TỔNG CỤC THUẾ                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số   7892/CT-TT&HT                                                               Thủ Dầu Một, ngày 09  tháng 08  năm  2010 
V/v sử dụng hoá đơn chứng từ   
                               

 

Kính gửi: Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn II 
Địa chỉ: 2A đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương 
MST: 3700379491 
                                              
Cục Thuế có nhận công văn số 03/2010-KT ngày 31/07/2010 của Công ty  về việc xem xét xử lý vi phạm và sử dụng hoá đơn chứng từ. Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau: 
1/ Tại điểm 1- mục II-phần A Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính có quy định loại hoá đơn quy định tại Thông tư này gồm : 
“-Hoá đơn giá trị gia tăng. 
 - ......... 
-Các loại hoá đơn khác, tem, vé, thẻ in sẳn mệnh giá và các loại: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, phiếu thu tiền dịch vụ hàng không, vận đơn vận chuyển hàng hoá...”

Vậy, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cũng là một trong những loại hoá đơn phải được theo dõi, quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý hoá đơn. Do vậy, trường hợp Doanh nghiệp làm thất lạc các liên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì bị xử phạt vi phạm hành chính như trường hợp làm mất hoá đơn GTGT.  

2/ Ngày 11/12/2007 Tổng Cục thuế có công văn số 5144/TCT-CS  hướng dẫn về việc chứng từ đưa hàng đi gia công:  “Trường hợp cơ sở kinh doanh đưa nguyên vật liệu đi gia công thì phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế) phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ để làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường. Trên lệnh điều động nội bộ ghi rõ tên cơ sở nhận hàng gia công, số, ngày, tháng, năm của hợp đồng gia công. Khi cơ sở  nhận gia công đưa sản phẩm gia công trả lại cho cơ sở thuê gia công phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ  do Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế) phát hành theo lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên đường. Trên lệnh điều động nội bộ ghi rõ tên cơ sở thuế gia công, số, ngày, tháng, năm của hợp đồng gia công.”  

Vậy, trường hợp Công ty và bên nhận gia công khi giao, trả hàng đã lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo như hướng dẫn nói trên của Tổng Cục thuế thì bên nhận hàng gia công giữ liên 2 phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của Công ty khi giao hàng và Công ty giữ liên 2 phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của bên nhận gia công khi trả hàng cho Công ty. Trường hợp Công ty chỉ sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để vận chuyển hàng đến cảng để làm thủ tục hải quan (theo như quy định tại điểm 2-mục IV-phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính) thì sau khi làm thủ tục hải quan và được Công ty xuất hoá đơn cho hàng thực xuất đã xuất khẩu, Công ty phải giữ lại liên mà Công ty sử dụng để vận chuyển hàng nói trên. 
Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./. 
 
Nơi nhận:                                                                                             KT. CỤC TRƯỞNG 
Như trên;                                                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG 
P. TTHT;
Lưu HCQT-TV-AC.                                                                               Đã ký : Võ Thanh Bình