BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/VBHN-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ ĐÓNG, MỞ GA ĐƯỜNG SẮT

Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày06 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành về việc banhành Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng12 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT ngày 14tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một sốđiều của "Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt độngtrong phạm vi đất dành cho đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005, "Điều lệ đường ngang" banhành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30tháng3 năm 2006, "Quy định về công bốđóng, mở ga đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có hiệu lực kểtừ ngày 29 tháng 5 năm 2011.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật đường sắt ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vậntải;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcĐường sắt Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Vận tải1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này "Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt".

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. ChánhVăn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường sắt ViệtNam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY ĐỊNH

VỀCÔNG BỐ ĐÓNG, MỞ GA ĐƯỜNG SẮT
(ban hành kèm theo Quyết định s53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng11 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về điều kiện,trình tự, thủ tục thẩm quyền ra quyết định công b đóng, mởga đường sắt; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ra quyếtđịnh công bố đóng, mở ga đường sắt.

Điều2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng với tổ chức, cánhân có liên quan đến việc công bố đóng, mở ga đường sắttrên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng nối ray vào đường sắt quốc gia.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:

1. Mở ga đường sắt: là việc cơ quanquản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công bố đưa ga đường sắt vào hoạtđộng để phục vụ chạy tàu, vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý, bao gửi.

2. Đóng ga đường sắt: là việc cơ quanquản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công bố đìnhchỉ hoạt động của ga đường sắt hiện có trên các tuyến đường sắt.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CÔNG BỐ ĐÓNG,MỞ GA ĐƯỜNG SẮT

Điều 4. Điều kiện chung để công bốmở ga đường sắt

1. Không nằm trong khu vực cấm xâydựng theo quy định của pháp luật.

2. Phù hợp với quy hoạch phát triểnkết cấu hạ tầng đường sắt.

3. Có tên ga và không trùng với tênga khác trên hệ thống đường sắt Việt Nam.

4. Có hệ thống thoát hiểm; hệ thốngphòng cháy, chữa cháy đủ phương tiện, dụng cụ để sẵn sàng cứu chữa khi cần thiết; hệ thống đảm bảo chiếu sáng, thông gió, vệ sinh môitrường theo quy định.

Điều 5. Điều kiện riêng để công bốmở ga đường sắt

1. Đối với ga hành khách

a) Phải có đủ các điều kiện quy địnhtại Điều 4 của Quy định này;

b) Phải có hệ thống công trình phục vụ đón, trả khách, thực hiện tác nghiệp liênquan đến vận tải hành khách, hành lý, bao gửi và tác nghiệp kỹ thuật; ga hànhkhách phải có công trình phục vụ hành khách là người khuyết tật.

2. Đối với ga hàng hóa

a) Phải có đủ các điều kiện quy địnhtại Điều 4 của Quy định này;

b) Phải có hệ thống công trình phụcvụ giao, nhận, xếp, dỡ, bảo quản hàng hóa, thực hiện dịch vụ khác liên quan đếnvận tải hàng hóa và tác nghiệp kỹ thuật;

c) Đối với ga xếp dỡ hàng nguy hiểmngoài các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này còn phải thực hiệncác quy định của pháp luật có liên quan đối với việc vận chuyển, xếp dỡ, bảoquản hàng nguy hiểm.

3. Đối với ga kỹ thuật

a) Phải có đủ các điều kiện quy định tạiĐiều 4 của Quy định này;

b) Phải có hệ thống công trình phụcvụ tác nghiệp kỹ thuật đầu máy, toa xe phục vụ cho việc chạy tàu.

4. Đối vi gahỗn hợp

a) Phải có đủ các điều kiện quy địnhtại Điều 4 của Quy định này;

b) Khi đảm nhận chức năng của loại hìnhga nào thì phải thỏa mãn điều kiện tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 của Điều này.

Điều 6. Trình tự, thủ tục công bốmở ga đường sắt2

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

a) Ngoài việc thực hiện các thủ tụctheo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải gửi cơ quan cóthẩm quyền công bố mở ga đường sắt Tờ trình về đầu tư xây dựng ga, nội dung bao gồm: Dự kiến quy mô và địa điểm xây dựng, mục đíchsử dụng, phương án khai thác.

Đối với ga biên giới, ngoài Tờ trìnhvề đầu tư xây dựng ga, chủ đầu tư còn phải gửi kèm theo các ý kiến bằng văn bảncủa Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

b) Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể tngày nhận được Tờ trình quy đnh tại điểm a khoản này, cơ quan có thẩm quyền công bố mở ga đường sắtxem xét, nếu xét thấy phù hợp với điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều4 của Quy định này thì có ý kiến chấp thuận bằng văn bản để chủ đầu tư tiếnhành các thủ tục về đầu tư xây dựng; trường hợp không chấpthuận phải có văn bản nêu rõ lý do.

2. Thủ tục công bố mở ga đường sắt

a) Trình tự thực hiện

- Sau khi hoàn thành việc xây dựng gađường sắt, tổ chức cá nhân quản lý, khai thác ga đường sắt nộp bộ hồ sơ đề nghịcông bố mở ga đường sắt trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đường sắtViệt Nam.

- Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận hồsơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cc Đường sắt Việt Nam phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiệnhồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định hồ sơ đề nghị công bố mở ga đường sắt, trìnhBộ Giao thông vận tải.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được hồ sơ do Cục Đường sắt Việt Nam trình, Bộ Giao thông vận tảixem xét, ra quyết định công bố mga đường sắt.

b) Hồ sơ đề nghị công bố mở ga đườngsắt là 01 bộ, bao gồm:

- Công văn đề nghị công bố mở gađường sắt của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác ga;

- Báo cáo của tổ chức cá nhân quảnlý, khai thác ga đường sắt về kết quả thi công hoàn thành các hạng mục côngtrình của ga (kèm theo bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của tổchức quản lý, khai thác ga đường sắt, các biên bản nghiệm thu bàn giao đưa côngtrình vào sử dụng ...); cơ cấu tổ chức hoạt động của ga, phương án bố trí nhân lực của ga; phương án quản lý khai thác ga đảm bảo an toàn hiệuquả;

- Các quyết định của cơ quan có thẩmquyền cho phép đầu tư xây dựng ga đường sắt (bản chínhhoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao có đóng dấu của tổ chức quản lý khaithác ga đường sắt).

Điều 7. Trình tự, thủ tục công bốđóng ga đường sắt

1. Cơ quan có thẩm quyền công bố đóngga đường sắt trong các trường hợp sau đây:

a) Không có nhu cầu sử dụng ga;

b) Để phục vụ sửa chữa, cải tạo, nângcấp công trình của ga;

c) Các công trình của ga xuống cấpnghiêm trọng không đảm bảo an toàn chạy tàu.

2.3 Thủ tục công bố đóng ga đường sắt

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức cá nhân quản lý, khai thácga đường sắt nộp bộ hồ sơ đề nghị công bố đóng ga đường sắt trực tiếp hoặc quahệ thống bưu chính đến Cục Đường sắt Việt Nam.

- Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận hồsơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì Cục Đường sắt Việt Nam phải thôngbáo cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 04 ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường sắt Việt Nam thẩm địnhhồ sơ đề nghị công bố đóng ga đường sắt, trình Bộ Giao thông vận tải.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được hồ sơ do Cục Đường sắt Việt Nam trình, Bộ Giao thông vận tảixem xét, ra quyết định công bố đóng ga đường sắt.

b) Hồ sơ đề nghị công bố đóng gađường sắt là 01 bộ, bao gồm:

- Công văn đềnghị công bố đóng ga đường sắt của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác ga đườngsắt hoặc của cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt;

- Các tài liệu để chứng minh lý do đóng ga đường sắt (bản chính hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản saocó đóng dấu của tổ chức quản lý, khai thác ga đường sắt).

Điều 8. Thẩm quyền ra quyết địnhcông b đóng, mở ga đường sắt

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hoặcngười được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ủy quyền ra quyết định công bố đóng,mở ga đường sắt.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC CÔNG BỐĐÓNG, MỞ GA ĐƯỜNG SẮT

Điều 9. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Thực hiện đầy đủ các quy định tạiđiểm a khoản 1, Điều 6 của Quy định này.

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xáccủa Tờ trình về đầu tư xây dựng ga và các tài liệu kèmtheo.

Điều 10. Trách nhiệm của tổ chc, cá nhân quản lý, khai thác ga đường sắt

1. Nộp đầy đủ các hồ sơ liên quan đếnviệc đóng, mở ga theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 của Quyđịnh này.

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xáccủa hồ sơ.

3. Khi có Quyết định công bố đóng, mởga, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác ga phải thực hiện một số công việc sau:

a) Trường hợp mở ga đường st: tchức, cá nhân quản lý, khai thác ga phải xâydựng các biện pháp khai thác đảm bảo an toàn chạy tàu; bố trí đủ định biên laođộng, chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu theo đúng quy định; tchức cho cán bộ, công nhân viên học tập để nắm vững quy định việckhai thác ga; duy trì các điều kiện mở ga quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quyđịnh này; thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định quản lý kỹ thuậtnội bộ ga, đảm bảo khai thác ga an toàn hiệu quả.

b) Trường hợp đóng ga đường sắt: tổchức, cá nhân quản lý, khai thác ga phải có biện pháp tiếptục bảo vệ công trình và thiết bị của khu ga để duy trì chất lượng kỹ thuậthiện có, chờ quyết định tiếp theo của cấp có thẩm quyền.

4. Thông báo thời điểm chính thứckhai thác ga hoặc đình chỉ khai thác ga trên các phương tiện thông tin đại chúng để hành khách và người thuê vận tải biết.

Điều 11. Tráchnhiệm của Cục Đường sắt Việt Nam

1. Hướng dẫncác tổ chức cá nhân lập, nộp hồ sơ.

2. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghịđóng, mở ga đường sắt, lập Tờ trình đề nghị Bộ Giao thông vận tải công bố đóng, mở ga đường sắt theo quy định.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN4

Điều 12. Tổ chức thực hiện, thanhtra, kiểm tra

1. Cục Đườngsắt Việt Nam tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Vụ Vận tảichủ trì phối hợp Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các đơn vịliên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện Quy định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VT, Vụ PC (02).

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

1 Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT sửa đi, bsung một số điều của"Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiệnhoạt động trong phạm vi đất dành cho đường st" banhành kèm theo Quyết định s60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm2005, "Điều lệ đường ngang" ban hành kèm theoQuyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng3 năm 2006,"Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt" ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cứLuật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phquy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chứcca Bộ Giao thông vận tải,"

2 Điều này được sửa đổi theo quy định tạikhoản 1 Điều 3 ca Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc cấpgiấy phép xây dng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đấtdành cho đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định s60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005,"Điều lệ đường ngang" ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2006, "Quy định về công bố đóng, mở ga đường st" ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2007 ca Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2011.

3 Khoản này được sửa đổi theo quy đnh tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sungmột số điều của "Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạtđộng trong phạm vi đất dành cho đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm2005, "Điều lệ đường ngang" ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BG TVT ngày 30 tháng 3 năm 2006, "Quy định vềcông bố đóng, mga đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm2011.

4 Điều 4, Điều 5 của Thông tư số28/2011/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc cấpgiấy phép xâydựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đấtdành cho đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày30 tháng 11 năm 2005, "Điều lệđường ngang" banhành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2006, "Quy định về công bố đóng, mga đườngsắt" ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2007 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cóhiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2011 quy định như sau:

"Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòngBộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưng các Vụ, Tổng cục trưng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan, tchức và cánhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./."