên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đôngphải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày bế mạccuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông,phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông quavà tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tạitrụ sở chính của công ty.

Điều 107. Yêucầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếulấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốchoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xemxét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họpĐại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệcông ty;

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định vànội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Điều 108. Hộiđồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quảnlý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyềnvà nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có các quyềnvà nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạchphát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng sốcổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định chào bán cổ phần mớitrong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy độngthêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá chào bán cổ phầnvà trái phiếu của công ty;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theoquy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này;

e) Quyết định phương án đầu tư và dựán đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật này hoặc Điều lệcông ty;

g) Quyết định giải pháp phát triểnthị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay vàhợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghitrong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy địnhtại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3Điều 120 của Luật này;

h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức,ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quảnlý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi íchkhác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyềnsở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợiích khác của những người đó;

i) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặcTổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàngngày của công ty;

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quychế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh,văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

l) Duyệt chương trình, nội dung tàiliệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặclấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

m) Trình báo cáo quyết toán tàichính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả;quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quátrình kinh doanh;

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giảithể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

p) Các quyền và nhiệm vụ khác theoquy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua quyếtđịnh bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khácdo Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểuquyết.

4. Khi thực hiện chức năng và nhiệmvụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệcông ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định doHội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ côngty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết địnhđó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bùthiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên đượcmiễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công tyliên tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đìnhchỉ thực hiện quyết định nói trên.

Điều 109. Nhiệmkỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có không íthơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không cóquy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điềulệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ củathành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị cóthể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừakết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếpquản công việc.

3. Trường hợp có thành viên được bầubổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệmkỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quảntrị.

4. Thành viên Hội đồng quản trịkhông nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Điều 110.Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phảicó các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự,không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệmtrong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công tyhoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đối với công ty con là công tymà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quảntrị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệmngười quản lý công ty mẹ.

Điều 111. Chủtịch Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồngquản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trườnghợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầutrong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêmGiám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị cócác quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạtđộng của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩnbị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộchọp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua quyết địnhcủa Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thựchiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổđông;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theoquy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quảntrị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện cácquyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tạiĐiều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồngquản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong sốcác thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đasố quá bán.

Điều 112. Cuộchọp Hội đồng quản trị

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầuChủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịchvà ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảyngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họpnày do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn mộtthành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầutheo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị có thể họp địnhkỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính của công tyhoặc ở nơi khác.

3. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quảntrị do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quýphải họp ít nhất một lần.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phảitriệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất hai thànhviên Hội đồng quản trị;

d) Các trường hợp khác do Điều lệcông ty quy định.

Đề nghị phải được lập thành văn bản,trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền củaHội đồng quản trị.

5. Chủ tịch phải triệu tập họp Hộiđồng quản trị trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị quy địnhtại khoản 4 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trịtheo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối vớicông ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồngquản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặcngười triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất nămngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thôngbáo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấnđề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụngtại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưuđiện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địachỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặcngười triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến cácthành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viênHội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốchoặc Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự cáccuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị đượctiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp.

Thành viên không trực tiếp dự họpcó quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựngtrong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhấtmột giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến củatất cả những người dự họp.

Quyết định của Hội đồng quản trị đượcthông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếungang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồngquản trị.

9. Thành viên phải tham dự đầy đủcác cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dựhọp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 113.Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quảntrị phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thểcả bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số vàngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b) Mục đích, chương trình và nộidung họp;

c) Thời gian, địa điểm họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họphoặc người được ủy quyền dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Các vấn đề được thảo luận và biểuquyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từngthành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghirõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Các quyết định đã được thôngqua;

i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thànhviên hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp.

Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệmvề tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

2. Biên bản họp Hội đồng quản trịvà tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ chính của công ty.

3. Biên bản lập bằng tiếng Việt vàtiếng nước ngoài có giá trị pháp lý ngang nhau.

Điều 114. Quyềnđược cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị cóquyền yêu cầu Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc,người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tìnhhình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong côngty.

2. Người quản lý được yêu cầu phảicung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu củathành viên Hội đồng quản trị.

Điều 115. Miễnnhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị bịbãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điềukiện theo quy định tại Điều 110 của Luật này;

b) Không tham gia các hoạt động củaHội đồng quản trị trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn xin từ chức;

d) Các trường hợp khác do Điều lệcông ty quy định.

2. Ngoài các trường hợp quy định tạikhoản 1 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúcnào theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Trường hợp số thành viên Hội đồngquản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty thì Hộiđồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươingày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung thànhviên Hội đồng quản trị.

Trong các trường hợp khác, tại cuộchọp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồngquản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 116.Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm mộtngười trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợpĐiều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diệntheo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luậtcủa công ty.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc làngười điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát củaHội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luậtvề việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạnchế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốchoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công tykhông được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cócác quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quanđến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết địnhcủa Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các quyết địnhcủa Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinhdoanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức,quy chế quản lý nội bộ công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chứccác chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hộiđồng quản trị;

e) Quyết định lương và phụ cấp (nếucó) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổnhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tứchoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Các quyền và nhiệm vụ khác theoquy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phảiđiều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định củapháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định củaHội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại chocông ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luậtvà phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Điều 117. Thùlao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặcTổng giám đốc

1. Công ty có quyền trả thù lao, tiềnlương cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quảnlý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Trong trường hợp Điều lệ công tykhông có quy định khác thì thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hộiđồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

a) Thành viên Hội đồng quản trị đượchưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo sốngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mứcthù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viêntheo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồngcổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

b) Thành viên Hội đồng quản trị cóquyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họchi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đượctrả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồngquản trị quyết định.

3. Thù lao của thành viên Hội đồngquản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác đượctính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thunhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chínhhàng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thườngniên.

Điều 118.Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị,thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác củacông ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính,ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơiđăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần;tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính,ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơiđăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sởhữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngàyphát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được khai báo với côngty trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Việc kê khai quy định tại khoản1 và khoản 2 Điều này phải được thông báo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họpthường niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Cổđông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểmsoát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất cứ lúcnào nếu xét thấy cần thiết.

4. Thành viên Hội đồng quản trị,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thựchiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công tyđều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồngquản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấpthuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc vềcông ty.

Điều 119.Nghĩa vụ của người quản lý công ty

1. Thành viên Hội đồng quản trị,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụđược giao theo đúng quy định của Luật này, pháp luật có liên quan, Điều lệ côngty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụđược giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợppháp tối đa của công ty và cổ đông của công ty;

c) Trung thành với lợi ích của côngty và cổ đông của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanhcủa công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phụcvụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ,chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họlàm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tạitrụ sở chính và chi nhánh của công ty.

2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tạikhoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không đượctăng lương, trả thưởng khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

3. Các nghĩa vụ khác theo quy địnhcủa Luật này và Điều lệ công ty.

Điều 120. Hợpđồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công tyvới các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trịchấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyềncủa cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những ngườicó liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

c) Doanh nghiệp quy định tại điểm avà điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hộiđồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận cáchợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệpghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tạiĐiều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đếncác thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của côngty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quảntrị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lămngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểuquyết.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuậncác hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hộiđồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu củagiao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồnghoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểuquyết còn lại đồng ý.

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệuvà xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưađược chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Người đại diệntheo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốchoặc Tổng giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trảcho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 121. Bankiểm soát

1. Ban kiểm soát có từ ba đến nămthành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểmsoát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệmkỳ không hạn chế.

2. Các thành viên Ban kiểm soát bầumột người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Quyền và nhiệm vụ của Trưởngban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa sốthành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viênhoặc kiểm toán viên.

3. Trong trường hợp vào thời điểm kếtthúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đãhết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soátnhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 122.Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát phải cótiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lựchành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệptheo quy định của Luật này;

b) Không phải là vợ hoặc chồng,cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hộiđồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

2. Thành viên Ban kiểm soát khôngđược giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiếtphải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 123. Quyềnvà nhiệm vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sátHội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hànhcông ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệmvụ được giao.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp,tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinhdoanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định báo cáo tình hình kinhdoanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giácông tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tàichính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giácông tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họpthường niên.

4. Xem xét sổ kế toán và các tài liệukhác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứkhi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặctheo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luậtnày.

5. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặcnhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật này, Ban kiểm soát thực hiệnkiểm tra trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trongthời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báocáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổđông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quyđịnh tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quảntrị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

6. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặcĐại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quảnlý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Khi phát hiện có thành viên Hộiđồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lýcông ty quy định tại Điều 119 của Luật này thì phải thông báo ngay bằng văn bảnvới Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạmvà có giải pháp khắc phục hậu quả.

8. Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồngcổ đông.

9. Ban kiểm soát có quyền sử dụngtư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiếncủa Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hộiđồng cổ đông.

Điều 124. Quyềnđược cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ýkiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đếnthành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thànhviên Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổnggiám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được gửiđến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thànhviên Hội đồng quản trị.

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyềntiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh vàđịa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên củacông ty làm việc.

4. Hội đồng quản trị, thành viên Hộiđồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầyđủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành vàhoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

Điều 125. Thùlao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

Trong trường hợp Điều lệ công tykhông có quy định thì thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát đượcthực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trảthù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hộiđồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạtđộng hàng năm của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượngvà tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên;

2. Thành viên Ban kiểm soát đượcthanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mứchợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt độnghàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trườnghợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;

3. Thù lao và chi phí hoạt động củaBan kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định củapháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lậpthành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Điều 126.Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệcông ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thựchiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụđược giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợppháp tối đa của công ty và cổ đông của công ty.

3. Trung thành với lợi ích của côngty và cổ đông công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinhdoanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặcphục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy địnhcủa Luật này và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quyđịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc ngườikhác thì các thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đớibồi thường thiệt hại đó.

Mọi thu nhập và lợi ích khác màthành viên Ban kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụquy định tại khoản 3 Điều này đều thuộc sở hữu của công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thànhviên Ban kiểm soát vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giaothì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầungười có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậuquả.

Điều 127. Miễnnhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát bị miễnnhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điềukiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 122 của Luật này;

b) Không thực hiện quyền và nhiệm vụcủa mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn xin từ chức;

d) Các trường hợp khác do Điều lệcông ty quy định.

2. Ngoài các trường hợp quy định tạikhoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nàotheo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạmnghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho công ty thì Hội đồngquản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm Ban kiểm soátđương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay thế.

Điều 128.Trình báo cáo hàng năm

1. Tại thời điểm kết thúc năm tàichính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau đây:

a) Báo cáo về tình hình kinh doanhcủa công ty;

b) Báo cáo tài chính;

c) Báo cáo đánh giá công tác quảnlý, điều hành công ty.

2. Đối với công ty cổ phần mà phápluật yêu cầu phải kiểm toán thì báo cáo tài chính hàng năm của công ty cổ phầnđã phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

3. Các báo cáo và tài liệu quy địnhtại khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất bamươi ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếuĐiều lệ công ty không có quy định khác.

4. Báo cáo và tài liệu do Hội đồngquản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phảicó ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất bảy ngày làm việc trướcngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công tykhông có quy định khác.

Cổ đông sở hữu cổ phần của công tyliên tục ít nhất một năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư hoặc kế toán vàkiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo quy định tạiĐiều này trong thời gian hợp lý.

Điều 129.Công khai thông tin về công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần phải gửi báo cáotài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nướccó thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan.

2. Tóm tắt nội dung báo cáo tàichính hàng năm phải được thông báo đến tất cả cổ đông.

3. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyềnxem hoặc sao chép báo cáo tài chính hàng năm của công ty cổ phần tại cơ quanđăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Chương 5.

CÔNG TY HỢP DANH

Điều 130.Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp,trong đó:

a) Phải có ít nhất hai thành viênlà chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sauđây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thànhviên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cánhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của côngty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịutrách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào côngty.

2. Công ty hợp danh có tư cách phápnhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty hợp danh không được pháthành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Điều 131. Thựchiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Thành viên hợp danh và thànhviên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

2. Thành viên hợp danh không góp đủvà đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồithường thiệt hại cho công ty.

3. Trường hợp có thành viên góp vốnkhông góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi làkhoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viêngóp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồngthành viên.

4. Tại thời điểm góp đủ vốn như đãcam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phầnvốn góp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củacông ty;

b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh;

c) Vốn điều lệ của công ty;

d) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác củathành viên; loại thành viên;

đ) Giá trị phần vốn góp và loại tàisản góp vốn của thành viên;

e) Số và ngày cấp giấy chứng nhậnphần vốn góp;

g) Quyền và nghĩa vụ của người sở hữugiấy chứng nhận phần vốn góp;

h) Họ, tên, chữ ký của người sở hữugiấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

5. Trường hợp giấy chứng nhận phầnvốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thànhviên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Điều 132. Tàisản của công ty hợp danh

1. Tài sản góp vốn của các thànhviên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty.

2. Tài sản tạo lập được mang têncông ty.

3. Tài sản thu được từ hoạt độngkinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạtđộng kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty do các thànhviên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện.

4. Các tài sản khác theo quy định củapháp luật.

Điều 133. Hạnchế đối với quyền của thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh không đượclàm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danhkhác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Thành viên hợp danh không đượcquyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùngngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức,cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không đượcquyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho ngườikhác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Điều 134. Quyềnvà nghĩa vụ của thành viên hợp danh

1. Thành viên hợp danh có các quyềnsau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểuquyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyếthoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

b) Nhân danh công ty tiến hành cáchoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; đàm phán và ký kếthợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danhđó cho là có lợi nhất cho công ty;

c) Sử dụng con dấu, tài sản củacông ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; nếu ứngtrước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty thì có quyềnyêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trườngtrên số tiền gốc đã ứng trước;

d) Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hạitừ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải dosai sót cá nhân của chính thành viên đó;

đ) Yêu cầu công ty, thành viên hợpdanh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tàisản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cầnthiết;

e) Được chia lợi nhuận tương ứng vớitỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản,được chia một phần giá trị tài sản còn lại theo tỷ lệ góp vốn vào công ty nếuĐiều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;

h) Trường hợp thành viên hợp danhchết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế của thành viên đượchưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc tráchnhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếuđược Hội đồng thành viên chấp thuận;

i) Các quyền khác theo quy định củaLuật này và Điều lệ công ty.

2. Thành viên hợp danh có các nghĩavụ sau đây:

a) Tiến hành quản lý và thực hiệncông việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất bảo đảm lợi íchhợp pháp tối đa cho công ty và tất cả thành viên;

b) Tiến hành quản lý và hoạt độngkinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyếtđịnh của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hạicho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

c) Không được sử dụng tài sản củacông ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Hoàn trả cho công ty số tiền,tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợpnhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặctài sản khác từ hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký của công ty màkhông đem nộp cho công ty;

đ) Liên đới chịu trách nhiệm thanhtoán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trảisố nợ của công ty;

e) Chịu lỗ tương ứng với phần vốngóp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trườnghợp công ty kinh doanh bị lỗ;

g) Định kỳ hàng tháng báo cáo trungthực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với côngty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thànhviên có yêu cầu;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy địnhcủa Luật này và Điều lệ công ty.

Điều 135. Hộiđồng thành viên

1. Tất cả thành viên hợp lại thànhHội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịchHội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điềulệ công ty không có quy định khác.

2. Thành viên hợp danh có quyền yêucầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinhdoanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung,chương trình và tài liệu họp.

3. Hội đồng thành viên có quyền quyếtđịnh tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy địnhthì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thànhviên hợp danh chấp thuận:

a) Phương hướng phát triển công ty;

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ côngty;

c) Tiếp nhận thêm thành viên hợpdanh mới;

d) Chấp nhận thành viên hợp danhrút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

đ) Quyết định dự án đầu tư;

e) Quyết định việc vay và huy độngvốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệcủa công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

g) Quyết định mua, bán tài sản cógiá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ côngty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

h) Quyết định thông qua báo cáo tàichính hàng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thànhviên;

i) Quyết định giải thể công ty.

4. Quyết định về các vấn đề kháckhông quy định tại khoản 3 Điều này được thông qua nếu được ít nhất hai phần batổng số thành viên hợp danh chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

5. Quyền tham gia biểu quyết củathành viên góp vốn được thực hiện theo quy định của Luật này và Điều lệ côngty.

Điều 136. Triệutập họp Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thểtriệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu củathành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họptheo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồngthành viên.

2. Thông báo mời họp có thể bằng giấymời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện điện tử khác. Thông báo mời họpphải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp,tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Các tài liệu thảo luận được sử dụngđể quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 135 của Luật này phải được gửitrước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặcthành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thànhviên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty. Nội dung biên bản phải có các nộidung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số vàngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b) Mục đích, chương trình và nộidung họp;

c) Thời gian, địa điểm họp;

d) Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp;

đ) Các ý kiến của thành viên dự họp;

e) Các quyết định được thông qua, sốthành viên chấp thuận và nội dung cơ bản của các quyết định đó;

g) Họ, tên, chữ ký của các thànhviên dự họp.

Điều 137. Điềuhành kinh doanh của công ty hợp danh

1. Các thành viên hợp danh có quyềnđại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày củacông ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinhdoanh hàng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó đượcbiết về hạn chế đó.

2. Trong điều hành hoạt động kinhdoanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danhquản lý và kiểm soát công ty.

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợpdanh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông quatheo nguyên tắc đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh thựchiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký củacông ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đãđược các thành viên còn lại chấp thuận.

3. Công ty có thể mở một hoặc một sốtài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyềngửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý và điều hành công việckinh doanh hàng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồngthành viên; ký các quyết định hoặc nghị quyết của của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việckinh doanh giữa các thành viên hợp danh; ký các quyết định về quy chế, nội quyvà các công việc tổ chức nội bộ khác của công ty;

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủvà trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công tytheo quy định của pháp luật;

đ) Đại diện cho công ty trong quanhệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyênđơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

e) Các nhiệm vụ khác do Điều lệcông ty quy định.

Điều 138. Chấmdứt tư cách thành viên hợp danh

1. Tư cách thành viên hợp danh chấmdứt trong các trường hợp sau đây:

a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

b) Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố làđã chết;

c) Bị Tòa án tuyên bố là mất tích,hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

d) Bị khai trừ khỏi công ty;

đ) Các trường hợp khác do Điều lệcông ty quy định.

2. Thành viên hợp danh có quyền rútvốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trong trường hợp này,thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốnchậm nhất sáu tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúcnăm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

3. Thành viên hợp danh bị khai trừkhỏi công ty trong các trường hợp sau đây:

a) Không có khả năng góp vốn hoặckhông góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;

b) Vi phạm quy định tại Điều 133 củaLuật này;

c) Tiến hành công việc kinh doanhkhông trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệthại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;

d) Không thực hiện đúng các nghĩa vụcủa thành viên hợp danh.

4. Trong trường hợp chấm dứt tưcách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sựthì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng.

5. Trong thời hạn hai năm kể từngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm dkhoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộtài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấmdứt tư cách thành viên.

6. Sau khi chấm dứt tư cách thànhviên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặctoàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo phápluật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó.

Điều 139. Tiếpnhận thành viên mới

1. Công ty có thể tiếp nhận thêmthành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới củacông ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

2. Thành viên hợp danh hoặc thànhviên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn mười lămngày kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết địnhthời hạn khác.

3. Thành viên hợp danh mới phảicùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoảnnợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và cácthành viên còn lại có thỏa thuận khác.

Điều 140. Quyềnvà nghĩa vụ của thành viên góp vốn

1. Thành viên góp vốn có các quyềnsau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểuquyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi,bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thểcông ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyềnvà nghĩa vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hàng nămtương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty;

c) Được cung cấp báo cáo tài chínhhàng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viênhợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quảkinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, sổ biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồsơ và tài liệu khác của công ty;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp củamình tại công ty cho người khác;

đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danhngười khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký của công ty;

e) Định đoạt phần vốn góp của mìnhbằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quyđịnh của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết hoặc bị Tòa tuyên bố làđã chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên gópvốn của công ty;

g) Được chia một phần giá trị tài sảncòn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khicông ty giải thể hoặc phá sản;

h) Các quyền khác theo quy định củaLuật này và Điều lệ công ty.

2. Thành viên góp vốn có các nghĩavụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về các khoản nợvà nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

b) Không được tham gia quản lý côngty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

c) Tuân thủ Điều lệ, nội quy côngty và quyết định của Hội đồng thành viên;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy địnhcủa Luật này và Điều lệ công ty.

Chương 6.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Điều 141. Doanhnghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanhnghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản củamình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không đượcphát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thànhlập một doanh nghiệp tư nhân.

Điều 142. Vốnđầu tư của chủ doanh nghiệp

1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệptư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụđăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền ViệtNam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tàisản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loạitài sản.

2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốnvay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phảiđược ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theoquy định của pháp luật.

3. Trong quá trình hoạt động, chủdoanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệpphải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấphơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khiđã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 143. Quảnlý doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toànquyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sửdụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính kháctheo quy định của pháp luật.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thểtrực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trườnghợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tưnhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm vềmọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân lànguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tàihoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đạidiện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Điều 144. Chothuê doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyềncho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theobản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quanthuế. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm củachủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quyđịnh trong hợp đồng cho thuê.

Điều 145. Bándoanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyềnbán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngàychuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằngvăn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở củadoanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanhnghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồnglao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giảiquyết các hợp đồng đó.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủdoanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tàisản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán vàchủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệpphải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăngký kinh doanh lại theo quy định của Luật này.

Chương 7.

NHÓM CÔNG TY

Điều 146.Nhóm công ty

1. Nhóm công ty là tập hợp các côngty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thịtrường và các dịch vụ kinh doanh khác.

2. Nhóm công ty bao gồm các hình thứcsau đây:

a) Công ty mẹ - công ty con;

b) Tập đoàn kinh tế;

c) Các hình thức khác.

Điều 147. Quyềnvà trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lýcủa công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách làthành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy địnhtương ứng của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệkhác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập,bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập, trừ trườnghợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp công ty mẹ can thiệpngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phảithực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thựchiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính cóliên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm vềthiệt hại đó.

4. Người quản lý của công ty mẹ chịutrách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanhquy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm vềcác thiệt hại đó.

5. Trường hợp công ty mẹ không đềnbù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thànhviên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhândanh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại chocông ty con.

6. Trường hợp hoạt động kinh doanhnhư quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích chocông ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phảiliên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bịthiệt hại.

Điều 148. Báocáo tài chính của công ty mẹ và công ty con

1. Vào thời điểm kết thúc năm tàichính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phảilập các báo cáo sau đây:

a) Báo cáo tài chính hợp nhất củanhóm công ty theo quy định của pháp luật về kế toán;

b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinhdoanh hàng năm của nhóm công ty;

c) Báo cáo tổng hợp công tác quảnlý, điều hành của nhóm công ty.

2. Người chịu trách nhiệm lập báocáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó nếuchưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của các công ty con.

3. Khi có yêu cầu của người đại diệntheo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phảicung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như quy định để lập báo cáotài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của nhóm công ty.

4. Trường hợp không biết hoặc khôngnghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch,không chính xác hoặc giả mạo thì người quản lý công ty mẹ sử dụng các báo cáođó để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của nhóm công ty.

5. Trong trường hợp người quản lýcông ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫnkhông nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như quy định từ côngty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất,báo cáo tổng hợp của nhóm công ty. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm các thôngtin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặchiểu sai lệch.

6. Các báo cáo, tài liệu quyết toántài chính hàng năm của công ty mẹ, của các công ty con và các báo cáo tài chínhhợp nhất, báo cáo tổng hợp của cả nhóm công ty phải được lưu giữ tại trụ sởchính của công ty mẹ. Bản sao của các báo cáo, tài liệu quy định tại khoản nàyphải có ở các chi nhánh của công ty mẹ trên lãnh thổ Việt Nam.

7. Đối với các công ty con, ngoàicác báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, còn phải lập và đệ trình báocáo tổng hợp về mua, bán và các giao dịch khác với công ty mẹ.

Điều 149. Tậpđoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty cóquy mô lớn. Chính phủ quy định hướng dẫn tiêu chí, tổ chức quản lý và hoạt độngcủa tập đoàn kinh tế.

Chương 8.

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀPHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Điều 150.Chia doanh nghiệp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.

2. Thủ tục chia công ty trách nhiệmhữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữucông ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chiacông ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định chia công typhải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia;tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần,trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giảiquyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết địnhchia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao độngbiết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

b) Các thành viên, chủ sở hữu côngty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầuhoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị,Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định củaLuật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết địnhchia công ty quy định tại điểm a khoản này.

3. Công ty bị chia chấm dứt tồn tạisau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liênđới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động vànghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, kháchhàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụnày.

Điều 151.Tách doanh nghiệp

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiệncó (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mớicùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụcủa công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của côngty bị tách.

2. Thủ tục tách công ty trách nhiệmhữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữucông ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định táchcông ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định tách công typhải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách;tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản,các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thờihạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cảcác chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kểtừ ngày thông qua quyết định;

b) Các thành viên, chủ sở hữu côngty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệmChủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặcTổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trongtrường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách công tyquy định tại điểm a khoản này.

3. Sau khi đăng ký kinh doanh, côngty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoảnnợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bịtách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàngvà người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Điều 152. Hợpnhất doanh nghiệp

1. Hai hoặc một số công ty cùng loại(sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sauđây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụvà lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của cáccông ty bị hợp nhất.

2. Thủ tục hợp nhất công ty đượcquy định như sau:

a) Các công ty bị hợp nhất chuẩn bịhợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu về tên, địachỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính củacông ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thờihạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần,trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu củacông ty hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất;

b) Các thành viên, chủ sở hữu côngty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điềulệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịchcông ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiếnhành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Trong trườnghợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợpnhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thờihạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.

3. Trường hợp hợp nhất mà theo đócông ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đạiđiện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnhtranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh cóquy định khác.

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theođó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trườnghợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

4. Sau khi đăng ký kinh doanh, cáccông ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền vàlợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồnglao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Điều 153. Sápnhập doanh nghiệp

1. Một hoặc một số công ty cùng loại(sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sauđây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền,nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sựtồn tại của công ty bị sáp nhập.

2. Thủ tục sáp nhập công ty đượcquy định như sau:

a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợpđồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phảicó các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập;tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập;phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản,chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phầnvốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sápnhập;

b) Các thành viên, chủ sở hữu côngty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điềulệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhậptheo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phảikèm theo hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủnợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từngày thông qua;

c) Sau khi đăng ký kinh doanh, côngty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền vàlợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồnglao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

3. Trường hợp sáp nhập mà theo đócông ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thìđại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trướckhi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy địnhkhác.

Cấm các trường hợp sáp nhập cáccông ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trườngcó liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Điều 154.Chuyển đổi công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thểđược chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi côngty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi)thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyểnđổi) được quy định như sau:

1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữucông ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ côngty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địachỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính củacông ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần,trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phầnvốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiệnchuyển đổi.

2. Quyết định chuyển đổi phải đượcgửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạnmười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

3. Việc đăng ký kinh doanh của côngty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này,hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

Sau khi đăng ký kinh doanh, công tyđược chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợiích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao độngvà nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Điều 155.Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Trường hợp chủ sở hữu công tychuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạnmười lăm ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận chuyểnnhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng ký kinhdoanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi quy định tại khoản này, công ty được quản lývà hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trởlên.

2. Trường hợp chủ sở hữu công tychuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì trong thời hạn mười lămngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng phảiđăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy địnhvề công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân.

Điều 156. Tạmngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừngkinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừnghoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhấtmười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơquan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanhngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điềukiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinhdoanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ,hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừtrường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuậnkhác.

Điều 157. Cáctrường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trongcác trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đãghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanhnghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối vớicông ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công tytrách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượngthành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thểkhi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Điều 158. Thủtục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp được thựchiện theo quy định sau đây:

1. Thông qua quyết định giải thểdoanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sauđây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính củadoanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồngvà thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợpđồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụphát sinh từ hợp đồng lao động;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diệntheo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồngthành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanhlý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổchức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việckể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng kýkinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan,người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sởchính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp mà pháp luật yêucầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhấttrên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửicho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải cótên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán sốnợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Các khoản nợ của doanh nghiệp đượcthanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôiviệc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của ngườilao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế và các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoảnnợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tưnhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

5. Trong thời hạn bảy ngày làm việckể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theopháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quanđăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợplệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinhdoanh.

6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạnsáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tựvà thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Sau thời hạn sáu tháng quy định tạikhoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanhnghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinhdoanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này,người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn,chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cácthành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đốivới công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụtài sản khác chưa thanh toán.

Điều 159. Cáchoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Kể từ khi có quyết định giải thểdoanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện cáchoạt động sau đây:

1. Cất giấu, tẩu tán tài sản.

2. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ.

3. Chuyển các khoản nợ không có bảođảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp.

4. Ký kết hợp đồng mới không phảilà hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

5. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, chothuê tài sản.

6. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đãcó hiệu lực.

7. Huy động vốn dưới mọi hình thứckhác.

Điều 160. Phásản doanh nghiệp

Việc phá sản doanh nghiệp được thựchiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

Chương 9.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚIDOANH NGHIỆP

Điều 161. Nộidung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

1. Ban hành, phổ biến và hướng dẫnthực hiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liênquan.

2. Tổ chức đăng ký kinh doanh; hướngdẫn việc đăng ký kinh doanh bảo đảm thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạchđịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồidưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; phẩmchất chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước đối với doanhnghiệp; đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề.

4. Thực hiện chính sách ưu đãi đốivới doanh nghiệp theo định hướng và mục tiêu của chiến lược, quy hoạch và kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội.

5. Kiểm tra, thanh tra hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp,của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 162.Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhànước đối với doanh nghiệp; chỉ định một cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủchủ trì phối hợp với các bộ, ngành khác thực hiện quản lý nhà nước đối vớidoanh nghiệp.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ chịutrách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quảnlý nhà nước đối với doanh nghiệp; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phâncông có trách nhiệm:

a) Đánh giá lại theo định kỳ hoặctheo yêu cầu của hiệp hội doanh nghiệp các điều kiện kinh doanh thuộc quyền quảnlý nhà nước; kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn cần thiết; sửađổi các điều kiện kinh doanh bất hợp lý; trình Chính phủ ban hành điều kiệnkinh doanh mới bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được phâncông;

b) Hướng dẫn thực hiện pháp luật vềđiều kiện kinh doanh; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành các điềukiện kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước;

c) Tuyên truyền, phổ biến các văn bảnpháp luật;

d) Tổ chức quản lý hoạt động kinhdoanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; kiểm tra, kiểm soát và xử lý ônhiễm môi trường, bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toànvệ sinh lao động;

đ) Xây dựng hệ thống Tiêu chuẩn ViệtNam; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng hànghóa và dịch vụ theo hệ thống Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam;

e) Thực hiện các quyền và trách nhiệmkhác theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong phạmvi địa phương; trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môntrực thuộc và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cung cấpthông tin doanh nghiệp; giải quyết khó khăn, cản trở trong đầu tư và hỗ trợphát triển doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, thanh tradoanh nghiệp và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức đăng ký kinh doanh và thựchiện quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo các nội dung đăng ký kinh doanh;xử lý hành chính các hành vi vi phạm Luật này và pháp luật có liên quan;

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môntrực thuộc và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiệncác quy định của pháp luật về thuế, các điều kiện kinh doanh theo quy định củapháp luật và hướng dẫn tương ứng của các bộ, cơ quan ngang bộ; trực tiếp xử lýhoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định về quản lý nhànước trong lĩnh vực này;

d) Tổ chức cơ quan đăng ký kinhdoanh, quyết định biên chế cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử lý vi phạm hành chínhtrong đăng ký kinh doanh.

Điều 163. Cơcấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cónhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Giải quyết việc đăng ký kinhdoanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng, quản lý hệ thống thôngtin doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhâncó yêu cầu theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo vềtình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết cho việc thực hiệncác quy định của Luật này; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo của doanh nghiệp;

d) Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quannhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơđăng ký kinh doanh;

đ) Xử lý vi phạm các quy định vềđăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định của Luậtnày;

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề những vi phạm trong việc đăng ký kinh doanh;

g) Thực hiện các nhiệm vụ và quyềnhạn khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức của cơ quan đăngký kinh doanh do Chính phủ quy định.

Điều 164. Kiểmtra, thanh tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Việc kiểm tra, thanh tra hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 165. Xửlý vi phạm

1. Người có hành vi vi phạm các quyđịnh của Luật này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật,xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của phápluật; trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp, chủ sở hữu, thànhviên, cổ đông, chủ nợ của doanh nghiệp hoặc người khác thì phải bồi thường theoquy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trườnghợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơđăng ký kinh doanh là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấmthành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của Luật này thành lập;

c) Không đăng ký mã số thuế trongthời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Không hoạt động tại trụ sở đăngký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;

đ) Không báo cáo về hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liêntục;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh mộtnăm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Doanh nghiệp không gửi báo cáotheo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinhdoanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;

h) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Chương 10.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH2

Điều 166.Chuyển đổi công ty nhà nước

1. Thực hiện theo lộ trình chuyển đổihàng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực,các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm2003 phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phầntheo quy định của Luật này.

Chính phủ quy định và hướng dẫntrình tự, thủ tục chuyển đổi.

2. Trong thời hạn chuyển đổi, nhữngquy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 được tiếp tục áp dụng đối vớidoanh nghiệp nhà nước nếu Luật này không có quy định.

Điều 167.Doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh

Doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phụcvụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được tổ chứcquản lý và hoạt động theo quy định của Luật này và quy định riêng của Chính phủ.

Điều 168. Thựchiện quyền chủ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp

1. Nhà nước thực hiện quyền chủ sởhữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo các nguyên tắc sau đây:

a) Thực hiện quyền chủ sở hữu vớivai trò là người đầu tư vốn;

b) Bảo toàn và phát triển vốn nhànước;

c) Tách biệt chức năng thực hiệncác quyền chủ sở hữu với chức năng quản lý hành chính nhà nước;

d) Tách biệt thực hiện quyền chủ sởhữu đối với quyền chủ động kinh doanh của doanh nghiệp; tôn trọng quyền kinhdoanh của doanh nghiệp;

đ) Thực hiện thống nhất và tậptrung các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu về vốn.

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạncủa Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu vốnnhà nước; cách thức và tiêu chí đánh giá hiệu quả và thực trạng bảo toàn, pháttriển vốn nhà nước; cơ chế phối hợp, kiểm tra và đánh giá đối với cơ quan đạidiện chủ sở hữu nhà nước; các chủ trương, biện pháp sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mớivà nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện theoquy định của pháp luật.

3. Định kỳ hàng năm, Chính phủtrình Quốc hội báo cáo tổng hợp về thực trạng kinh doanh vốn sở hữu nhà nước,thực trạng bảo toàn và phát triển giá trị vốn đầu tư và tài sản sở hữu nhà nướctại doanh nghiệp.

Điều 169.Thành lập doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp do Nhà nước thành lậpkể từ ngày Luật này có hiệu lực phải được đăng ký, tổ chức quản lý và hoạt độngtheo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Điều 170. Ápdụng đối với các doanh nghiệp được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh đã thành lập theo quyđịnh của Luật doanh nghiệp năm 1999 không phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh lại.

2.3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiđược thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, trừ trường hợp quy định tại khoản3 Điều này, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây:

a)4 Đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt độngtheo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thời hạn hoạt độngtheo quy định tại Giấy phép đầu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thực hiệnthủ tục giải thể doanh nghiệp và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăngký lại trước ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định.Trong trường hợp này, việc đăng ký lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn hoạt độngghi trên Giấy phép đầu tư;

b) Không đăng ký lại; trong trườnghợp này, doanh nghiệp tổ chức quản lý, hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Điều lệdoanh nghiệp. Đối với những nội dung không quy định tại Giấy phép đầu tư, Điềulệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luậtcó liên quan.

Doanh nghiệp được điều chỉnh, bổsung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trongGiấy phép đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh, bổ sung.

Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt độnghoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt động ghitrong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp phải đăng ký lại theo quy định tại điểma khoản này.

Chính phủ quy định chi tiết khoảnnày.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài mà nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn toàn bộtài sản đã đầu tư cho Chính phủ Việt Nam sau khi kết thúc thời hạn hoạt động chỉđược chuyển đổi khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy địnhcủa Chính phủ.

4. Hộ kinh doanh sử dụng thườngxuyên từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt độngtheo quy định của Luật này.

Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiệnđăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Điều 171. Hiệulực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 7 năm 2006.

2. Luật này thay thế Luật doanhnghiệp năm 1999; Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, trừ trường hợp quy định tạikhoản 2 Điều 166 của Luật này; các quy định về tổ chức quản lý và hoạt động củadoanh nghiệp tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000.

Điều 172. Hướngdẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật này.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT
CHỦ NHIỆMNguyễn Hạnh Phúc

1 Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có căn cứ ban hànhnhư sau:

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theoNghị quyết số 51/2001/QH10 ;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi,bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11 , Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 , Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ,Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11 .”

Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổsung Điều 170 của Luật doanh nghiệp có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theoNghị quyết số 51/2001/QH10 ;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi,bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sungtheo Điều 3 của Luật số 38/2009/QH12.”

2 Điều 6 và Điều 7 của Luật số38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xâydựng cơ bản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009 quy định như sau:

Điều 6

Chính phủ hướng dẫn thống nhấtáp dụng các thuật ngữ có cùng nội dung nhưng có tên gọi khác nhau trong các luậtliên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 7

1. Luật này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

2. Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nộidung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.”

Điều 2 của Luật số 37/2013/QH13 sửađổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8năm 2013 quy định như sau:

“Điều 2

Luật này có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 8 năm 2013.”

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theoquy định tại Điều 1 của Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luậtdoanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

4 Điểm này được sửa đổi, bổ sung lần thứnhất theo quy định tại Điều 3 của Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 8 năm 2009 như sau:

“a) Đăng ký lại và tổ chức quảnlý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; việc đăngký lại được thực hiện trong thời hạn năm năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực;”

Điểm này được sửa đổi, bổ sung lầnthứ hai theo quy định tại Điều 1 của Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều170 của Luật doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.