BỘ TÀI CHÍNH
TỔN G CỤC THUẾ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Số: 5144/TCT-CS
V/v: chứng từ đưa hàng đi gia công

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế phản ánh vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ trong trường hợp xuất nguyên vật liệu, hàng hóa giao cho cơ sở khác gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh đưa nguyên vật liệu đi gia công thì phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ để làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Trên lệnh điều động nội bộ ghi rõ tên cơ sở nhận hàng gia công, số, ngày, tháng, năm của hợp đồng gia công. Khi cơ sở nhận gia công đưa sản phẩm gia công trả lại cho cơ sở thuê gia công phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên đường. Trên lệnh điều động nội bộ ghi rõ tên cơ sở thuê gia công, số, ngày, tháng, năm của hợp đồng gia công.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC, CST, CĐKT và KT;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TCT;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG