Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2017 của Luật thương mại

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2017 của Luật thương mại

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Văn Phòng Quốc Hội ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH năm 2017 của Luật thương mại. Đây là văn bản quan trọng hợp nhất luật thương mại năm 2005 và Luật quản lý ngoại thương năm 2017. Nội dung cụ thể:

Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH năm 2020

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Văn Phòng Quốc Hội, nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa việt Nam ban hành Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày. Luật ...