BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/VBHN-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ1

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆNNGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư ViệtNam đầu tư ra nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2010,được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầutư ra nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2011.

Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế hiện hành củanước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh về thuế;

Căn cứ Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính2;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụthuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư Việt Nam ra nước ngoài theo quy địnhtại Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ (dưới đây gọi chunglà Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ) và Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007của Chính phủ (dưới đây gọi chung là Nghị định số 121/2007/NĐ-CP) như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về nghĩa vụ thuế đối vớicác nhà đầu tư Việt Nam nêu tại Điều 2 Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và tại Điều 2Nghị định số 121/2007/ NĐ-CP được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quyđịnh tại Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và Nghị định số 121/2007/NĐ-CP.

2. Trường hợp tại Điều ước quốc tế mà Chính phủViệt Nam ký kết hoặc tham gia có liên quan về đầu tư ra nước ngoài của nhà đầutư Việt Nam có quy định về thuế khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì nghĩavụ thuế thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết.

Điều 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu

1.1.3 Máy móc, thiết bị, bộ phận rời, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệudo nhà đầu tư xuất khẩu ra nước ngoài để tạo tài sản cố định của dự án đầu tưtại nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuhiện hành.

Đối với các trường hợp được miễn thuế xuất khẩutheo quy định hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan để miễn thuế xuất khẩu thực hiệntheo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫnthi hành.

1.2. Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức tạm xuất,tái nhập để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài, khi xuất khẩu thực hiện kêkhai, nộp thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu, nếu tái nhập thì không phải nộp thuế nhập khẩu và được xét hoàn lạisố thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) tương ứng với số hàng hóa thực tế đã tái nhậpkhẩu.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

2.1.4 Máy móc, thiết bị, bộ phận rời xuất khẩu ra nước ngoài để tạotài sản cố định của dự án đầu tư tại nước ngoài, khi thanh lý hoặc kết thúc dựán nếu được nhập khẩu trở lại vào Việt Nam thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đãnộp (nếu có) tương ứng với số lượng hàng hóa thực tế tái nhập và không phải nộpthuế nhập khẩu.

Hồ sơ nộp cho cơ quan Hải quan để được xét hoànthuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) và không thu thuế nhập khẩu thực hiện theo quyđịnh của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2. Hàng hóa được chia khi thanh lý hoặc kết thúcdự án đầu tư tại nước ngoài do đầu tư bằng tiền; hàng hóa là phần được chiadoanh thu hoặc lợi nhuận của dự án đầu tư tại nước ngoài nhập khẩu vào Việt Namlà đối tượng áp dụng thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu.

2.3. Mẫu vật, tài liệu kỹ thuật (băng từ, băng giấyvà các tài liệu khác) nhập khẩu nhằm mục đích nghiên cứu, phân tích để việcthực hiện dự án dầu khí đầu tư tại nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu.

Hồ sơ nộp cho cơ quan Hải quan để miễn thuế nhậpkhẩu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra,giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2.4. Thiết bị, vật tư chuyên dụng cho hoạt động dầukhí mà trong nước chưa sản xuất được khi tạm nhập khẩu để gia công, chế biếnthành sản phẩm sau đó tái xuất khẩu để thực hiện theo hợp đồng ký với đại diệncó thẩm quyền của dự án dầu khí đầu tư tại nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu,khi xuất khẩu sản phẩm được miễn thuế xuất khẩu.

Nội dung thực hiện cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Tàichính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc xác định thiết bị, vật tư chuyên dùng thuộcloại trong nước chưa sản xuất được căn cứ vào Danh mục vật tư, thiết bị phục vụhoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Điều 3. Thuế giá trị gia tăng

1. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, bộ phận rời vàvật tư, nguyên liệu, nhiên liệu (trừ tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa quachế biến thành sản phẩm khác) xuất khẩu ra nước ngoài để tạo tài sản cố địnhcủa dự án đầu tư tại nước ngoài được áp dụng thuế giá trị gia tăng với thuếsuất 0%, được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như hàng hóa xuất khẩutheo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hàng hóa xuất khẩu quy định tại khoản này để đượckhấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào phải đáp ứng các điều kiện vềthủ tục, hồ sơ như quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướngdẫn thi hành. Riêng điều kiện hợp đồng bán hàng hóa ký với nước ngoài và chứngtừ thanh toán tiền hàng hóa được thay bằng Danh mục hàng hóa xuất khẩu để thựchiện dự án đầu tư tại nước ngoài do doanh nghiệp tự kê khai (ghi cụ thể, chủngloại, số lượng và trị giá hàng hóa).

2. Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức tạm xuất, táinhập để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài; nguyên liệu nhập khẩu để sảnxuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu kýkết với doanh nghiệp ở nước ngoài được áp dụng theo hình thức tạm xuất - táinhập, tạm nhập - tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khinhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuếgiá trị gia tăng trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tàichính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, bộ phận rời xuấtkhẩu ra nước ngoài để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư ra nước ngoài, khithanh lý hoặc kết thúc dự án nếu được phép nhập khẩu trở lại Việt Nam; hàng hóađược chia khi thanh lý hoặc kết thúc dự án đầu tư tại nước ngoài do đầu tư bằngtiền; hàng hóa là phần được chia doanh thu hoặc lợi nhuận của dự án đầu tư tạinước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam, là đối tượng áp dụng thuế giá trị gia tăngtheo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành như đối với hàng hóanhập khẩu thông thường khác.

Điều 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài cóthu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai vànộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hailần giữa Việt Nam và nước doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư (nếu có), Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, kểcả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp theo quy định của nước nhận đầu tư.

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính vàkê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 25%, không áp dụng mứcthuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đangđược hưởng theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

2. Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tạinước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chấttương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoàiđược trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tưtrả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ khôngvượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nướcngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nướcngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định sốthuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam (không phải tính nộp thuế).

Ví dụ 1: Trong năm tài chính 2009 Doanh nghiệp ViệtNam A có một khoản thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư tại nước ngoài là 1.000triệu đồng. Số thuế thu nhập phải nộp tính theo quy định của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp của nước doanh nghiệp đầu tư trong trường hợp không được hưởng ưuđãi thuế là 200 triệu đồng. Do doanh nghiệp đang thuộc diện được giảm 50% sốthuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp của nước nhận đầu tư nên số thuế thực tế doanh nghiệp nộp tại nước đầutư là 100 triệu đồng.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Việt NamA phải nộp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam như sau:

1.000 triệu đồng x 25% = 250 triệu đồng

Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp (sau khiđã trừ số thuế đã nộp tại nước doanh nghiệp đầu tư) là:

250 triệu đồng - 200 triệu đồng = 50 triệu đồng

Ví dụ 2: Trong năm tài chính 2009 Doanh nghiệp ViệtNam A có khoản thu nhập 660 triệu đồng từ dự án đầu tư tại nước ngoài. Khoảnthu nhập này là thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập tại nước doanhnghiệp đầu tư. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và đã nộp theo quy địnhcủa nước doanh nghiệp đầu tư là 340 triệu đồng.

Phần thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài củadoanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế thu nhập theo quy định của Luật thuế thunhập doanh nghiệp của Việt Nam như sau:

[(660 triệu đồng + 340 triệu đồng) x 25%] = 250triệu đồng

Trong trường hợp này do số thuế phải kê khai và nộptheo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam (250 triệu đồng)thấp hơn số thuế Doanh nghiệp Việt Nam A đã nộp theo quy định của Luật nước đầutư (340 triệu đồng) nên Doanh nghiệp Việt Nam A không phải nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với thu nhập có được do thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoàikhi kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, Doanhnghiệp Việt Nam A không được bù trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam đối vớisố thuế đã nộp tại nước doanh nghiệp đầu tư vượt quá số thuế tính theo Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam là 90 triệu đồng (340 - 250 = 90).

3.15. Thủ tục kê khai và nộp thuế đối với khoản thu nhập từ dự án đầutư tại nước ngoài

a.1. Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế củadoanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầutư tại nước ngoài bao gồm:

- Văn bản của doanh nghiệp về việc phân chia lợinhuận của dự án đầu tư tại nước ngoài hoặc xác nhận của chủ doanh nghiệp về mứcphân chia lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài: xuất trình bản chính, nộp01 bản sao có xác nhận, đóng dấu của doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được tổchức kiểm toán độc lập/cơ quan thuế, tài chính tại nước đầu tư xác nhận (nếunước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư có tổ chức kiểm toán độc lập) hoặc xácnhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư: xuấttrình bản chính, nộp 01 bản sao có xác nhận, đóng dấu của doanh nghiệp;

- Tờ khai thuế thu nhập của doanh nghiệp thuộcdự án đầu tư tại nước ngoài có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của dự ánđầu tư tại nước ngoài: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao có xác nhận, đóngdấu của doanh nghiệp;

- Biên bản quyết toán thuế đối với doanh nghiệp(nếu có): xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao có xác nhận, đóng dấu của doanhnghiệp;

- Xác nhận số thuế đã nộp, số thuế được trảthay, số thuế được miễn, giảm của cơ quan thuế tại nước ngoài hoặc chứng từchứng minh số thuế đã nộp, số thuế được trả thay, số thuế được miễn, giảm ởnước ngoài: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao có xác nhận, đóng dấu củadoanh nghiệp.

- Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ởnước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28tháng 10 năm 2010 của Chính phủ).

Trường hợp dự án đầu tư tại nước ngoài chưa phátsinh thu nhập chịu thuế (hoặc đang phát sinh lỗ), khi kê khai quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp hàng năm, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chỉphải nộp Báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập hoặc củacơ quan có thẩm quyền của nước doanh nghiệp đầu tư và Tờ khai thuế thu nhập củadự án đầu tư tại nước ngoài có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của dự ánđầu tư tại nước ngoài (xuất trình bản chính và nộp 01 bản sao có xác nhận, đóngdấu của doanh nghiệp). Số lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không đượctrừ vào số thu nhập phát sinh của doanh nghiệp trong nước khi tính thuế thunhập doanh nghiệp.

a.2. Trách nhiệm của cơ quan thuế:

Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm trahồ sơ và xử lý như sau: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì trong ba ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ, có văn bản trả lời (nêu rõ lý do);

Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trong mười ngày làmviệc kể từ ngày nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra đối chiếu các tài liệu, chứng từtrong hồ sơ với nội dung quy định tại Thông tư số 104/2011/TT-BTC để xác địnhsố thuế phải nộp, tính thống nhất và chính xác của hồ sơ và hướng dẫn doanhnghiệp khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn tại Thông tưsố 104/2011/TT-BTC .

3.2. Trường hợp dự án đầu tư tại nước ngoài phảichấm dứt hoạt động có phát sinh khoản lỗ chưa được bù trừ hết mà doanh nghiệpViệt Nam phải gánh chịu thì doanh nghiệp Việt Nam được kê khai, bù trừ số lỗnày vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp Việt Nam từ kỳ tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp tiếp theo phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm doanhnghiệp Việt Nam tiếp nhận khoản lỗ chưa được bù trừ hết quy định tại khoản này.

Số lỗ được chuyển bằng số vốn đầu tư ra nướcngoài đã giải ngân, tối đa không vượt quá số vốn đã thực hiện đầu tư ra nướcngoài để hoạt động đầu tư theo Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu tư ra nước ngoài(hoặc Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu tư điều chỉnh tại thời điểm gần nhất trongtrường hợp dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu tư) do Bộ Kếhoạch và đầu tư cấp.

a.1. Hồ sơ đính kèm khi kê khai và quyết toánthuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản lỗ từ dự ánđầu tư tại nước ngoài bao gồm:

- Công văn đề nghị của doanh nghiệp Việt Nam đầutư ra nước ngoài: nộp 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu tư ra nước ngoài(hoặc Giấy chứng nhận/ Giấy phép đầu tư điều chỉnh tại thời điểm gần nhất trongtrường hợp dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu tư) do Bộ Kếhoạch và đầu tư cấp cho doanh nghiệp theo quy định: xuất trình bản chính, nộp01 bản sao;

- Giấy tờ xác nhận về việc tổ chức kinh tế tạinước ngoài bị chấm dứt hoạt động: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;

- Báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất kể từnăm tài chính thực hiện thanh lý dự án của tổ chức kinh tế ở nước ngoài đã đượctổ chức kiểm toán độc lập/cơ quan thuế, tài chính tại nước đầu tư xác nhận vàbáo cáo tài chính (nếu nước, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư có tổ chức kiểmtoán độc lập) hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước, vùng lãnh thổtiếp nhận đầu tư. Trường hợp chưa thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài đủ 03năm thì doanh nghiệp nộp toàn bộ các Báo cáo tài chính kể từ thời điểm hoạtđộng đến khi chấm dứt dự án đầu tư ở nước ngoài: xuất trình bản chính, nộp 01bản sao;

- Hợp đồng thanh lý dự án đầu tư tại nước ngoàivà các tài liệu chứng minh cho các giao dịch thanh lý diễn ra tại nước ngoài:xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;

- Tờ khai thuế thu nhập của doanh nghiệp thuộcdự án đầu tư tại nước ngoài có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của dự ánđầu tư tại nước ngoài: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;

- Biên bản quyết toán thuế đối với doanh nghiệp(nếu có): xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao;

- Xác nhận số thuế đã nộp, số thuế được trảthay, số thuế được miễn, giảm, của cơ quan thuế tại nước ngoài hoặc chứng từchứng minh số thuế đã nộp, số thuế được trả thay, số thuế được miễn, giảm ở nướcngoài, số lỗ đã được chuyển, số lỗ chưa được chuyển của hoạt động kinh doanhcủa các năm tài chính trước.

a.2. Trách nhiệm của cơ quan thuế: Cơ quan thuếcó trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

a.2.1. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì trongba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, có văn bản trả lời (nêu rõ lý do);

a.2.2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trong mườingày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra đối chiếu các tài liệu,chứng từ trong hồ sơ với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này để xác định số lỗđược chuyển, tính thống nhất và chính xác của hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệpxử lý khoản lỗ theo hướng dẫn tại Thông tư số 104/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sungThông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2011.

4. Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoàiđược kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau năm tàichính phát sinh khoản thu nhập tại nước ngoài hoặc kê khai vào quyết toán thuếthu nhập doanh nghiệp của năm tài chính cùng với năm phát sinh khoản thu nhậptại nước ngoài nếu doanh nghiệp có đủ cơ sở và chứng từ xác định được số thunhập và số thuế thu nhập đã nộp của dự án đầu tư tại nước ngoài.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp Việt Nam A có thu nhập từ dựán đầu tư tại nước ngoài trong năm tài chính 2009. Doanh nghiệp Việt Nam A phảikê khai khoản thu nhập nói trên vào Tờ khai quyết toán thuế thu nhập của nămtài chính 2009 hoặc năm 2010 theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệpcủa Việt Nam.

5. Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuếtừ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đầutư ra nước ngoài đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai, nộp thuếtheo quy định của Luật Quản lý thuế.

Điều 5. Thuế thu nhập cá nhân

Nhà đầu tư Việt Nam là hộ kinh doanh, cá nhân thựchiện dự án đầu tư tại nước ngoài hoặc làm việc cho các dự án đầu tư tại nướcngoài nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hailần giữa Việt Nam và nước nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có), Luật thuế thunhập cá nhân của Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Các loại thuế, phí và lệ phí khác

Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của dự án đầu tư tại nước ngoài như hướng dẫn tạiThông tư này, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài thực hiện nghĩa vụthuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí hiệnhành đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc cungcấp hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch kinh tế khác với dự án đầu tư tại nướcngoài.

Điều 7. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành6

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày,kể từ ngày ký.7

Thông tư này thay thế Thông tư số 97/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuếđối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đềnghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyếtkịp thời./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

1Văn bản này được hợp nhất từ 2 Thông tư sau:

- Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư ViệtNam đầu tư ra nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2010;

- Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầutư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8năm 2011.

Nội dung tại Văn bản hợp nhất này không làm thayđổi nội dung và hiệu lực của 02 Thông tư trên.

2Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi,bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nướcngoài có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế hiện hànhcủa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Nghị định của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh về thuế;

Căn cứ Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng7 năm 2007 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạtđộng dầu khí;

Căn cứ Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng02 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nướcngoài trong hoạt động dầu khí;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;”

3Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuếđối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từngày 26 tháng 8 năm 2011.

4Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuếđối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày26 tháng 8 năm 2011.

5Khoản này được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2011.

6Điều 2 của Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầutư ra nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2011 quy định:

“Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thihành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26tháng 8 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyếtkịp thời./.”

7Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính có hiệulực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2010.