>> Tải công văn số 13810/BTC-TCT hướng dẫn kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

 

https://luatminhkhue.vn/lao-dong/trach-nhiem-dong-bao-hiem-xa-hoi-nhu-the-nao-.aspx

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

--------------------------------------------- 

BỘ TÀI CHÍNH
-----------------

Số: 13810/BTC-TCT

V/v: hướng dẫn khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được một số ý kiến của các Cục Thuế địa phương và các doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn việc kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Về việc này, Bộ Tài chính xin có ý kiến như sau:

Tại Điều 43, Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và Điều 57, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về tạm ngừng kinh doanh đã nêu: "Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi."

Tại điểm 7, Mục IV, Phần II, Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định: "Các đơn vị tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 5 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc tạm ngừng hoạt động, lý do tạm ngừng hoạt động."

Căn cứ quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và quản lý thuế hiện hành, trường hợp doanh nghiệp đã có thông báo tạm ngừng kinh doanh (nội dung thông báo đúng quy định) gửi cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trực tiếp quản lý, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí thì doanh nghiệp không phải kê khai, nộp thuế trong thời gian tạm ngừng này. Trường hợp doanh nghiệp đã có thông báo tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn hoạt động kinh doanh hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh trước thời hạn không làm thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trực tiếp quản lý, không nộp hồ sơ khai thuế theo quy định sẽ bị xử lý đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế địa phương và các doanh nghiệp biết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn