BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐIVỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CÔNG TÁC Ở TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT, Ở VÙNG CÓĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục côngtác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 củaChính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ởtrường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cóhiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính [1],

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Đối tượng điều chỉnh

Nghị địnhnày quy định các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các đối tượng nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác sau đây:

1. Nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế hoặc đang trong thời gian tập sựhay đang hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước.

2. Nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc biên chế Nhà nước hoặc đang trongthời gian tập sự hay hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp không thuộcngân sách nhà nước.

3. Cán bộquản lý giáo dục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao gồm:

a) Hiệutrưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm, cơ sở giáo dụcvà đào tạo;

b) Các nhàgiáo được phân công làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của cáccơ sở giáo dục và đào tạo hoặc công tác tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2.Phạm vi điều chỉnh

Phạm viđiều chỉnh của Nghị định này bao gồm:

1. Trường chuyên biệt quy địnhtại Nghị định này theo quy định tại các Điều 61, 62, 63 và 64 của Luật Giáo dụcbao gồm:

a) Trường phổ thông dân tộc nộitrú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học;

b) Trường chuyên, trường năngkhiếu;

c) Trường, lớp dành cho ngườitàn tật,khuyết tật;

d) Trường giáo dưỡng

2[2]. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Các huyện đảo: Trường Sa,Hoàng Sa;

b) Các xã đặc biệt khó khănvùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang venbiển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản,làng, phum, sóc, ấp…(gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định củacơ quan có thẩm quyền.

3[3]. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng hưởng chínhsách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụngcác chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và cách tính các loại phụ cấp

1. Đối tượng quy định tại khoản1 Điều 1 của Nghị định này được hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi quyđịnh tại Nghị định này từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Đối với các nhà giáo, cán bộquản lý giáo dục đang công tác tại các trường chuyên biệt đóng trên địa bàn cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ phụ cấp, trợcấp, ưu đãi quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Nghịđịnh này.

3. Đối tượng quy định tại khoản2 Điều 1 Nghị định này được cơ sở giáo dục, đào tạo vận dụng và cho hưởng cácchế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi quy định tại Nghị định này từ nguồn thu hợppháp ngoài ngân sách nhà nước.

4. Các loại phụ cấp, trợ cấp,ưu đãi quy định trong Nghị định này là những phụ cấp áp dụng theo nguyên tắccộng số học trên cơ sở tính theo tỷ lệ phần trăm (%) mức lương hiện hưởng vàphụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượngđược hưởng.

Chương II

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝGIÁO DỤC CÔNG TÁC TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT

Điều 4.Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt khi được cử đi họcbồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ được hỗ trợ tiền mua tài liệu đểhọc tập và hỗ trợ 100% tiền học phí và tiền phụ cấp đi lại, nhà ở. Mỗi năm ítnhất 1 lần, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã có thành tích hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ của năm học được Nhà nước cấp kinh phí, tạo điều kiện để đi thamquan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong nước.

Điều 5.Phụ cấp ưu đãi

1. Mức phụcấp 50% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niênvượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang côngtác tại trường năng khiếu thể dục thể thao; trường năng khiếu nghệ thuật;trường phổ thông dân tộc bán trú; trường dự bị đại học.

2. Mức phụcấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo,phụ cấp thâmniên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đangcông tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thôngchuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

3. Nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường giáo dưỡng hưởng phụ cấpphục vụ quốc phòng, an ninh và phụ cấp thâm niên quy định tại điểm a và đ khoản8 Điều 6 của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chínhphủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũtrang, trong trường hợp khoản phụ cấp được hưởng này thấp hơn mức quy định tạikhoản 2 của Điều này thì được hưởng thêm tỷ lệ phần trăm (%) chênh lệch để đạtđược mức phụ cấp ưu đãi bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnhđạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

4. Nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trường chuyên biệt hưởng phụ cấpưu đãi với mức được quy định tại Điều này và không hưởng phụ cấp ưu đãi với mứcđã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủtướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảngdạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Điều 6.Phụ cấp trách nhiệm

Nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường chuyênbiệt được hưởnghệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương tối thiểu.

Chương III

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝGIÁO DỤC CÔNG TÁC TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Điều 7. Phụ cấp ưu đãi

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáodục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinhtế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiệnhưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo,phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tạiQuyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạytrong các cơ sở giáo dục công lập.

Điều 8. Phụ cấp thu hút

1. Nhà giáo, cán bộ quản lýgiáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến côngtác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chứcvụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Thời gian hưởng phụ cấp thuhút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượngđược xác định như sau:

a) Tính từ ngày nhận quyết địnhđối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghịđịnh này có hiệu lực;

b) Tính từ ngày Nghị định nàycó hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùngcó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấpthu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tácở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c)Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lýgiáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ.

3[4]. Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thihành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy địnhnhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công táctrở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ởvùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởngphụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụcấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâunăm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chínhsách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượngvũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sauđây gọi chung là Nghị định 116/2010/NĐ-CP ).

Điều 9. Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và trợ cấpchuyển vùng

1. Thời hạn luân chuyển nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam. Hết thời hạn công tácnói trên, nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục được cơ quan quản lý giáo dụccó thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác trở về nơi ở và làm việc cuối cùngtrước khi luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn hoặc tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục liên hệchuyển công tác, giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng.

2. Cơ quan quản lý giáo dục,địa phương nơi nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục luân chuyển trở về cótrách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp và bố trí việc làm đồng thời luân chuyển ngườikhác đi thay thế nếu có yêu cầu. Nếu có khó khăn về biên chế và quỹ lương sẽđược điều chỉnh về biên chế và quỹ lương. Hết thời hạn nói trên, nhà giáo,cánbộ quản lý giáo dục tình nguyện ở lại để tiếp tục công tác và ổn định cuộc sốnglâu dài thì được xét để cấp đất làm nhà, làm kinh tế trang trại, kinh tế gia đìnhvà được vay vốn làm nhà, làm kinh tế với lãi suất ưu đãi trả dần trong 10 năm.

3[5]. Nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục có giađình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiềntàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyểnvùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận côngtác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Điều 10. Trợ cấp lần đầu[6]

1. Nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 thánglương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyểnghi trong quyết định luân chuyển. Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương cótrách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộquản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

2. Chỉ thựchiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cảthời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 11.Phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch

Đối với nhữngvùng thực sự thiếu nước ngọt và sạch theo mùa, nhà giáo và cán bộ quản lý giáodục được giải quyết chế độ phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đểphục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày sau khi đã trừ phần chi phí nước ngọt sinhhoạt được tính trong tiền lương. Ủy ban nhân dân các tỉnh có vùng thiếu nướcngọt và sạch căn cứ vào tình hình cụ thể của các xã, hải đảo thiếu nước sạch vàngọt để quyết định thời gian và mức phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt vàsạch cho phù hợp với từng địa phương.

Điều 12.Phụ cấp lưu động

Nhà giáo, cánbộ quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục màphải thường xuyên đi đến các thôn, bản, phum, soóc được hưởng phụ cấp lưu độnghệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu.

Điều 13. Phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dântộc thiểu số

Nhà giáo, cánbộ quản lý giáo dục đang dạy bằng tiếng và chữ viết của các dân tộc thiểu sốthì được hưởng thêm phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụcấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 14.Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn được hưởng trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ như quy định tại Điều 4 Chương II của Nghị định này.

2. Nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng dân tộc thiểu số thuộc vùng có điềukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tự học tiếng dân tộc để phục vụ côngtác được hỗ trợ tiền mua tài liệu và bồi dưỡng cho việc tự học tiếng bằng hoặctương đương số tiền hỗ trợ cho việc học tập như ở các trường, lớp chính quy.

Điều 15.Khen thưởng

1. Nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thì được xétphong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sựnghiệp giáo dục theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩnvề thời gian công tác và thời gian đã trực tiếp giảng dạy để xét tặng Kỷ niệmchương Vì sự nghiệp giáo dục, phong tặng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đốivới nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn được quy đổi hoặc giảm bớt theo quy định của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH[7]

Điều 16.Hiệu lực thi hành

1. Nghị địnhnày có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các chế độphụ cấp quy định tại các Điều 5, 7, 8 và 13 của Nghị định này áp dụng thay thếcho các quy định về chế độ phụ cấp tại các Điều 5, 7, 8 và 13 Nghị định số35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điềukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được tính để truy lĩnh theo mức phụcấp mới cho các đối tượng được hưởng theo quy định kể từ ngày 01 tháng 10 năm2004.

3. Nghị địnhnày thay thế Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 của Chính phủvề chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trườngchuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 17.Hướng dẫn thi hành

Bộ Giáo dục vàĐào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệmhướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 18.Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB, PC.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển[1]Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 củaChính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ởtrường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cócăn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục năm2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo,

Chính phủ ban hành Nghị địnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục côngtác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn.”

[2]Khoản này được sửa đổi theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chínhsách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ởvùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từ ngày 15tháng 4 năm 2013.

[3]Khoản này được bổ sung theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ vềchính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyênbiệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từngày 15 tháng 4 năm 2013.

[4]Khoản này đượcbổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục côngtác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

[5] Khoảnnày được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Nghị định số19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quảnlý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hộiđặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

[6]Điều này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Nghịđịnh số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộquản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

[7]Điều 2 và Điều3 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điềukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm2013 quy định như sau:

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạochủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị địnhnày.”

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

2. Nhà giáo, cán bộ quản lýgiáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoàiviệc được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP và quy địnhtại Nghị định này còn được hưởng chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tácra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu vàđược thanh toán tiền tàu, xe trong thời gian làm việc tại vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đi và về thăm gia đình theo quy định tạiĐiều 8, Điều 9 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

3. Nghị định này bãi bỏKhoản 2 Điều 2, Khoản 3 Điều 9 và Điều 10 của Nghị định 61/2006/NĐ-CP .”