ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 01/QĐ .UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Về giá bán lẻ - Mức trợ giá – Trợ cước vận chuyển 2 mặt hàng Muối Iot và dầu hỏa theo nội dung công văn 7464 của Chính phủ trên địa bàn Lào Cai-Năm 1996

________________________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Công văn 7464/KT .TH ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách trợ giá - trợ cước vận chuyển hàng hóa lên miền núi;

Xét phương án trợ giá - trợ cước vận chuyển 8 mặt hàng của Ủy ban kế hoạch tỉnh trình tại Công văn số 49/CV .KH ngày 10/4/1996 sau khi đã thống nhất với Sở Tài chính - vật giá, Sở Y tế, Sở Thương mại - Du lịch và Công ty Thương mại - Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quyết định giá bán lẻ thống nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mức trợ giá - trợ cước vận chuyển và kinh phí thực hiện 2 mặt hàng muối Iot và dầu hỏa như sau:

1. Mặt hàng muối Iot

a. Giá bán lẻ thống nhất trên địa bàn tỉnh, ổn định trong năm 1996: 1.000 đ/kg.

b. Mức trợ giá - trợ cước vận chuyển tính theo giá muối nguyên liệu mua vào quý I/1996 là 570,5 đ/kg.

c. Kinh phí: 2.428 triệu đồng

d. Thời gian thực hiện: 01/01/1996

2. Mặt hàng dầu hỏa

a. Giá bán lẻ thống nhất trên địa bàn tỉnh, ổn định trong năm 1996: 2.800 đ/lít.

b. Mức trợ giá - trợ cước vận chuyển tính theo giá dầu hỏa của cấp I tại thời điểm quý I/1996 là 529 đ/lit.

c. Kinh phí: 476 triệu đồng

d. Thời điểm thực hiện : 01/01/1996

Điều 2.

- Trên cơ sở giá bán lẻ, mức trợ giá - trợ cước vận chuyển 2 mặt hàng muối Iot và dầu hỏa đã được xác định tại Điều 1, Sở Thương mại - Du lịch có trách nhiệm thông báo các chỉ tiêu, các mức giá liên quan như giá bán buôn cấp II, chiết khấu cấp III đã được các cơ quan quản lý tổng hợp thống nhất tại cuộc họp ngày 8/3/1996 để các đơn vị cơ sở có căn cứ thực hiện.

- Công tác quản lý nhà nước đối với kinh phí trợ giá - trợ cước vận chuyển 2 mặt hàng muối Iot và dầu hỏa thực hiện theo đúng các quy định đã được UBND tỉnh ban hành tại Công văn số 193/CV .UB ngày 24/02/1996.

Điều 3.

Các ông chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Thương mại - Du lịch, Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và Giám đốc các Sở Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước có liên quan, căn cứ quyết định thi hành.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng