VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 27/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

LUẬT

CHỨNG KHOÁN

Luậtchứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lựckể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Luậtsố 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Căncứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửađổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốchội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luậtnày quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán[1].

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh[2]

Luậtnày quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinhdoanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1.Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứngkhoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trườngchứng khoán.

Điều3. Áp dụng Luật chứng khoán, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

1.[3]Hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứngkhoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng theo quy địnhcủa Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viêncó quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điềuước quốc tế đó. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện điều ước quốc tế phùhợp với lộ trình hội nhập và cam kết quốc tế.

Điều4. Nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.Tôn trọng quyền tự do mua, bán, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán của tổ chức,cá nhân.

2.Công bằng, công khai, minh bạch.

3.Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

4.Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

5.Tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều5. Chính sách phát triển thị trường chứng khoán

1.Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cánhân thuộc các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư vàhoạt động trên thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn vốn trung hạn vàdài hạn cho đầu tư phát triển.

2.Nhà nước có chính sách quản lý, giám sát bảo đảm thị trường chứng khoán hoạtđộng công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

3.Nhà nước có chính sách đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho hoạt động của thịtrường chứng khoán, phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, tuyêntruyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều6. Giải thích từ ngữ

TrongLuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.[4]Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sởhữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thểhiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồmcác loại sau đây:

a)Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

b)Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tươnglai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

c)Hợp đồng góp vốn đầu tư;

d)Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

2.Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của ngườisở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

3.Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của ngườisở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

4.Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đốivới một phần vốn góp của quỹ đại chúng.

5.[5]Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằmmang lại cho cổ đông hiện hữu quyền mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xácđịnh.

6.Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành tráiphiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng khoán được quyền muamột số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trongthời kỳ nhất định.

7.Quyền chọn mua, quyền chọn bán là quyền được ghi trong hợp đồng cho phépngười mua lựa chọn quyền mua hoặc quyền bán một số lượng chứng khoán được xácđịnh trước trong khoảng thời gian nhất định với mức giá được xác định trước.

8.Hợp đồng tương lai là cam kết mua hoặc bán các loại chứng khoán, nhóm chứngkhoán hoặc chỉ số chứng khoán nhất định với một số lượng và mức giá nhất địnhvào ngày xác định trước trong tương lai.

8a.[6]Hợp đồng góp vốn đầu tư là hợp đồng góp vốn bằng tiền hoặc tài sản giữa cácnhà đầu tư với tổ chức phát hành hợp đồng nhằm mục đích lợi nhuận và được phépchuyển đổi thành chứng khoán khác.

9.Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trởlên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

10.Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thamgia đầu tư trên thị trường chứng khoán.

11.Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là ngân hàng thương mại, công ty tàichính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinhdoanh chứng khoán.

12.Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo mộttrong các phương thức sau đây:

a)Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;

b)Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tưchứng khoán chuyên nghiệp;

c)Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.

12a.[7]Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dướimột trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sửdụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet.

13.[8]Tổ chức phát hành là tổ chức thực hiện chào bán chứng khoán.

14.Tổ chức bảo lãnh phát hành là công ty chứng khoán được phép hoạt động bảolãnh phát hành chứng khoán và ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhànước chấp thuận bảo lãnh phát hành trái phiếu theo điều kiện do Bộ Tài chínhquy định.

15.Tổ chức kiểm toán được chấp thuận là công ty kiểm toán độc lập thuộc danhmục các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toántheo điều kiện do Bộ Tài chính quy định.

16.Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tinchính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yếtchứng khoán của tổ chức phát hành.

17.Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giaodịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

18.Thị trường giao dịch chứng khoán là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thôngtin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.

19.Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tựdoanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán,lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tưchứng khoán.

20.[9]Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoáncho khách hàng.

21.Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoáncho chính mình.

22.[10]Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết với tổ chức phát hành thựchiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộchứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lạichưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hànhphân phối chứng khoán ra công chúng.

23.[11]Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phântích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán.

24.Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoáncho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứngkhoán.

25.Đăng ký chứng khoán là việc ghi nhận quyền sở hữu và các quyền khác củangười sở hữu chứng khoán.

26.[12]Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là việc quản lý theo ủy thác của từngnhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác.

27.Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mụcđích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tưkhác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàngngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

27a.[13]Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vàobất động sản.

28.Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ racông chúng.

29.Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốnkhông vượt quá ba mươi thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân.

30.Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phảiđược mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

31.Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng khôngđược mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

32.Thông tin nội bộ là thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đạichúng chưa được công bố mà nếu được công bố có thể ảnh hưởng lớn đến giá chứngkhoán của công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng đó.

33.Người biết thông tin nội bộ là:

a)Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, PhóGiám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc của công ty đại chúng; thành viên Ban đại diệnquỹ đại chúng;

b)Cổ đông lớn của công ty đại chúng, quỹ đại chúng;

c)Người kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng, quỹ đại chúng;

d)Người khác tiếp cận được thông tin nội bộ trong công ty đại chúng, quỹ đạichúng;

đ)Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người hành nghềchứng khoán của công ty;

e)Tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ với công tyđại chúng, quỹ đại chúng và cá nhân làm việc trong tổ chức đó;

g)Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có được thông tin nội bộ từ những đốitượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này.

34.Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong cáctrường hợp sau đây:

a)Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cánhân;

b)Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, chủsở hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;

c)Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, PhóGiám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;

d)Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặcbị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;

đ)Công ty mẹ, công ty con;

e)Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.

Điều7. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2.Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước vềchứng khoán và thị trường chứng khoán và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a)Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược, quy hoạch, chính sáchphát triển thị trường chứng khoán;

b)Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quyphạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

c)Chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chiến lược, quy hoạch, chính sáchphát triển thị trường chứng khoán và các chính sách, chế độ để quản lý và giámsát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3.Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán vàthị trường chứng khoán.

4.Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán tạiđịa phương.

Điều8. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính, có các nhiệm vụ,quyền hạn sau đây:

a)Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứngkhoán và thị trường chứng khoán; chấp thuận những thay đổi liên quan đến hoạtđộng chứng khoán và thị trường chứng khoán;

b)Quản lý, giám sát hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịchchứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức phụ trợ; tạm đình chỉhoạt động giao dịch, hoạt động lưu ký của Sở giao dịch chứng khoán,

Trungtâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán trong trường hợp có dấuhiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

c)Thanh tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáotrong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;

d)Thực hiện thống kê, dự báo về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;hiện đại hóa công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứngkhoán;

đ)Tổ chức, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đào tạo, bồi dưỡng đội ngũcán bộ, công chức, viên chức ngành chứng khoán; phổ cập kiến thức về chứngkhoán và thị trường chứng khoán cho công chúng;

e)Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán và cácmẫu biểu có liên quan;

g)Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2.Tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Chính phủquy định.

Điều9. Các hành vi bị cấm

1.Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, tạo dựngthông tin sai sự thật hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêmtrọng làm ảnh hưởng đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết,giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trườngchứng khoán.

2.Công bố thông tin sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục mua, bán chứng khoán hoặccông bố thông tin không kịp thời, đầy đủ về các sự việc xảy ra có ảnh hưởng lớnđến giá chứng khoán trên thị trường.

3.Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho ngườikhác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bánchứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

4.Thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giảtạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tụcmua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương phápgiao dịch khác để thao túng giá chứng khoán.

5.[14]Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhànước cấp phép hoặc chấp thuận.

ChươngII

CHÀOBÁN CHỨNG KHOÁN[15]

Điều10. Mệnh giá chứng khoán

1.Chứng khoán chào bán ra công chúng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam được ghi bằng đồng Việt Nam.

2.Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìnđồng Việt Nam. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là một trăm nghìnđồng Việt Nam và bội số của một trăm nghìn đồng Việt Nam.

Điều10a. Chào bán chứng khoán riêng lẻ[16]

1.Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đạichúng được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan.

2.Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

a)Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phươngán chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng,số lượng nhà đầu tư;

b)Việc chuyển nhượng cổ phần, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chếtối thiểu một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bánriêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chuyểnnhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyênnghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyênnghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

c)Các đợt chào bán cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ítnhất sáu tháng.

3.Chính phủ quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Điều11. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

1.Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm chào bán chứng khoán lầnđầu ra công chúng, chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúngvà các hình thức khác.

2.Chính phủ quy định cụ thể hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

Điều12. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

1.Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

a)Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mườitỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b)Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồngthời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

c)Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đượcĐại hội đồng cổ đông thông qua.

d)[17]Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưachứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kểtừ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

a)Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mườitỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b)Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồngthời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợphải trả quá hạn trên một năm;

c)Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chàobán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công tythông qua;

d)Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điềukiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư vàcác điều kiện khác.

3.Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

a)Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

b)Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bánchứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này.

4.Chính phủ quy định điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với doanhnghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công tycổ phần, doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệcao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

Điều13. Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1.Tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký vớiỦy ban Chứng khoán Nhà nước.

2.Các trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng:

a)Chào bán trái phiếu của Chính phủ Việt Nam;

b)Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấpthuận;

c)Chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành côngty cổ phần;

d)Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc việc bán chứngkhoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong các trường hợp phásản hoặc mất khả năng thanh toán.

Điều14. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1.Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm có:

a)Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b)Bản cáo bạch;

c)Điều lệ của tổ chức phát hành;

d)[18]Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sửdụng vốn thu được và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giaodịch chứng khoán có tổ chức;

đ)Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

2.Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm có:

a)Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

b)Bản cáo bạch;

c)Điều lệ của tổ chức phát hành;

d)Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu côngty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từđợt chào bán trái phiếu ra công chúng;

đ)Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiệnphát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và cácđiều kiện khác;

e)Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

3.Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm có:

a)Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

b)Bản cáo bạch;

c)Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

d)Hợp đồng giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứngkhoán;

đ)Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

4.Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng phải kèm theo quyếtđịnh của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công tythông qua hồ sơ. Đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng của tổ chứctín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

5.Trường hợp một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra côngchúng được tổ chức, cá nhân có liên quan xác nhận thì tổ chức phát hành phảigửi văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đó cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

6.Các thông tin trong hồ sơ phải chính xác, trung thực, không gây hiểu nhầm và cóđầy đủ những nội dung quan trọng ảnh hưởng đến việc quyết định của nhà đầu tư.

7.Bộ Tài chính quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra côngchúng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàichuyển đổi thành công ty cổ phần, doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơsở hạ tầng hoặc công nghệ cao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trườnghợp cụ thể khác.

Điều15. Bản cáo bạch

1.Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch bao gồmcác nội dung sau đây:

a)Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành bao gồm mô hình tổ chức bộ máy, hoạtđộng kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồngthành viên hoặc Chủ sở hữu công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốchoặc Phó Tổng giám đốc và cơ cấu cổ đông (nếu có);

b)Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán bao gồm điều kiện chào bán,các yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất saukhi phát hành chứng khoán, phương án phát hành và phương án sử dụng tiền thuđược từ đợt chào bán;

c)Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong hai năm gần nhất theo quy địnhtại Điều 16 của Luật này;

d)Các thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

2.Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch bao gồm các nộidung sau đây:

a)Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán;

b)Mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chếđầu tư, các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán;

c)Tóm tắt các nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

d)Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tưvào quỹ đầu tư chứng khoán;

đ)Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sátvà quy định về giao dịch với người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tưchứng khoán và ngân hàng giám sát;

e)Các thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

3.Chữ ký trong Bản cáo bạch:

a)Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch phải cóchữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch côngty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của tổchức phát hành và người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh phát hànhhoặc tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có). Trường hợp ký thay phải có giấyủy quyền;

b)Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch phải có chữ kýcủa Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giámđốc hoặc Tổng giám đốc của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người đạidiện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có). Trường hợp ký thayphải có giấy ủy quyền.

4.Bộ Tài chính ban hành mẫu Bản cáo bạch.

Điều16. Báo cáo tài chính

1.Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sảnxuất, kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

2.Trường hợp tổ chức phát hành là công ty mẹ thì tổ chức phát hành phải nộp báocáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

3.Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

4.Trường hợp hồ sơ được nộp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo tài chính nămcủa năm trước đó trong hồ sơ ban đầu có thể là báo cáo chưa có kiểm toán, nhưngphải có báo cáo tài chính được kiểm toán của hai năm trước liền kề.

5.Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán của báo cáo tài chính gần nhất cách thờiđiểm gửi hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hợp lệ cho Ủy banChứng khoán Nhà nước quá chín mươi ngày, tổ chức phát hành phải lập báo cáo tàichính bổ sung đến tháng hoặc quý gần nhất.

Điều17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứngkhoán ra công chúng

1.Tổ chức phát hành phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủcủa hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

2.Tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức kiểm toán đượcchấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và bất kỳ tổ chức, cá nhân nào xác nhậnhồ sơ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bánchứng khoán ra công chúng.

Điều18. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1.Trong thời gian hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đang được xemxét, tổ chức phát hành có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thôngtin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có tronghồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm.

2.Trong thời gian xem xét hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu tổchức phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra côngchúng để bảo đảm thông tin được công bố chính xác, trung thực, đầy đủ, bảo vệquyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

3.Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán racông chúng mà phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đăng ký chàobán chứng khoán ra công chúng thì trong thời hạn bảy ngày, tổ chức phát hànhphải công bố thông tin phát sinh theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 20của Luật này và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

4.Văn bản sửa đổi, bổ sung gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải có chữ ký củanhững người đã ký trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng hoặccủa những người có cùng chức danh với những người đó.

5.Thời hạn xem xét hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2Điều này được tính từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được văn bản sửađổi, bổ sung.

Điều19. Thông tin trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng

Trongthời gian Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ đăng ký chào bán chứngkhoán ra công chúng, tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành và tổ chức,cá nhân có liên quan chỉ được sử dụng trung thực và chính xác các thông tintrong Bản cáo bạch đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thăm dò thị trường,trong đó phải nêu rõ các thông tin về ngày phát hành và giá bán chứng khoán làthông tin dự kiến. Việc thăm dò thị trường không được thực hiện trên phươngtiện thông tin đại chúng.

Điều20. Hiệu lực đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1.Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra côngchúng. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng vănbản và nêu rõ lý do.

2.Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhànước là văn bản xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đápứng đủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán racông chúng có hiệu lực, tổ chức phát hành phải công bố Bản thông báo phát hànhtrên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

4.Chứng khoán chỉ được chào bán ra công chúng sau khi đã công bố theo quy địnhtại khoản 3 Điều này.

Điều21. Phân phối chứng khoán

1.Việc phân phối chứng khoán chỉ được thực hiện sau khi tổ chức phát hành bảo đảmngười mua chứng khoán tiếp cận Bản cáo bạch trong hồ sơ đăng ký chào bán chứngkhoán ra công chúng được công bố tại các địa điểm ghi trong Bản thông báo pháthành.

2.Tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức đại lý phải phânphối chứng khoán công bằng, công khai và bảo đảm thời hạn đăng ký mua chứngkhoán cho nhà đầu tư tối thiểu là hai mươi ngày; thời hạn này phải được ghitrong Bản thông báo phát hành.

Trườnghợp số lượng chứng khoán đăng ký mua vượt quá số lượng chứng khoán được phépphát hành thì tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải phân phối hếtsố chứng khoán được phép phát hành cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng kýmua của từng nhà đầu tư.

3.Tiền mua chứng khoán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàngcho đến khi hoàn tất đợt chào bán và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4.Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạnchín mươi ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúngcó hiệu lực. Trường hợp tổ chức phát hành không thể hoàn thành việc phân phốichứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xemxét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá ba mươi ngày.

Trườnghợp đăng ký chào bán chứng khoán cho nhiều đợt thì khoảng cách giữa đợt chàobán sau với đợt chào bán trước không quá mười hai tháng.

5.Tổ chức phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành phải báo cáo kết quả đợt chàobán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kếtthúc đợt chào bán, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phongtỏa về số tiền thu được trong đợt chào bán.

6.Tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức đại lý phải chuyểngiao chứng khoán hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán cho người muatrong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều22. Đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng

1.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra côngchúng tối đa là sáu mươi ngày trong các trường hợp sau đây:

a)Khi phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có những thôngtin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tưvà gây thiệt hại cho nhà đầu tư;

b)Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 21 của Luậtnày.

2.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bịđình chỉ, tổ chức phát hành phải công bố việc đình chỉ chào bán chứng khoán racông chúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này và phảithu hồi các chứng khoán đã phát hành nếu nhà đầu tư có yêu cầu, đồng thời hoàntrả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêucầu.

3.Khi những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra côngchúng được khắc phục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra văn bản thông báo hủy đìnhchỉ và chứng khoán được tiếp tục chào bán.

4.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày có thông báo hủy đình chỉ, tổ chức pháthành phải công bố việc hủy đình chỉ theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều20 của Luật này.

Điều23. Hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng

1.Quá thời hạn đình chỉ quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật này, nếu nhữngthiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng khôngđược khắc phục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ đợt chào bán và cấm bánchứng khoán đó.

2.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bịhủy bỏ, tổ chức phát hành phải công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra côngchúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này và phải thuhồi các chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trongthời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Quá thời hạn này, tổchức phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đãcam kết với nhà đầu tư.

Điều24. Nghĩa vụ của tổ chức phát hành

1.[19]Tổ chức phát hành đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trở thànhcông ty đại chúng và phải thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng quy địnhtại khoản 2 Điều 27 của Luật này. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra côngchúng được coi là hồ sơ công ty đại chúng và tổ chức phát hành không phải nộphồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Ủy banChứng khoán Nhà nước.

Tổchức phát hành là công ty đại chúng phải thực hiện cam kết đưa chứng khoán chàobán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức quy định tạiđiểm d khoản 1 Điều 12 của Luật này.

2.Tổ chức phát hành hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng phải tuânthủ nghĩa vụ công bố thông tin quy định tại Điều 102 của Luật này.

ChươngIII

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều25. Công ty đại chúng

1.Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a)Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b)Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâmgiao dịch chứng khoán;

c)Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầutư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Namtrở lên.

2.Công ty cổ phần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ côngty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoánNhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Điều26. Hồ sơ công ty đại chúng

1.Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

a)Điều lệ công ty;

b)Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

c)Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổđông;

d)Báo cáo tài chính năm gần nhất.

2.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoánNhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khácliên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước.

Điều27. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

1.Công ty đại chúng có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quyđịnh khác của pháp luật có liên quan.

2.Công ty đại chúng có các nghĩa vụ sau đây:

a)Công bố thông tin theo quy định tại Điều 101 của Luật này;

b)Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c)Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứngkhoán theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này;

d)Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác củapháp luật có liên quan.

Điều28. Quản trị công ty đại chúng[20]

1.Việc quản trị công ty đại chúng phải theo các quy định của Luật này, Luật doanhnghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.Nguyên tắc quản trị công ty đại chúng bao gồm:

a)Bảo đảm cơ cấu quản trị hợp lý; bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quảntrị, Ban kiểm soát;

b)Bảo đảm quyền lợi của cổ đông, những người có liên quan;

c)Bảo đảm đối xử công bằng giữa các cổ đông;

d)Công khai, minh bạch mọi hoạt động của công ty.

3.Bộ Tài chính quy định cụ thể Điều này.

Điều29. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

1.Tổ chức, cá nhân trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng phải báo cáo côngty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán hoặcTrung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của công ty đại chúng đó được niêmyết trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày trở thành cổ đông lớn.

2.Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn bao gồm các nội dung sau đây:

a)Tên, địa chỉ, ngành, nghề kinh doanh đối với cổ đông lớn là tổ chức; họ tên,tuổi, quốc tịch, nơi cư trú, nghề nghiệp đối với cổ đông lớn là cá nhân;

b)Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc cùng vớitổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

3.Khi có sự thay đổi quan trọng về thông tin nêu trong báo cáo quy định tại khoản2 Điều này hoặc có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một phần trămsố lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành, thì trong thời hạn bảy ngày kể từngày có sự thay đổi trên, cổ đông lớn phải nộp báo cáo sửa đổi, bổ sung chocông ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán hoặcTrung tâm giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu được niêm yết.

4.Quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng áp dụng đối với nhóm người cóliên quan sở hữu từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết củatổ chức phát hành.

Điều30. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình

1.Công ty đại chúng không có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặcTrung tâm giao dịch chứng khoán khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải thựchiện theo quy định tại các điều 90, 91 và 92 của Luật doanh nghiệp.

2.Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trungtâm giao dịch chứng khoán khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải công khaithông tin về việc mua lại chậm nhất là bảy ngày, trước ngày thực hiện việc mualại. Thông tin bao gồm các nội dung sau đây:

a)Mục đích mua lại;

b)Số lượng cổ phiếu được mua lại;

c)Nguồn vốn để mua lại;

d)Thời gian thực hiện.

Việccông ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình, bán lại số cổ phiếu đã muađược thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều31. Thu hồi lợi nhuận đối với các giao dịch không công bằng

1.Công ty đại chúng có quyền thu hồi mọi khoản lợi nhuận do thành viên Hội đồngquản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc,người phụ trách tài chính, phụ trách kế toán và người quản lý khác trong bộ máyquản lý của công ty đại chúng thu được từ việc tiến hành mua và bán hoặc bán vàmua chứng khoán của công ty trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày mua hoặc bán.

2.Công ty đại chúng hoặc cổ đông của công ty có quyền khởi kiện tại Tòa án để thuhồi khoản lợi nhuận từ các giao dịch không công bằng quy định tại khoản 1 Điềunày.

Điều32. Chào mua công khai[21]

1.Các trường hợp sau đây phải chào mua công khai:

a)Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữutừ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của mộtcông ty đại chúng, quỹ đóng;

b)Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trởlên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹđóng mua tiếp từ mười phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉquỹ đang lưu hành của công ty đại chúng, quỹ đóng;

c)Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trởlên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹđóng mua tiếp từ năm đến dưới mười phần trăm cổ phiếu có quyền biểu quyết củacông ty đại chúng, quỹ đóng trong thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúcđợt chào mua công khai trước đó.

2.Các trường hợp sau đây không phải chào mua công khai:

a)Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới phát hành dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lămphần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công tyđại chúng, quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông côngty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;

b)Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sởhữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉquỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng đã được Đại hội đồng cổ đông công tyđại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;

c)Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các công ty trong doanh nghiệp được tổ chức theo môhình công ty mẹ, công ty con;

d)Tặng, cho, thừa kế cổ phiếu;

đ)Chuyển nhượng vốn theo quyết định của Tòa án;

e)Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định.

3.Chính phủ quy định cụ thể việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đạichúng, chứng chỉ quỹ đóng.

ChươngIV

THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNGKHOÁN

Điều33. Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

1.[22]Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho các chứngkhoán đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán; việc tổ chức thịtrường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của Chính phủ.

2.Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán chochứng khoán của tổ chức phát hành không đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịchchứng khoán.

3.Ngoài Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán, không tổchức, cá nhân nào được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

4.[23]Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện liên kết với Sở giao dịch chứng khoáncủa quốc gia khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều34. Tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịchchứng khoán

1.Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán là pháp nhân thànhlập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phầntheo quy định của Luật này.

2.Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổchức, hình thức sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứngkhoán theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3.Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán có chức năng tổ chứcvà giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứngkhoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

4.Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phảituân thủ quy định của Luật này và Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâmgiao dịch chứng khoán.

5.Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán chịu sự quản lý vàgiám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều35. Bộ máy quản lý, điều hành của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịchchứng khoán

1.Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán có Hội đồng quản trị,Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểm soát.

2.Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giaodịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồngquản trị, sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểmsoát được quy định tại Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịchchứng khoán.

Điều36. Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

1.Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán được Bộ Tàichính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán,Trung tâm giao dịch chứng khoán sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước.

2.Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán có các nộidung chính sau đây:

a)Tên, địa chỉ;

b)Mục tiêu hoạt động;

c)Vốn điều lệ; cách thức tăng vốn, giảm vốn hoặc chuyển nhượng vốn điều lệ;

d)Tên, địa chỉ và các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập hoặc thành viên gópvốn hoặc Chủ sở hữu;

đ)Phần vốn góp hoặc số cổ phần và giá trị vốn góp của cổ đông sáng lập hoặc thànhviên góp vốn;

e)Người đại diện theo pháp luật;

g)Cơ cấu tổ chức quản lý;

h)Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn hoặc cổ đông;

i)Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểmsoát;

k)Thể thức thông qua quyết định của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịchchứng khoán;

l)Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

m)Chế độ kế toán, kiểm toán được áp dụng;

n)Việc thành lập các quỹ, cơ chế sử dụng quỹ; nguyên tắc sử dụng lợi nhuận, xử lýlỗ và chế độ tài chính khác;

o)Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

Điều37. Quyền của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

1.Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bốthông tin và thành viên giao dịch sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấpthuận.

2.Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứngkhoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

3.Tạm ngừng, đình chỉ hoặc hủy bỏ giao dịch chứng khoán theo Quy chế giao dịchchứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán trongtrường hợp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư.

4.Chấp thuận, hủy bỏ niêm yết chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêmyết chứng khoán của các tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trungtâm giao dịch chứng khoán.

5.Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên giao dịch; giám sát hoạt động giao dịchchứng khoán của các thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trungtâm giao dịch chứng khoán.

6.Giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, thành viên giaodịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

7.Cung cấp thông tin thị trường và các thông tin liên quan đến chứng khoán niêmyết.

8.Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinhtranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

9.Thu phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều38. Nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

1.Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán trên thị trường được tiến hành côngkhai, công bằng, trật tự và hiệu quả.

2.Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy địnhcủa pháp luật.

3.Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 107 của Luật này.

4.Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trongcông tác điều tra và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoánvà thị trường chứng khoán.

5.Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán vàthị trường chứng khoán cho nhà đầu tư.

6.Bồi thường thiệt hại cho thành viên giao dịch trong trường hợp Sở giao dịchchứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán gây thiệt hại cho thành viên giaodịch, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều39. Thành viên giao dịch

1.Thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứngkhoán là công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịchchứng khoán chấp thuận trở thành thành viên giao dịch.

2.Điều kiện, thủ tục trở thành thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán,Trung tâm giao dịch chứng khoán quy định tại Quy chế thành viên giao dịch củaSở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

3.Thành viên giao dịch có các quyền sau đây:

a)Sử dụng hệ thống giao dịch và các dịch vụ do Sở giao dịch chứng khoán, Trungtâm giao dịch chứng khoán cung cấp;

b)Nhận các thông tin về thị trường giao dịch chứng khoán từ Sở giao dịch chứngkhoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

c)Đề nghị Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán làm trunggian hòa giải khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoáncủa thành viên giao dịch;

d)Đề xuất và kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Sở giao dịch chứngkhoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

đ)Các quyền khác quy định tại Quy chế thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứngkhoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

4.Thành viên giao dịch có các nghĩa vụ sau đây:

a)Tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 71 của Luật này;

b)Chịu sự giám sát của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

c)Nộp phí thành viên, phí giao dịch và các phí dịch vụ khác theo quy định của BộTài chính;

d)Công bố thông tin theo quy định tại Điều 104 của Luật này và Quy chế công bốthông tin của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

đ)Hỗ trợ các thành viên giao dịch khác theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán,Trung tâm giao dịch chứng khoán trong trường hợp cần thiết;

e)Các nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế thành viên giao dịch của Sở giao dịchchứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Điều40. Niêm yết chứng khoán

1.Tổ chức phát hành khi niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trungtâm giao dịch chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện về vốn, hoạt động kinhdoanh và khả năng tài chính, số cổ đông hoặc số người sở hữu chứng khoán.

2.Tổ chức phát hành nộp hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm về tính chính xác,trung thực và đầy đủ của hồ sơ niêm yết. Tổ chức tư vấn niêm yết, tổ chức kiểmtoán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và bất cứ tổ chức, cá nhân nàoxác nhận hồ sơ niêm yết phải chịu trách nhiệm trong phạm vi liên quan đến hồ sơniêm yết.

3.[24]Chính phủ quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết chứng khoán của tổ chứcphát hành Việt Nam, tổ chức phát hành nước ngoài tại Sở giao dịch chứng khoán,Trung tâm giao dịch chứng khoán của Việt Nam; quy định điều kiện, hồ sơ, thủtục niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại Sở giao dịch chứngkhoán nước ngoài.

Điều41. Giao dịch chứng khoán

1.Giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán:

a)Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết theo phươngthức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch khác quy định tại Quy chếgiao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.

b)Chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán không được giao dịch bênngoài Sở giao dịch chứng khoán, trừ trường hợp quy định tại Quy chế giao dịchchứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.

2.Giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán:

a)Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết theophương thức thoả thuận và các phương thức giao dịch khác quy định tại Quy chếgiao dịch chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán;

b)Chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giao dịch tạicông ty chứng khoán là thành viên giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoántheo Quy chế giao dịch chứng khoán của Trung tâm giao dịch chứng khoán.

3.Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịchloại chứng khoán mới, thay đổi và áp dụng phương thức giao dịch mới, đưa vàovận hành hệ thống giao dịch mới phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấpthuận.

ChươngV

ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀTHANH TOÁN CHỨNG KHOÁN

Điều42. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán

1.Trung tâm lưu ký chứng khoán là pháp nhân thành lập và hoạt động theo mô hìnhcông ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này.

2.Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, chuyển đổi cơ cấu tổchức, hình thức sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Tài chính.

3.Trung tâm lưu ký chứng khoán có chức năng tổ chức và giám sát hoạt động đăngký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

4.Hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật nàyvà Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

5.Trung tâm lưu ký chứng khoán chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoánNhà nước.

Điều43. Bộ máy quản lý, điều hành của Trung tâm lưu ký chứng khoán

1.Trung tâm lưu ký chứng khoán có Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc vàBan kiểm soát.

2.Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán do Bộ trưởngBộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghị của Hội đồng quản trị sau khi có ý kiến củaChủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểmsoát được quy định tại Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều44. Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán

1.Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán được Bộ Tài chính phê chuẩn theo đề nghịcủa Hội đồng quản trị sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhànước.

2.Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán có các nội dung chính sau đây:

a)Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh;

b)Mục tiêu hoạt động;

c)Vốn điều lệ; cách thức tăng vốn, giảm vốn hoặc chuyển nhượng vốn điều lệ;

d)Tên, địa chỉ và các thông tin cơ bản của cổ đông sáng lập hoặc thành viên gópvốn hoặc Chủ sở hữu;

đ)Phần vốn góp hoặc số cổ phần và giá trị vốn góp của cổ đông sáng lập hoặc thànhviên góp vốn;

e)Người đại diện theo pháp luật;

g)Cơ cấu tổ chức quản lý;

h)Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn hoặc cổ đông;

i)Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Ban kiểmsoát;

k)Thể thức thông qua quyết định của Trung tâm lưu ký chứng khoán;

l)Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

m)Chế độ kế toán, kiểm toán được áp dụng;

n)Việc thành lập các quỹ, cơ chế sử dụng quỹ; nguyên tắc sử dụng lợi nhuận, xử lýlỗ và chế độ tài chính khác;

o)Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

Điều45. Quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán

1.Ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán sau khi đượcỦy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

2.Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên lưu ký; giám sát việc tuân thủ quy địnhcủa thành viên lưu ký theo quy chế của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

3.Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán và dịch vụkhác có liên quan đến lưu ký chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng.

4.Thu phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều46. Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán

1.Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưu ký, bùtrừ và thanh toán chứng khoán.

2.Xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ.

3.Quản lý tách biệt tài sản của khách hàng.

4.Bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụgây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.

5.Hoạt động vì lợi ích của người gửi chứng khoán hoặc người sở hữu chứng khoán.

6.Có biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đăng ký, lưuký, bù trừ và thanh toán chứng khoán theo quy định của pháp luật về kế toán,thống kê.

7.Trích lập quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ để bù đắp các tổn thất cho khách hàngdo sự cố kỹ thuật, do sơ suất của nhân viên trong quá trình hoạt động. Quỹphòng ngừa rủi ro nghiệp vụ được trích lập từ các khoản thu nghiệp vụ theo quyđịnh của Bộ Tài chính.

8.Cung cấp các thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của khách hàngtheo yêu cầu của công ty đại chúng, tổ chức phát hành.

9.Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy địnhcủa pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động lưu ký chứng khoán theoquy định của Bộ Tài chính.

10.Chịu trách nhiệm về hoạt động lưu ký, thanh toán tại trụ sở chính, chi nhánh đãđăng ký hoạt động lưu ký.

Điều47. Thành viên lưu ký

1.Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động tạiViệt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độnglưu ký chứng khoán và được Trung tâm lưu ký chứng khoán chấp thuận trở thànhthành viên lưu ký.

2.Thành viên lưu ký có các quyền sau đây:

a)Cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán các giao dịch chứng khoán cho khách hàng;

b)Thu phí theo quy định của Bộ Tài chính;

c)Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo quy chế của Trung tâm lưu kýchứng khoán.

3.Thành viên lưu ký có các nghĩa vụ sau đây:

a)Tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại Điều 46 của Luật này;

b)Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định tại quy chế của Trung tâm lưu kýchứng khoán;

c)Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và theo quy chế của Trung tâm lưuký chứng khoán.

Điều48. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

1.Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại baogồm:

a)Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

b)Nợ quá hạn không quá năm phần trăm tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất;

c)Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toáncác giao dịch chứng khoán.

2.Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán baogồm:

a)Có Giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện nghiệp vụ môi giới hoặc tự doanhchứng khoán;

b)Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toáncác giao dịch chứng khoán.

Điều49. Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

1.Giấy đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

2.Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động.

3.Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu kýchứng khoán.

4.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất, trừ trường hợp công tychứng khoán mới thành lập.

Điều50. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

1.Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán là mười lămngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợptừ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạtđộng lưu ký chứng khoán, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại phải làm thủtục đăng ký thành viên lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và tiến hànhhoạt động.

Điều51. Đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

1.Thành viên lưu ký bị đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán tối đa là chín mươingày trong các trường hợp sau đây:

a)Thường xuyên vi phạm nghĩa vụ của thành viên lưu ký do Trung tâm lưu ký chứngkhoán quy định;

b)Để xảy ra thiếu sót gây tổn thất nghiêm trọng cho khách hàng.

2.Thành viên lưu ký bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứngkhoán trong các trường hợp sau đây:

a)Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động lưu ký mà không khắc phục được các vi phạmquy định tại khoản 1 Điều này;

b)Không tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán trong thời hạn mười hai tháng, kểtừ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

c)Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;

d)Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể, phá sản;

đ)Tự nguyện chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoánNhà nước chấp thuận.

3.Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, thành viênlưu ký phải làm thủ tục tất toán tài khoản lưu ký chứng khoán theo quy chế củaTrung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều52. Đăng ký chứng khoán

1.Chứng khoán của công ty đại chúng phải được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưuký chứng khoán.

2.Chứng khoán của tổ chức phát hành khác ủy quyền cho Trung tâm lưu ký chứngkhoán làm đại lý chuyển nhượng được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

3.Công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điềunày thực hiện đăng ký loại chứng khoán và thông tin về người sở hữu chứng khoánvới Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều53. Lưu ký chứng khoán

1.Chứng khoán của công ty đại chúng phải được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưuký chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch.

2.Chứng khoán lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán dưới hình thức lưu ký tổnghợp. Người sở hữu chứng khoán là người đồng sở hữu chứng khoán lưu ký tổng hợptheo tỷ lệ chứng khoán được lưu ký.

3.Trung tâm lưu ký chứng khoán được nhận lưu ký riêng biệt đối với chứng khoánghi danh và các tài sản khác theo yêu cầu của người sở hữu.

Điều54. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

1.Việc chuyển quyền sở hữu đối với các loại chứng khoán đã đăng ký tại Trung tâmlưu ký chứng khoán được thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán.

2.Hiệu lực của việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứngkhoán được quy định như sau:

a)Trường hợp chứng khoán đã được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứngkhoán, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực vào ngày thực hiện búttoán ghi sổ trên tài khoản lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán;

b)Trường hợp chứng khoán chưa được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứngkhoán, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán có hiệu lực vào ngày ghi sổ đăng kýchứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán quản lý.

Điều55. Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

1.Việc bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy chế củaTrung tâm lưu ký chứng khoán.

2.Thanh toán chứng khoán được thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán, thanhtoán tiền giao dịch chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thanh toán và phảituân thủ nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền.

Điều56. Bảo vệ tài sản của khách hàng

1.Chứng khoán dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất, các tài sản khác của kháchhàng do Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc thành viên lưu ký quản lý là tài sảncủa chủ sở hữu và không được coi là tài sản của Trung tâm lưu ký chứng khoánhoặc của thành viên lưu ký.

2.Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc thành viên lưu ký không được sử dụng chứngkhoán của khách hàng gửi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc tại thành viênlưu ký để thanh toán các khoản nợ của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc thànhviên lưu ký.

Điều57. Bảo mật

1.Trung tâm lưu ký chứng khoán và thành viên lưu ký có trách nhiệm bảo mật cácthông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán của khách hàng, từ chối việc điềutra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tài sản của khách hàng mà không có sựđồng ý của khách hàng.

2.Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a)Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Trung tâm lưu ký chứngkhoán hoặc báo cáo tài chính của thành viên lưu ký;

b)Khách hàng của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc thành viên lưu ký muốn biếtthông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán của chính họ;

c)Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều58. Quỹ hỗ trợ thanh toán

1.Quỹ hỗ trợ thanh toán hình thành từ sự đóng góp của các thành viên lưu ký đểthanh toán thay cho thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạmthời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán.

2.Quỹ hỗ trợ thanh toán do Trung tâm lưu ký chứng khoán quản lý và phải được táchbiệt với tài sản của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

3.Mức đóng góp vào quỹ hỗ trợ thanh toán, phương thức hỗ trợ thanh toán, phươngthức quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán thực hiện theo quy chế của Trungtâm lưu ký chứng khoán.

ChươngVI

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNGTY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều59. Thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tưchứng khoán

1.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi làcông ty quản lý quỹ) được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạnhoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công tychứng khoán, công ty quản lý quỹ. Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh.

Điều60. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

1.Công ty chứng khoán được thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinhdoanh sau đây:

a)Môi giới chứng khoán;

b)Tự doanh chứng khoán;

c)Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

d)Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2.Công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứngkhoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

3.[25]Ngoài nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, công tychứng khoán được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhàđầu tư cá nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính kháctheo quy định của Bộ Tài chính.

Điều61. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ

1.[26]Công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a)Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

b)Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

c)Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2.Các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được cấp chung trong mộtGiấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

3.Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này, công ty quản lýquỹ được huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vàoViệt Nam.

Điều62. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán,công ty quản lý quỹ

1.Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công tyquản lý quỹ bao gồm:

a)Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, đốivới nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì khôngphải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị;

b)Có đủ vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

c)Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanhchứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 61 của Luật này phảicó Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

2.Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có nănglực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạttù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh; trường hợp là pháp nhân phảiđang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn.

Cáccổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mìnhđể góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Điều63. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán,công ty quản lý quỹ

1.Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, côngty quản lý quỹ.

2.Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụkinh doanh chứng khoán.

3.Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong tỏa mở tạingân hàng.

4.Danh sách dự kiến Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệpvụ kinh doanh chứng khoán kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

5.Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo bản sao Giấy chứngminh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh đối với pháp nhân.

6.Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độclập của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân tham gia góp vốntừ mười phần trăm trở lên vốn điều lệ đã góp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

7.Dự thảo Điều lệ công ty.

8.Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụkinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểmsoát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.

Điều64. Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

1.Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có các nội dung chủ yếu sauđây:

a)Các nội dung quy định tại Điều 22 của Luật doanh nghiệp;

b)Quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không trái vớiquy định của Luật này;

c)Các quy định về cấm và hạn chế đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹvà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người hành nghề chứng khoán của công ty chứngkhoán, công ty quản lý quỹ.

2.Bộ Tài chính ban hành mẫu Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Điều65. Thời hạn cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

1.Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán,công ty quản lý quỹ. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trảlời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thànhlập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước có quyền đề nghị người đại diện trong số thành viên sáng lậphoặc cổ đông sáng lập hoặc người dự kiến được bổ nhiệm, tuyển dụng làm Giám đốchoặc Tổng giám đốc của tổ chức đề nghị cấp giấy phép giải trình trực tiếp hoặcbằng văn bản.

Điều66. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động

1.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động,công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố Giấy phép thành lập vàhoạt động trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một tờbáo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

2.Việc công bố Giấy phép thành lập và hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này baogồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a)Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

b)Địa chỉ đặt trụ sở chính của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

c)Số Giấy phép thành lập và hoạt động, ngày cấp, các nghiệp vụ kinh doanh đượcphép thực hiện;

d)Vốn điều lệ;

đ)Người đại diện theo pháp luật.

Điều67. Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động

1.Công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động khi bổ sungnghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải đề nghị cấp bổ sung Giấy phép thành lậpvà hoạt động.

2.Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm:

a)Giấy đề nghị cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động;

b)Các tài liệu quy định tại các khoản 2, 3 và 8 Điều 63 của Luật này;

c)Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viênhoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

d)Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị hoặc quyết định củaHội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc bổ sung nghiệp vụ kinhdoanh chứng khoán.

3.Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từchối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.Công ty chứng khoán được cấp bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động phải côngbố Giấy phép bổ sung trong thời hạn và theo phương thức quy định tại khoản 1Điều 66 của Luật này.

Điều68. Những thay đổi phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

1.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcchấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện những thay đổi sau đây:

a)Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch;

b)Thay đổi tên công ty; địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện,phòng giao dịch;

c)Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ mườiphần trăm trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán, công ty quản lýquỹ, trừ trường hợp cổ phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đãđược niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

d)Tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khảkháng.

2.Hồ sơ, thủ tục chấp thuận các thay đổi được thực hiện theo quy định của Bộ Tàichính.

3.Thời hạn chấp thuận các thay đổi là mười lăm ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoánNhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều69. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công tyquản lý quỹ

1.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện việc chia, tách, sáp nhập,hợp nhất, chuyển đổi phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.Thời hạn chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi là ba mươingày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trườnghợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lýdo.

2.Hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đượcthực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

3.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thực hiện việc chia, tách, sáp nhập,hợp nhất, chuyển đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4.Công ty mới hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi phảilàm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tạiĐiều 63 của Luật này.

Điều70. Đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán,công ty quản lý quỹ

1.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bị đình chỉ hoạt động trong các trườnghợp sau đây:

a)Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin sai sựthật;

b)Sau khi hết thời hạn cảnh báo quy định tại Điều 74 của Luật này, công ty chứngkhoán, công ty quản lý quỹ vẫn không khắc phục được tình trạng cảnh báo và cólỗ gộp đạt mức năm mươi phần trăm vốn điều lệ hoặc không còn đáp ứng đủ điềukiện về vốn hoạt động kinh doanh chứng khoán;

c)Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong Giấy phépthành lập và hoạt động;

d)Không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quy định tạiĐiều 62 của Luật này.

2.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạtđộng trong các trường hợp sau đây:

a)Không tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời hạn mười hai tháng,kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

b)Không khắc phục được tình trạng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trong thờihạn sáu tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

c)Không khắc phục được các vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điềunày trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

d)Giải thể, phá sản.

3.Đối với trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động quy định tại điểm bkhoản 2 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể chỉ định công ty chứngkhoán khác thay thế để hoàn tất các giao dịch, hợp đồng của công ty bị thu hồiGiấy phép thành lập và hoạt động; trong trường hợp này, quan hệ ủy quyền mặcnhiên được xác lập giữa hai công ty.

4.Khi bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty chứng khoán, công tyquản lý quỹ phải chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong Giấy phép và thông báotrên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp. Ủy ban Chứng khoánNhà nước có trách nhiệm công bố về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạtđộng của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trên phương tiện thông tincủa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều71. Nghĩa vụ của công ty chứng khoán

1.Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừanhững xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người cóliên quan.

2.Quản lý tách biệt chứng khoán của từng nhà đầu tư, tách biệt tiền và chứngkhoán của nhà đầu tư với tiền và chứng khoán của công ty chứng khoán.

3.Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng;cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.

4.Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty.

5.Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năngchấp nhận rủi ro của khách hàng; bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư củacông ty cho khách hàng phải phù hợp với khách hàng đó.

6.Tuân thủ các quy định bảo đảm vốn khả dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

7.Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tạicông ty hoặc trích lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư để bồi thường thiệt hại cho nhàđầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên trong công ty.

8.Lưu giữ đầy đủ các chứng từ và tài khoản phản ánh chi tiết, chính xác các giaodịch của khách hàng và của công ty.

9.Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứngkhoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định của Bộ Tài chính.

10.Tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

11.Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy địnhcủa pháp luật.

12.Thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 104 của Luật này và chế độbáo cáo theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều72. Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

1.Tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 và 12Điều 71 của Luật này.

2.Thực hiện hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tưchứng khoán theo quy định của Luật này, Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, hợpđồng ký với khách hàng ủy thác đầu tư và hợp đồng ký với ngân hàng giám sát.

3.Thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán theoquy định tại Điều 88 của Luật này, Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán và hợp đồngký với khách hàng ủy thác đầu tư.

Điều73. Quy định về hạn chế đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

1.Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng về mức thu nhập hoặclợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của mình hoặc bảo đảm khách hàng không bịthua lỗ, trừ trường hợp đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định.

2.Không được tiết lộ thông tin về khách hàng, trừ trường hợp được khách hàng đồngý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3.Không được thực hiện những hành vi làm cho khách hàng và nhà đầu tư hiểu nhầmvề giá chứng khoán.

4.Không được cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán, trừ trường hợp Bộ Tàichính có quy định khác.

5.Cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập của công ty chứng khoán, công ty quản lýquỹ không được chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp của mình trong thời hạnba năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợpchuyển nhượng cho cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập khác trong công ty.

Điều74. Quy định về an toàn tài chính và cảnh báo[27]

Côngty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chínhtheo quy định của Bộ Tài chính; trường hợp không bảo đảm các chỉ tiêu an toàntài chính thì bị đưa vào diện cảnh báo hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm antoàn.

Điều75. Giải thể, phá sản công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

1.Việc giải thể công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được thực hiện theo quyđịnh của Luật doanh nghiệp. Trường hợp công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹtự giải thể trước khi kết thúc thời hạn hoạt động thì phải được Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước chấp thuận.

2.Việc phá sản công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật về phá sản đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựctài chính, ngân hàng.

Điều76. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quảnlý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Namđược thành lập dưới hình thức liên doanh, góp vốn cổ phần, công ty một trămphần trăm vốn nước ngoài do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lậpvà hoạt động.

2.Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công tyquản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy địnhtại Điều 62 của Luật này.

3.Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán,công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ quy định.

Điều77. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán,công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1.Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứngkhoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

a)Là tổ chức kinh doanh chứng khoán đang hoạt động hợp pháp tại nước ngoài;

b)Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật này.

2.Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứngkhoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ quy định.

Điều78. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tạiViệt Nam

1.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài được lập văn phòng đại diệntại Việt Nam sau khi đăng ký hoạt động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2.Hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công tyquản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

a)Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;

b)Bản sao Giấy phép hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nướcngoài;

c)Bản sao Điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài;

d)Lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng đại diện tại ViệtNam và danh sách nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện (nếu có).

3.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoánNhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện công tychứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp từ chối,Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm một, một số hoặc toàn bộ nộidung sau đây:

a)Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

b)Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trườngchứng khoán tại Việt Nam;

c)Thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa công tychứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài với các tổ chức kinh tế của ViệtNam;

d)Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án do công ty chứng khoán, công ty quản lýquỹ nước ngoài tài trợ tại Việt Nam.

5.Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán.

6.Văn phòng đại diện chịu sự quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều79. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1.Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp cho cá nhân đáp ứng các điều kiện sauđây:

a)Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hànhhình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

b)Có trình độ đại học; có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứngkhoán;

c)Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức; đốivới người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán hoặcnhững người đã hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài thì chỉ cần thi sáthạch pháp luật về chứng khoán của Việt Nam.

2.Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm:

a)Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

b)Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương nơi cá nhân đó cưtrú;

c)Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

3.Đối với người nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, hồ sơ đề nghịcấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm:

a)Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

b)Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mangquốc tịch kèm theo bản sao Hộ chiếu;

c)Bản sao chứng chỉ chuyên môn hoặc tài liệu chứng minh đã hành nghề chứng khoánhợp pháp ở nước ngoài.

4.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoánNhà nước cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản.

5.Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị khi người được cấp chứng chỉ làmviệc tại một công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ và được công ty đóthông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

6.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm thông báo với Ủy banChứng khoán Nhà nước trong thời hạn hai ngày, kể từ ngày người được cấp Chứngchỉ hành nghề chứng khoán không còn làm việc cho công ty của mình.

Điều80. Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1.Người hành nghề chứng khoán bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán trongcác trường hợp sau đây:

a)Không còn đáp ứng điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán quy định tạiđiểm a khoản 1 Điều 79 của Luật này;

b)Vi phạm các quy định tại Điều 9, khoản 1 và khoản 3 Điều 81 của Luật này;

c)Không hành nghề chứng khoán trong ba năm liên tục.

2.Người hành nghề chứng khoán bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán trongcác trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này không được cấp lại Chứngchỉ hành nghề chứng khoán.

Điều81. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

1.Người hành nghề chứng khoán không được:

a)Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán,công ty quản lý quỹ nơi mình đang làm việc;

b)Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;

c)Đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoánra công chúng hoặc tổ chức niêm yết.

2.Người hành nghề chứng khoán khi làm việc cho công ty chứng khoán chỉ được mởtài khoản giao dịch chứng khoán cho mình tại chính công ty chứng khoán đó.

3.Người hành nghề chứng khoán không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoảncủa khách hàng khi không được khách hàng ủy thác.

4.Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật, hệthống giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giaodịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức.

ChươngVII

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN,CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Mục1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều82. Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

1.Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ đại chúng và quỹ thành viên.

2.Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng.

Điều83. Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán

1.Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng docông ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này và phảiđăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2.Việc thành lập quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy địnhtại Điều 95 của Luật này và phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều84. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư chứng khoán

1.Nhà đầu tư có các quyền sau đây:

a)Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tương ứng với tỷ lệvốn góp;

b)Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản quỹđầu tư chứng khoán;

c)Yêu cầu công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng giám sát mua lại chứng chỉ quỹ mở;

d)Khởi kiện công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát hoặc tổ chức liên quan nếu tổchức này vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

đ)Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư;

e)Chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

g)Các quyền khác quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

2.Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau đây:

a)Chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

b)Thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quỹ;

c)Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Điều85. Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán

1.Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán gồm tất cả các nhà đầu tư, là cơ quanquyết định cao nhất của quỹ đầu tư chứng khoán.

2.Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a)Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứngkhoán;

b)Quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện quỹ đầu tư chứngkhoán;

c)Thay đổi mức phí trả cho công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;

d)Xem xét và xử lý vi phạm của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và Ban đạidiện quỹ gây tổn thất cho quỹ đầu tư chứng khoán;

đ)Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Hợp đồng giám sát;quyết định việc niêm yết chứng chỉ quỹ đóng;

e)Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, phương án phân phối lợinhuận, mục tiêu đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán và giải thể quỹ đầu tư chứngkhoán;

g)Quyết định thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;

h)Yêu cầu công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát trình sổ sách hoặc giấy tờ giaodịch tại Đại hội nhà đầu tư;

i)Thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm củaquỹ đầu tư chứng khoán;

k)Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáotài chính hàng năm của quỹ đầu tư chứng khoán;

l)Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

3.Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán được triệu tập hàng năm hoặc bấtthường nhằm xem xét và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội nhàđầu tư. Việc triệu tập, thể thức tiến hành Đại hội nhà đầu tư và thông quaquyết định của Đại hội nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chínhvà Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Điều86. Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán

1.Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ dự thảo và được Đại hộinhà đầu tư thông qua.

2.Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán có các nội dung chủ yếu sau đây:

a)Tên quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát;

b)Ngày thành lập quỹ đầu tư chứng khoán;

c)Mục tiêu hoạt động; lĩnh vực đầu tư; thời hạn hoạt động của quỹ đầu tư chứngkhoán;

d)Vốn góp và quy định về tăng vốn của quỹ đầu tư chứng khoán;

đ)Quyền và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; các trường hợpthay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; quy định về việc ủy quyền chocông ty quản lý quỹ ký hợp đồng giám sát với ngân hàng giám sát;

e)Quy định về Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội nhà đầu tư;

g)Các hạn chế đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán;

h)Quy định về việc đăng ký sở hữu chứng chỉ quỹ và lưu giữ sổ đăng ký nhà đầu tưcủa quỹ;

i)Quy định về việc lựa chọn ngân hàng giám sát; lựa chọn và thay đổi tổ chức kiểmtoán được chấp thuận;

k)Quy định về chuyển nhượng, phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ mở; quy định vềviệc niêm yết chứng chỉ quỹ đóng;

l)Các loại chi phí và thu nhập của quỹ đầu tư chứng khoán; mức phí, thưởng đốivới công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; các trường hợp và phương pháp phânchia thu nhập của quỹ đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư;

m)Phương thức xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán, giá trịtài sản ròng của mỗi chứng chỉ quỹ;

n)Quy định về giải quyết xung đột lợi ích;

o)Quy định về chế độ báo cáo;

p)Quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán;

q)Cam kết của ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ về việc thực hiện nghĩa vụvới quỹ đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư và tuân thủ Điều lệ quỹ đầu tư chứngkhoán;

r)Thể thức tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

3.Mẫu Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ Tài chính quy định.

Điều87. Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

1.Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể trong các trường hợp sau đây:

a)Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

b)Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kếtthúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

2.Tối thiểu ba tháng trước ngày tiến hành giải thể, Ban đại diện quỹ phải triệutập Đại hội nhà đầu tư để thông qua phương án giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

3.Công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm hoàn tất việc thanhlý tài sản quỹ và phân chia tài sản quỹ cho nhà đầu tư theo phương án được Đạihội nhà đầu tư thông qua.

4.Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ đầu tư chứng khoán và các tài sản còn lạikhi giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a)Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;

b)Các khoản phải trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, các khoản phảitrả khác và chi phí giải thể quỹ đầu tư chứng khoán;

c)Phần còn lại được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốncủa nhà đầu tư trong quỹ.

5.Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ đầu tư chứngkhoán, công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát phải báo cáo Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước về kết quả giải thể quỹ đầu tư chứng khoán.

Điều88. Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

1.Việc xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đầu tư chứng khoán docông ty quản lý quỹ thực hiện và được ngân hàng giám sát xác nhận.

2.Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải tuân thủ cácnguyên tắc sau đây:

a)Đối với chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giaodịch chứng khoán, giá của các chứng khoán được xác định là giá đóng cửa hoặcgiá trung bình của ngày giao dịch trước ngày định giá;

b)Đối với các tài sản không phải là chứng khoán quy định tại điểm a khoản này,việc xác định giá trị tài sản phải dựa trên quy trình và phương pháp xác địnhgiá trị tài sản được nêu rõ trong Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán. Quy trình vàphương pháp định giá phải rõ ràng, hợp lý để áp dụng thống nhất và phải đượcngân hàng giám sát xác nhận và Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán, Đại hội nhàđầu tư phê chuẩn. Các bên tham gia định giá tài sản phải độc lập với công tyquản lý quỹ và ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký;

c)Các tài sản bằng tiền bao gồm cổ tức, tiền lãi được tính theo giá trị ghi trênsổ kế toán tại thời điểm xác định.

3.Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải được công bố công khaiđịnh kỳ theo quy định tại Điều 105 của Luật này.

Điều89. Báo cáo về quỹ đầu tư chứng khoán

1.Công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước định kỳ và bấtthường về danh mục đầu tư, hoạt động đầu tư, tình hình tài chính của quỹ đầu tưchứng khoán.

2.Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ báo cáo về quỹ đầu tư chứng khoán.

Mục2. QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ QUỸ THÀNH VIÊN

Điều90. Huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng

1.Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ thực hiện trongthời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ racông chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập nếu có ít nhất một trămnhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ vàtổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là năm mươi tỷ đồng Việt Nam.

2.Toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư phải được phong tỏa tại một tài khoản riêng đặtdưới sự kiểm soát của ngân hàng giám sát và không được sử dụng cho đến khi hoàntất đợt huy động vốn. Công ty quản lý quỹ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhànước kết quả huy động vốn có xác nhận của ngân hàng giám sát trong thời hạnmười ngày, kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn.

3.Trường hợp việc huy động vốn của quỹ đại chúng không đáp ứng quy định tại khoản1 Điều này thì công ty quản lý quỹ phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiềnđã đóng góp trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc việc huy độngvốn. Công ty quản lý quỹ phải chịu mọi phí tổn và nghĩa vụ tài chính phát sinhtừ việc huy động vốn.

Điều91. Ban đại diện quỹ đại chúng

1.Ban đại diện quỹ đại chúng đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư, do Đại hộinhà đầu tư bầu. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ đại chúng được quy địnhtại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

2.Quyết định của Ban đại diện quỹ đại chúng được thông qua bằng biểu quyết tạicuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo quy định tạiĐiều lệ quỹ đầu tư chứng khoán. Mỗi thành viên Ban đại diện quỹ đại chúng cómột phiếu biểu quyết.

3.Ban đại diện quỹ đại chúng có từ ba đến mười một thành viên, trong đó có ítnhất hai phần ba số thành viên Ban đại diện quỹ là thành viên độc lập, khôngphải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát.

4.Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn, số lượng thành viên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãinhiệm, bổ sung thành viên Ban đại diện quỹ, Chủ tịch Ban đại diện quỹ, điềukiện, thể thức họp và thông qua quyết định của Ban đại diện quỹ được quy địnhtại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

Điều92. Hạn chế đối với quỹ đại chúng

1.Công ty quản lý quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của quỹ đầu tư chứngkhoán để thực hiện các hoạt động sau đây:

a)Đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính quỹ đại chúng đó hoặc của một quỹ đầu tưkhác;

b)Đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười lăm phần trăm tổnggiá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó;

c)Đầu tư quá hai mươi phần trăm tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đanglưu hành của một tổ chức phát hành;

d)[28]Đầu tư quá mười phần trăm tổng giá trị tài sản của quỹ đóng vào bất động sản,trừ trường hợp là quỹ đầu tư bất động sản; đầu tư vốn của quỹ mở vào bất độngsản;

đ)Đầu tư quá ba mươi phần trăm tổng giá trị tài sản của quỹ đại chúng vào cáccông ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau;

e)Cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.

2.Công ty quản lý quỹ không được phép vay để tài trợ cho hoạt động của quỹ đạichúng, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho quỹđại chúng. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của quỹ đại chúng không được quánăm phần trăm giá trị tài sản ròng của quỹ đại chúng tại mọi thời điểm và thờihạn vay tối đa là ba mươi ngày.

3.Trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này, cơ cấu đầu tư của quỹ đạichúng có thể sai lệch nhưng không quá mười lăm phần trăm so với các hạn chế đầutư quy định tại khoản 1 Điều này. Các sai lệch phải là kết quả của việc tănghoặc giảm giá trị thị trường của tài sản đầu tư và các khoản thanh toán hợppháp của quỹ đại chúng.

4.Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bốthông tin về các sai lệch trên. Trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày sai lệchphát sinh, công ty quản lý quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư để bảo đảmcác hạn mức đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều93. Quỹ mở

1.Việc công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát thay mặt quỹ mở mua lại chứng chỉquỹ mở từ nhà đầu tư và bán lại hoặc phát hành thêm chứng chỉ quỹ mở trong phạmvi vốn góp tối đa của quỹ không cần có quyết định của Đại hội nhà đầu tư.

2.Tần suất và thời gian cụ thể mua lại chứng chỉ quỹ mở được quy định cụ thểtrong Điều lệ quỹ.

3.Công ty quản lý quỹ không phải thay mặt quỹ mở thực hiện việc mua lại chứng chỉquỹ mở khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a)Công ty quản lý quỹ không thể thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở theo yêucầu do nguyên nhân bất khả kháng;

b)Công ty quản lý quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của quỹ mở vào ngàyđịnh giá mua lại chứng chỉ quỹ mở do Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâmgiao dịch chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mụcđầu tư của quỹ;

c)Các sự kiện khác do Điều lệ quỹ quy định.

4.Công ty quản lý quỹ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn hai mươibốn giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại khoản 3 Điều nàyvà phải tiếp tục thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở sau khi các sự kiệnnày chấm dứt.

5.Bộ Tài chính quy định cụ thể việc phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ mở.

Điều94. Quỹ đóng

1.Việc tăng vốn của quỹ đóng phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhànước và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a)Điều lệ quỹ có quy định việc tăng vốn của quỹ;

b)Lợi nhuận của quỹ trong năm liền trước năm đề nghị tăng vốn phải là số dương;

c)Công ty quản lý quỹ không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động chứngkhoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn hai năm, tính đến thời điểm đềnghị tăng vốn;

d)Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng phải được Đại hội nhà đầu tư thôngqua.

2.Chứng chỉ quỹ đóng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ thông quaphát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng được chuyển nhượng.

3.Hồ sơ, thủ tục đề nghị tăng vốn của quỹ đóng do Bộ Tài chính quy định.

Điều95. Thành lập quỹ thành viên

1.Quỹ thành viên do các thành viên góp vốn thành lập trên cơ sở hợp đồng góp vốnvà Điều lệ quỹ.

2.Việc thành lập quỹ thành viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a)Vốn góp tối thiểu là năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

b)Có tối đa ba mươi thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân;

c)Do một công ty quản lý quỹ quản lý;

d)Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại một ngân hàng lưu ký độc lập vớicông ty quản lý quỹ.

Mục3. CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều96. Công ty đầu tư chứng khoán

1.Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần theo quyđịnh của Luật doanh nghiệp để đầu tư chứng khoán.

2.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công tyđầu tư chứng khoán. Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh.

Điều97. Thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán

1.Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoánbao gồm:

a)Có vốn tối thiểu là năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

b)Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và nhân viên quản lý có Chứng chỉ hành nghề chứngkhoán trong trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn đầu tư.

2.Công ty đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các quy định sau đây:

a)Các hạn chế đầu tư quy định tại Điều 92 của Luật này;

b)Các nội dung liên quan đến định giá tài sản và chế độ báo cáo quy định tại Điều88 và Điều 89 của Luật này;

c)Các nghĩa vụ của công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này;

d)Toàn bộ tiền và tài sản của công ty đầu tư chứng khoán phải được lưu ký tại mộtngân hàng giám sát.

3.Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, tổ chức, hoạt động của công ty đầu tưchứng khoán.

Mục4. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Điều98. Ngân hàng giám sát

1.Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độnglưu ký chứng khoán có chức năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việcquản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

2.Ngân hàng giám sát có các nghĩa vụ sau đây:

a)Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này;

b)Thực hiện lưu ký tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán; quản lýtách biệt tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán và các tài sảnkhác của ngân hàng giám sát;

c)Giám sát để bảo đảm công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đại chúng, Giám đốc hoặcTổng giám đốc công ty đầu tư chứng khoán quản lý tài sản của công ty tuân thủquy định tại Luật này và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tưchứng khoán;

d)Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền, chứng khoán liênquan đến hoạt động của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán theo yêu cầuhợp pháp của công ty quản lý quỹ hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty đầutư chứng khoán;

đ)Xác nhận báo cáo do công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán lập có liênquan đến quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán;

e)Giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty quản lýquỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của Luật này;

g)Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi phát hiện công ty quản lý quỹ, công tyđầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm pháp luật hoặc Điềulệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán;

h)Định kỳ cùng công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đối chiếu sổ kếtoán, báo cáo tài chính và hoạt động giao dịch của quỹ đại chúng, công ty đầutư chứng khoán;

i)Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệcông ty đầu tư chứng khoán.

Điều99. Hạn chế đối với ngân hàng giám sát

1.Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viêntrực tiếp của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động quỹ đại chúngvà bảo quản tài sản quỹ của ngân hàng giám sát không được là người có liên quanhoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ, công ty đầutư chứng khoán và ngược lại.

2.Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viêncủa ngân hàng giám sát trực tiếp làm nhiệm vụ giám sát và bảo quản tài sản củaquỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán không được là đối tác mua, bán tronggiao dịch mua, bán tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

ChươngVIII

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều100. Đối tượng và phương thức công bố thông tin

1.[29]Tổ chức phát hành, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ,công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứngkhoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, người có liên quan có nghĩa vụ công bốthông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

2.Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này khi công bố thông tin phải đồngthời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nội dung thông tin được công bố.

3.[30]Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủyquyền và người có liên quan thực hiện.

4.Việc công bố thông tin được thực hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng,ấn phẩm của tổ chức, công ty và các phương tiện thông tin của Sở giao dịchchứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán.

5.Bộ Tài chính quy định cụ thể nội dung, phương thức công bố thông tin của từngđối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều101. Công bố thông tin của công ty đại chúng[31]

1.Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dungsau đây:

a)Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính sáu tháng đã đượcsoát xét bởi công ty kiểm toán độc lập hoặc tổ chức kiểm toán được chấp thuận,báo cáo tài chính quý;

b)Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2.Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong cáctrường hợp sau đây:

a)Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạtđộng trở lại sau khi bị phong tỏa;

b)Tạm ngừng kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấyphép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;

c)Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanhnghiệp;

d)Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại, bán lại cổ phiếu của công ty;ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền muacổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu vàcác quyết định liên quan đến việc chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 108của Luật doanh nghiệp; chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạchkinh doanh hàng năm của công ty; thành lập công ty con, công ty liên kết; đóng,mở chi nhánh, văn phòng đại diện; thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính công ty;góp vốn có giá trị từ mười phần trăm trở lên tổng tài sản của công ty vào mộttổ chức khác; góp vốn có giá trị từ năm mươi phần trăm trở lên tổng vốn góp củacông ty nhận vốn góp;

đ)Quyết định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng; ý kiến ngoại trừ hoặc từ chốiđưa ra ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính, việc thay đổicông ty kiểm toán;

e)Khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc,Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; có quyết địnhkhởi tố đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốchoặc Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của công ty; có bản án, quyết địnhcủa Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; có kết luận của cơ quan thuế vềviệc công ty vi phạm pháp luật về thuế;

g)Mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười lăm phần trăm tổng tài sản của công tytính theo bảng cân đối kế toán được kiểm toán gần nhất;

h)Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ ba mươi phần trăm vốnchủ sở hữu tại thời điểm báo cáo gần nhất trở lên;

i)Công ty nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sảndoanh nghiệp;

k)Bị tổn thất tài sản có giá trị từ mười phần trăm vốn chủ sở hữu trở lên;

l)Có sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tình hình quảntrị của tổ chức niêm yết;

m)Khi xảy ra một trong các sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp phápcủa nhà đầu tư, giá chứng khoán tăng hoặc giảm liên tục trong một thời giannhất định và sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán theo yêu cầu củaỦy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.Bộ Tài chính quy định cụ thể nội dung, thời gian công bố thông tin đối với từngloại hình công ty đại chúng.

Điều102. Công bố thông tin của tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu racông chúng

1.Tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng phải công bốthông tin định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 101 của Luật này.

2.Tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng phải công bốthông tin bất thường trong thời hạn bảy mươi hai giờ, kể từ khi xảy ra mộttrong các sự kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 và khoản 3 Điều 101của Luật này.

Điều103.[32](được bãi bỏ)

Điều104. Công bố thông tin của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

1.Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm được kiểm toán,công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin định kỳ về báocáo tài chính năm.

2.Trong thời hạn hai mươi bốn giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sauđây, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải báo cáo Sở giao dịch chứngkhoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán để các tổ chức này công bố thông tintheo quy định tại khoản 2 Điều 107 của Luật này:

a)Có quyết định khởi tố đối với thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thànhviên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toántrưởng;

b)Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên thông qua hợp đồng sáp nhập vớimột công ty khác;

c)Công ty bị tổn thất từ mười phần trăm giá trị tài sản trở lên;

d)Công ty có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thànhviên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc; công tybổ nhiệm hay miễn nhiệm người điều hành quỹ đầu tư chứng khoán;

đ)Công ty có những thay đổi quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

3.[33]Công ty chứng khoán phải công bố thông tin tại trụ sở chính, chi nhánh về thayđổi liên quan đến địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh; các nội dung liên quan đếnphương thức giao dịch, đặt lệnh, ký quỹ, thời gian thanh toán, phí giao dịch,các dịch vụ cung cấp và danh sách những người hành nghề chứng khoán của công ty.

4.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin theo yêu cầucủa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có thông tin liên quan đến công ty ảnhhưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Điều105. Công bố thông tin về quỹ đại chúng

1.Công ty quản lý quỹ phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài sản hàng nămcủa quỹ đại chúng trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày báo cáo tài sản đượckiểm toán.

2.Công ty quản lý quỹ công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng trong các trườnghợp sau đây:

a)Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đại chúng hàng tuần, tháng, quý và hàngnăm;

b)Tài sản của quỹ đại chúng hàng tháng, quý và hàng năm;

c)Tình hình và kết quả hoạt động đầu tư của quỹ đại chúng hàng tháng, quý và hàngnăm.

3.Trong thời hạn hai mươi bốn giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đâycủa quỹ đại chúng, công ty quản lý quỹ phải báo cáo Sở giao dịch chứng khoánhoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán để các tổ chức này công bố thông tin theoquy định tại khoản 2 Điều 107 của Luật này:

a)Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

b)Quyết định chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng;

c)Quyết định thay đổi vốn đầu tư của quỹ đại chúng;

d)Bị thu hồi Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng ra công chúng;

đ)Bị đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng.

4.Công ty quản lý quỹ công bố thông tin về quỹ đại chúng theo yêu cầu của Ủy banChứng khoán Nhà nước khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a)Có tin đồn ảnh hưởng đến việc chào bán, giá chứng chỉ quỹ đại chúng;

b)Có thay đổi bất thường về giá và khối lượng giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng.

Điều106. Công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán

1.Công ty đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu ra công chúng phải công bố thôngtin theo quy định tại Điều 101 và khoản 2 Điều 105 của Luật này.

2.[34](được bãi bỏ)

Điều107. Công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứngkhoán

Sởgiao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải công bố các thôngtin sau đây:

1.Thông tin về giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giaodịch chứng khoán;

2.Thông tin về tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịchchứng khoán; thông tin về công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tưchứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;

3.Thông tin giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán.

ChươngIX

THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Mục1. THANH TRA

Điều108. Thanh tra chứng khoán

1.Thanh tra chứng khoán là thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trườngchứng khoán.

2.Thanh tra chứng khoán có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và các Thanh traviên.

3.Thanh tra chứng khoán chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Tài chínhtheo quy định của pháp luật về thanh tra và quy định tại Luật này.

Điều109. Đối tượng và phạm vi thanh tra

1.Đối tượng thanh tra bao gồm:

a)Tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng;

b)Công ty đại chúng;

c)Tổ chức niêm yết chứng khoán;

d)Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán;

đ)Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký;

e)Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, ngân hànggiám sát; chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quảnlý quỹ nước ngoài tại Việt Nam;

g)Người hành nghề chứng khoán;

h)Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán;

i)Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứngkhoán.

2.Phạm vi thanh tra bao gồm:

a)Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng;

b)Hoạt động niêm yết chứng khoán;

c)Hoạt động giao dịch chứng khoán;

d)Hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trườngchứng khoán;

đ)Hoạt động công bố thông tin;

e)Các hoạt động khác có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều110. Hình thức thanh tra

1.Thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhànước phê duyệt.

2.Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện tổ chức, cá nhân tham gia đầutư và hoạt động trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu vi phạm pháp luật vềchứng khoán và thị trường chứng khoán; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếunại, tố cáo hoặc do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao.

Điều111. Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra

1.Hoạt động thanh tra chứng khoán chỉ được thực hiện khi có quyết định thanh tracủa người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này.

2.Chánh Thanh tra chứng khoán ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanhtra. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết địnhthanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

Đoànthanh tra có Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra.

3.Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:

a)Chương trình, kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcphê duyệt;

b)Yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

c)Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứngkhoán.

Điều112. Nội dung quyết định thanh tra

1.Quyết định thanh tra phải bao gồm các nội dung sau đây:

a)Căn cứ pháp lý để thanh tra;

b)Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra;

c)Thời hạn tiến hành thanh tra;

d)Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra.

2.Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ký, quyết định thanh tra phải được gửi chođối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

3.Quyết định thanh tra phải được công bố trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngàyra quyết định thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thànhvăn bản.

Điều113. Thời hạn thanh tra

1.Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra không quá ba mươi ngày, kể từ ngày côngbố quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

2.Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra có thể gia hạn mộtlần. Thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều114. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

1.Quyền của đối tượng thanh tra:

a)Giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

b)Bảo lưu ý kiến trong biên bản thanh tra;

c)Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước khi pháp luật có quyđịnh và thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra;

d)Khiếu nại với người ra quyết định thanh tra về quyết định, hành vi của TrưởngĐoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra khi có căncứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật; khiếu nại với Chủ tịch Ủyban Chứng khoán Nhà nước về kết luận thanh tra, quyết định xử lý thanh tra khicó căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật. Trong thời gianchờ giải quyết thì người khiếu nại vẫn phải chấp hành kết luận thanh tra vàquyết định xử lý thanh tra;

đ)Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

e)Cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền tố cáo về hành vi vi phạm của ChánhThanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra.

2.Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra:

a)Chấp hành quyết định thanh tra;

b)Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tửliên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của thanh tra và phải chịu tráchnhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu, dữ liệuđiện tử đã cung cấp;

c)Chấp hành yêu cầu, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của thanh tra và cơquan nhà nước có thẩm quyền;

d)Ký biên bản thanh tra.

Điều115. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra

1.Người ra quyết định thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a)Chỉ đạo, kiểm tra Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trongquyết định thanh tra;

b)Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử báocáo bằng văn bản, giải trình những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêucầu tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tracung cấp thông tin, tài liệu đó;

c)Trưng cầu giám định về những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

d)Yêu cầu người có thẩm quyền niêm phong, tạm giữ tài liệu, chứng từ, chứngkhoán, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoánvà thị trường chứng khoán khi xét thấy cần ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hoặcđể xác minh tình tiết làm chứng cứ cho kết luận thanh tra;

đ)Yêu cầu người có thẩm quyền phong tỏa tài khoản tiền, tài khoản chứng khoán vàtài sản thế chấp, cầm cố có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về chứngkhoán và thị trường chứng khoán khi xét thấy cần xác minh tình tiết làm căn cứquyết định xử lý vi phạm hoặc ngăn chặn ngay hành vi tẩu tán tiền, chứng khoánvà tài sản thế chấp, cầm cố có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về chứngkhoán và thị trường chứng khoán;

e)Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét thấyviệc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợiích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường;

g)Ban hành quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xửlý; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra;

h)Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến trách nhiệm của Chánh Thanh tra,Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra;

i)Kết luận về nội dung thanh tra;

k)Chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra trong thời hạn nămngày, kể từ ngày phát hiện có dấu hiệu của tội phạm.

2.Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, người ra quyếtđịnh thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của mình.

Điều116. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra

1.Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra:

a)Tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung,đối tượng, thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra;

b)Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử, báocáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;

c)Trường hợp có căn cứ cho rằng nếu không kịp thời niêm phong, tạm giữ tài liệu,chứng từ, chứng khoán, dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi vi phạm phápluật về chứng khoán và thị trường chứng khoán thì tài liệu, chứng từ, chứngkhoán, dữ liệu điện tử có thể bị tẩu tán, tiêu hủy, Trưởng Đoàn thanh tra cóquyền ra quyết định niêm phong, tạm giữ tài liệu, chứng từ, chứng khoán, dữliệu điện tử. Trong thời hạn hai mươi bốn giờ, kể từ khi ra quyết định, TrưởngĐoàn thanh tra phải báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Chánh thanh trachứng khoán; trong trường hợp Chánh thanh tra chứng khoán không đồng ý thìTrưởng Đoàn thanh tra phải hủy ngay quyết định niêm phong, tạm giữ và trả lạitài liệu, chứng từ, chứng khoán, dữ liệu điện tử đã bị niêm phong, tạm giữ;

d)Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu tráchnhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó;

đ)Lập biên bản thanh tra;

e)Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Trưởng Đoànthanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của mình.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra:

a)Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn thanh tra;

b)Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản,giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan,tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cungcấp thông tin, tài liệu đó;

c)Kiến nghị việc xử lý về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;

d)Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng Đoàn thanh tra, chịutrách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Đoàn thanh tra về tính chính xác, trungthực, khách quan của nội dung đã báo cáo.

Điều117. Kết luận thanh tra

1.Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra,người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra. Kết luậnthanh tra phải có các nội dung sau đây:

a)Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đối tượng thanh trathuộc nội dung thanh tra;

b)Kết luận về nội dung thanh tra;

c)Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổchức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);

d)Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị các biện pháp xửlý.

2.Trong quá trình thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầuTrưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo; yêu cầu đối tượngthanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc rakết luận thanh tra.

3.Kết luận thanh tra được gửi đến Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đốitượng thanh tra; trường hợp Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết địnhthanh tra thì kết luận thanh tra được gửi đến Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4.Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra của Chánh Thanhtra chứng khoán, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xem xétkết luận thanh tra; xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật vềchứng khoán và thị trường chứng khoán; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyềnhoặc kiến nghị Bộ Tài chính áp dụng biện pháp khắc phục, hoàn thiện cơ chế,chính sách, pháp luật.

Mục2. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều118. Nguyên tắc xử lý vi phạm

1.Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và các quy định kháccủa pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoánthì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chínhhoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thườngtheo quy định của pháp luật.

2.Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở hoạt động chứng khoán và thịtrường chứng khoán; có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, cánhân tham gia thị trường chứng khoán; không giải quyết kịp thời yêu cầu của tổchức, cá nhân theo quy định; không thực thi các công vụ khác do pháp luật quyđịnh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truycứu trách nhiệm hình sự.

3.Việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Luật này và phápluật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều119. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

1.Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này phải chịu một trongcác hình thức xử phạt chính sau đây:

a)Phạt cảnh cáo;

b)Phạt tiền.

2.Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị ápdụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung bao gồm đình chỉ hoạt động; thuhồi giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán và thịtrường chứng khoán, Chứng chỉ hành nghề chứng khoán; tịch thu toàn bộ các khoảnthu từ việc thực hiện các hành vi vi phạm mà có và số chứng khoán được sử dụngđể vi phạm.

3.Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức,cá nhân vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp bao gồm buộc chấp hành đúngcác quy định của pháp luật; buộc hủy bỏ, cải chính những thông tin sai lệch,thông tin sai sự thật; buộc phải thu hồi số chứng khoán đã phát hành, hoàn trảtiền đặt cọc hoặc tiền mua chứng khoán cho nhà đầu tư.

Điều120. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1.Chánh Thanh tra chứng khoán có các quyền sau đây:

a)Phạt cảnh cáo;

b)Phạt tiền.

2.Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có các quyền sau đây:

a)Phạt cảnh cáo;

b)Phạt tiền.

c)Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quy địnhtại khoản 2 và khoản 3 Điều 119 của Luật này.

3.Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền và mức độ xử phạt đối với từng hành vi viphạm hành chính trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán quy địnhtại các điều từ Điều 121 đến Điều 130 của Luật này.

Điều121. Xử lý hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra côngchúng

1.Tổ chức phát hành, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người khác cóliên quan của tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấnphát hành, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán và cáctổ chức, cá nhân xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cósự giả mạo trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng thì bị phạtcảnh cáo, phạt tiền hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của phápluật; đối với tổ chức phát hành thì bị thu hồi Giấy chứng nhận chào bán chứngkhoán ra công chúng, phải trả lại số tiền đã huy động được cộng thêm tiền lãitiền gửi không kỳ hạn và phải nộp phạt từ một phần trăm đến năm phần trăm tổngsố tiền đã huy động trái pháp luật.

2.Tổ chức phát hành, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giámđốc, Kế toán trưởng và người khác có liên quan của tổ chức phát hành, tổ chứcbảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành cố ý công bố thông tin sai lệchhoặc che giấu sự thật, sử dụng thông tin ngoài Bản cáo bạch để thăm dò thịtrường, phân phối chứng khoán không đúng với nội dung của đăng ký chào bán vềloại chứng khoán, thời hạn phát hành và khối lượng tối thiểu theo quy định,thông báo phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng không đúng nộidung và thời gian theo quy định thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, bị đình chỉhoặc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc bị truy cứu trách nhiệmhình sự theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện bảolãnh có tổng giá trị chứng khoán vượt quá tỷ lệ quy định của pháp luật thì bịphạt cảnh cáo, phạt tiền, bị đình chỉ hoạt động bảo lãnh phát hành.

3.Tổ chức phát hành thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng khi chưa có Giấychứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng thì bị đình chỉ chào bán chứngkhoán ra công chúng, bị tịch thu các khoản thu trái pháp luật và phạt tiền từmột đến năm lần khoản thu trái pháp luật.

Điều122. Xử lý hành vi vi phạm quy định về công ty đại chúng

1.Công ty quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 của Luật này không nộp hồ sơ côngty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kểtừ ngày trở thành công ty đại chúng thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền và buộcchấp hành đúng các quy định của pháp luật về công ty đại chúng.

2.Công ty đại chúng không tuân thủ các quy định về quản trị công ty thì bị phạtcảnh cáo và buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

Điều123. Xử lý hành vi vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán

1.Tổ chức niêm yết, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giámđốc, Kế toán trưởng và người khác có liên quan của tổ chức niêm yết, tổ chức tưvấn niêm yết, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán, tổchức, cá nhân xác nhận hồ sơ niêm yết có sự giả mạo trong hồ sơ niêm yết, gâyhiểu nhầm nghiêm trọng thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, hủy bỏ niêm yết hoặc bịtruy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2.Tổ chức niêm yết không chấp hành đầy đủ các quy định về thời gian, nội dung vàphương tiện công bố thông tin về việc niêm yết thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiềnvà buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về việc niêm yết.

Điều124. Xử lý hành vi vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

1.Tổ chức, cá nhân tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định củaLuật này thì bị đình chỉ hoạt động, tịch thu các khoản thu trái pháp luật vàphạt tiền từ một đến năm lần khoản thu trái pháp luật hoặc bị truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, trường hợp không có các khoản thutrái pháp luật thì bị phạt tiền.

2.Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, thành viên Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và các nhân viên của Sở giaodịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán vi phạm quy định về niêm yết,thành viên, giao dịch, giám sát và công bố thông tin thì bị phạt cảnh cáo, phạttiền hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều125. Xử lý hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh chứng khoán vàchứng chỉ hành nghề chứng khoán

1.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánhcủa công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam tiến hànhhoạt động kinh doanh chứng khoán khi chưa được cấp giấy phép hoặc cho mượn, chothuê, chuyển nhượng giấy phép; hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giấy phépkhông quy định hoặc giấy phép không còn hiệu lực; tẩy xóa, sửa chữa giấy phép;thực hiện các thay đổi liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán khichưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thì bị phạt cảnh cáo, phạttiền, tịch thu các khoản thu trái pháp luật, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấyphép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòngđại diện.

2.Công ty chứng khoán không thực hiện đúng quy định của Luật này về quản lý tàisản tiền, chứng khoán của khách hàng; không duy trì bảo đảm mức vốn khả dụngtheo quy định; đầu tư hoặc tham gia góp vốn vượt quá mức quy định; làm tráilệnh của người đầu tư; không thực hiện chế độ bảo mật thông tin của khách hàngthì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy phépthành lập và hoạt động.

3.Công ty chứng khoán và người hành nghề chứng khoán của công ty lợi dụng chứctrách, nhiệm vụ để cho mượn tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng;cầm cố hoặc sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi chưađược khách hàng ủy thác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền và tịch thu các khoảnthu trái pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của phápluật.

4.Công ty quản lý quỹ và người hành nghề chứng khoán của công ty trong quá trìnhthực hiện quản lý quỹ nếu không tách biệt việc quản lý từng quỹ, không tuântheo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhàđầu tư, không thực hiện kiểm soát nội bộ theo quy định, dùng vốn và tài sản củaquỹ đầu tư chứng khoán để đầu tư hoặc mua tài sản của quỹ đầu tư khác; vi phạmcác quy định về tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần, vay hoặc cho vay đối vớicông ty quản lý quỹ và ngược lại thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền và buộc chấphành đúng các quy định pháp luật về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

5.Người hành nghề chứng khoán đồng thời làm việc hoặc góp vốn vào hai hoặc nhiềucông ty chứng khoán; người hành nghề chứng khoán của công ty quản lý quỹ đồngthời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc là cổ đông sở hữu trên năm phần trămsố cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức chào bán chứng khoán ra côngchúng; người hành nghề chứng khoán cho mượn hoặc cho thuê Chứng chỉ hành nghềchứng khoán; tẩy xóa, sửa chữa Chứng chỉ hành nghề chứng khoán thì bị phạt tiềnvà thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Điều126. Xử lý hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán

1.Người biết rõ thông tin nội bộ hoặc người có thông tin nội bộ nếu mua, bánchứng khoán, tiết lộ thông tin này hoặc đề nghị người khác mua, bán chứng khoánthì bị phạt tiền, tịch thu các khoản thu trái pháp luật hoặc bị truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2.Tổ chức, cá nhân mà pháp luật quy định cấm tham gia vào giao dịch cổ phiếu trựctiếp hoặc gián tiếp nắm giữ hoặc mua bán cổ phiếu bằng cách đổi tên hoặc mượndanh nghĩa người khác thì bị tịch thu số cổ phiếu được sử dụng để vi phạm, tịchthu các khoản thu trái pháp luật và phạt tiền; nếu là cán bộ, công chức thì bịxử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3.Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về các hành vi bị cấm để thao túng giá chứngkhoán, tạo ra giá chứng khoán giả tạo, giao dịch giả tạo thì bị phạt tiền, tịchthu các khoản thu trái pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quyđịnh của pháp luật.

4.Nhân viên nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứngkhoán, công ty chứng khoán nếu cố ý cung cấp tài liệu giả, làm giả, làm sailệch hoặc tiêu hủy tài liệu giao dịch để lừa đảo; dụ dỗ khách hàng mua, bánchứng khoán thì bị phạt tiền, thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc bịtruy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

5.Tổ chức, cá nhân tạo dựng và tuyên truyền thông tin sai sự thật gây ảnh hưởngnghiêm trọng đến thị trường chứng khoán, gây lũng đoạn thị trường giao dịchchứng khoán thì bị phạt tiền hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy địnhcủa pháp luật.

6.Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi chào mua công khai mà không gửi đăng ký chàomua đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; không chào mua công khai theo quy địnhhoặc thay đổi, điều chỉnh so với đăng ký chào mua mà không báo cáo theo quyđịnh; không áp dụng các điều kiện chào mua công khai cho tất cả cổ đông củacông ty đại chúng; từ chối mua cổ phiếu từ bất kỳ cổ đông nào theo điều kiện đãcông bố; không chấp hành đúng thời hạn chào mua công khai thì bị phạt tiền vàbuộc phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về chào mua công khai.

Điều127. Xử lý hành vi vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toánchứng khoán, về ngân hàng giám sát

1.Tổ chức đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và nhân viên của tổchức này vi phạm quy định về thời hạn xác nhận số liệu; chuyển giao chứngkhoán; sửa chữa giả mạo chứng từ trong thanh toán; vi phạm chế độ bảo quảnchứng khoán; chế độ đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; chế độ bảomật tài khoản lưu ký của khách hàng; không cung cấp đầy đủ, kịp thời danh sáchngười nắm giữ chứng khoán cho tổ chức phát hành thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiềnhoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2.Ngân hàng giám sát và nhân viên của ngân hàng giám sát bảo quản tài sản của quỹđầu tư chứng khoán trái với Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán; không tách bạch tàisản của quỹ đầu tư chứng khoán với tài sản khác; không tách bạch tài sản củaquỹ đầu tư này với tài sản của quỹ đầu tư khác thì bị phạt tiền, bị đình chỉhoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

Điều128. Xử lý hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin

Tổchức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, côngty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán công bố thông tin không đầy đủ,kịp thời, đúng hạn, đúng phương tiện theo quy định; công bố thông tin sai sựthật hoặc làm lộ bí mật số liệu, tài liệu hoặc không công bố thông tin theo quyđịnh của Luật này thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, buộc chấp hành đúng quy địnhcủa pháp luật về công bố thông tin.

Điều129. Xử lý hành vi vi phạm quy định về báo cáo

Sởgiao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứngkhoán, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầutư chứng khoán, ngân hàng giám sát báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định;báo cáo không đúng thời gian theo quy định; báo cáo không đúng mẫu biểu quyđịnh; ngừng hoạt động mà không báo cáo hoặc đã báo cáo nhưng chưa được sự chấpthuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; không báo cáo hoặc báo cáo không kịpthời khi xảy ra sự kiện bất thường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năngtài chính và hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán thì bị phạt cảnh cáohoặc phạt tiền và buộc chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ báo cáo.

Điều130. Xử lý hành vi cản trở việc thanh tra

Tổchức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ,công ty đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, Sở giao dịch chứng khoán, Trungtâm giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên lưu ký vàcác tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trườngchứng khoán có hành vi trì hoãn, trốn tránh hoặc đối phó, không cung cấp đầyđủ, kịp thời thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử theo yêu cầu của Đoàn thanhtra và thanh tra viên, gây cản trở hoạt động thanh tra, sử dụng bạo lực, uyhiếp thành viên Đoàn thanh tra trong khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra thì bịphạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật.

ChươngX

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP,KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điều131. Giải quyết tranh chấp

1.Tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tạiViệt Nam có thể được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầuTrọng tài hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.Thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoánvà thị trường chứng khoán tại Trọng tài hoặc Tòa án được tiến hành theo quyđịnh của pháp luật.

Điều132. Bồi thường thiệt hại

1.Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại hoặc tổn thất do hành vi vi phạm quy định củaLuật này và pháp luật khác có liên quan có quyền tự mình hoặc cùng với tổ chức,cá nhân bị thiệt hại khác tiến hành khởi kiện để yêu cầu tổ chức, cá nhân gâyra thiệt hại phải bồi thường.

2.Việc xác định giá trị thiệt hại hoặc giá trị tổn thất, thủ tục bồi thường thiệthại được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều133. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

1.Cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; tổ chức có quyền khiếu nại, khởikiện theo quy định của pháp luật. Việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và giảiquyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trong hoạt động chứng khoán và thị trườngchứng khoán được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác củapháp luật có liên quan.

2.Trong thời hạn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, tổ chức, cá nhân vẫn phải thi hànhquyết định hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; khi có quyết định giảiquyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chứng khoán vàthị trường chứng khoán hoặc quyết định, bản án của Tòa án đã có hiệu lực phápluật thì thi hành theo quyết định, bản án đó.

3.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo của tổchức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; trong trường hợp nhận đượckhiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, phải kịp thờichuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để giải quyết và thông báobằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo biết.

4.Thời hạn giải quyết tố cáo là sáu mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn; đối với vụviệc phức tạp thì thời hạn giải quyết tố cáo có thể kéo dài nhưng không quáchín mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn.

5.Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là ba mươi ngày, giải quyết khiếu nại lầnthứ hai là bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn; đối với vụ việc phức tạpthì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá sáu mươi ngày,kể từ ngày thụ lý đơn.

6.Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lầnđầu quy định tại khoản 5 Điều này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy banChứng khoán Nhà nước mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đếnBộ trưởng Bộ Tài chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy địnhcủa pháp luật.

7.Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lầnthứ hai quy định tại khoản 5 Điều này mà khiếu nại không được giải quyết hoặckể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tài chínhmà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòaán theo quy định của pháp luật.

ChươngXI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều134. Áp dụng Luật chứng khoán đối với tổ chức hoạt động về chứng khoán và thịtrường chứng khoán trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành

1.Tổ chức đã đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng, niêm yết, đăng ký giaodịch; quỹ đầu tư chứng khoán đã đăng ký thành lập và hoạt động đáp ứng yêu cầutheo quy định của Luật này không phải thực hiện thủ tục đăng ký lại.

2.Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đã thành lập và hoạt động theo giấyphép hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán đáp ứng yêu cầu theo quy địnhcủa Luật này không phải thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép thành lập vàhoạt động.

3.Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài đãhoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện không do Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải làm thủ tụcđăng ký lại với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4.Công ty chứng khoán đang thực hiện nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, phải thựchiện thủ tục đổi lại Giấy phép thành lập và hoạt động trong thời hạn một năm,kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

5.Trung tâm giao dịch chứng khoán được thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện thủ tụcchuyển đổi thành Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán theoquy định của Luật này trong thời hạn mười tám tháng, kể từ ngày Luật này cóhiệu lực thi hành.

6.Trung tâm lưu ký chứng khoán được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện thủ tục chuyểnđổi thành Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật này trong thờihạn mười tám tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều135. Hiệu lực thi hành[35]

Luậtnày có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều136. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành[36]

Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trongLuật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầuquản lý nhà nước./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hạnh Phúc[1] Luật số 62/2010/QH12sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán có căn cứ ban hành như sau:

“Căncứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hànhLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.”

[2]Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tạikhoản 1 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtchứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[3]Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tạikhoản 2 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtchứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[4]Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tạikhoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtchứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[5]Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tạikhoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtchứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[6]Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán,có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[7]Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán,có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[8]Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tạikhoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtchứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[9]Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tạikhoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtchứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[10] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[11] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[12] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[13] Khoản này được bổ sung theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[14] Khoản này được bổ sung theo quyđịnh tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[15] Tên Chương này được sửa đổi theoquy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[16] Điều này được bổ sung theo quy địnhtại khoản 6 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[17] Điểm này được bổ sung theo quy địnhtại khoản 7 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[18] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theoquy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[19] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[20] Điều này được sửa đổi, bổ sung theoquy định tại khoản 10 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[21] Điều này được sửa đổi, bổ sung theoquy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[22] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[23] Khoản này được bổ sung theo quyđịnh tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[24] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[25] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[26] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[27] Điều này được sửa đổi, bổ sung theoquy định tại khoản 16 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[28] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theoquy định tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[29] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 18 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[30] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 18 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[31] Điều này được sửa đổi, bổ sung theoquy định tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[32] Điều này được bãi bỏ theo quy địnhtại Điều 2 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứngkhoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[33] Khoản này được sửa đổi, bổ sungtheo quy định tại khoản 20 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[34] Khoản này được bãi bỏ theo quy địnhtại Điều 2 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứngkhoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

[35] Điều 3 của Luậtsố 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lựckể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 quy định như sau:

Điều3

Luật này có hiệulực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.”

[36] Điều này được sửa đổi, bổ sung theoquy định tại khoản 21 Điều 1 của Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.